Demander à Google

Vous avez cherché: i scen satt (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

c) Villkoren för tilldelning av andelar i SCE-föreningen.

Anglais

(c) the terms for the allotment of shares in the SCE;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Redovisning i SCE-föreningar som bedriver kredit- eller finansverksamhet

Anglais

Accounts of SCEs with credit or financial activities

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Kallelsen får ske genom offentliggörande i SCE-föreningens officiella interna publikation.

Anglais

That notice may be given by publication in the official internal publication of the SCE.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

b) Medlemmarna i de fusionerande kooperativen blir medlemmar i SCE-föreningen.

Anglais

(b) the members of the merging cooperatives become members of the SCE;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

I enlighet med referensbestämmelserna utövar arbetstagarna sin rätt till medverkan i SCE-föreningen genom ett representationsorgan.

Anglais

In the standard rules, employees exercise their rights to be involved in the SCE through a Representative Body (hereinafter “RB”).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Detta bör inte påverka icke utdelade gemensamma tillgångar/eget kapital i SCE-föreningen.

Anglais

This should not affect any undistributed joint assets/equity capital in the SCE.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Om det finns flera former för medverkan ska det särskilda förhandlingsorganet besluta vilken form som ska införas i SCE-föreningen.

Anglais

When there are several forms of participation, the SNB shall decide which of those forms will apply to the SCE.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Antalet ledamöter i förvaltningsorganet eller reglerna för hur detta antal skall bestämmas skall fastställas i SCE-föreningens stadgar.

Anglais

The number of members of the administrative organ or the rules for determining it shall be laid down in the statutes of the SCE.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Antalet ledamöter i ledningsorganet eller reglerna för hur detta antal skall bestämmas skall fastställas i SCE-föreningens stadgar.

Anglais

The number of members of the management organ or the rules for determining it shall be laid down in the SCE's statutes.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Ledamöterna i SCE-föreningsorganen skall utses för den period som fastställs i stadgarna, och denna får inte vara längre än sex år.

Anglais

Members of SCE organs shall be appointed for a period laid down in the statutes not exceeding six years.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Det särskilda förhandlingsorganet och de deltagande rättsliga enheternas behöriga organ skall genom ett skriftligt avtal fastställa en ordning för arbetstagarnas inflytande i SCE-föreningen.

Anglais

The special negotiating body and the competent organs of the participating legal entities shall determine, by written agreement, arrangements for the involvement of employees within the SCE.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Arbetstagarinflytande i SCE-föreningen skall fastställas i enlighet med direktiv 2003/72/EG.

Anglais

Employee involvement in the SCE shall be decided upon pursuant to Directive 2003/72/EC.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

I artikel 79 i SCE-förordningen sägs följande: ”Senast fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända en rapport om förordningens tillämpning och förslag till eventuella ändringar”.

Anglais

Article 79 of the SCE Regulation provides that: “Five years at the latest after the entry into force of this Regulation, the Commission shall forward to the Council and the European Parliament a report on the application of the Regulation and proposals for amendments, where appropriate.”

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Arbetstagarnas rättigheter före bildandet av en SCE-förening är utgångspunkt för utformningen av deras rättigheter till medverkan i SCE-föreningen (principen om att tidigare förvärvade rättigheter ska behållas, ”före-efter-principen”).

Anglais

Employee rights that were in force before its establishment should provide the basis for employee rights of involvement in the SCE (the ‘before and after’ principle).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Detta organ består av arbetstagarna i SCE-föreningen och dess dotterföretag och driftsställen som väljs eller utses av arbetstagarrepresentanterna i proportion till antalet av deras arbetstagare som är anställda i varje medlemsstat28.

Anglais

The RB is composed of employees of the SCE and its subsidiaries and establishments elected or appointed by the employees’ representatives in proportion to the number of their employees employed in each Member State28.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

När det gäller arbetstagarnas medverkan fastställs i referensbestämmelserna i huvudsak att nivån på medverkan i SCE-föreningen bestäms av nivån på medverkan i de deltagande enheterna innan SCE-föreningen bildades.

Anglais

As for employee participation, the standard rules provide in the main that the level of participation in the SCE is determined by the level of participation in the participating entities before the SCE was established.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

De sociala aktörer som är engagerade i den kooperativa rörelsen och i fackföreningsrörelsen understryker dessutom att komplexiteten snarare hänför sig till stadgan, och att de har vidtagit åtgärder sedan 2006, ofta med ekonomiskt stöd från unionen, för att förbereda inrättandet av mekanismer för information, samråd och medverkan i SCE-föreningar.

Anglais

Moreover, social actors involved in the cooperative movement and in the trade union movement stress that the complexity lies instead in the statute, and they have taken actions since 2006, often with the financial support of the Union, designed to prepare the setting up of mechanisms for information, consultation and participation in SCEs.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

(5) Vad beträffar arbetstagarinflytande vid beslutsfattandet inom kooperativen, har medlemsstaterna mycket varierande regler och praxis, vilket gör att det inte är tillrådligt att fastställa en enda europeisk modell för arbetstagarinflytande i SCE-föreningar.

Anglais

(5) The great diversity of rules and practices existing in the Member States as regards the manner in which employees' representatives are involved in decision-making within cooperatives makes it inadvisable to set up a single European model of employee involvement applicable to the SCE.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

De deltagande rättsliga enheternas behöriga organ och det särskilda förhandlingsorganet skall förhandla i en samarbetsvillig anda i syfte att nå fram till ett avtal om en ordning för hur arbetstagarnas inflytande i SCE-föreningen skall utformas.

Anglais

The competent organs of the participating legal entities and the special negotiating body shall negotiate in a spirit of cooperation with a view to reaching an agreement on arrangements for the involvement of the employees within the SCE.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Nettotillgångarna skall fördelas enligt principen om oegennyttig fördelning eller, om det är tillåtet enligt lagstiftningen i den medlemsstat där SCE-föreningen har sitt säte, i enlighet med alternativa bestämmelser i SCE-föreningens stadgar.

Anglais

Net assets shall be distributed in accordance with the principle of disinterested distribution, or, where permitted by the law of the Member State in which the SCE has its registered office, in accordance with an alternative arrangement set out in the statutes of the SCE.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK