Demander à Google

Vous avez cherché: provningslaboratoriums (Suédois - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Néerlandais

Infos

Suédois

provningslaboratoriums identifikation

Néerlandais

identificatie van het testlaboratorium

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

Om tillverkaren tillhandahåller mätdata för hela frekvensbandet från ett provningslaboratorium som är certifierat för de tillämpliga delarna av ISO 17025 (utgåva 1, 1999) och erkänt av den godkännande myndigheten, kan den tekniska tjänsten välja ut ett begränsat antal sändningsfrekvenser inom frekvensområdet, till exempel 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1300 och 1800 MHz för att bekräfta att den elektriska/elektroniska enheten uppfyller kraven i denna bilaga.

Néerlandais

Als de fabrikant voor het volledige frequentiebereik meetgegevens verstrekt van een volgens de toepasselijke delen van ISO 17025 (eerste editie, 1999) en door de goedkeuringsinstantie erkend laboratorium, mag de technische dienst het aantal meetfrequenties in het bereik beperken, bv. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1300 en 1800 MHz, om na te gaan of de ESE aan de voorschriften van deze bijlage voldoet.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

Om tillverkaren tillhandahåller mätdata för hela frekvensbandet från ett provningslaboratorium som är certifierat för de tillämpliga delarna av ISO 17025 (utgåva 1, 1999) och erkänt av den godkännande myndigheten, kan den tekniska tjänsten välja ut ett begränsat antal sändningsfrekvenser inom frekvensområdet, till exempel 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1300 och 1800 MHz för att bekräfta att fordonet uppfyller kraven i denna bilaga.

Néerlandais

Als de fabrikant voor het volledige frequentiebereik meetgegevens verstrekt van een volgens de toepasselijke delen van ISO 17025 (eerste editie, 1999) en door de goedkeuringsinstantie erkend laboratorium, mag de technische dienst het aantal meetfrequenties in het bereik beperken, bv. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1300 en 1800 MHz, om na te gaan of het voertuig aan de voorschriften van deze bijlage voldoet.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

Om tillverkaren tillhandahåller mätdata för hela frekvensbandet från ett provningslaboratorium som är certifierat för de tillämpliga delarna av ISO 17025 (utgåva 1, 1999) och erkänt av den godkännande myndigheten, kan den tekniska tjänsten även dela upp frekvensområdet i 13 frekvensband, 30–50, 50–75, 75–100, 100–130, 130–165, 165–200, 200–250, 250–320, 320–400, 400–520, 520–660, 660–820, 820–1000 MHz, och utföra mätningarna på de 13 frekvenser som ger de högsta emissionsnivåerna inom varje frekvensband för att bekräfta att den elektriska/elektroniska underenheten uppfyller kraven i denna bilaga.

Néerlandais

Als de fabrikant voor het volledige frequentiebereik meetgegevens verstrekt van een volgens de toepasselijke delen van ISO 17025 (eerste editie, 1999) en door de goedkeuringsinstantie erkend laboratorium, mag de technische dienst het frequentiebereik in 13 frequentiebanden verdelen, namelijk 30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820 en 820-1000 MHz, en tests uitvoeren bij de 13 frequenties die het hoogste emissieniveau binnen elke band opleveren om na te gaan of de ESE aan de voorschriften van deze bijlage voldoet.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

Om tillverkaren tillhandahåller mätdata för hela frekvensbandet från ett provningslaboratorium som är certifierat för de tillämpliga delarna av ISO 17025 (utgåva 1, 1999) och erkänt av den godkännande myndigheten, kan den tekniska tjänsten även dela upp frekvensområdet i 14 frekvensband, 30–34, 34–45, 45–60, 60–80, 80–100, 100–130, 130–170, 170–225, 225–300, 300–400, 400–525, 525–700, 700–850, 850–1000 MHz, och utföra mätningarna på de 14 frekvenser som ger de högsta emissionsnivåerna inom varje frekvensband för att bekräfta att fordonet uppfyller kraven i denna bilaga.

Néerlandais

Als de fabrikant voor het volledige frequentiebereik meetgegevens verstrekt van een volgens de toepasselijke delen van ISO 17025 (eerste editie, 1999) en door de goedkeuringsinstantie erkend laboratorium, mag de technische dienst het frequentiebereik in 14 frequentiebanden verdelen, namelijk 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850 en 850-1000 MHz, en tests uitvoeren bij de 14 frequenties die het hoogste emissieniveau binnen elke band opleveren om na te gaan of het voertuig aan de voorschriften van deze bijlage voldoet.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

Relevanta mätrapporter från ett enligt ISO 17025 certifierat och av den godkännande myndigheten erkänt provningslaboratorium som tillverkaren tillhandahållit för upprättandet av typgodkännandeintyget.

Néerlandais

Door de fabrikant ingediende testrapporten van een volgens ISO 17025 en door de goedkeuringsinstantie erkend testlaboratorium, die relevant zijn voor het opstellen van het typegoedkeuringscertificaat.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

För att utfärda de intyg som avses i punkterna 4.2.1.2 och 4.2.2.2 kan den berörda myndigheten i medlemsstaten använda sig av en rapport från ett provningslaboratorium som är certifierat enligt ISO 17025 och erkänt av den godkännande myndigheten.

Néerlandais

Bij het opstellen van de in de punten 4.2.1.2 en 4.2.2.2 bedoelde certificaten mag de bevoegde instantie van de lidstaat die de goedkeuring verleent, gebruik maken van een rapport dat is opgesteld door een volgens ISO 17025 en door de goedkeuringsinstantie erkend testlaboratorium.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

analys utförd vid provningslaboratorium som parterna enats om

Néerlandais

arbitrale analyse

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

provningslaboratorium

Néerlandais

laboratorium voor de proefnemingen

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

Programdeltagarna får använda den gemensamma logotypen som kännemärke för godkända produkter som har provats i deras egna anläggningar eller av ett oberoende provningslaboratorium och som uppfyller specifikationerna i bilaga C, och de får genom självcertifiering intyga att en produkt är godkänd.

Néerlandais

Deelnemers aan het programma kunnen gebruikmaken van het gemeenschappelijke logo om goedgekeurde producten aan te duiden die in hun eigen bedrijf of door een onafhankelijk laboratorium zijn getest en aan de in bijlage C vermelde specificaties voldoen, en kunnen zelf de betrokken producten certificeren.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

I detta underlag ska omnämnas eventuella dokument som har använts, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna eller de tekniska föreskrifterna inte har tillämpats fullt ut, och vidare ska det vid behov innehålla resultaten av provningar som genomförts i tillverkarens laboratorium eller i något annat provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

Néerlandais

In dit bewijsmateriaal worden alle gebruikte documenten vermeld, in het bijzonder wanneer de desbetreffende geharmoniseerde normen en/of technische specificaties niet volledig zijn toegepast; zo nodig worden ook de resultaten vermeld van tests die door een geschikt laboratorium van de fabrikant of namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid door een ander laboratorium zijn verricht.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av provningar som utförts i tillverkarens laboratorium eller i något annat provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

Néerlandais

Zo nodig worden ook de resultaten vermeld van tests die door een geschikt laboratorium van de fabrikant of namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid door een ander laboratorium zijn verricht.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

Organ för bedömning av överensstämmelse kan indelas i tre olika organ som tar del i bestyrkandet av överensstämmelse: Certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorium.

Néerlandais

Bij de overeenstemmingsbeoordelingsorganen kunnen drie verschillende instanties worden onderscheiden die bij de conformiteitsverklaring betrokken zijn: certificatie-instanties, inspectie-instanties en testlaboratoria.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: IATE

Suédois

- Alla relevanta uppgifter om förpackningskrav, i enlighet med artikel 9.1.3, däribland intyget från ett provningslaboratorium i enlighet med del A i bilaga IX till direktiv 67/548/EEG.

Néerlandais

- alle nuttige informatie betreffende de wijze van verpakking, overeenkomstig artikel 9, punt 1.3, van deze richtlijn met inbegrip van het certificaat dat na de proeven overeenkomstig bijlage IX, deel A, bij Richtlijn 67/548/EEG wordt verstrekt;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3

Référence: Anonyme

Suédois

11. teknisk tjänst: den organisation eller det organ som har utsetts för att som provningslaboratorium utföra provning eller inspektion för typgodkännandemyndigheten i en medlemsstat.

Néerlandais

11. "technische dienst": de organisatie of instantie die is aangewezen om als keuringslaboratorium namens de goedkeuringsinstantie van een lidstaat keuringen of inspecties te verrichten.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

s) teknisk tjänst: den organisation eller enhet som i en medlemsstat utsetts till provningslaboratorium i syfte att för dess EG-typgodkännandemyndighets räkning utföra provning och inspektioner.

Néerlandais

s) "technische dienst": de organisatie of instantie die is aangewezen om als testlaboratorium namens de EG-typegoedkeuringsinstantie van een lidstaat tests of inspecties te verrichten.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Ett oberoende provningslaboratorium som ackrediterats för den angivna provningen ska kontrollera värdena.

Néerlandais

De verkregen waarden moeten worden geverifieerd door een onafhankelijk testlaboratorium dat erkend is voor de betreffende test(s).

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: Anonyme

Suédois

Provningslaboratorium, som är ett laboratorium som mäter, undersöker, provar, kalibrerar eller på annat sätt bestämmer materials eller produkters egenskaper eller funktioner.

Néerlandais

testlaboratoria: dit zijn laboratoria die de voor de prestaties van materialen of producten vereiste eigenschappen meten, onderzoeken, beproeven,ijken of op enige andere manier bepalen.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: Anonyme

Suédois

För närvarande har 18 provningslaboratorier, tio kalibreringslaboratorier och tre produktcertifieringsorgan godkänts i Litauen (ett provningslaboratorium godkändes samtidigt av Nationella ackrediteringsbyrån och den tyska ackrediteringsinstitutionen och provsvaren från det berörda laboratoriet erkänns inte bara i Litauen och Tyskland utan även i EU och Efta).

Néerlandais

Waar mogelijk worden gegevens verstrekt over de vraag of deze organen over voldoende wet telijke bevoegdheden beschikken om het acquis ten uitvoer te leggen, over de personeelsbezetting, de kwalificaties van het personeel en de beschikbare financiële middelen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: Anonyme

Suédois

11. teknisk tjänst: den organisation eller det organ som har utsetts för att som provningslaboratorium utföra provning eller inspektion för typgodkännandemyndigheten i en medlemsstat. Typgodkännandemyndigheten kan även själv utöva denna funktion.

Néerlandais

11. "technische dienst": de organisatie of instantie die is aangewezen om als keuringslaboratorium namens de goedkeuringsinstantie van een lidstaat keuringen of inspecties te verrichten. Deze functie kan ook door de goedkeuringsinstantie zelf worden vervuld.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux contributions humaines

Aidez à évaluer les recherches similaires :

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK