Vous avez cherché: inlärningsprocessen (Suédois - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Slovaque

Infos

Suédois

(9) regelbunden motion förbättrar den fysiska och psykiska hälsan och kan på ett positivt sätt bidra till inlärningsprocessen.

Slovaque

(9) pravidelné cvičenie zlepšuje duševné aj telesné zdravie a môže mať pozitívny vplyv na učenie.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

(9) regelbunden motion förbättrar den fysiska och psykiska hälsan och kan på ett positivt sätt bidra till inlärningsprocessen.

Slovaque

(9) pravidelné cvičenie zlepšuje duševné aj telesné zdravie a môže mať pozitívny vplyv na učenie.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

man bör kunna anslå tid till självständig inlärning och visa god självdisciplin och även kunna samarbeta inom inlärningsprocessen, utnyttja de fördelar som en heterogen grupp ger och dela med sig av inlärningsresultatet.

Slovaque

jednotlivci by mali byť schopní venovať čas samostatnému učeniu sa a mať sebadisciplínu, ale rovnako by mali vedieť v procese vzdelávania spolupracovať, využívať výhody učenia sa v heterogénnych skupinách a vymieňať si poznatky.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

-6. slutsatseuropeiska unionen är ett gemensamt projekt med deltagare från alla myndighetsnivåer, alla typer av organisationer och människor från alla samhällsskikt. medborgarna har rätt att få information om eu och dess konkreta projekt, rätt att uttrycka sina åsikter om eu och rätt att bli hörda. det är det som är kommunikationspolitikens utmaning – att underlätta utbytet, inlärningsprocessen och dialogen.

Slovaque

-malo by sa urobiť viac, aby sa zabezpečila spolupráca inštitúcií eÚ zameraná na zlepšovanie komunikácie. inštitúcie a orgány eÚ, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách medziinštitucionálnej skupiny pre informácie, by mali pomáhať pri decentralizácii komunikácie eÚ – prostredníctvom kontaktov na miestnej úrovni – a motivovať členské štáty, aby boli aktívnejšie pri informovaní občanov o záležitostiach eÚ.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

-6. slutsatseuropeiska unionen är ett gemensamt projekt med deltagare från alla myndighetsnivåer, alla typer av organisationer och människor från alla samhällsskikt. medborgarna har rätt att få information om eu och dess konkreta projekt, rätt att uttrycka sina åsikter om eu och rätt att bli hörda. det är det som är kommunikationspolitikens utmaning – att underlätta utbytet, inlärningsprocessen och dialogen.

Slovaque

-malo by sa urobiť viac, aby sa zabezpečila spolupráca inštitúcií eÚ zameraná na zlepšovanie komunikácie. inštitúcie a orgány eÚ, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách medziinštitucionálnej skupiny pre informácie, by mali pomáhať pri decentralizácii komunikácie eÚ – prostredníctvom kontaktov na miestnej úrovni – a motivovať členské štáty, aby boli aktívnejšie pri informovaní občanov o záležitostiach eÚ.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

3.1.2 det egna språket är en grund för fortsatt inlärning, uttrycksförmåga och identitet. goda kunskaper och färdigheter i det egna språket är därmed en grundförutsättning för inlärningsprocessen. språket skapar en grund för informationsinhämtning och utgör basen för kommunikation med andra, för delaktighet och ansvarstagande.

Slovaque

3.1.2 materinský jazyk je základom pre všetky neskoršie procesy učenia sa, pre schopnosť vyjadrovať sa a pre identitu. preto sú dobré poznatky a schopnosti v materinskom jazyku predpokladom učenia. jazyk vytvára základ pre získavanie informácií a umožňuje komunikáciu s ostatnými ľuďmi, a tým je základom pre zapojenie a preberanie zodpovednosti.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

3.1.2 det egna språket är en grund för fortsatt inlärning, uttrycksförmåga och identitet. goda kunskaper och färdigheter i det egna språket är därmed en grundförutsättning för inlärningsprocessen. språket skapar en grund för informationsinhämtning och utgör basen för kommunikation med andra, för delaktighet och ansvarstagande.

Slovaque

3.1.2 materinský jazyk je základom pre všetky neskoršie procesy učenia sa, pre schopnosť vyjadrovať sa a pre identitu. preto sú dobré poznatky a schopnosti v materinskom jazyku predpokladom učenia. jazyk vytvára základ pre získavanie informácií a umožňuje komunikáciu s ostatnými ľuďmi, a tým je základom pre zapojenie a preberanie zodpovednosti.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

en strategisk utvärdering bör göras av länkarna mellan de olika eu-program inom vilka gemenskapen utvecklar interoperabla e-förvaltningstjänster för att förstärka inlärningsprocesser och synergieffekter mellan programmen. resultatet av denna strategiska utvärdering bör leda till att de strategiska positionerna och de inbördes förhållandena fastställs mellan gemenskapens e-förvaltningsrelaterade program.

Slovaque

mal by sa vykonať strategický posudok väzieb medzi rozličnými programami eÚ, v rámci ktorých es rozvíja interoperabilné egovernment iniciatívy na účely zlepšenia medziprogramového procesu vzdelávania a synergií. výsledky takéhoto strategického posudku by mali viesť k špecifikácii strategických pozícií a vzťahov medzi programami es súvisiacimi s egovernmentom.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

en strategisk utvärdering bör göras av länkarna mellan de olika eu-program inom vilka gemenskapen utvecklar interoperabla e-förvaltningstjänster för att förstärka inlärningsprocesser och synergieffekter mellan programmen. resultatet av denna strategiska utvärdering bör leda till att de strategiska positionerna och de inbördes förhållandena fastställs mellan gemenskapens e-förvaltningsrelaterade program.

Slovaque

mal by sa vykonať strategický posudok väzieb medzi rozličnými programami eÚ, v rámci ktorých es rozvíja interoperabilné egovernment iniciatívy na účely zlepšenia medziprogramového procesu vzdelávania a synergií. výsledky takéhoto strategického posudku by mali viesť k špecifikácii strategických pozícií a vzťahov medzi programami es súvisiacimi s egovernmentom.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

7.2.1.2 inom ramen för detta nya kritiska synsätt får yrkesutbildningen inte betraktas som vare sig ett självständigt mått eller som föremål för ett isolerat förfarande. i likhet med övriga utbildningsformer, även icke-formella och informella inlärningsprocesser, bör yrkesutbildningen integreras i ett mer övergripande system för livslångt lärande. detta system bör utformas med beaktande av medborgarnas kunskapsbehov och önskemål och det bör ha en direkt koppling till de övergripande målen om hållbar utveckling.

Slovaque

7.2.1.2 v súvislosti s týmto novým prístupom by odborné vzdelávanie nemalo získať postavenie nezávislého faktoru a rovnako by, samozrejme, nemalo byť riešené izolovane. podobne ako súvisiace oblasti odbornej prípravy, t.j. neformálne a alternatívne procesy vzdelávania, odborné vzdelávanie bude musieť byť zakotvené v integrovanej sieti celoživotného vzdelávania. taký charakter má systém, ktorý spĺňa potreby občanov, dopyt po všeobecnom a odbornom vzdelávaní a príprave a je priamo a neobmedzene viazaný na významný cieľ trvalo udržateľného rozvoja.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

7.2.1.2 inom ramen för detta nya kritiska synsätt får yrkesutbildningen inte betraktas som vare sig ett självständigt mått eller som föremål för ett isolerat förfarande. i likhet med övriga utbildningsformer, även icke-formella och informella inlärningsprocesser, bör yrkesutbildningen integreras i ett mer övergripande system för livslångt lärande. detta system bör utformas med beaktande av medborgarnas kunskapsbehov och önskemål och det bör ha en direkt koppling till de övergripande målen om hållbar utveckling.

Slovaque

7.2.1.2 v súvislosti s týmto novým prístupom by odborné vzdelávanie nemalo získať postavenie nezávislého faktoru a rovnako by, samozrejme, nemalo byť riešené izolovane. podobne ako súvisiace oblasti odbornej prípravy, t.j. neformálne a alternatívne procesy vzdelávania, odborné vzdelávanie bude musieť byť zakotvené v integrovanej sieti celoživotného vzdelávania. taký charakter má systém, ktorý spĺňa potreby občanov, dopyt po všeobecnom a odbornom vzdelávaní a príprave a je priamo a neobmedzene viazaný na významný cieľ trvalo udržateľného rozvoja.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

stöd kommer också att ges till användning av design i företag, nätverksarbete och utforskande av ikt-användning för att förbättra inlärningsprocesser samt till nätverk med sociala innovatörer och sociala entreprenörer.

Slovaque

podporí sa aj využívanie návrhov v podnikoch, vytváranie sietí a experimentálne využívanie ikt na zlepšovanie procesov učenia, ako aj vytváranie sietí sociálnych inovátorov a sociálnych podnikateľov.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

inrätta och förvalta ett program för erfarenhetsåterföring fråncivilskyddsinsatser som har genomförts inom ramen för civilskyddsmekanismen, inbegripet aspekter av katastrofhanteringens samtliga stadier, för att ge en gedigen grund för inlärningsprocesser och kunskapsutveckling.

Slovaque

vytvorenie a riadenie programu skúseností získaných z opatrení v oblasti civilnej ochrany vykonávaných v rámci mechanizmu Únie vrátane aspektov celkového cyklu zvládania katastrof s cieľom poskytnúť širokú základňu pre procesy vzdelávania a rozvoj znalostí.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

denna kompetens innebär att man är medveten om sina egna inlärningsprocesser och inlärningsbehov och kan ta reda på vilka möjligheter som finns och att man kan lösa problem i inlärningssituationen.

Slovaque

táto kompetencia zahŕňa uvedomenie si procesu učenia sa a potrieb jednotlivca, určenie dostupných príležitostí a schopnosť prekonať prekážky na účel úspešného vzdelávania sa. táto kompetencia znamená získavať, spracovávať a prispôsobovať nové vedomosti a zručnosti, ako aj hľadať a využívať poradenstvo.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

de kan i synnerhet förbättra gemensamma inlärningsprocesser och skapa, förmedla och sprida kunskap, vilket är ytterst viktigt för innovation.

Slovaque

pokrývajú takmer 15% celkovej rozlohy eÚ15 a ich poèet sa po rozírení eÚ zvýi.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

•integration av den enskilde inlärarens profil och mål med utformningen av kursen och kursmaterialet,•inlärarens självständighet,•självutvärdering, uppsättning av mål, övervakning av framsteg, och aktivt deltagande i inlärningsprocessen,•elevcentrerat och uppgiftsbaserat lärande,•lärande i par eller i grupp,•datorbaserad kommunikation för att öka möjligheterna till lärande och nå ut till en större målgrupp,•engagemang i livslångt lärande,•information till studenter och inlärare om de överförbara färdigheterna som utvecklas genom språkinlärning.

Slovaque

projekt podporuje viacero špecifických prístupov k vyučovaniu:integráciu profilu a cieľov každého študenta do návrhu kurzu a materiálov;•samostatnosť študenta;•seba-hodnotenie, stanovenie cieľov, monitorovanie pokroku a aktívne zapojenie sa do vzdelávacieho procesu;•vzdelávanie zamerané na študenta a na konkrétnu úlohu;•kolaboratívne vzdelávanie;•počítačom sprostredkovaná komunikácia na posilnenie vzdelávacieho potenciálu a oslovenia väčšieho počtu ľudí;•zaangažovanosť za celoživotné vzdelávania;•zvyšovanie povedomia týkajúceho sa prenositeľných zručností vytvorených prostredníctvom jazykového vzdelávania u študentov a zamestnávateľov.elektronické portfólio projektu lolipop bude poskytované ako freeware stranám, ktoré oň prejavia záujem.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK