Demander à Google

Vous avez cherché: marktonzekerheden (Néerlandais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Anglais

Infos

Néerlandais

Een nieuw element in het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid moet de toolkit voor risicobeheer zijn, waarmee de marktonzekerheden en de inkomensvolatiliteit beter kunnen worden aangepakt.

Anglais

One new element in future rural development policy should be a risk management toolkit to help deal better with market uncertainties and income volatility.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Het is waar dat de marktonzekerheden de exploitanten van LNG-terminals en opslagfaciliteiten blootstellen aan grotere commerciële risico's.

Anglais

Market uncertainties certainly expose LNG and storage operators to increased commercial risks.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Het brengt deze verwachting tot uiting door een bedrag van 700 miljoen ecu in een algemene reserve te doen. Dat is dan voor marktonzekerheden en voor de begeleidende maatregelen.

Anglais

Esta esperanza se manifiesta incluyendo una cantidad de 700 millones de ecus en una reserva general para incertidumbres de mercado y medidas de apoyo.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

Het brengt deze verwachting tot uiting door een bedrag van 700 miljoen ecu in een algemene reserve te doen.Dat is dan voor marktonzekerheden en voor de begeleidende maatregelen.

Anglais

It is acting on this assumption by allocating ECU 700 million to a general reserve to cover market uncertainties and related measures.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De kleine ondernemers moeten maar al te vaak geheel alleen het hoofd bieden aan de marktonzekerheden en alle risico's dragen, zonder ook maar enige vorm van bescherming of overheidssteun.

Anglais

Con demasiada frecuencia, los pequeños empresarios deben enfrentarse solos la incertidumbre de los mercados, y tienen que asumir todos los riesgos sin ninguna tutela ni ayuda públicas.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

De kleine ondernemers moeten maar al te vaak geheel alleen het hoofd bieden aan de marktonzekerheden en alle risico's dragen, zonder ook maar enige vorm van bescherming of overheidssteun.

Anglais

All too often, the heads of small firms have to face the uncertainties of the market all alone, shouldering all the risks without any protection or public assistance.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Néerlandais

Echter, in het geval dat de huidige economische en financiële-marktonzekerheid verdwijnt, dan dient aanhoudende bovenmatige liquiditeit in de economie zorgvuldig te worden herbeoordeeld op signalen van risico's voor toekomstige prijsstabiliteit..

Anglais

Should, however, the current economic and financial market uncertainties subside, any persisting excess liquidity in the economy should be carefully reassessed with respect to whether it signals risks to future price stability.

Dernière mise à jour : 2017-04-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Beide markten bevinden zich nog in een overgangsfase, met in de hele EU asymmetrische marktkansen, toegenomen marktonzekerheid, meer aandacht voor kortetermijnbeslissingen en een gebrek aan internalisering van externe kosten.

Anglais

Both markets are still in a transitional phase with asymmetric market openings across the EU, increased market uncertainty, more focus on short-term decisions, and lack of internalisation of external costs.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De heersende marktonzekerheid, het algehele moeilijke economische klimaat, de pioniersnadelen in een netwerkactiviteit, het waargenomen gebrek aan rechtszekerheid met betrekking tot een passend SDD-bedrijfsmodel voor de lange termijn dat volledig in overeenstemming is met de EU-voorschriften inzake concurrentie, en de dubbele kosten die verbonden zijn aan het tegelijk exploiteren van de SEPA en de bestaande betalingssystemen, hebben ertoe geleid dat veel marktspelers, met name aan de aanbodzijde, aandringen op EU-wetgeving tot vaststelling van een einddatum voor de migratie naar de SEPA.

Anglais

The prevailing market uncertainty, the generally difficult economic climate, the disadvantages for first movers in a network business, the perceived lack of legal certainty on an appropriate long term business model for SDD complying fully with EU competition rules and the duplicate costs of operating both SEPA and legacy payment systems have led many market players, especially on the supply side to call for EU legislation setting an end-date for moving to SEPA.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De richtlijn zal dienen als een middel om de huidige marktonzekerheid rond warmtekrachtkoppeling te verminderen en om in de afzonderlijke lidstaten belangrijke stimuli voor warmtekrachtkoppeling te bieden door een samenhangend communautair kader tot stand te brengen.

Anglais

The Directive will serve as a means to reduce the current market uncertainty surrounding cogeneration and provide important stimuli for cogeneration in individual Member States by establishing a coherent Community framework.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Hoewel de investeringsbelemmeringen niet noemenswaardig lijken, blijken de geringe investeringen in de bouw en in hernieuwbare energie samen te hangen met marktonzekerheid en regelgevingsfactoren.

Anglais

While barriers to investment seem to be minor, low investment in the construction sector and in renewable energy appears to be linked to market uncertainty and regulatory factors.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Ook de beperkte kennis en de marktonzekerheid hinderen de verspreiding van eco-innovatie.

Anglais

Other aspects hampering the spread of eco-innovation include limited knowledge and certainty of the markets.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Specifieke eisen inzake ecologisch ontwerp op Gemeenschapsniveau hebben positieve gevolgen voor de fabrikanten in de vorm van duidelijke regels voor engineering, gemakkelijker rechtshandhaving door instanties voor markttoezicht en minimalisering van juridische aanvechting en marktonzekerheid.

Anglais

Specific eco-design requirements at Community level have positive implications for manufacturers in terms of clear rules for engineering, easier enforcement by market surveillance authorities and minimisation of legal challenge and market uncertainty.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Wat betreft de voorwaarde dat de steun tot het noodzakelijke minimum moet zijn beperkt, tekent de Commissie aan dat van de optie voor een kapitaalinjectie alleen wordt gebruikgemaakt indien in de betrokken cdo-portefeuille de gerealiseerde kredietverliezen hoger uitkomen dan 7,1 miljard EUR. Indien die situatie zich voordoet, krijgt KBC, ook al heeft zij al voorzieningen aangelegd voor verliezen die boven dat bedrag zouden oplopen, waarschijnlijk te maken met aanzienlijke problemen en marktonzekerheden over haar financiële positie.

Anglais

As regards the limitation of the aid to the minimum necessary, the Commission notes that the capital injection will only be called upon if the relevant CDO portfolio suffers realised credit losses that exceed EUR 7,1 billion. If that situation arises, KBC, although it has already provisioned for losses exceeding this amount, will likely face significant difficulties and market uncertainties about its financial position.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Nieuwe en aparte diensten vallen altijd buiten het gereserveerde gebied. In de onderhavige richtlijn is er echter geen duidelijke definitie van speciale diensten, hetgeen aanleiding is tot eindeloze discussies en marktonzekerheid.

Anglais

Los servicios nuevos y claramente diferenciados siempre quedan fuera del ámbito reservado, pero no existe una definición clara de los servicios especiales en la directiva en vigor, y ello da pie a interminables debates y a la incertidumbre del mercado.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

Op dit moment leven de groenten- en fruitproducenten van de Europese Unie voornamelijk van inkomsten uit de markt, van datgene wat ze zelf op de markt verkopen. Zij hebben dus te maken met marktrisico's en marktonzekerheden en bovendien met collega's uit andere landen die producten als graangewassen, oliehoudende gewassen, rundvlees, melk, etc. produceren en die vanuit het GLB een gegarandeerd inkomen hebben zonder dat ze enig risico lopen.

Anglais

Y en este momento los productores de frutas y hortalizas de la Unión Europea viven esencialmente de los ingresos del mercado, de lo que venden en el mercado, corriendo los riesgos del mercado, las incertidumbres del mercado, confrontados con otros colegas suyos de otros países que producen otros productos, como cereales, oleaginosas, carne de bovino, leche, etc., que tienen los ingresos asegurados con cargo a la PAC y sin correr riesgo alguno.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

deze ontwikkelingen dienen derhalve met enige voorzichtigheid te worden beoordeeld. Echter, in het geval dat de huidige economische en financiële-marktonzekerheid verdwijnt, dan dient aanhoudende bovenmatige liquiditeit in de economie zorgvuldig te worden herbeoordeeld op signalen van risico's voor toekomstige prijsstabiliteit..

Anglais

Should, however, the current economic and financial market uncertainties subside, any persisting excess liquidity in the economy should be carefully reassessed with respect to whether it signals risks to future price stability.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

Naarmate de marktonzekerheid in de daaropvolgende maanden verminderde, stabiliseerde de euro zich op een ietwat lager peil.

Anglais

As market uncertainty subsided in the months that followed, the euro stabilised at a somewhat lower level.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Néerlandais

De scherpe depreciatie van de euro hield voornamelijk verband met een herziening van de marktverwachtingen omtrent de economische prognoses voor het eurogebied -- naarmate de financiële crisis zich blijvend deed voelen en de mondiale impact ervan geleidelijk duidelijk werd -- en vond plaats in een omgeving van verhoogde marktonzekerheid en wereldwijd risicomijdend gedrag .

Anglais

ECB Annual Report 2008 sharp depreciation of the euro was associated primarily with a revision of market expectations about the euro area economic outlook -- as the financial crisis continued to unfold and its global reach gradually began to be realised -- and took place within an environment of heightened market uncertainty and global risk aversion .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

deze ontwikkelingen dienen derhalve met enige voorzichtigheid te worden beoordeeld . Echter , in het geval dat de huidige economische en financiële-marktonzekerheid verdwijnt , dan dient aanhoudende bovenmatige liquiditeit in de economie zorgvuldig te worden herbeoordeeld op signalen van risico 's voor toekomstige prijsstabiliteit ..

Anglais

Should , however , the current economic and financial market uncertainties subside , any persisting excess liquidity in the economy should be carefully reassessed with respect to whether it signals risks to future price stability .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK