Demander à Google

Vous avez cherché: efficiencyeffecten (Néerlandais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Anglais

Infos

Néerlandais

Andere efficiencyeffecten zijn minder waarschijnlijk.

Anglais

Other efficiencies are less likely.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De efficiencyeffecten zijn beperkt omdat de vervoerskosten verband houden met de hoeveelheid en niet met de exclusiviteit en omdat de voorraadkasten niet op speciale knowhow berusten en niet merkgebonden zijn.

Anglais

The efficiencies are limited, as the transport costs are linked to quantity and not exclusivity and the stocking cabinets do not contain special know-how and are not brand specific.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Hoe meer de verticale beperking met de overdracht van knowhow gepaard gaat, des te waarschijnlijker is het dat efficiencyeffecten zullen optreden, en des te noodzakelijker kan een verticale beperking zijn om de overgedragen knowhow of de gedane investeringsuitgaven te beschermen.

Anglais

The more the vertical restraint is linked to the transfer of know-how, the more reason there may be to expect efficiencies to arise and the more a vertical restraint may be necessary to protect the know-how transferred or the investment costs incurred.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De feitelijke prijzen kwamen tot stand door het incalculeren van de kosten van de dienst, ofwel de marginale kosten, de externe/efficiencyeffecten en een evenredig deel van de vaste kosten en winst.

Anglais

The actual price included the cost of the service, meaning marginal costs, external/efficiency effects, as well as a proportional share of fixed costs and profit.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De mogelijke efficiencyeffecten van de exclusieve binding van de verkooppunten, die naar de marktleider beweert het gevolg zijn van lagere vervoerskosten en een mogelijk probleem met betrekking tot de voorraadkasten, zijn beperkt en wegen niet op tegen de negatieve effecten op de concurrentie.

Anglais

The possible efficiencies of the outlet exclusivity, which the market leader claims result from reduced transport costs and a possible hold-up problem concerning the stocking cabinets, are limited and do not outweigh the negative effects on competition.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

"Afnemersmacht" is een relevante factor, omdat belangrijke afnemers zich niet gemakkelijk tot het aanvaarden van koppelverkoop zullen laten dwingen wanneer de mogelijke efficiencyeffecten hun niet op zijn minst gedeeltelijk ten goede komen.

Anglais

Buying power is relevant, as important buyers will not easily be forced to accept tying without obtaining at least part of the possible efficiencies.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Wanneer blijkt dat zich merkbare concurrentiebeperkende effecten voordoen, kunnen de betrokken ondernemingen veronderstelde efficiencyeffecten bewijzen en uitleggen waarom een bepaald distributiesysteem van dien aard is dat het voordelen oplevert die relevant zijn uit het oogpunt van de voorwaarden voor een vrijstelling op grond van artikel 81, lid 3.

Anglais

When appreciable anti-competitive effects are demonstrated, undertakings may substantiate efficiency claims and explain why a certain distribution system is likely to bring about benefits which are relevant to the conditions for exemption under Article 81(3).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De overdracht van wezenlijke knowhow (efficiencyeffect 5 in punt 116) rechtvaardigt gewoonlijk een niet-concurrentiebeding gedurende de volledige looptijd van de leveringsovereenkomst, zoals bijvoorbeeld bij franchising.

Anglais

The transfer of substantial know-how (efficiency 5 in paragraph 116) usually justifies a non-compete obligation for the whole duration of the supply agreement, as for example in the context of franchising.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Een ander efficiencyeffect kan zijn dat koppelverkoop ertoe bijdraagt voor een zekere eenvormigheid en kwaliteitsnormering te zorgen (zie efficiencyeffect 8 in punt 116).

Anglais

Another efficiency may exist where tying helps to ensure a certain uniformity and quality standardisation (see efficiency 8 in paragraph 116).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

In het geval van een efficiencyeffect zoals beschreven in punt 116 onder de punten 1 en 7 zou afnamequotering misschien een minder restrictief alternatief kunnen zijn.

Anglais

In the case of an efficiency as described in paragraph 116, points 1, 4 and 7, quantity forcing on the buyer could possibly be a less restrictive alternative.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

In het geval van een relatiegebonden investering door de leverancier (zie efficiencyeffect 4 in punt 116) zal een overeenkomst waarin voor de duur van de afschrijving van de investering in een niet-concurrentiebeding of een clausule inzake afnamequotering wordt voorzien, over het algemeen aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, voldoen.

Anglais

In the case of a relationship-specific investment made by the supplier (see efficiency 4 in paragraph 116), a non-compete or quantity forcing agreement for the period of depreciation of the investment will in general fulfil the conditions of Article 81(3).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Selectieve distributie kan efficiënt zijn wanneer zij dankzij schaalvoordelen bij het vervoer tot besparingen op de logistieke kosten leidt, hetgeen ongeacht de aard van het product het geval kan zijn (efficiencyeffect 6 in punt 116).

Anglais

Selective distribution may be efficient when it leads to savings in logistical costs due to economies of scale in transport and this may happen irrespective of the nature of the product (efficiency 6 in paragraph 116).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De gevallen waarin er sprake is van imperfecties van de kapitaalmarkt, zodat het voor de leverancier van een product efficiënter is om een lening te verstrekken dan voor een bank, zullen niet erg talrijk zijn (zie efficiencyeffect 7 in punt 116).

Anglais

The instances of capital market imperfection, whereby it is more efficient for the supplier of a product than for a bank to provide a loan, will be limited (see efficiency 7 in paragraph 116).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De mogelijke efficiencyeffecten van dit systeem, die verband houden met schaalvoordelen bij het transport en promotie-inspanningen op het niveau van de detailhandelaren, wegen waarschijnlijk niet op tegen het negatieve effect van prijsdiscriminatie en vermindering van de intrabrand-concurrentie.

Anglais

The possible efficiency arguments of this system, linked to economies of scale in transport and promotion efforts at the retailers' level, are unlikely to outweigh the negative effect of price discrimination and reduced intra-brand competition.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Een dergelijke combinatie kan in uitzonderlijke gevallen aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, voldoen, indien zij onmisbaar is om belangrijke, relatiegebonden investeringen gedaan door de erkende wederverkopers te beschermen (efficiencyeffect 4).

Anglais

Such a combination may exceptionally fulfil the conditions of Article 81(3) if it is indispensable to protect substantial and relationship-specific investments made by the authorised dealers (efficiency 4 in paragraph 116).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Een niet-concurrentiebeding kan de enige realistische manier zijn om een efficiencyeffect zoals beschreven in punt 116 onder punt 5 ("hold-up"-probleem in verband met de overdracht van knowhow) te bereiken.

Anglais

A non-compete obligation may be the only viable way to achieve an efficiency as described in paragraph 116, point 5 (hold-up problem related to the transfer of know-how).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Efficiencyeffecten zijn te verwachten in het geval van een "hold-up"-probleem (punt 116, punten 4 en 5), en dit is waarschijnlijker bij intermediaire producten dan bij eindproducten.

Anglais

Efficiencies can be expected in the case of a hold-up problem (paragraph 116, points 4 and 5), and this is more likely for intermediate products than for final products.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Met betrekking tot niet-concurrentiebedingen kunnen in het bijzonder de efficiencyeffecten beschreven in punt 116 onder de punten 1 ("free-riding" tussen leveranciers), 4, 5 ("hold-up"-problemen) en 7 (onvolkomenheden van de kapitaalmarkt) relevant zijn.

Anglais

For non-compete obligations, the efficiencies described in paragraph 116, points 1 (free riding between suppliers), 4, 5 (hold-up problems) and 7 (capital market imperfections) may be particularly relevant.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Om een "free-rider"-probleem tussen de distributeurs te helpen oplossen (efficiencyeffect 1) of om een merkimago te helpen creëren (efficiencyeffect 8) is de "aard van het product" bijzonder relevant.

Anglais

To help solve a free-rider problem between the distributors (efficiency 1 in paragraph 116) or to help create a brand image (efficiency 8 in paragraph 116), the nature of the product is very relevant.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

"Afnemersmacht" is een relevante factor, omdat belangrijke afnemers zich niet gemakkelijk tot het aanvaarden van koppelverkoop zullen laten dwingen wanneer de mogelijke efficiencyeffecten hun niet op zijn minst gedeeltelijk ten goede komen.

Anglais

Buying power is relevant, as important buyers will not easily be forced to accept tying without obtaining at least part of the possible efficiencies.

Dernière mise à jour : 2013-07-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK