Demander à Google

Vous avez cherché: volledigheidshalve (Néerlandais - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Polonais

Infos

Néerlandais

Dientengevolge maak ik de volgende opmerkingen slechts volledigheidshalve.

Polonais

W związku z tym poniższe rozważania mają jedynie charakter posiłkowy.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Volledigheidshalve moeten al deze soorten natuurrampen worden genoemd.

Polonais

W trosce o wyczerpujący charakter wyliczenia należy je uzupełnić o konkretne rodzaje klęsk żywiołowych.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve werd de evolutie van de voorraden hieronder toch nagegaan.

Polonais

Jednakże z uwagi na całościowo przeprowadzaną analizę, ewolucja zapasów jest analizowana poniżej.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve berekende CRA International ook de extra kosten voor OTE in twee alternatieve scenario’s.

Polonais

W celu zapewnienia kompletności analizy CRA obliczyło również dodatkowy koszt dla OTE w oparciu o dwa alternatywne scenariusze.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

De onderhavige beschikking betreft niet het tweede deel van de regeling, dat hier slechts volledigheidshalve wordt vermeld.

Polonais

Niniejsza decyzja nie dotyczy drugiej części programu, wspomnianej tutaj jedynie w celu zilustrowania ogólnego kontekstu.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve dient in dit verband erop te worden gewezen dat ook dit bewijs de hiervoor getrokken conclusie niet kan wijzigen.

Polonais

W tym względzie, z uwagi na zupełność należy zauważyć, że również ten dowód nie może uchylić wniosków wyciągniętych powyżej.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve merk ik op dat deze laatste drie zaken betrekking hadden op de verplichting van de communautaire instellingen de fundamentele rechten in acht te nemen.

Polonais

Dla jasności należy dodać, że ostatnie trzy wyroki dotyczyły obowiązku przestrzegania praw podstawowych przez instytucje wspólnotowe.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve zou daarom in artikel 20 ook moeten worden vermeld dat Beschikking 76/641/EEG wordt ingetrokken.

Polonais

Dlatego też gwoli kompletności artykułem 20 propozycji winna zostać uchylona także zmiana dokonana decyzją 76/641/EWG.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve zal ik ook de argumenten van de Poolse regering betreffende de ontoereikende motivering 39 van verordening nr. 1873/2003 behandelen.

Polonais

Tytułem uzupełnienia odniosę się również do argumentów przytoczonych przez rząd polski dotyczących niewłaściwego uzasadnienia 39rozporządzenia nr 1873/2003.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve zou deze stelling ook andersom moeten worden gelezen, omdat de regio’s ook erg belangrijk zijn voor Europa.

Polonais

Aby zdanie to nabrało pełnego znaczenia, powinno być odczytywane w obu kierunkach, gdyż regiony mają również duże znaczenie dla Europy.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Deze gegevens worden in de volgende tabel weergegeven, waarbij de reeds in de vorige tabel opgesomde perpetuals uit 1999 volledigheidshalve nogmaals worden vermeld:

Polonais

Dane te zostały zestawione w poniższych tabelach, przy czym bezterminowe obligacje (perpetuals) z roku 1999 ujęte w górnej tabeli zostały wymienione ponownie w celu zapewnienia ich kompletności:

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Die opmerking gaat, in het licht van dat artikel 52, ook op voor berggebieden en zou volledigheidshalve moeten worden gemaakt voor alle categorieën van gebieden met een handicap.

Polonais

W świetle wspomnianego art. 52 podobna uwaga dotyczy również terenów górskich; w trosce o wyczerpujący charakter aktu należy ją zastosować również do wszystkich obszarów doznających utrudnień.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve merkt de Commissie op dat de verlening van herstructureringssteun aan kleine ondernemingen, overeenkomstig punt 55 van de richtsnoeren van 1999, niet algemeen aan compenserende maatregelen wordt gebonden.

Polonais

W uzupełnieniu Komisja stwierdza, że zgodnie z punktem 55 wytycznych z 1999 r. udzielenie pomocy restrukturyzacyjnej dla małych przedsiębiorstw nie będzie zazwyczaj połączone ze środkami wyrównawczymi.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve zij erop gewezen, dat de indeling van een arrest onder een van deze gebieden niet uitsluit, dat dit arrest ook van groot belang kan zijn op andere gebieden.

Polonais

Należy nadmienić, że wyrok zaklasyfikowany do określonej dziedziny może odnosić się do niezwykle ważkich zagadnień z innej dziedziny.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve berekent CRA International ook de netto contante waarde van de vrijwillige VUT-regeling ten opzichte van de WACC van OTE en concludeert zij dat deze 704,80 miljoen EUR bedraagt.

Polonais

Jednak dla pełności obrazu CRA oblicza WBN WPE także w zależności od WACC OTE i dochodzi do wniosku, że WBN WOE wynosi 704,8 mln EUR.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve herinner ik er echter aan dat de verplichting van de nationale rechter tot richtlijnconforme uitlegging niet tot de wet tot omzetting van de betrokken richtlijn beperkt is, maar het gehele nationale recht en derhalve ook het reeds voordien bestaande nationale recht omvat. 90

Polonais

Celem uzupełnienia należy jednak przypomnieć, że obowiązek dokonania przez sąd krajowy wykładni zgodnej z dyrektywą nie ogranicza się do wykładni ustawy transponującej daną dyrektywę, lecz obejmuje obowiązek dokonania wykładni zgodnej wszystkich krajowych przepisów prawnych, a zatem również przepisów krajowych wydanych przed przyjęciem ustawy transponującej 90.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

De uitdrukkelijke vermelding van gebieden met een demografische handicap — de handicap waarmee dunbevolkte gebieden te kampen hebben — moet volledigheidshalve en omwille van de samenhang in de tekst worden opgenomen.

Polonais

Zamieszczenie wzmianki o trudnej sytuacji demograficznej — odnoszącej się do obszarów o niskiej gęstości zaludnienia — spełnia wymóg wyczerpującego wyliczenia oraz spójności przepisu.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

In dat arrest, waarin het Hof zich moest uitspreken over de uitlegging van het begrip plaats waar de werknemer zijn arbeid gewoonlijk verricht, heeft het Hof volledigheidshalve ook aangegeven aan de hand van welke criteria kan worden bepaald in hoeverre tussen twee met verschillende werkgevers gesloten arbeidsovereenkomsten een band bestaat.

Polonais

Trybunał bowiem, do którego zwrócono się o wykładnię pojęcia miejsca, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę, udzielił przy okazji wskazówek pozwalających na określenie stopnia powiązania dwóch umów o pracę zawartych z dwoma różnymi pracodawcami.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Voor de sector groenten en fruit is verzoekster van mening dat de Commissie ten onrechte de laattijdige betaling niet gerechtvaardigd heeft geacht in een geval waarin de Griekse autoriteiten de verenigbaarheid van de betrokken betaling met het nationale recht en het gemeenschapsrecht onderzochten. Verzoekster beroept zich volledigheidshalve ook op hetgeen zij voor de sector openbare opslag heeft aangevoerd.

Polonais

W zakresie sektora owoców i warzyw skarżąca podnosi, iż Komisja powołała się na nieprzestrzeganie terminów płatności, nie uwzględniając okoliczności, iż administracja grecka w tym czasie dokonywała sprawdzenia zgodności przedmiotowej płatności z prawem krajowym i prawem wspólnotowym. Ponadto skarżąca przywołuje tu zarzuty podniesione już powyżej w odniesieniu do składowania w magazynach państwowych.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Volledigheidshalve zij toegevoegd dat, zoals verweerster en Ierland betogen, de Ierse autoriteiten tot op heden die factor niet hebben gebruikt en hun beoordeling van de risicoverschillen tussen de PZ-verzekeraars enkel op de criteria van leeftijd en geslacht van de verzekerden hebben gebaseerd.

Polonais

Dodać należy także, że jak twierdzą pozwana i Irlandia, władze irlandzkie aż do chwili obecnej nie stosowały tego współczynnika i opierały swe oceny istniejących między ubezpieczycielami PUZ rozbieżności ryzyka jedynie na kryteriach wieku i płci ubezpieczonych.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK