Demander à Google

Vous avez cherché: införselmedlemsstaterna (Suédois - Allemand)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Allemand

Infos

Suédois

Med undantag från andra strecksatsen i artikel 2 d i direktiv 88/357/EEG skall, när ett fordon förs in från en medlemsstat till en annan, den medlemsstat där risken är belägen anses vara införselmedlemsstaten omedelbart efter avlämnandet till köparen och för en period av trettio dagar, trots att fordonet inte är formellt registrerat i införselmedlemsstaten.

Allemand

Abweichend von Artikel 2 Buchstabe d) zweiter Gedankenstrich der Richt­linie 88/357/EWG ist bei einem Fahrzeug, das von einem Mitgliedstaat in einen anderen verbracht wird, als Bestimmungsmitgliedstaat während eines Zeitraums von 30 Tagen unmittelbar nach Abnahme der Auslieferung durch den Käufer das Gebiet anzusehen, in dem das Risiko belegen ist, selbst wenn das Fahrzeug im Bestimmungsmitgliedstaat nicht offiziell zugelassen wurde.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten får återkalla ett parallellhandelstillstånd om godkännandet av den införda biocidprodukten återkallas i ursprungsmedlemsstaten av säkerhets- eller effektivitetsskäl.

Allemand

Die zuständige Behörde des Einführungsmitgliedstaats kann die Genehmigung für den Parallelhandel widerrufen, wenn die Zulassung des eingeführten Biozidprodukts im Ursprungsmitgliedstaat aus Gründen der Sicherheit oder Wirksamkeit widerrufen wird.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Om fordonet är inblandat i en olycka under denna tidsperiod och inte är försäkrat, ska organet i införselmedlemsstaten vara ersättningsskyldigt i enlighet med artikel 10 i direktiv 2009/103/EG.

Allemand

Wird das Fahrzeug in diesem Zeitraum ohne Versicherungsschutz in einen Unfall verwickelt, ist die für die Entschädigung im Bestimmungsmitgliedstaat zuständige Stelle nach Maßgabe des Artikels 10 der Richtlinie 2009/103/EG schadenersatzpflichtig.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten kan kräva en översättning av relevanta delar av den ursprungliga bruksanvisningen för den användning som avses i led d.

Allemand

Die zuständige Behörde des Einführungsmitgliedstaats kann eine Übersetzung der wesentlichen Teile der in Buchstabe d genannten Original-Verwendungsvorschriften verlangen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Förslag till märkning för den produkt som man avser att släppa ut på marknaden i införselmedlemsstaten.

Allemand

Entwurf des Etiketts für das Produkt, das im Einführungsmitgliedstaat in den Verkehr gebracht werden soll;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Namn och godkännandenummer för referensprodukten i införselmedlemsstaten.

Allemand

Name und Zulassungsnummer des Referenzprodukts im Einführungsmitgliedstaat.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Ursprunglig märkning och bruksanvisning som biocidprodukten distribueras med i ursprungsmedlemsstaten om detta anses nödvändigt för den undersökning som ska utföras av den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten.

Allemand

Original des Etiketts und der Verwendungsvorschriften, mit denen das Biozidprodukt im Ursprungsmitgliedstaat vertrieben wird, wenn die zuständige Behörde des Einführungsmitgliedstaats dies für die Prüfung für erforderlich hält;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Handelsnamn för den biocidprodukt som ska distribueras i införselmedlemsstaten.

Allemand

vorgesehene Bezeichnung des Biozidprodukts, das im Einführungsmitgliedstaat vertrieben werden soll;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Ett varuprov för den produkt som avses införas, om den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten anser detta vara nödvändigt.

Allemand

eine Probe des einzuführenden Produkts, wenn die zuständige Behörde des Einführungsmitgliedstaats dies für erforderlich hält;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Genom artikel 15 i direktiv 2009/103/EG regleras försäkringstäckningen av motorfordon som avsänds från en medlemsstat till en annan så att den medlemsstat där risken är belägen ska anses vara införselmedlemsstaten omedelbart efter det att köparen accepterar mottagandet av fordonet, under en tid av 30 dagar, trots att fordonet inte är formellt registrerat i införselmedlemsstaten.

Allemand

In Artikel 15 der Richtlinie 2009/103/EG wird hinsichtlich des Versicherungsschutzes von Kraftfahrzeugen, die von einem Mitgliedstaat in einen anderen versandt werden, darauf hingewiesen, dass in derartigen Fällen während eines Zeitraums von 30 Tagen unmittelbar nach der Annahme der Lieferung durch den Käufer der Bestimmungsmitgliedstaat als der Mitgliedstaat anzusehen ist, in dem das Risiko belegen ist, selbst wenn das Fahrzeug im Bestimmungsmitgliedstaat nicht regulär zugelassen wurde.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

En behörig myndighet i en medlemsstat (nedan kallad införselmedlemsstaten) får, för en biocidprodukt som är godkänd i en annan medlemsstat (nedan kallad ursprungsmedlemsstaten), ge parallellhandelstillstånd för utsläppande på marknaden och användning i införselmedlemsstaten om den fastställer att biocidproduktens sammansättning är väsentligen identisk med en biocidprodukt som redan godkänts i denna medlemsstat (nedan kallad referensprodukten).

Allemand

Für ein Biozidprodukt, das in einem Mitgliedstaat (im Folgenden „der Ursprungsmitgliedstaat“ genannt) zugelassen ist, kann die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats zwecks Inverkehrbringen und Verwendung in diesem Mitgliedstaat (im Folgenden „der Einführungsmitgliedstaat“ genannt) eine Genehmigung für den Parallelhandel erteilen, wenn sie feststellt, dass das Biozidprodukt in seiner Zusammensetzung mit einem Biozidprodukt weitgehend identisch ist, das in diesem Mitgliedstaat bereits zugelassen ist (im Folgenden „das Referenzprodukt“ genannt).

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Den sökande som avser att släppa ut biocidprodukten på marknaden i införselmedlemsstaten ska lämna in en ansökan om ett parallellhandelstillstånd till den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten.

Allemand

Der Antragsteller, der das Biozidprodukt im Einführungsmitgliedstaat in den Verkehr bringen möchte, beantragt die Genehmigung für den Parallelhandel bei der zuständigen Behörde des Einführungsmitgliedstaats.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Parallellhandelstillståndet ska gälla under referensproduktens godkännandeperiod i införselmedlemsstaten.

Allemand

Die Genehmigung für den Parallelhandel ist für die Dauer der Zulassung des Referenzprodukts im Einführungsmitgliedstaat gültig.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Om fordonet är inblandat i en olycka under den tidsperiod som nämns i punkt 1 och inte är försäkrat, skall det organ i införselmedlemsstaten som avses i artikel 1.4 i direktiv 84/5/EEG vara ersättningsskyldigt i enlighet med den artikeln.

Allemand

Wird das nicht versicherte Fahrzeug innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums in einen Unfall verwickelt, so ist die in Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 84/5/EWG genannte Stelle des Bestimmungsmitgliedstaats nach Maßgabe jenes Artikels  ersatzpflichtig.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Under en period av 30 dagar från och med det datum då fordonet levererades, ställdes till förfogande eller avsändes till köparen bör införselmedlemsstaten anses vara den medlemsstat där risken är belägen.

Allemand

Während eines Zeitraums von dreißig Tagen nach dem Zeitpunkt der Lieferung, der Bereitstellung oder der Versendung des Fahrzeugs an den Käufer sollte der Bestimmungsmitgliedstaat als der Mitgliedstaat angesehen werden, in dem das Risiko belegen ist.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Under en tid av trettio dagar efter avlämnandet till köparen bör införselmedlemsstaten, i stället för den medlemsstat som ansvarar för registreringen, anses vara den medlemsstat där risken är belägen.

Allemand

Während eines Zeitraums von 30 Tagen nach der Auslieferung an den Käufer sollte der Bestimmungsmitgliedstaat und nicht der Zulassungsmitgliedstaat als Mitgliedstaat, in dem das Risiko belegen ist, angesehen werden.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

De ansvariga officiella organen i införselmedlemsstaten skall, vid mottagandet av den ovan nämnda underrättelsen från importören, informera de ansvariga officiella organen i destinationsmedlemsstaten om jordens destinationsort i de fall då destinationsorten ligger i en annan medlemsstat än den medlemsstat där jorden förs in i gemenskapen.

Allemand

Liegt der Bestimmungsort in einem anderem als dem Mitgliedstaat, in dem die Erde in die Gemeinschaft eingeführt wird, so unterrichten die zuständigen amtlichen Stellen des Einfuhrmitgliedstaats die zuständigen amtlichen Stellen des Bestimmungsmitgliedstaats zum Zeitpunkt des Eingangs der genannten Voranmeldung des Einführers unter Angabe des Ortes, für den die Erde bestimmt ist.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Före införseln i gemenskapen skall importören officiellt underrätta de ansvariga officiella organen i införselmedlemsstaten om

Allemand

Vor der Einfuhr in die Gemeinschaft teilt der Einführer den zuständigen amtlichen Stellen im Einfuhrmitgliedstaat offiziell Folgendes mit:

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

en resa mellan det avsändande tredjelandet och införselmedlemsstaten med ett uppehåll endast i något eller några av de länder som förtecknas i avsnitt 2 i del B eller i del C av bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003.

Allemand

vom Versanddrittland in den Eingangsmitgliedstaat reisen und dabei ausschließlich in einem oder mehreren der in Anhang II Teil B Abschnitt 2 und in Anhang II Teil C der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 aufgelisteten Drittländer gehalten werden.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Suédois

Det skall fyllas i med versaler på införselmedlemsstatens språk eller engelska.

Allemand

Sie ist in Druckbuchstaben entweder in der Sprache des Eingangsmitgliedstaats oder in englischer Sprache auszufüllen.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK