Demander à Google

Vous avez cherché: jordbruksbestämmelser (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Minskning av antalet jordbruksbestämmelser

Anglais

Cleaning up agricultural rules

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Särskilda jordbruksbestämmelser för de mindre Egeiska öarna

Anglais

Specific agricultural measures for the smaller Aegean islands

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Det innebär att EU: s jordbruksbestämmelser gagnar alla medborgare i EU .

Anglais

This means that the EU ' s agricultural arrangements are of benefit to all EU citizens.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

USElantarbetskraft (616)jordbruksareal (616)jordbruksarrende (616) jordbruksbestämmelser

Anglais

USE fishing fleet (5641) farmer's retirement annuity fishing controls (5641)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Vid tillämpningen av jordbruksbestämmelser får kontrollen i förekommande fall utföras av andra behöriga myndigheter.

Anglais

For the purposes of agricultural rules, the verification may be carried out, where appropriate, by other competent authorities.

Dernière mise à jour : 2017-02-21
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Efter det att nämnda förordning trädde i kraft har gemenskapens jordbruksbestämmelser blivit tillämpliga i Irland.

Anglais

Whereas since the entry into force of this Regulation Community rules on agriculture have become applicable to Ireland;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Äggalbumin, som inte är medtaget i bilaga I till fördraget, omfattas inte av fördragets jordbruksbestämmelser, i motsats till äggulor.

Anglais

Ovalbumin, which is not included in Annex I to the Treaty, is not subject to application of the agricultural provisions of the Treaty, while egg yolk is.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Förhindrande av överträdelser av gemenskapsrätten Allmänna tullbestämmelser Provianteringsförfaranden Särskilda tullbestämmelser Vid tillämpning av tull-eller jordbruksbestämmelser Definition av begreppet deklarant tullformaliteter

Anglais

Processing and marketing of agricultural products Products processed from fruit and vegetables Production and processing activities Processing and marketing of agricultural products Products subject to market organization Milk products Products processed from fruit and vegetables Other agricultural products Products not subject to market organization Non-Annex II products Other agricultural products Coal products

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Överklagande och sanktioner Tvisdösning Förhindrande av överträdelser av gemenskapsrätten Allmänna tullbestämmelser Provianteringsförfaranden Särskilda tullbestämmelser Vid tillämpning av tull-eller jordbruksbestämmelser Definition av begreppet deklarant tullformaliteter

Anglais

Processing and marketing of agricultural products Products processed from fruit and vegetables Production and processing activities Processing and marketing of agricultural products Products subject to market organisation Milk products Products processed from fruit and vegetables Other agricultural products Products not subject to market organisation Non-Annex II products Other agricultural products Coal products

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Dessa drycker är dock inte jordbruksprodukter, det vill säga de lyder inte under en speciell gemensam organisation av marknaden som styrs av jordbruksbestämmelser som är underkastade förfarandet för artikel 43.

Anglais

However, such drinks are not agricultural products, that is, they do not come under the common organisation of the specific markets, as governed by agricultural regulations under Article 43.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

ReK anser att man bör se över EU:s alla gällande jordbruksbestämmelser och ändra och samordna dem för att utforma en specifik EU-politik för unga jordbrukare.

Anglais

The Committee proposes that all Community provisions on this be amended and coordinated so as to establish a specific EU policy for young farmers.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Förslag till omfattande förenklingar kommer att läggas på flera politikområden, i synnerhet när det gäller produktbestämmelser, jordbruksbestämmelser, bestämmelser om miljö och arbetsmarknad, samt statistik.

Anglais

Major simplification initiatives will be presented in many policy areas, in particular for product regulation, agricultural legislation, environmental and labour market legislation, and statistics.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Klassificeringen är baserad på Harmoniserade systemet (HS) som har underindelats där så är nödvändigt för att tillgodose krav gällande utrikeshandel, jordbruksbestämmelser och tulltaxor.

Anglais

The classification is based on the Harmonised System (HS) which it sub-divides where necessary for purposes of external trade, agricultural regulation and customs duties.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

med beaktande av följande: Äggalbumin, som inte är medtaget i bilaga 2 till fördraget, omfattas inte av fördragets jordbruksbestämmelser, i motsats till äggulor.

Anglais

Whereas ovalbumin, which is not included in Annex II to the Treaty, is not subject to application of the agricultural provisions of the Treaty, while egg yolk is;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

De skall inte hindra att information som erhållits enligt denna förordning används i samband med rättsliga förfaranden eller förfaranden som inleds till följd av brott mot jordbruksbestämmelser. I det senare fallet skall den behöriga myndigheten i den medlemsstat som lämnade informationen underrättas om en sådan användning.

Anglais

They shall not prevent the use, in the context of judicial proceedings or of proceedings brought subsequently for non-compliance with agricultural regulations, of information obtained pursuant to this Regulation; in the latter case the competent authority of the Member State which provided such information shall be notified of such use.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Medelhavsländer Medelhavsländer Förfaranden för uppvisande och klarering Frizoner, tullager, hantering , Anstånd med betalning av tull Återbetalning eller eftergift av tull Överklagande och sanktioner Tvistlösning Förhindrande av överträdelser av gemenskapsrätten Allmänna tullbestämmelser Provianteringsförfaranden Särskilda tullbestämmelser Vid tillämpning av tull­eller jordbruksbestämmelser Definition av begreppet deklarant tullformaliteter

Anglais

Countries benefiting from the system of generalised preferences Preferential arrangements Generalised system of preferences Preservatives Prevention of infringements of Community law Prevention of tax evasion and avoidance Transport prices and terms Prices and terms Competition: prices and other conditions of sale Proceedings and penalties Procedures for presentation and clearance Victualling procedures Export procedures Administrative and financial procedures of the ESF Consultation procedure Consultation procedure Supervision procedures Business procedures , Inward processing Outward processing and harmonisation of standard trade . . .

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Defra (ministeriet för miljö, livsmedelsfrågor och landsbygdsfrågor) hade uppmanat en särskild grupp med experter på jordbruksbestämmelser, ledd och styrd av näringslivet, att se över alla befintliga bestämmelser på nationell nivå och på EU-nivå som påverkar jordbruks- och livsmedelsindustrin och att ge råd om hur man bäst kan uppnå ett riskbaserat system för reglering, samtidigt som höga miljö-, välfärds- och säkerhetsstandarder upprätthålls.

Anglais

The Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) invited a specific farming regulation task force, led and guided by industry, to review all national and EU regulations that affect the farming and food industries and to advise on how best to achieve a risk-based system of regulation, whilst maintaining high environmental, welfare and safety standards.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Europeiska gemenskapernas allmänna budget ska täcka utgifter för anskaffning, utredning, utveckling och underhåll av central it-utrustning (hårdvara), programvara och dedicerade nätverksuppkopplingar, och för därmed sammanhängande produktion, stöd och utbildning som inte kan hållas separata från driften av tullinformationssystemet för tillämpningen av gemenskapens tull- och jordbruksbestämmelser samt för kostnader för medlemsstaternas användning av tullinformationssystemet inom sina territorier, inklusive kommunikationskostnader.

Anglais

Costs relating to the acquisition, study, development and maintenance of central computer infrastructure (hardware), software and dedicated network connections, and to related production, support and training services, which cannot be kept separate from the operation of the Customs Information System for the purpose of applying the customs and agricultural rules of the Community, and costs relating to the use of the Customs Information System by the Member States in their territories, including communication costs, shall be borne by the general budget of the European Communities.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Medlemsstaterna fick begära att dessa jordbruksbestämmelser skulle tillämpas i stället för bestämmelserna i 1997 års riktlinjer för andra sektorer än jordbruket (stränga villkor gällde för de sektorerna, särskilt i fråga om omstruktureringsplanen och stödmottagarens bidrag till omstruktureringen – se skälen 109–121 i avsnitt b om andra sektorer än jordbrukssektorn).

Anglais

The Member States were permitted to ask for these agricultural provisions to be applied instead of those in the 1997 Guidelines for sectors other than agriculture (stringent conditions applied to these sectors, particularly in respect of the restructuring plan and the beneficiary’s contribution to restructuring — see recitals 109 to 121 of section (b) below, ‘Non-agricultural sector’).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

(14) Bestämmelserna bör bli klarare och överskådligare genom att de ges en mera rigorös struktur, görs mera kortfattade och genom att en överlappning mellan tull- och jordbruksbestämmelser i görligaste mån undviks.

Anglais

(14) The transparency of all the rules should be improved by a more rigorous structure and greater concision in the provisions and by avoiding as far as possible overlapping of customs and agricultural rules.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK