Demander à Google

Vous avez cherché: antiontwijkingsmaatregel (Néerlandais - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Tchèque

Infos

Néerlandais

ONTWIJKING VAN DE ANTIONTWIJKINGSMAATREGEL EN BLIJVENDE AARD

Tchèque

OBCHÁZENÍ OPATŘENÍ PROTI OBCHÁZENÍ A TRVALÁ POVAHA

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Het onderzoek had tot doel na te gaan of de antiontwijkingsmaatregel van kracht moest blijven.

Tchèque

Cílem šetření bylo posoudit, zda je třeba, aby bylo opatření proti obcházení zachováno.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Er werd onderzocht of de communautaire assembleurs de geldende antiontwijkingsmaatregel tijdens het nieuwe onderzoektijdvak hadden ontweken.

Tchèque

Bylo zkoumáno, zda během období přezkumného šetření společnosti provádějící montáž ve Společenství obcházely platná opatření proti obcházení.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Eerst werd onderzocht of er na intrekking van de antiontwijkingsmaatregel sprake zou zijn van de aanvang of aanmerkelijke toename van assemblagewerkzaamheden.

Tchèque

Nejprve byla provedena analýza toho, zda by po zrušení opatření proti obcházení docházelo k zahájení nebo výraznému rozšíření montážních operací.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Bovendien was de antiontwijkingsmaatregel al tien jaar van kracht en was deze sinds de instelling ervan nog nooit aan een nieuw onderzoek onderworpen.

Tchèque

Opatření proti obcházení se navíc uplatňuje již deset let a od svého zavedení nebylo revidováno.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Gezien het bovenstaande kan niet worden uitgesloten dat intrekking van de antiontwijkingsmaatregel tot een aanzienlijke toename van de invoer van Chinese rijwielonderdelen en van assemblagewerkzaamheden zou leiden.

Tchèque

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše nelze vyloučit, že by v důsledku zrušení opatření proti obcházení došlo ke značnému zvýšení dovozu čínských dílů a k rozšíření montážních operací.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Het was nodig te onderzoeken of bij intrekking van de antiontwijkingsmaatregel de corrigerende werking van het antidumpingrecht zou worden ondermijnd en zich opnieuw dumping zou voordoen.

Tchèque

Bylo třeba prozkoumat, zda by byly v případě zrušení opatření proti obcházení mařeny nápravné účinky antidumpingového cla a zda by opět docházelo k dumpingu.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Deze ervaring wijst erop dat de invoer van Chinese onderdelen en de assemblage van rijwielen met behulp van deze onderdelen zonder antiontwijkingsmaatregel opnieuw zou kunnen toenemen.

Tchèque

Tato zkušenost z minulosti naznačuje existenci rizika, že v nepřítomnosti opatření proti obcházení by opět mohlo dojít ke zvýšení dovozu čínských dílů a k rozšíření montáže jízdních kol s použitím těchto dílů.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Sinds de uitbreiding van de maatregel tot de invoer van bepaalde rijwielonderdelen heeft de Commissie een groot aantal in de Gemeenschap gevestigde ondernemingen vrijstelling van de antiontwijkingsmaatregel verleend.

Tchèque

Od rozšíření opatření na dovoz některých dílů jízdních kol udělila Komise osvobození od opatření proti obcházení velkému počtu společností se sídlem ve Společenství.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Voorts beschikte de Commissie over voldoende voorlopig bewijsmateriaal om aannemelijk te maken dat ontwijkingspraktijken niet zouden worden voortgezet en zich niet opnieuw zouden voordoen als de antiontwijkingsmaatregel werd ingetrokken.

Tchèque

Kromě toho měla Komise k dispozici dostatečné přímé důkazy o tom, že pokud by bylo opatření proti obcházení zrušeno, k obcházení těchto opatření by dále nedocházelo.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

In de antiontwijkingsmaatregel is ook bepaald dat assembleurs die de maatregel inzake rijwielen niet ontwijken, van de tot rijwielonderdelen uitgebreide maatregel kunnen worden vrijgesteld om hen in staat te stellen rechtenvrij Chinese rijwielonderdelen in te voeren.

Tchèque

Opatření proti obcházení rovněž stanovilo, že je třeba zavést systém osvobození s cílem umožnit společnostem provádějícím montáž, které opatření týkající se jízdních kol neobcházejí, dovážet čínské díly jízdních kol bez antidumpingového cla osvobozením od opatření s působností rozšířenou na díly jízdních kol.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Teneinde overeenkomstig overweging 9 na te gaan of de antiontwijkingsmaatregel van kracht moest blijven, werd onderzocht of deze tijdens het nieuwe onderzoektijdvak door middel van assemblagepraktijken werd ontweken en of deze omstandigheden van blijvende aard waren.

Tchèque

Aby bylo možno posoudit, zda je třeba zachovat opatření proti obcházení v podobě stanovené v 9. bodě odůvodnění, zabýval se tento přezkum tím, zda v průběhu OPŠ docházelo k obcházení cla prováděním montážních operací a zda byly tyto okolnosti trvalé povahy.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Er werd onderzocht of het waarschijnlijk is dat bij intrekking van de antiontwijkingsmaatregel de waarde van Chinese onderdelen in door communautaire ondernemingen geassembleerde rijwielen meer dan 60 % gaat uitmaken van de totale waarde van alle onderdelen van het geassembleerde product.

Tchèque

Bylo zkoumáno, zda je pravděpodobné, že by v případě zrušení opatření proti obcházení podíl čínských dílů používaných společnostmi provádějícími montáž v ES překročil 60 % hodnoty všech dílů použitých při montáži jízdních kol.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

In dit verband zij eraan herinnerd dat bij het oorspronkelijke antiontwijkingsonderzoek werd vastgesteld dat de assemblage van rijwielen met Chinese onderdelen na de instelling van de hoofdmaatregel in 1993 aanzienlijk was toegenomen en dat die toename voortduurde tot 1997, toen de antiontwijkingsmaatregel werd ingesteld.

Tchèque

V této souvislosti je třeba připomenout, že v průběhu původního šetření zaměřeného na obcházení bylo zjištěno, že po zavedení hlavních opatření týkajících se čínských jízdních kol v roce 1993 se montáže čínských dílů jízdních kol výrazně rozšiřovaly, a to až do roku 1997, kdy bylo zavedeno opatření proti obcházení.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Bij gebrek aan vergelijkbare prijzen voor het nieuwe onderzoektijdvak behouden de conclusies van dit eerdere onderzoek ten aanzien van ondermijning en dumping, zoals uiteengezet in de overwegingen 19 tot en met 24 van de antiontwijkingsmaatregel, hun geldigheid.

Tchèque

Vzhledem k tomu, že během OPŠ neexistovaly srovnatelné ceny, jsou zjištění tohoto dřívějšího šetření s ohledem na maření účinků a dumping, jak je uvedeno v 19. až 24. bodě odůvodnění opatření proti obcházení, nadále platná.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Er zij echter aan herinnerd dat bij het onderzoek dat tot instelling van de antiontwijkingsmaatregel in 1997 leidde, werd aangetoond dat de corrigerende werking van het recht op Chinese rijwielen ten aanzien van de verkoopprijzen werd ondermijnd en dat er sprake was van dumping.

Tchèque

Je však třeba připomenout, že v průběhu šetření, které vedlo k zavedení opatření proti obcházení v roce 1997, bylo prokázáno, že nápravný účinek cla z čínských jízdních kol byl vzhledem k prodejním cenám mařen a že dumping existoval.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Hierdoor zouden de ontwijkingspraktijken die in de jaren negentig vóór de instelling van de antiontwijkingsmaatregel gebruikelijk waren, opnieuw hun intrede doen, met als gevolg een duidelijke overschrijding van de 60 %-drempel.

Tchèque

Obnovilo by se tak vlastně obcházení, k němuž docházelo v 90. letech minulého století, před zavedením opatření proti obcházení, a důsledkem by bylo jasné překročení 60 % prahu.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De antiontwijkingsmaatregel wordt derhalve gehandhaafd, teneinde te waarborgen dat de hoofdmaatregel, d.w.z. het antidumpingrecht op rijwielen, aan zijn doel beantwoordt en niet door ontwijking in de vorm van assemblagepraktijken kan worden ondermijnd,

Tchèque

Opatření proti obcházení je proto zachováno s cílem zajistit, aby bylo hlavní opatření, tj. antidumpingové clo z jízdních kol, účinné a aby nemohlo být mařeno obcházením prostřednictvím montážních operací v jakékoli podobě,

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening werd voorts onderzocht of het niet-voorkomen van antiontwijkingspraktijken van blijvende aard was, dat wil zeggen of het niet waarschijnlijk was dat deze zich opnieuw zouden voordoen indien de antiontwijkingsmaatregel werd ingetrokken.

Tchèque

Podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení bylo dále zkoumáno, zda je neexistence praktik obcházení trvalé povahy, tj. zda není pravděpodobné, že by v případě zrušení opatření proti obcházení opět k obcházení docházelo.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Daar de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité tot de conclusie was gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal was om op grond van artikel 13, lid 4, en artikel 11, lid 3, van de basisverordening een nieuw onderzoek naar de antiontwijkingsmaatregel te openen, heeft zij door middel van een bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie [6] de procedure op 28 november 2006 hiervoor ingeleid.

Tchèque

Po konzultaci s poradním výborem dospěla Komise k závěru, že pro zahájení přezkumu podle čl. 13 odst. 4 a čl. 11 odst. 3 základního nařízení existuje dostatek podkladů, a dne 28. listopadu 2006 zahájila tento přezkum opatření proti obcházení tím, že uveřejnila oznámení o zahájení šetření v Úředním věstníku Evropské unie [6].

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK