Demander à Google

Vous avez cherché: posia (Polonais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Anglais

Infos

Polonais

Urządzenia te weryfikują bank ­ noty euro pod względem autentyczności oraz umożliwiają ustalenie posia ­ dacza rachunku;

Anglais

CCMs check euro banknotes for authenticity and allow for traceability of the account holder;

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

Decydujące jest raczej, czy posia- dacz usuwa daną rzecz, zamierza lub ma obowiązek ją usunąć 26.

Anglais

26 The concept of ‘waste’ within the meaning of the Waste Framework Directive cannot be interpreted restrictively. 27

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

), wymaga to posia dania prze z na u czy ci el a okre ś l on y ch umi e j ę t n o ś c i

Anglais

However, as indicated by Belgium (Flemish Community), this exercise requires teachers to have specific skills.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Kredyty konsorcjalne, które w umowie kredytowej posia ­ dają zapis nakładający na konsorcjum obowiązek przyjmowania decyzji dotyczących dłużnika większością głosów członków konsorcjum stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla operacji kredytowych Eurosystemu.

Anglais

Syndicated loans containing contractual provisions requiring a majority of lenders to adopt syndicate decisions vis-à-vis the debtor shall be eligible collateral for Eurosystem credit operations.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

KBC akceptują, na prośbę posiadacza, wymianę wszelkich bank ­ notów euro na banknoty euro tej samej wartości lub w przypadku posia ­ daczy rachunków uznają rachunek posiadacza prowadzonego w KBC, który otrzymał banknoty.

Anglais

NCBs shall accept all euro banknotes on the request of the holder for exchange against euro banknotes of the same value or, in the case of account holders, to be credited to accounts held at the recipient NCB.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

Komisja przewidywała,żezaproponowanezachętyekonomiczne spowodują,iż przedsiębiorstwa o najniższej wydajności, tj. posia-dającefabryki,które nie będąkonkurencyjne po obniżkachcen przewidzianych reformą, zrzekną się swoich kwot i przyjmą rekompensatę zfunduszu restrukturyzacji, a w rezultacie nie będzie koniecznezastosowanie wstosunkudookreślonychfabryklub regionówspecjalnychinstrumentów.

Anglais

The Commission anticipatedthatthe economicincentives offered wouldleadthe undertakings withthelowest productiv-ity,i.e. withfactoriesthat would not be competitive afterthe pricereductionsenvisaged bythereform,torenouncetheir quota by accepting the compensation by the restructuring fund withoutthe needfortheinstrumentstotarget eitherspecific factories orregions.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Jako dokumenty toザsamoリci wzory te majッ 10-letni okres waザnoリci dla posiadaczy do 70. roku ザycia i nieograniczonッ waザnoリア dla posia-daczy, ktùrzy ukoホczyli 70. rok ザycia.

Anglais

As identity documents these models have 10 years of validity up to the age of 70 and unlimited validity if the holder is older than 70.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Kady projekt musi posia-da instytucj koordynujc projekt, która składa wniosek wimieniu konsorcjum/partnerstwa/sieci organizacji uczestni- cz cI n st yt u cja wnioskujca musi mie siedzib wkraju uprawnionym do składania wniosków.

Anglais

ere must be one coordinating institution that submits the application on behalf of the consortium/partnership/network of participating organisations.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Gwarancję uznaje się za możliwą do przyjęcia, jeśli gwarant bezwarunkowo i nieodwołalnie zagwarantował posia- daczom danego instrumentu finansowego zobowiązania emitenta dotyczące spłaty kwoty głównej, odsetek i wszelkich innych zobowiązań z tytułu tego instrumentu, aż do całkowitego ich wykonania.

Anglais

A guarantee is deemed acceptable if the guarantor has unconditionally and irrevocably guaranteed the obligations of the debtor in relation to the payment of principal, interest and any other amounts due under the credit claim to the holder thereof until they are discharged in full. In this regard, a guarantee deemed acceptable does not need to be specific to the credit claim but might apply to the debtor only, provided that it also covers the credit claim in question.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Zmienny obraz w prawym dolnym rogu awersu przedstawia fotogra«シposia-dacza i numer prawa jazdy (taki sam jak w polu 5).

Anglais

Changeable image at the bottom right corner of the front side displays a photo of the holder and licence number (the same as in field5).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Celemreformy byłoznaczne ograniczenie(o 6 mlnton) nieopłacalnej zdolności produkcyjnej we Wspólnocie poprzez stworzenie dla przedsiębiorstw cukrowniczych o najniższej wydajności silnej zachęty ekonomicznej dorezygnacjiz produkcji wramach posia-danychkwot.

Anglais

Thereformtargeted a significantreduction(6 milliontonnes) of unprofitable production capacity in the Community by introducing an important economic incentive for sugar undertakings with thelowest productivity to give up their quota production.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Za urządzenie wypłacające banknoty uważa się również terminale samoob ­ sługowe( ang. self-checkout terminals-- ScoTs) umożliwiające płacenie za towary lub usługi przy użyciu karty bankowej, gotówki lub innych instrumentów płatniczych, które posia ­ dają funkcję wypłaty gotówki;

Anglais

Selfcheckout terminals( SCoTs) with which the public can pay for goods or services either by bank card, cash or other pay ­ ment instruments, having a cash-withdrawal function, are also considered cash dispensers.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Polonais

Kredyty konsorcjalne, które w umowie kredytowej posia ­ dają zapisy umożliwiające zmianę lub uchylenie określonych postanowień właściwej umowy kredytowej za zgodą większości wierzycieli stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla operacji kredytowych Eurosystemu, o ile umowa kredytowa takiego kredytu nie zawiera postanowień zezwalających na podejmo ­ wanie większością głosów decyzji w zakresie:( i) przesunięcia terminu spłaty jakiejkolwiek kwoty należnej na mocy umowy;

Anglais

Syndicated loan agreements containing contractual provisions authorising certain terms of the relevant syndicated loan agreement to be amended or waived with the consent of a majority of lenders shall be eligible collateral for Eurosystem credit operations; provided, however, that the loan agreement for such loans does not provide that majority decisions may be taken with respect to:( i) an extension to the date of payment of any amount due under the agreement;

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK