Vous avez cherché: staatsgarantieregelingen (Néerlandais - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Polonais

Infos

Néerlandais

krachtens punt 4.3 vormt een staatsgarantieregeling geen steunregeling in de zin van artikel 87, lid 1, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Polonais

zgodnie z pkt 4.3 programy gwarancji państwa nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1, jeśli spełnione są następujące warunki:

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Néerlandais

de italiaanse autoriteiten hebben in het verleden geen soortgelijke staatsgarantieregelingen ten uitvoer gelegd. derhalve beschikken zij niet over betrouwbare historische of empirische gegevens (bijvoorbeeld niveau van wanbetalingen in de sector, inkomsten van de regeling, actuele administratieve kosten voor het beheer van de regeling) op basis waarvan zij de zelffinanciering van de regeling zouden kunnen aantonen.

Polonais

władze włoch nie prowadziły w przeszłości analogicznych programów gwarancji państwa i dlatego nie mają wiarygodnych danych historycznych i wiarygodnych danych empirycznych (dotyczących uchybień sektorowych, wpływów z programu, rzeczywistych kosztów administracyjnych tytułem jego zarządzania) na podstawie których można by wykazać samofinansowanie się programu.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Néerlandais

(151) de commissie kent bij de inschatting van het potentiële, vooraf te beoordelen effect van een maatregel op de kredietwaardigheid van een bank en/of op de toekomstige financieringsvoorwaarden, een autonome betekenis toe aan de kredietwaardigheidsrating van een deelstaatbank, naast de langetermijnbeoordeling op basis van de bestaande staatsgarantieregelingen inzake de institutionele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de borg.

Polonais

(151) oceniając potencjalny, wcześniej oceniany wpływ działania na wypłacalność banku i/lub na przyszłe warunki finansowania banku, komisja przykłada osobne znaczenie do ratingu siły finansowej banku kraju związkowego obok długoterminowego ratingu przyznanego w związku z istniejącymi poręczeniami państwowymi anstaltslast i gewährträgerhaftung.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Néerlandais

(26) in punt 4.3 van de mededeling betreffende garanties zijn zes voorwaarden vastgelegd aan de hand waarvan de commissie kan beoordelen of een staatsgarantieregeling staatssteun vormt. de commissie moet derhalve eerst nagaan of de aangemelde regeling voldoet aan deze voorwaarden, zodat zij onmiddellijk het bestaan van staatssteunelementen kan uitsluiten.

Polonais

(26) komunikat w sprawie gwarancji ustala w punkcie 4.3 sześć warunków, na podstawie których komisja może określić czy program gwarancji państwa stanowi pomoc państwa. dlatego komisja musi przede wszystkim ocenić, czy zgłoszony program spełnia te warunki, o ile pozwoliłoby to na niezwłoczne wykluczenie istnienia elementów pomocy.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

(37) aangezien de duitse regeling en de italiaanse regeling grotendeels met elkaar te vergelijken zijn en soortgelijke problemen met zich brengen, heeft de commissie de italiaanse autoriteiten gesuggereerd de beschikking met betrekking tot de regelingen voor de duitse deelstaten in detail te analyseren, bovenal omdat, zoals reeds is vermeld, de duitse deelstaten in het verleden reeds verschillende staatsgarantieregelingen voor de scheepsfinanciering ten uitvoer hadden gelegd. terwijl de italiaanse autoriteiten geen bewijzen hebben voorgelegd om aan te tonen dat de regeling naar alle waarschijnlijk zelffinancierend zou zijn, hebben de duitse autoriteiten daarentegen een aanzienlijke hoeveelheid betrouwbare historische gegevens verstrekt ter ondersteuning van hun ramingen [6].

Polonais

(37) zważywszy, iż programy niemiecki i włoski są do siebie podobne i obejmują podobne problemy, komisja zasugerowała władzom włoch dokładne zapoznanie się z treścią decyzji dotyczących programów niemieckich länder przede wszystkim dlatego, iż jak już zostało wcześniej wspomniane, länder korzystały już w przeszłości z różnych programów gwarancji państwa obejmujących kredyty na przemysł stoczniowy. podczas gdy władze włoch nie były w stanie przedstawić żadnego dowodu, że program mógłby z wszelkim prawdopodobieństwem samofinansować się, władze niemiec przedstawiły wiele wiarygodnych danych historycznych popierających ich oszacowania [6].

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

(148) duitsland betoogt dat uit het feit dat helaba het derdenbelang voor het volledige bedrag van 1264,4 miljoen eur onmiddellijk na de inbreng op de balans boekte, niet kan worden afgeleid dat dit een gunstige uitwerking had op haar kredietwaardigheid. helaba is sinds het midden van de jaren tachtig wat de voor crediteuren relevante kredietwaardigheidsbeoordeling op lange termijn betreft, ingeschaald in de hoogste categorie, aaa/aaa, met name op grond van de bestaande staatsgarantieregelingen zoals de institutionele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de borg, en dus dankzij de kredietwaardigheid van haar garanten. de opneming van het derdenbelang op de balans kon deze uitstekende kredietwaardigheid van de hoogste categorie niet verder verbeteren. [20] antwoord van duitsland van 23 juni 2004, blz. 12.

Polonais

(148) niemcy oponują, że z faktu, iż bank helaba zaksięgował w bilansie cichy udział w całej wysokości 1264,4 mln eur bezpośrednio po jego otrzymaniu, nie da się wywnioskować poprawy wypłacalności. w długoterminowych ratingach wypłacalności, miarodajnych dla wierzycieli, bank helaba otrzymuje od połowy lat 80-tych najwyższą kategorię aaa/aaa, która przede wszystkim opiera się na istniejących poręczeniach państwowych zobowiązujących udziałowców do zapewnienia płynności (anstaltslast) oraz do nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania (gewährträgerhaftung), i w ten sposób na nieograniczonej wypłacalności udziałowców (gewährträger). wykazanie cichego udziału nie wpłynęło na poprawę tej nadzwyczajnej wypłacalności najwyższego stopnia [20] odpowiedź niemiec z dnia 23 czerwca 2004 r., str. 12..

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

(149) in antwoord op verdere vragen van de commissie betoogt duitsland voorts dat zelfs een beschouwing van de ratings van moody's investors'service met betrekking tot de financiële positie en van de individuele ratings van fitch voor helaba in de relevante periode, niet uitwijst dat het derdenbelang van invloed is geweest op de beoordeling van de financiële positie van helaba. de beide genoemde ratings lieten de bestaande staatsgarantieregelingen als de institutionele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de borg evenals de eigendomsstructuren buiten beschouwing, en berustten rechtstreeks en uitsluitend op de rentabiliteit van de bank, de kwaliteit van het management, de marktpositie evenals de omvang van het eigen vermogen [21] antwoord van duitsland van 23 juni 2004, blz. 12, bijlage 29/2004, fitch ratings: bank rating methodology: mei 2004, blz. 12: "principal considerations are profitability, balance sheet integrity (including capitalisation), franchise, management, operating environment, consistency, as well as size (in terms of a bank's equity capital)".. de ratings bleven van 1997 tot 2000 ongewijzigd ondanks de inbreng van het derdenbelang eind 1998 (kredietwaardigheidsrating van moody's: c+ en individuele rating van fitch: b/c) doch verslechterden vanaf 2001 (kredietwaardigheidsrating van moody's: c+ (neg.) respectievelijk c(neg.) en de individuele rating van fitch: c). dit betekent volgens duitsland dat het derdenbelang geen invloed heeft gehad op de kredietwaardigheid van helaba, ook indien de bestaande staatsgaranties buiten beschouwing worden gelaten [22] zoals reeds eerder is uiteengezet is deze situatie een gevolg van het feit dat in de relevante periode de prudentiële minimumeisen voor het basisvermogen (basisvermogen van 4,0%, totaal kengetal of solvabiliteitsratio van 8,0%) wel erg strikt in acht waren genomen; ten aanzien van dit aspect bestaat er een aanzienlijk onderscheid met de situatie van westlb. zo bedroeg in 1997, d.w.z. vóór de inbreng, overeenkomstig beginsel i bij paragraaf 10a van de kwg het kengetal van het basisvermogen voor het helaba-concern circa 4,8% en voor helaba afzonderlijk circa 5,0%. overeenkomstig de beginselen van de bank voor internationale betalingen lag het basisvermogen (tier i) in 1997 rond de 5,4%. het totale kengetal of de solvabiliteitsratio bedroeg in 1997 8,9% resp. 9,6% voor het concern en 9,2% voor de individuele bank. ook in het licht van de voor de volgende jaren door helaba voorgenomen uitbreiding van de activiteiten bestond er geen directe noodzaak om voor een bedrag van 1264,4 miljoen eur basisvermogen op te nemen..

Polonais

(149) na kolejne pytanie komisji niemcy oświadczyły, że nawet biorąc pod uwagę tzw. rating siły finansowej agencji moody’s investors'service i tzw. rating indywidualny agencji fitch dla banku helaba w interesującym okresie, nie zaobserwowano żadnego wpływu cichego udziału na ocenę siły finansowej banku helaba. oba wyżej wymienione ratingi uwzględniały, niezależnie od istniejących poręczeń państwowych anstaltslast i gewährträgerhaftung oraz struktury własnościowej, wyłącznie i bezpośrednio dochodowość danej instytucji, jakość zarządzania, pozycję na rynku oraz wyposażenie w kapitał własny [21] odpowiedź niemiec z dnia 23 czerwca 2004, str. 12, załącznik 29/2004, rating agencji fitch: bank rating methodology: maj 2004, str. 12: "pod rozwagę brane są przede wszystkim: dochodowość, integralność bilansowa (włączając kapitalizację), ustabilizowana pozycja rynkowa, zarządzanie, środowisko działania, ciągłość oraz wielkość (w rozumieniu kapitału własnego banku)".. oba wymienione ratingi nie zmieniły się (rating siły finansowej agencji moody’s na poziomie c+ oraz indywidualny rating agencji fitch na poziomie b/c) w okresie od 1997 r. do 2000 r., pomimo wniesienia cichego udziału na koniec 1998 r., a od 2001 r. obniżały się (rating siły finansowej agencji moody’s na poziomie c+ (neg.) lub c (neg.) oraz rating agencji fitch na poziomie c). zdaniem niemiec dowodzi to faktu, że cichy udział nie miał wpływu na wypłacalność banku helaba, niezależnie od istniejących poręczeń państwowych [22] powodem było, jak już wspomniano, osiągnięcie wskaźników wyraźnie przewyższających minimalne wymogi dla współczynników kapitału podstawowego (współczynnik kapitału podstawowego 4,0%, współczynnik łączny lub współczynnik środków własnych 8,0%) w przedmiotowym okresie, co jest decydującą różnicą w porównaniu z sytuacją weslb. w 1997 r., tzn. przed wniesieniem kapitału, współczynnik kapitału podstawowego zgodnie z zasadą i do § 10a kwg (prawo bankowe) wynosił dla koncernu helaba 4,8%, a dla banku helaba 5,0%. zgodnie z zasadami banku rozrachunków międzynarodowych współczynnik kapitału podstawowego (kategoria i) wynosił 5,4% w roku 1997. współczynnik łączny lub współczynnik kapitału własnego w 1997 r. wynosił 8,9% lub 9,6% dla koncernu oraz 9,2% dla samego banku. również zakładany plan rozwoju działalności banku helaba w kolejnych latach obrachunkowych nie wykazywał bezpośredniej konieczności przyjęcia kapitału podstawowego w wysokości 1264,4 mln eur..

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

de beide genoemde ratings lieten de bestaande staatsgarantieregelingen als de institutionele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de borg evenals de eigendomsstructuren buiten beschouwing, en berustten rechtstreeks en uitsluitend op de rentabiliteit van de bank, de kwaliteit van het management, de marktpositie evenals de omvang van het eigen vermogen [21] antwoord van duitsland van 23 juni 2004, blz. 12, bijlage 29/2004, fitch ratings: bank rating methodology: mei 2004, blz.

Polonais

oba wyżej wymienione ratingi uwzględniały, niezależnie od istniejących poręczeń państwowych anstaltslast i gewährträgerhaftung oraz struktury własnościowej, wyłącznie i bezpośrednio dochodowość danej instytucji, jakość zarządzania, pozycję na rynku oraz wyposażenie w kapitał własny [21] odpowiedź niemiec z dnia 23 czerwca 2004, str. 12, załącznik 29/2004, rating agencji fitch: bank rating methodology: maj 2004, str. 12: "pod rozwagę brane są przede wszystkim: dochodowość, integralność bilansowa (włączając kapitalizację), ustabilizowana pozycja rynkowa, zarządzanie, środowisko działania, ciągłość oraz wielkość (w rozumieniu kapitału własnego banku)"..

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

helaba is sinds het midden van de jaren tachtig wat de voor crediteuren relevante kredietwaardigheidsbeoordeling op lange termijn betreft, ingeschaald in de hoogste categorie, aaa/aaa, met name op grond van de bestaande staatsgarantieregelingen zoals de institutionele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de borg, en dus dankzij de kredietwaardigheid van haar garanten.

Polonais

w długoterminowych ratingach wypłacalności, miarodajnych dla wierzycieli, bank helaba otrzymuje od połowy lat 80-tych najwyższą kategorię aaa/aaa, która przede wszystkim opiera się na istniejących poręczeniach państwowych zobowiązujących udziałowców do zapewnienia płynności (anstaltslast) oraz do nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania (gewährträgerhaftung), i w ten sposób na nieograniczonej wypłacalności udziałowców (gewährträger).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

in punt 4.3 van de mededeling betreffende garanties zijn zes voorwaarden vastgelegd aan de hand waarvan de commissie kan beoordelen of een staatsgarantieregeling staatssteun vormt.

Polonais

komunikat w sprawie gwarancji ustala w punkcie 4.3 sześć warunków, na podstawie których komisja może określić czy program gwarancji państwa stanowi pomoc państwa.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

aangezien de duitse regeling en de italiaanse regeling grotendeels met elkaar te vergelijken zijn en soortgelijke problemen met zich brengen, heeft de commissie de italiaanse autoriteiten gesuggereerd de beschikking met betrekking tot de regelingen voor de duitse deelstaten in detail te analyseren, bovenal omdat, zoals reeds is vermeld, de duitse deelstaten in het verleden reeds verschillende staatsgarantieregelingen voor de scheepsfinanciering ten uitvoer hadden gelegd.

Polonais

zważywszy, iż programy niemiecki i włoski są do siebie podobne i obejmują podobne problemy, komisja zasugerowała władzom włoch dokładne zapoznanie się z treścią decyzji dotyczących programów niemieckich länder przede wszystkim dlatego, iż jak już zostało wcześniej wspomniane, länder korzystały już w przeszłości z różnych programów gwarancji państwa obejmujących kredyty na przemysł stoczniowy.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK