Demander à Google

Vous avez cherché: благосостояния (Russe - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Russe

Letton

Infos

Russe

В настоящий момент, когда уровень инфляции является низким и стабильным, менее зажиточные слои населения лучше защищены от снижения их благосостояния и покупательной способности.

Letton

Euro zonas finanšu tirgus lielais apmērs ļauj paredzēt lielāku kapitāla daļu investīcijām un investoriem sadalīt riskus plašākā mērogā. Pilsoņiem ir par 90% samazinātas naudas pārsūtīšanas izmaksas uz citu euro zonas valsti.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Russe

• С момента подписания Римского договора в 1957 году основной интерес Европейского Союза был направлен на экономическое и социальное развитие с целью обеспеченияздоровья, благосостояния и гарантированного будущего для жителей Европы.

Letton

• Kop‰ Romas L¥guma parakst¥‰anas 1957. gadÇ Eiropas Savien¥bas pamatmïr˙is ir ilgtspïj¥gsekonomikas un sociÇlais progress, lai Eiropas iedz¥votÇjiem varïtu nodro‰inÇt vesel¥basaprpi, labklÇj¥bu un daudzsolo‰u nÇkotni. ·Ç mïr˙a sasnieg‰anai vitÇli svar¥ga bija cie‰Çka integrÇcija daudzÇs politikas jomÇs.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Russe

Наша работа основана на убеждении, что образование и обучение могут внести значительный вклад в повышение благосостояния, создание устойчивого роста и привлечение к участию в жизни общества всех категорий населения стран с развивающейся экономикой.

Letton

Mūsu darbs balstās uz pārliecību, ka izglītība un apmācība var ievērojami veicināt pieaugošu labklājību, radīt ilgstpējīgu izaugsmi un sekmēt sociālo iekļaušanos attīstītā ekonomikā.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Russe

Хотяконкуренция с нашими соседямии предприятиями по ту сторону Атлантического океана усилилась, я полагаю, что наша экономическая стабильность и устойчивость, а также прочная нормативно-правовая база, созданная ЭВС, позволят нам сохранить и приумножить наше благосостояние».

Letton

Kaut arī konkurence no kaimiņu puses un viņpus Atlantijas okeānam ir lielāka, es ticu, kamūsu ekonomikas stabilitāte un izturība, kā arī stingrā EMS sistēma palīdzēs mums turēties uz šī veiksmīgā ceļa.”

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Russe

Создание европейского валютного союза и переход на евро являются краеугольными камнями на пути кболее тесной интеграции, которая даст импульс социальному единству и увеличению благосостояния, какдля стран-кандидатов, так и для всех стран зоны евро.

Letton

EMS un eiro ir pakÇpieni ce∫Ç uz cie‰Çku integrÇciju, kas pie‰˙irs vïl vairÇk sinerÆijas sociÇlajÇ vienot¥bÇ un labklÇj¥bÇ gan jaunajÇm dal¥bvalst¥m, gan visai eirozonai.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Russe

собрав их и других подобных ремесленников, сказал:друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше;

Letton

Sasaucis tos un citus, kas strādāja to pašu amatu, sacīja: Vīri, jūs zināt, ka no šī darba mums ir ieguvums;

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK