Demander à Google

Vous avez cherché: multidyscyplinarnego (Polonais - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Tchèque

Infos

Polonais

Struktura podkomitetu multidyscyplinarnego

Tchèque

Multidisciplinární soustava podvýborů

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Konferencja na wysokim szczeblu podkreśliła potrzebę multidyscyplinarnego, wspólnego podejścia do zapobiegania przestępczości.

Tchèque

Konference na vysoké úrovni v Algarve také zdůraznila potřebu multidisciplinárního a společného přístupu k předcházení trestné činnosti.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Badania nad dziedzictwem kulturowym wymagają podejścia multidyscyplinarnego, sprzyjającego lepszemu zrozumieniu materiałów historycznych.

Tchèque

Výzkum v oblasti kulturního dědictví vyžaduje víceoborový přístup s cílem dosáhnout lepšího pochopení historického materiálu.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Podkomitety omawiają kwestie związane z układem o stabilizacji i stowarzyszeniu, o których mowa w strukturze podkomitetu multidyscyplinarnego.

Tchèque

Podvýbory projednávají záležitosti týkající se oblastí dohody o stabilizaci a přidružení uvedených v seznamu multidisciplinární soustavy podvýborů.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Dotyczy to zrozumienia molekularnej podstawy chorób, określenia innowacyjnych strategii terapeutycznych i nowatorskich systemów modelowych, multidyscyplinarnego zastosowania wiedzy z zakresu fizyki, chemii i biologii systemowej, opracowania długoterminowych kohort i prowadzenia badań klinicznych (w tym badań koncentrujących się na rozwoju i skutkach leków we wszystkich grupach wiekowych), klinicznego wykorzystania tzw. „omik”, biomedycyny systemowej oraz rozwoju ICT oraz ich praktycznego zastosowania w opiece zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie e-zdrowia.

Tchèque

Zahrnují porozumění molekulárnímu základu onemocnění, stanovení inovativních léčebných postupů a nových modelových systémů, víceoborové uplatnění znalostí z oblasti fyziky, chemie a systémové biologie, vytváření dlouhodobých kohort a provádění klinických zkoušek (včetně zaměření na vývoj léčivých přípravků a jejich účinky ve všech věkových skupinách), klinické využití tzv. „-omik“ (biotechnologií s příponou „-omika“), systémy biolékařství nebo rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich použití ve zdravotnické praxi, zejména v elektronickém zdravotnictví (e-health).

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

(5) Program Haski dotyczący wzmacniania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, przyjęty przez Radę Europejską w listopadzie 2004 r., podkreśla, iż optymalny poziom ochrony przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wymaga multidyscyplinarnego i skoordynowanego działania zarówno na poziomie UE jak i na poziomie krajowym między właściwymi organami ochrony porządku publicznego, w szczególności policją, służbami celnymi i strażą graniczną;

Tchèque

(5) v Haagském program na posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii, přijatém na zasedání Evropské rady v listopadu 2004, bylo zdůrazněno, že optimální úroveň ochrany prostoru svobody, bezpečnosti a práva vyžaduje od příslušných donucovacích orgánů, zejména policie, celní správy a pohraniční stráže, víceoborovou a vzájemně sladěnou činnost jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

n) wzmocniły europejski mechanizm współpracy, gdyż Unia Europejska 25 Państw Członkowskich znajduje się bliżej krajów, z których pochodzą narkotyki, aby w ten sposób ograniczyć handel narkotykami napływających do Unii oraz jednoznacznie zdefiniowały i poszerzyły nowy europejski system koordynacji w zakresie polityki dotyczącej narkotyków, m. in. poprzez EMCDDA, w celu osiągnięcia zintegrowanego, multidyscyplinarnego i zrównoważone podejście do problemu narkotyków, które dzisiaj, wobec przystąpienia 10 nowych Państw Członkowskich, jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek;

Tchèque

n) posílit evropské systémy spolupráce, neboť EU s 25 státy leží blízko zemím, ze kterých drogy pocházejí, aby tím byl omezen obchod s drogami směrem do Unie a jasně definovat a rozšířit nový evropský mechanismus koordinace v oblasti protidrogové politiky, mj. prostřednictvím Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, aby byl k drogám dosažen ucelený a vyvážený přístup zahrnující mnoho oborů,což je dnes, po přistoupení deseti nových členských států, mnohem potřebnější než kdykoliv předtím;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

1.Zapewnienie zrównoważonego, multidyscyplinarnego podejścia _BAR_ Państwa Członkowskie, mając na względzie krajowe prawodawstwoi struktury administracyjne, przyjmują ogólną strategię krajową i jeden lub kilka planów działania w zakresie narkotyków oraz zapewniają zgodność krajowych strategii/planów działania ze strategią/planami działania UE _BAR_ 2007 _BAR_ PCz _BAR_ Roczne sprawozdanie na temat krajowych strategii/planów działania sporządzone przez KOM przy współudziale EMCDDA _BAR_

Tchèque

1.Zajistit vyvážený multidisciplinární přístup _BAR_ Členské státy, s náležitým ohledem na své vnitrostátní právní předpisy a správní strukturu, přijmou celkovou národní protidrogovou strategii a jeden nebo více protidrogových akčních plánů a zajistí, aby národní strategie/akční plány byly v souladu se strategií/akčními plány EU _BAR_ 2007 _BAR_ ČS _BAR_ Výroční zpráva o národních strategiích/akčních plánech vypracovaná KOM, ve spolupráci s EMCDDA _BAR_

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(12) Jako że cele proponowanego działania, tj. zapobieganie i zwalczanie wszelkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet nie mogą być osiągnięte w wystarczającym stopniu przez Państwa Członkowskie, stąd zgodnie z potrzebą skoordynowanego i multidyscyplinarnego podejścia na rzecz ustalenia międzynarodowych ram szkolenia, informacji, badania i wymiany dobrych praktyk, oraz wyboru projektów obejmujących całą Wspólnotę, mogą zostać pełniej osiągnięte na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą subsydiarności określoną w art. 5 Traktatu.

Tchèque

(13) Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, totiž předcházení všem formám násilí páchaného na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a protože jich může být, vzhledem k potřebě koordinovaného a víceoborového přístupu, který podporuje zřízení nadnárodních rámců pro školení, informace, studium a výměnu osvědčených postupů a výběr projektů v měřítku celého Společenství, lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

- przyjęcia całościowego, wielosektorowego, multidyscyplinarnego podejścia do zarządzania leczeniem osób cierpiących na cukrzycę, w tym nacisku na profilaktykę, obejmującą opiekę podstawową, dodatkową i pozaszpitalną, opiekę socjalną i usługi edukacyjne;

Tchèque

- přijetí uceleného, víceoborového a multidisciplinárního přístupu k léčbě osob trpících diabetem, včetně důrazu na prevenci, zahrnujícího primární, sekundární a komunitní péči, sociální služby a vzdělávání;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 7
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

b) wyznaczyły jasne, precyzyjne i wymierne cele oraz priorytety, które w przyszłych planach działań będzie można przełożyć na wskaźniki i środki operacyjne, bardzo jasno definiując odpowiedzialność i terminy ich wykonania oraz uwzględniając zasadę subsydiarności. Aby ułatwić ich wykonanie, w odniesieniu do tych jasno zdefiniowanych celów niezbędne jest przyjęcie na szczeblu europejskim podejścia multidyscyplinarnego (koordynacja, informacja, ocena i współpraca międzynarodowa);

Tchèque

b) stanovit jasné, přesné, vyčíslitelné cíle a priority, které mohou být převedeny do operačních ukazatelů a opatření v dalších akčních plánech a které jednoznačně stanoví odpovědnosti a lhůty plnění a zohledňují zásadu subsidiarity, pro usnadnění zavádění by měl být na celoevropské úrovni přijat multidisciplinární přístup ve vztahu k jasně stanoveným cílům (koordinace, poskytování informací, hodnocení a mezinárodní spolupráce);

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Debata ta powinna być oparta na wytycznych FAO, ale bez rezygnacji z własnych kryteriów UE oraz ulepszania ich w miarę możliwości, z zastosowaniem podejścia multidyscyplinarnego i kryterium harmonizacji, mając za główne cele ochronę środowiska naturalnego, zasobów i służbę konsumentom.

Tchèque

Debata by měla být založena na pokynech organizace FAO, aniž by přitom byly zapomenuty vlastní kritéria Evropské unie, která mohou být vylepšena s multidisciplinárním přístupem a kritérii pro harmonizaci, přičemž hlavním cílem je chránit životní prostředí a zdroje a přinášet užitek spotřebiteli.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

o) poprawiły koordynację i wymianę informacji w obrębie Unii w odniesieniu do polityki w zakresie narkotyków po przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich, w celu uzyskania zintegrowanego, multidyscyplinarnego i zrównoważonego podejścia do problemu narkotyków, które uwzględnia także zachęcające rezultaty osiągnięte i w pełni udokumentowane przez różne Państwa Członkowskie oraz inne państwa europejskie, realizujące alternatywne polityki w zakresie narkotyków;

Tchèque

o) zlepšit koordinaci a výměnu informací v Unii v otázkách protidrogové politiky po přistoupení deseti nových členských států tak, aby bylo dosaženo jednotného, multidisciplinárního a vyrovnaného přístupu k problému drog, který bere v potaz také povzbudivé výsledky, jichž bylo dosaženo a které byly plně zdokumentovány v různých členských státech a v jiných evropských zemích, které uplatňují alternativní protidrogovou politiku;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Aby osiągnąć cele tego programu i najefektywniej jak to możliwe wykorzystać dostępne zasoby, należy uważnie dobrać dziedziny w których podejmowane będą działania, przez wybór projektów oferujących wyższą dodatkową wartość dla Wspólnoty oraz wskazanie sposobu działania przez sprawdzanie i rozpowszechnianie innowacyjnych idei zapobiegania i zwalczania przemocy, w kontekście podejścia multidyscyplinarnego.

Tchèque

K dosažení cílů tohoto programu a použití dostupných zdrojů co nejúčinnějším způsobem musí být oblasti, ve kterých má být práce uskutečněna, pečlivě vybírány pomocí výběru projektů, jež nabízejí větší přidanou hodnotu Společenství a ukazují cestu, jak vyzkoušet a šířit nové myšlenky v předcházení a potírání násilí v rámci víceoborového přístupu.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

Ściślej mówiąc, zalecało inwestycje w infrastrukturę badawczą dla niektórych wspólnych szeroko zakrojonych projektów: Europejskiego Głębinowego Teleskopu Neutrinowego , Lodołamacza Badawczego (Aurora Borealis), nowego statku morskiego do badań przybrzeżnych na Morzu Bałtyckim oraz Europejskiego Multidyscyplinarnego Obserwatorium Dna Morskiego (EMSO).

Tchèque

Spolu s partnery z většiny evropských přímořských zemí pracuje MarinERA rovněž se stávajícími nadnárodními iniciativami na proražení cesty k vyšší integraci evropského výzkumu moře, sdílení infrastruktur a sdružování zdrojů.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(11) Program Dafne II może przysporzyć dodatkowej wartości przez określenie i stymulacje dobrych praktyk, wspieranie innowacji i wymianę odpowiednich doświadczeń uzyskanych w wyniku działań podejmowanych przez Państwa Członkowskie, w tym wymianę informacji dotyczących różnych regulacji prawnych, sankcji i osiąganych rezultatów. Aby osiągnąć cele tego programu i najefektywniej jak to możliwe wykorzystać dostępne zasoby, należy uważnie dobrać dziedziny w których podejmowane będą działania, przez wybór projektów oferujących wyższą dodatkową wartość dla Wspólnoty oraz wskazanie sposobu działania przez sprawdzanie i rozpowszechnianie innowacyjnych idei zapobiegania i zwalczania przemocy, w kontekście podejścia multidyscyplinarnego.

Tchèque

(12) Program Daphne II může přinést přidanou hodnotu určením a podporou osvědčených postupů, podporou inovace a výměnou zkušeností týkajících se činností podnikaných členskými státy, včetně výměny informací vztahujících se k různým právním předpisům, sankcím a dosaženým výsledkům. K dosažení cílů tohoto programu a použití dostupných zdrojů co nejúčinnějším způsobem musí být oblasti, ve kterých má být práce uskutečněna, pečlivě vybírány pomocí výběru projektů, jež nabízejí větší přidanou hodnotu Společenství a ukazují cestu, jak vyzkoušet a šířit nové myšlenky v předcházení a potírání násilí v rámci víceoborového přístupu.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

2.2.10 Biorąc pod uwagę sytuację dotychczasową, Komitet jest zdania, że debata dotycząca oznakowania ekologicznego produktów rybołówstwa i akwakultury odbywa się w Unii Europejskiej w odpowiednim momencie; dlatego też nie powinny mieć miejsca opóźnienia ani zbytnie przedłużanie terminów niezbędnych do rozwiązania tej skomplikowanej kwestii. Debata ta powinna być oparta na wytycznych FAO, ale bez rezygnacji z własnych kryteriów UE oraz ulepszania ich w miarę możliwości, z zastosowaniem podejścia multidyscyplinarnego i kryterium harmonizacji, mając za główne cele ochronę środowiska naturalnego, zasobów i służbę konsumentom.

Tchèque

2.2.10 Vzhledem k výše uvedenému Výbor zastává názor, že debata o ekoznačkách pro produkty rybolovu a akvakultury probíhá v Evropské unii ve vhodné době. Proto by nemělo docházet k žádným odkladům a zásadní konečné termíny k projednání této komplexní otázky by neměly být nepatřičným způsobem prodlužovány. Debata by měla být založena na pokynech organizace FAO, aniž by přitom byly zapomenuty vlastní kritéria Evropské unie, která mohou být vylepšena s multidisciplinárním přístupem a kritérii pro harmonizaci, přičemž hlavním cílem je chránit životní prostředí a zdroje a přinášet užitek spotřebiteli.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(12) Jako że cele proponowanego działania, tj. zapobieganie i zwalczanie wszelkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet nie mogą być osiągnięte w wystarczającym stopniu przez Państwa Członkowskie, stąd zgodnie z potrzebą skoordynowanego i multidyscyplinarnego podejścia na rzecz ustalenia międzynarodowych ram szkolenia, informacji, badania i wymiany dobrych praktyk, oraz wyboru projektów obejmujących całą Wspólnotę, mogą zostać pełniej osiągnięte na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą subsydiarności określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule, decyzja niniejsza nie wykracza poza sprawy konieczne dla osiągnięcia tych celów.

Tchèque

(13) Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, totiž předcházení všem formám násilí páchaného na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a protože jich může být, vzhledem k potřebě koordinovaného a víceoborového přístupu, který podporuje zřízení nadnárodních rámců pro školení, informace, studium a výměnu osvědčených postupů a výběr projektů v měřítku celého Společenství, lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeného článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

(6) Podczas kilku ważnych seminariów i konferencji poświęconych zapobieganiu przestępczości, w szczególności tych mających miejsce w Sztokholmie w 1996 r., w Noordwijk w 1997 r., w Londynie w 1998 r. oraz w Algarve w 2000 r. wezwano do rozbudowy w Unii Europejskiej sieci współpracy w dziedzinie zapobiegania przestępczości. Konferencja na wysokim szczeblu podkreśliła potrzebę multidyscyplinarnego, wspólnego podejścia do zapobiegania przestępczości. Konferencja w Saragossie w 1996 r. także wskazała tę potrzebę, podkreślając silne powiązania pomiędzy przestępczością zorganizowaną a przestępczością w ogólności.

Tchèque

(6) Několik významných seminářů a konferencí o předcházení trestné činnosti, jmenovitě ty, které se konaly ve Stockholmu v roce 1996, v Noordwijku v roce 1997, v Londýně v roce 1998 a v Algarve v roce 2000, vyzvalo, aby byla v rámci Evropské unie vytvořena síť rozvíjející spolupráci při předcházení trestné činnosti. Konference na vysoké úrovni v Algarve také zdůraznila potřebu multidisciplinárního a společného přístupu k předcházení trestné činnosti. I konference v Zaragoze v roce 1996 poukázala na tuto potřebu upozorněním na úzké propojení organizované a obecné trestné činnosti.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Polonais

1.Zapewnienie zrównoważonego, multidyscyplinarnego podejścia -Państwa Członkowskie, mając na względzie krajowe prawodawstwoi struktury administracyjne, przyjmują ogólną strategię krajową i jeden lub kilka planów działania w zakresie narkotyków oraz zapewniają zgodność krajowych strategii/planów działania ze strategią/planami działania UE -2007 -PCz -Roczne sprawozdanie na temat krajowych strategii/planów działania sporządzone przez KOM przy współudziale EMCDDA -

Tchèque

1.Zajistit vyvážený multidisciplinární přístup -Členské státy, s náležitým ohledem na své vnitrostátní právní předpisy a správní strukturu, přijmou celkovou národní protidrogovou strategii a jeden nebo více protidrogových akčních plánů a zajistí, aby národní strategie/akční plány byly v souladu se strategií/akčními plány EU -2007 -ČS -Výroční zpráva o národních strategiích/akčních plánech vypracovaná KOM, ve spolupráci s EMCDDA -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK