Demander à Google

Vous avez cherché: korruptionsbekämpningen (Suédois - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Maltais

Infos

Suédois

Korruptionsbekämpningen: ett område att utveckla

Maltais

Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni: qasam li jrid jiġi żviluppat

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

34 Korruptionsbekämpningen: ett område att utveckla

Maltais

41-74 Monitoraġġ tal-progress tar-riformi41-46 Qafas metodoloġiku taħt żvilupp

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Korruptionsbekämpningen bör därför ges fortsatt hög prioritet.

Maltais

Ix-xog│ol beda jicdied ukoll, li wassal g│al tnaqqis cg│ir fir-rati tan-nies qieg│da fic-cewポ pajjici.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Det är oklart vilken institution som ska taledningeni korruptionsbekämpningen.

Maltais

Mhixċaraliema istituzzjonisejkollhal-ġestjonifil-ġliedakontral-korruzzjoni.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Kommissionenfastställdeatt detfannsettklart behovavattfrämja allmänhetens medverkanikorruptionsbekämpningen, menövergav planen att utveckla ett bidragsprogram för frivilligorganisationer och andracivilasamhällsorganisationersomskullefrämjaallmänhetens medverkan i korruptionsbekämpningen.

Maltais

Ukoll, ma twettaqx stħarriġ tal-opin-jonipubblikaġeneralidwaril-korruzzjoni minkejjaxogħolestensiv ta’ tħejjija għal dan l-istħarriġ (definizzjoni ta’ metodoloġija, laqgħat tal-esperti); c) filwaqt li l-Kummissjoni stabbiliet biċ-ċar il-ħtieġa għall-promozzjoni ta’ involviment pubbliku fl-isforz kontra l-korruzzjoni, hija abbandunat il-pjan ta’ żvilupp ta’ programm ta’ għotja miftuħ għal organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili mmirati lejn il-promozzjoni ta’ involviment pubbliku fl-isforz kontra l-korruzzjoni.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

[22] Korruptionsbekämpningen är en väsentlig del av Europeiska gemenskapens utvecklingsstöd såsom föreskrivs i artikel 9.3 i Cotonou-avtalet.

Maltais

[22] Artikolu 9(3) tal-Ftehim ta'Cotonou jagħmila ċara li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni hija parti essenzjali ta'l-assistenza għal żvilupp tal-Komunità Ewropea.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Vissa framsteg har gjorts genom att det har utarbetats strategier för korruptionsbekämpningen. Strategierna måste nu – i Serbien – få sin slutgiltiga utformning och i båda republikerna genomföras på ett effektivt sätt.

Maltais

Għandha tissokta r-riforma tas-servizzi tal-pulizija, biex tiżgura li jaħdmu mingħajr indħil politiku u li huma organizzati skond il-kriterji tekniki u professjonali. Il-kriminalità

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

När det gäller att få bukt med storskalig korruption måste ansträngningarna fortsätta för att befästa och bygga vidare på de framsteg som gjorts inom korruptionsbekämpningen. Reformerna under ledning av justitieministeriet och det nationella korruptionsbekämpningsdirektoratet måste nu följas upp genom ihärdiga ansträngningar från alla andra statliga myndigheter så att det inte blir något bakslag i framstegen.

Maltais

Fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni f’livelli għolja, ir-Rumanija għandha tkompli bl-isforzi tagħha bil-għan li tikkonsolida u tibni fuq il-progress milħuq fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Ir-riformi mmexxija mill-Ministeru tal-Ġustizzja u mid-Direttorat Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni (DNA), issa jeħtieġu li jkunu segwiti minn sforzi sostnuti min-naħa ta'l-istituzzjonijiet ta'l-Istat sabiex il-progress li sar isir irriversibbli.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Rumänien har gjort framsteg i korruptionsbekämpningen; man har upprättat en god organisationsstruktur på området och inlett undersökningar i ett stort antal fall av korruption på hög nivå. Som ett resultat av sådana undersökningar har åtal väckts mot fyra personer i höga befattningar.

Maltais

Ir-Rumanija għamlet progress fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni billi waqqfet strutturi b'saħħithom u bdiet investigazzjonijiet f'numru konsiderevoli ta'każijiet ta'korruzzjoni fuq livell għoli. Wara dawn l-investigazzjonijiet, ġew akkużati erba'uffiċjali prominenti.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

I kampen mot korruption på hög nivå måste Rumänien fortsätta ansträngningarna med sikte på att befästa och bygga vidare på de framsteg som redan gjorts i korruptionsbekämpningen. De reformer som letts av justitieministeriet och det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning måste följas upp med oförminskade ansträngningar från alla andra statliga myndigheters sida så att det inte blir något bakslag efter de framsteg som hittills gjorts.

Maltais

Fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni fuq livell għoli, jeħtieġ li r-Rumanija tkompli bl-isforzi tagħha bl-iskop li tikkonsolida u tibni fuq il-progress li sar fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Ir-riformi magħmula mill-Ministeru tal-Ġustizzja u mid-Direttorat Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni jridu jitkomplew bi sforzi ta'appoġġ mill-istituzzjonijiet kollha l-oħra ta'l-istat sabiex il-progress li sar isir irriversibbli.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Övervakningen kommer särskilt att inriktas på de åtaganden som Kroatien gjort dels på området rättvisa, frihet och säkerhet, i fråga om rättsväsendet, korruptionsbekämpning och de grundläggande rättigheterna samt gränsförvaltning, dels på området konkurrenspolitik.

Maltais

Il-monitoraġġ se jiffoka b'mod partikolari fuq l-impenji meħuda mill-Kroazja fiż-żona ġudizzjarja, dik tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, u d-drittijiet fundamentali, fiż-żona tal-ġustizzja, il-libertà, u s-sigurtà, inkluż il-ġestjoni tal-fruntieri, kif ukoll fiż-żona tal-politika tal-kompetizzjoni.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Korruptionsbekämpning

Maltais

Il-ġlieda kontral-korruzzjoni

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

på området för korruptionsbekämpning antog rådet den 25 september ett beslut om Europeiska gemenskapens tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption

Maltais

Filqafas talprogramm “Kultura 2007-2013”, Stavanger u Liverpool intgħażlu bħala Kapitali Ewropej tal-Kultura għall-2008.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Domarkårens oberoendeochgott styre(inbegripet korruptionsbekämpning)

Maltais

(inklużal-ġliedakontra l-korruzzjoni)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

På de områden som hör samman med rättsväsende och grundläggande rättigheter har Turkiet gjort framsteg när det gäller att anpassa sig till EU:s normer och praxis avseende domstolsväsendet och korruptionsbekämpning.

Maltais

L-Albanija għamlet progress globali floqsma ta’ riforma essenzjali gaħll-implimentazzjoni tal-ġejjieni ta’ l-SAA; dan iwitti ttriq għall-konklużjonijiet tan-negozjati.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Pro-jektplanenrevideradesvidledningsgruppens möteden29november2007ochenförteck-ning över prioriterade aktiviteter för perioden december 2007 till mars 2008 godkändes. Vissa aktiviteterrörandeutkasttillochantagande av lagstiftning för korruptionsbekämpning har omprogrammeratsför 2008 och 2009.

Maltais

Il-pjan ta’ ħidma talproġett kienrivedutwaqtil-laqgħatal-Kumitattat-Tmexxija (SG) fid-29.11.2007 u kienet approvata listata’attivitajietta’prijoritàgħall-perjodi Diċembru2007– Marzu2009.Parti mill-atti-vitajiet relatati mal-abbozz ul-addozzjoni tal-leġiżlazzjonikontral-korruzzjoniġewskedati mill-ġdid għall-2008 ul-2009.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Deukrainska myndigheternautarbetadeettutkasttillhandlings-planför korruptionsbekämpning utan att använda det särskilda stöd somerbjödsavprojektet34.Inteförräniettsentskede,ijuni2007, bad justitieministeriet om ett expertutlåtande om utkastet. Experterna kritiserade “bristen på insyn under utarbetandet av utkastet” ochdrogslutsatsenattutkastettillhandlingsplan“varlångtifrån tillfredsställande”.

Maltais

Sa sena wara dan il-proġett ta’ tliet snin tal-UE,l-għaddta’attivitajiet mwettqakiensostanzjalmentaktarbaxx minn dak previstfil-bidu: a) l-awtoritajiettal-Ukrainażviluppawabbozzta’pjanta’azzjonikon-tral-korruzzjoni, mingħajr maużawsostennta’abbozzarspeċifiku offrut mill-proġett34.Fistadjutardbiss,f’Ġunju2007,il-Ministeru talĠustizzja talab evalwazzjoni esperta tal-abbozz.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

komponenter – en som gäller korruptionsbekämpning och en som gäller bekämpning av penningtvätt/terroristfinansiering.

Maltais

31 Il-proġett għandu żewġ komponenti, wieħed dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ieħor dwar il-ġlieda kontra l-money laundering/finanzjament tat- terroriżmu.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Inomramenfördettaarrangerasäven mötenförgivarsamarbetepåenskilda initiativ, såsom det regionala initiativet för migration,asyl ochflyktingar(Migra-tion, Asylum, Refugees Regional Initiative, MARRI) och det regionala initiativet för korruptionsbekämpning (Regional Anti- Corruption Initiative, RAI).

Maltais

F’dakil-kuntest,laqgħat ta’ kooperazzjoni għad-donaturiqedjiġuorganizzati wkollpermezzta’ inizjattiviindividwali bħal ngħidu aħna l-Migrazzjoni, l-Ażil, l-Inizjattiva Reġjonali għar-Refuġjati (MARRI) u l-Inizjattiva Reġjonali Kontra l-Korruzzjoni(RAI).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Korruptionsbekämpning kan stärka integriteten inom institutioner som är verksamma på området rättsliga och inrikes frågor.

Maltais

L- integr i tà talistituzzjonijiet talġustizzja utal-affarijietinterni tista’ tiġisostnutabillitiġi miġġieldal-korruzzjoni.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK