Vous avez cherché: patentowy (Polonais - Roumain)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Roumain

Infos

Polonais

jednolity sąd patentowy

Roumain

curtea unică în materie de brevete

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

europejski rejestr patentowy

Roumain

registrul european de brevete

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

europejski urząd patentowy

Roumain

oficiul european de brevete

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

e 131 błękit patentowy v,

Roumain

e 131 albastru patent v

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Polonais

urząd patentowy stanów zjednoczonych

Roumain

oficiul european de brevete

Dernière mise à jour : 2015-01-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

porozumienie to przewiduje ustanowienie sieci sądów krajowych tworzących europejski trybunał patentowy władny rozstrzygać w sprawach dotyczących patentów.

Roumain

acesta prevede elaborarea unei reţele de tribunale naţionale legate de o curte de apel europeană responsabilă de interpretarea dreptului în acest domeniu.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

obowiązujący obecnie rozdrobniony system patentowy nie sprzyja innowacjom i nie zapewnia odpowiedniej ochrony wynalazcom, ośrodkom badawczym i przedsiębiorstwom.

Roumain

actualul nostru sistem fragmentat de emitere a brevetelor împiedică inovarea şi nu oferă o protecţie corespunzătoare inventatorilor şi centrelor de cercetare şi agenţilor economici.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

w rezolucji z dnia 12 października parlament europejski przypomniał, że skuteczny i konkurencyjny system patentowy jest kluczowym wymogiem strategii lizbońskiej.

Roumain

Într-o rezoluţie din 12 octombrie, parlamentul european a reamintit că existenţa unui sistem de brevete eficient și competitiv reprezintă o cerinţă esenţială a strategiei de la lisabona.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

naukowcy złożyli wniosek patentowy dla materiału opracowanego w ramach stypendium „marie curie”, a zainteresowanie wyraziła już japońska firma działająca na tym multimiliardowym rynku.

Roumain

cercetătorii au depus o cerere pentru brevetarea unuia dintre materialele dezvoltate ca parte a bursei marie curie, iar o companie japoneză care activează pe această piaă de miliarde de euro și-a manifestat interesul.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

równocześnie ue musi zreformować przepisy o własności intelektualnej, np. stworzyć prosty europejski system patentowy, który będzie przystępny, szybki, rozsądny i zapewni skuteczną ochronę w całej europie.

Roumain

În special, este necesară mai multă finanare pentru cercetarea aplicată care ar aduce beneficii imm-urilor.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także radca prokuratorii generalnej skarbu państwa mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie

Roumain

este obligat, la prima etapă procedurală să atașeze la dosar o procură cu semnătura mandantului sau copia autentificată a procurii, împreună cu o copie pentru partea adversă. avocatul, juristul, consilierul în proprietate industrialăe, si consilierul parchetului general al trezoreriei de stat pot autentifica singuri copiile a imputernicirii acordate acestora, precum și copiile ale altor documente care demonstrează autorizarea acestora

Dernière mise à jour : 2016-03-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia

Roumain

reprezentant autorizat poate fi un avocat sau un jurist, iar în cazurile legate de proprietate, mandatarul care reprezintă interesele părţii și persoana care se află cu în relaţie de tip contractor - contractant cu partea la proces, în cazul în care obiectul procesului este şi obiectul comenzii efectuate, precum și părinții, soțul/soţia, frații sau descendenții părţii și persoana căreia se află în relaţie de adopție cu partea

Dernière mise à jour : 2017-07-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej-także rzecznik patentowy, a ponadto współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek ,rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia

Roumain

reprezentant autorizat poate fi un avocat sau un jurist, iar în cazurile legate de proprietate, mandatarul care reprezintă interesele părţii și persoana care se află cu în relaţie de tip contractor - contractant cu partea la proces, în cazul în care obiectul procesului este şi obiectul comenzii efectuate, precum și părinții, soțul/soţia, frații sau descendenții părţii și persoana căreia se află în relaţie de adopție cu partea

Dernière mise à jour : 2016-03-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

(10) należy uwzględnić potencjał rozwoju biotechnologii dla środowiska, w szczególności wykorzystywania tej technologii do rozwoju metod uprawy, które są mniej zanieczyszczające i bardziej ekonomiczne w stosowaniu ze względu na wykorzystanie gruntu; system patentowy powinien być wykorzystywany do wspierania badań oraz stosowania tych procesów.

Roumain

(10) întrucât trebuie să se ţină cont de potenţialul de dezvoltare a biotehnologiei în domeniul mediului şi mai ales de utilitatea acestei tehnologii pentru dezvoltarea unor metode de cultivare mai puţin poluante şi mai economice din punct de vedere al modului de exploatare a pământului; întrucât sistemul de brevetare trebuie utilizat pentru a încuraja cercetarea acestor procedee şi punerea lor în aplicare;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(11) rozwój biotechnologii jest ważny dla krajów rozwijających się, zarówno w dziedzinie zdrowia oraz zwalczania poważnych epidemii i chorób epidemicznych jak i do walki z głodem na świecie; system patentowy powinien również być wykorzystywany do wspierania badań w tych dziedzinach; należy popierać międzynarodowe procedury rozpowszechniania takiej technologii w krajach trzeciego świata i dla korzyści odnośnych grup ludności.

Roumain

(11) întrucât dezvoltarea biotehnologiei este importantă pentru ţările în curs de dezvoltare, atât în domeniul sănătăţii şi combaterii epidemiilor şi bolilor endemice majore, cât şi în cel al combaterii foametei în întreaga lume; întrucât ar trebui ca cercetarea în aceste domenii să fie încurajată prin intermediul sistemului de brevetare; întrucât trebuie să fie promovate procedurile internaţionale pentru difuzarea acestor tehnologii în lumea a treia şi în beneficiul grupurilor de populaţie în cauză;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(18) ponieważ system patentowy przewiduje niewystarczającą zachętę do wspierania badań i produkcji leków biotechnologicznych, które są konieczne do zwalczania rzadkich chorób i takich, co do których nie podejmowane są żadne próby ich wyleczenia, wspólnota i państwa członkowskie mają obowiązek zareagować odpowiednio na ten problem.

Roumain

(18) întrucât, având în vedere că sistemul de brevetare oferă o stimulare insuficientă pentru a încuraja cercetarea în domeniul medicamentelor biotehnologice şi producţia acestor medicamente necesare pentru combaterea bolilor rare sau "orfane", comunitatea şi statele membre au datoria să răspundă adecvat la această problemă;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

(10) należy uwzględnić potencjał rozwoju biotechnologii dla środowiska, w szczególności wykorzystywania tej technologii do rozwoju metod uprawy, które są mniej zanieczyszczające i bardziej ekonomiczne w stosowaniu ze względu na wykorzystanie gruntu; system patentowy powinien być wykorzystywany do wspierania badań oraz stosowania tych procesów.

Roumain

(10) întrucât trebuie să se ţină cont de potenţialul de dezvoltare a biotehnologiei în domeniul mediului şi mai ales de utilitatea acestei tehnologii pentru dezvoltarea unor metode de cultivare mai puţin poluante şi mai economice din punct de vedere al modului de exploatare a pământului; întrucât sistemul de brevetare trebuie utilizat pentru a încuraja cercetarea acestor procedee şi punerea lor în aplicare;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(11) rozwój biotechnologii jest ważny dla krajów rozwijających się, zarówno w dziedzinie zdrowia oraz zwalczania poważnych epidemii i chorób epidemicznych jak i do walki z głodem na świecie; system patentowy powinien również być wykorzystywany do wspierania badań w tych dziedzinach; należy popierać międzynarodowe procedury rozpowszechniania takiej technologii w krajach trzeciego świata i dla korzyści odnośnych grup ludności.

Roumain

(11) întrucât dezvoltarea biotehnologiei este importantă pentru ţările în curs de dezvoltare, atât în domeniul sănătăţii şi combaterii epidemiilor şi bolilor endemice majore, cât şi în cel al combaterii foametei în întreaga lume; întrucât ar trebui ca cercetarea în aceste domenii să fie încurajată prin intermediul sistemului de brevetare; întrucât trebuie să fie promovate procedurile internaţionale pentru difuzarea acestor tehnologii în lumea a treia şi în beneficiul grupurilor de populaţie în cauză;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(18) ponieważ system patentowy przewiduje niewystarczającą zachętę do wspierania badań i produkcji leków biotechnologicznych, które są konieczne do zwalczania rzadkich chorób i takich, co do których nie podejmowane są żadne próby ich wyleczenia, wspólnota i państwa członkowskie mają obowiązek zareagować odpowiednio na ten problem.

Roumain

(18) întrucât, având în vedere că sistemul de brevetare oferă o stimulare insuficientă pentru a încuraja cercetarea în domeniul medicamentelor biotehnologice şi producţia acestor medicamente necesare pentru combaterea bolilor rare sau "orfane", comunitatea şi statele membre au datoria să răspundă adecvat la această problemă;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

w trakcie badania komisja skonsultowała się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, takimi jak przedsiębiorstwa produkujące leki oryginalne i generyczne, organizacje branżowe, organizacje konsumentów i pacjentów, zakłady ubezpieczeń, organizacje lekarzy, farmaceutów i szpitali, organy opieki zdrowotnej, europejski urząd patentowy, przedsiębiorstwa handlu równoległego i krajowe organy ds. konkurencji.

Roumain

În cursul anchetei, comisia a consultat toate pările interesate, cum ar societăi producătoare de medicamente originale și generice, asociaii profesionale din industria farmaceutică, asociaii ale consumatorilor și pacienilor, societăi de asigurări, asociaii ale medicilor, farmaciștilor și spitalelor, autorităi din domeniul sănătăii, oficiul european de brevete (oeb), comerciani paraleli și autorităi naionale în domeniul concurenei.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK