Demander à Google

Vous avez cherché: basta (Néerlandais - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Danois

Infos

Néerlandais

Uitreiking Sacharovprijs burgerbeweging "¡Basta Ya!"

Danois

Liberalisering af markedet for posttjenester

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Plechtige vergadering Uitreiking Sacharovprijs aan "¡BASTA YA!"

Danois

Budget 2001 (ændret af Rådet) Afstemning Debatten

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

En nu is het moment gekomen om „basta!" te zeggen.

Danois

Det, der er sket i Dagestan eller med færgen i Tyrkiet er helt klart forkastelige handlinger.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

De vraag me af of niet het moment is aangebroken om „basta" te zeggen.

Danois

Jeg spørger derfor mig selv, om øjeblikket ikke er inde til at sige »basta«!

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Ik vraag me af of niet het moment is aangebroken om" basta" te zeggen.

Danois

Jeg spørger derfor mig selv, om øjeblikket ikke er inde til at sige » basta «!

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Hij was ook actief lid van de Baskische burgerbeweging ¡Basta Ya!,-' Het is genoeg geweest'.

Danois

Han var også et aktivt medlem af den baskiske folkebevægelse ¡ Basta Ya!-" Nu er det nok".

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

In 2000 is die prijs verleendaan „¡Basta ya!”, een initiatief van burgers diezich inzetten voor fundamentele mensenrechten, democratieen verdraagzaamheid in Spaans Baskenland.

Danois

I 2000 gik prisen til »¡Bastaya!«, et initiativ fra borgere, der arbejder forgrundlæggende menneskerettigheder, demokratiog tolerance i Baskerlandet i Spanien.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Wij, de leden van het burgerinitiatief" ¡Basta ya!", weten dat de ETA zonder twijfel de hoofdschuldige aan deze ellende is.

Danois

Medlemmerne af initiativet" Basta Ya" ved, at ETA bærer det meste af skylden for disse onder.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

¡Basta Ya! is in het jaar 2000 onderscheiden met de Sacharov-prijs en de heer Pagazaurtundua was destijds in dit Parlement om de prijsuitreiking bij te wonen.

Danois

¡ Basta Ya! vandt Sakharov-prisen i 2000, og hr. Pagazaurtundua besøgte Parlamentet for at deltage i ceremonien til overrækkelse af Sakharov-prisen.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Kommissionen anser i detta skede att detta kan medföra inkomstförluster för staten eftersom denna genom att gå med på att anställa Vägaffärsverkets f.d. anställda och betala deras lön förlorar möjligheten att välja den bästa kandidaten på arbetsmarknaden.

Danois

Kommissionen anser i detta skede att detta kan medföra inkomstförluster för staten eftersom denna genom att gå med på att anställa Vägaffärsverkets f.d. anställda och betala deras lön förlorar möjligheten att välja den bästa kandidaten på arbetsmarknaden.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Op 11 december0) heeft de voorzitter van het Europees Parlement de Sacharov­prijs voor de vrijheid van denken overhandigd aan de organisatie „Basta Ya" die ten doel heeft het terrorisme in Spaans Baskenland uit te bannen.

Danois

Den 11. december(') overrakte Europa­Parlamentets formand Sakharov­prisen for åndsfrihed til organisationen »Basta Ya«, der har til formål at bekæmpe terroris­men i det spanske Baskerland.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Het moet duidelijk zijn, aldus Savater, dat ¡Basta Ya! accepteert dat Baskische nationalisten met vreedzame middelen de oprichting van een nieuwe, onafhankelijke staat nastreven, ook al heeft die voorheen nooit bestaan, maar dit politieke project mag niet worden voorgesteld als het onvervreemdbaar recht van een heel volk, waardoor indirect het gebruik van geweld wordt vergoelijkt.

Danois

De lande, der endnu ikke har ratificeret konventionen fra 1995 om beskyttelse af Fælles

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

445 de top Europese Uni e-Af rika (—* nr. 1031), de vierde Euro-mediterrane confe­rentie /— > nr. 914), de derde top ASEM-Seoul (—* nr. 980), het vredesproces in het Midden-Oosten (—* nr. 919), de Molukken (— > nr. 987), de buitenlandse schuld van de arme landen (—* nr. 845), het non-proliferatieverdrag (-* nr. 755), de antipersoneelmijnen (—* nr. 756), de gemeenschappelijke stra­tegie met Rusland (—* nr. 943), Ivoorkust (—* nr. 1035), de westelijke Sahara (-* nr. 918), Irak (U nr. 925), Ethiopië (-* nr. 1039), Indonesië (-» »r. 987) en het wereldforum over educatie. Voorts heeft het gedebatteerd over het medi­terraan beleid^) en over de betrekkingen met China en de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (2). Wat het gemeenschappelijk buitenhnds en veiligheidsbeleid (GBVB) betreft, heeft het Parlement resoluties aangenomen over de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees defensie- en vei­ligheidsbeleid met het oog op de Europese Raad van Feira (-* nrs. 752 en volgende), een gemeenschappelijke communautaire diplomatie, de prioriteiten van het externe optreden van de Europese Unie, de bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid geboekte vooruitgang en de totstandbrenging van een Europees beleid op het gebied van veiligheid en defen­sie. In maart vond eveneens een debat plaats met de heer Solana over de op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid geboekte vooruitgang(3). In november heeft een minister van Defensie van een land dat het voorzitterschap van de Unie waarnam, de heer Richard, voor het eerst in het kader van een debat over het Europees veiligheids- en defensiebeleid in het Par­lement een uiteenzetting gehouden. Wat de mensenrechten betreft, heeft het Par­lement resoluties aangenomen over de prioriteiten van de Europese Unie ter ge­legenheid van de 56e zitting van de Commissie van de mensenrechten van de Verenigde Naties (—* nr. 32), het jaarverslag betreffende de mensenrechten in de wereld en in de Europese Unie (—* nr. 28), de 50e verjaardag van de Verdra­gen van Genève over het internationaal humanitair recht, de situatie in talrijke landen (—* nr. 32), de gevangenen van de Golfoorlog, het hooliganisme tijdens Euro 2000 (-* nr. 528) en de doodstraf in de Verenigde Staten (-* nr. 963). Ter gelegenheid van de herdenking van de holocaust werd een schriftelijke ver­klaring gepubliceerd. Het Parlement heeft in december tijdens een plechtige zit­ting de Sacharov-prijs uitgereikt aan het collectief van burgers van het Spaanse Baskenland „Basta Ya". De heer Havel, president van de Tsjechische Republiek, de heer Klestil, president van de Oostenrijkse Republiek, en de heer Kuçan, pre­sident van de Republiek Slovenië, hebben in het Parlement tijdens een plechtige zitting in respectievelijk februari, maart en mei een toespraak gehouden. Ook de heer Burg, voorzitter van de Knesset (het Israëlische parlement), en de heer Qurie, voorzitter van de Palestijnse wetgevende raad, hebben tijdens de voltallige (') Buil. 3-2000, punt 1.10.3. (2) Buil. 6-2000, punt 1.10.1. (') Buil. 3-2000, punt 1.10.1.

Danois

Inden for området forbindelser udadtil koncentrerede Parlamentet sig især om udvidelsen (— > nr. 702), om stabiliserings- og associeringsprocessen i landene i Sydøsteuropa (— > nr. 889), om situationen på Balkan (især i Serbien og Kosovo) (— > nr. 902 ff.), om det europæiske agentur for genopbygning og bistand til denne region (— > nr. 907), om Tjetjenien (— > nr. 944), om Latinamerika (Peru og Colombia) (— > nr. 1009 ff.), om Tyrkiet (— > nr. 741) og om Afrika (De Store Søers Område og Zimbabwe) (— > nr. 1037 og 1038). Parlamentet vedtog endvidere beslutninger om aftalerne mellem EF og Schweiz (— > nr. 887), om associeringsaftalen mellem EU og Mexico (— > nr. 1012), om topmødet mellem EU og Afrika (—* nr. 1031), om den fjerde Euro-Middelhavskonference (— > nr. 914), om det tredje topmøde ASEM-Seoul (— > nr. 980). om fredsprocessen i Mellemøsten (—» nr. 919), om Molukkerne (— > nr. 987), om fattige landes udlandsgæld (— > nr. 845), om ikke-spredningsaftalen (— > nr. 755), om personelminer (— > nr. 756), om den fælles strategi med Rusland (— > nr. 943), om Côte d'Ivoire (— > nr. 1035), om Vestsahara (— > nr. 918), om Irak (— > nr. 925), om Etiopien (— > nr. 1039), om Indonesien (— > nr. 987) og om verdensforummet for uddannelse. Der var ligeledes debatter om Middelhavspolitikken (3) og om forbindelserne med Kina og dette lands tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (4). Hvad angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), vedtog Parlamentet med henblik på Det Europæiske Råd i Feira en beslutning om etablering af en europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik (— > nr. 752 ff.), og det vedtog desuden beslutninger om et fælles EU-diplomati, om prioriteterne for EU's indsats udadtil, om de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af den fælles udenrigs- (') Bull. 1/2-2000. punkt 1.10.2. (:) Bull. 7/8-2000, punkt 1.10.1.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Namens ¡Basta Ya! zegt Fernando SAVATER zeer vereerd te zijn, te meer daar ¡Basta Ya! een beweging is die een onderkomen biedt aan een bont allegaartje van bekende maar ook totaal onbekende sympathisanten en amper een jaar geleden is

Danois

Michaele SCHREYER henviste til, at der er behov for kvalificeret personale i forbindelse med Kommissionens interne reformer. Derfor var hun glad for, at der nu er bevilget 400 nye stillinger, som bl.a. vil blive anvendt til at sætte skub i gennemførelsen af diverse hjælpeprogrammer. peprogrammer.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

"Onze vurigste wens", aldus Savater, "is dat we morgen geen bestaansreden meer hebben". Wat de aanhangers van ¡Basta Ya! verenigt, is hun afkeuring van de ETA-terreur en hun steun aan de Spaanse rechtsstaat.

Danois

BUDGETKONTROL skabets finansielle interesser (Belgien, Irland, Luxembourg og Holland) opfordres til at gøre det så hurtigt som muligt.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Pat COX (ELD, IRL) is vereerd de secretarisgeneraal van de VN en voormalige Sacharo vprij s winnaars welkom te mogen heten. Aanwezig zijn: Xanana GUSMAO, Ibrahim RUGOVA, Wei JINGSHENG, Salima GHEZALI, vertegenwoordigers van BASTA YA!, Dom Zacarias KAMWENHO.

Danois

Konfliktforebyggelse og fredsskabende foranstaltninger, Bekæmpelse af den internationale terrorisme, Bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, navnlig narkotika- og men neskehandel, Bevarelse af livet og Strategisk samarbejde på det humanitære område.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De film is door het Baskische volk zeer goed ontvangen, maar de Spaanse regering en ook ¡Basta Ya!, die twee jaar geleden door dit Parlement tot winnaar van de Sacharovprijs werd uitgeroepen, hebben de film veroordeeld.

Danois

Den er meget populær blandt baskerne, men er blevet fordømt af den spanske regering og af foreningen ¡ Basta Ya!, modtageren af Sakharov-prisen i Parlamentet for to år siden.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Hoeveel Europese regeringen zouden hebben gedaan wat de heer Berlusconi waarschijnlijk gedaan heeft, en u gezegd hebben dat u hun kandidaat maar moest accepteren, en daarmee basta, zelfs als dat tot gevolg had dat in uw Commissie een commissaris zou zitten die in de meeste landen van de Europese Unie waarschijnlijk niet voor een regeringsfunctie in aanmerking zou komen vanwege zijn politieke lemen voeten?

Danois

Hvor mange af Europas regeringer ville have gjort, hvad hr. Berlusconi formentlig gjorde, og bedt Dem tage deres mand, basta, også selv om det gav en Kommission med en kommissær, hvis politiske lerfødder formentlig ville have afskåret ham fra en plads i de fleste af EU' s nationale regeringer?

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Kanselier Schröder, die in Duitland bekend staat om zijn bars taalgebruik( discussies worden met" basta" beëindigd), ongeïnteresseerd en onbuigzaam als hij is, verzuimde zijn buren aan de Seine tijdig te raadplegen.

Danois

Kansler Schröder, som i Tyskland er kendt for sin barske omgangstone( diskussioner afsluttes med et" Basta!"), europæisk klodset og uinteresseret, forsømte at gå i rettidigt samråd med sin nabo.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Mijnheer Fernando Savater, ik kan u zeggen dat wij diep ontroerd zijn u vandaag te mogen ontvangen en u als woordvoerder van" Basta Ya" de Sacharov-prijs 2000 voor de vrijheid van gedachte te mogen overhandigen.

Danois

Lad mig sige Dem, hr. Fernando Savater, at jeg er meget rørt over, at vi kan modtage Dem her i dag for at overrække Sakharovprisen for året 2000 til" Basta Ya" for åndsfriheden.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK