Vous avez cherché: förmånsbestämda (Suédois - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Polonais

Infos

Suédois

premieinbetalningar till förmånsbestämda pensionssystem

Polonais

składki w systemie składkowym o określonym poziomie składek

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

Polonais

liczba członków w systemach świadczeń składkowych o określonym poziomie

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

europeiska gemenskaperna erbjuder förmånsbestämda pensionsplaner.

Polonais

programy emerytalne wspólnot europejskich to programy określonych świadczeń.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

geografisk fördelning av antalet medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

Polonais

podział geograficzny liczby członków w systemach składkowych o określonym poziomie świadczeń

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

förändringar i det aktuella värdet på de förmånsbestämda pensionsåtagandena är:

Polonais

bilans otwarcia wartości godziwej aktywów programu

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

den förmånsbestämda förpliktelsen beräknas av oberoende aktuarier enligt den så kallade projected unit credit-metoden.

Polonais

zobowiązania z tytułu określonych świadczeń obliczają niezależni aktuariusze w oparciu o metodę prognozowanego kredytu jednostkowego.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

de förmånsbestämda pensionsåtagandena beräknas årligen av oberoende aktuarier genom användning av projected unit credit-metoden.

Polonais

kwota netto obciążająca rachunek zysków i strat obejmuje: a) koszty bieżącego zatrudnienia dotyczące świadczeń naliczonych za rok obrotowy;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Ändringen specificerar även hur koncerner skall redovisa planer för förmånsbestämda gruppensionsförsäkringar i sina separata årsredovisningar och ställer krav på ytterligare upplysningar.

Polonais

zmiana określa również, w jaki sposób jednostki należące do jednej grupy powinny księgować systemy grupowe o określonym poziomie świadczeń w swoich oddzielnych sprawozdaniach finansowych, oraz nakłada wymóg ujawniania dodatkowych informacji.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

skulden i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner tas upp till nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen, med eventuella avdrag för det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna.

Polonais

zobowiązanie ujęte w bilansie w odniesieniu do programów emerytalnych określonych świadczeń jest wartość bieżąca zobowiązań z tytułu określonych świadczeń na dzień bilansowy pomniejszona o wszelką wartość godziwą aktywów programu.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

17 ett företag ska fastställa de framtida kostnaderna för tjänstgöringen med antaganden som är förenliga med dem som används för att fastställa den förmånsbestämda förpliktelsen och med den situation som föreligger per balansdagen enligt fastställande i ias 19.

Polonais

17 jednostka określa przyszłe koszty zatrudnienia, stosując założenia spójne z założeniami zastosowanymi do określenia zobowiązań z tytułu określonych świadczeń oraz z sytuacją, która istniała na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z msr 19.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

nuvärdet på den förmånsbestämda förpliktelsen räknas fram genom diskontering av beräknade framtida utbetalningar utifrån räntan på förstklassiga företagsobligationer som är utställda i samma valuta som den i vilken pensionsförmånen kommer att betalas ut, och som har ungefär samma löptid som pensionsskulden.

Polonais

wartość bieżącą z tytułu określonych świadczeń określa się, dyskontując szacunkowe przyszłe wypływy środków pieniężnych w oparciu o stopy zwrotu z wysoko ocenianych obligacji przedsiębiorstw denominowanych w walucie, w której zostaną wypłacone świadczenia, których termin wykupu jest zbliżony do terminu realizacji powiązanych zobowiązań emerytalnych i rentowych.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

europeiska gemenskaperna erbjuder förmånsbestämda pensionsplaner. en förmånsbestämd pensionplan anger vanligen vilket belopp en anställd kommer att få ut i pension, vilket brukar bero på olika faktorer som t.ex. ålder, tjänsteår och lönenivå.

Polonais

programy emerytalne wspólnot europejskich to programy określonych świadczeń. program określonych świadczeń to program emerytalny, który zasadniczo określa kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, które pracownik otrzyma po przejściu na emeryturę, zwykle w oparciu o jeden lub więcej czynników, takich jak wiek, staż pracy i wynagrodzenie.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

(3) den 16 december 2004 utfärdade iasb en ändring till ias 19 ersättningar till anställda. genom ändringen införs ett ytterligare alternativ beträffande redovisningen av försäkringsmatematiska vinster och förluster för fasta planer för pensionsersättningar. vinster och förluster av försäkringsmedel får nu redovisas i sin helhet i en förklaring om redovisade inkomster och utgifter utanför resultaträkningen, vilket innebär att försäkringsmatematiska vinster och förluster kan redovisas direkt som eget kapital. Ändringen specificerar även hur koncerner skall redovisa planer för förmånsbestämda gruppensionsförsäkringar i sina separata årsredovisningar och ställer krav på ytterligare upplysningar.

Polonais

(3) w dniu 16 grudnia 2004 r. rmsr opublikowała zmianę do msr 19 Świadczenia pracownicze: wprowadza ona dodatkową opcję dotyczącą ujmowania zysków i strat aktuarialnych w systemach emerytalnych o określonym poziomie świadczeń. pozwala to na pełne wykazanie zysków i strat aktuarialnych poza rachunkiem zysków i strat w zestawieniu uznanych przychodów i kosztów, to znaczy zyski i straty aktuarialne mogą być ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym. zmiana określa również, w jaki sposób jednostki należące do jednej grupy powinny księgować systemy grupowe o określonym poziomie świadczeń w swoich oddzielnych sprawozdaniach finansowych, oraz nakłada wymóg ujawniania dodatkowych informacji.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
7,312,759,931 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK