Vous avez cherché: ano ang kabise? (Tagalog - Tamacheq (touareg))

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tagalog

Tamacheq (touareg)

Infos

Tagalog

at mangyayaring, pagka tatawagin kayo ni faraon, at sasabihin, ano ang inyong hanapbuhay?

Tamacheq (touareg)

as kawan in isassaɣra firɣawna iṣṣəstan kawan d əššəɣəl nawan, taṇṇim as: «eklan nak imaḍanan as faw əṃosan tan ɣur təmməḍrəyt nasan har əmərədda, nakkanay əd marwan nana», adi da a fəl za təfrəgam təməɣsurt daɣ aṃadal wa n gošen fəlas kəl masar mušəkat a əgan iṃadanan.»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

at sinabi niya sa kaniya, ano ang pangalan mo? at kaniyang sinabi, jacob.

Tamacheq (touareg)

iṇṇ-as aləs: «Šalw-i ad agla ezal iga!» mišan iṇṇ-as yaqub: «wər kay z-ayya wər fall-i təgeɣ albaraka.»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

sinabi nga nila sa kaniya, ano ang ginawa niya sa iyo? paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata?

Tamacheq (touareg)

dəffər awen ənnan-as: «ma imos arat wa dak-iga? məni esaway was kay issəswad?»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

pagkakita nga ni pedro sa kaniya ay nagsabi kay jesus, panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito?

Tamacheq (touareg)

as t-ogga butros issəstan Ɣaysa inn-as: «Ənta za Əməli, məni taɣara-net?»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

sinabi nga nila sa kaniya, ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng dios?

Tamacheq (touareg)

Əssəstanan-tu ənnan-as: «məni za arat was ihor a tu-nagu fəl ad naknu əššəɣəlan win ira məššina?»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

sinabi nga nila, ano nga itong sinasabi niya, sangdali na lamang? hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya.

Tamacheq (touareg)

ma imos almaɣna ən "daɣ alwaq wər nəggət" wa immal da? wər nəssen awa as iha batu-net»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tagalog

hinahatulan baga ng ating kautusan ang isang tao, malibang siya muna'y dinggin at talastasin kung ano ang kaniyang ginagawa?

Tamacheq (touareg)

«Əššəriɣa-nana wər t-iha ad itəwəxkəm awedan iket wər iššewal, itəwəssən awa daɣ iššokal.»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

sinabi nga nila sa kaniya, ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? ano ang ginagawa mo?

Tamacheq (touareg)

Əlasan-tu əsəstan ənnan-as: «ma təmos za alɣalamat tas dana-za-tammazala fəl a sər-ək nəzzəgzən? məni awa za taga?»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

sinabi nga nila sa kaniya, sino ka baga? upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili?

Tamacheq (touareg)

təzzar ənnan-as: «daɣ adi ma təmosa? ihor a din-nasu aytedan win dana-d-əssəglanen neway-asan aljawab n awa təmosa. daɣ adi əməl-anaɣ iman-nak.»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

ano ang salitang ito na kaniyang sinabi, hahanapin ninyo ako, at hindi ninyo ako masusumpungan; at kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon?

Tamacheq (touareg)

ma imos almaɣna ən batu ta iga da, as inna: "a di-təsasaggalam mišan wər di-za-təgrəwam, fəlas wər təfregam iki n adag wa əhe"?»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tagalog

at sinabi ni faraon sa kaniyang mga kapatid, ano ang inyong hanapbuhay? at kanilang sinabi kay faraon, ang iyong mga lingkod ay mga pastor, kami at gayon din ang aming mga magulang.

Tamacheq (touareg)

iṇṇa firɣawna i məqqaran ən yusəf: «ma iṃos əššəɣəl nawan?» Əṇṇan as: «eklan nak təməḍint əššəɣəl nasan, og̣azan tat du ɣur marwan nasan.»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

at sinabi ni laban kay jacob, sapagka't ikaw ay aking kapatid ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan mo.

Tamacheq (touareg)

dəffər a wen iṇṇ'as laban: «wərge a wa as təṃosa tegazay nin a fəl di za təšɣəla bannan. Əməl i a wa iṃos alxaq nak.»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

ngayon nga'y yumaon ka, at ako'y sasaiyong bibig, at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain.

Tamacheq (touareg)

«Əmərədda aglu, nak a z-anattafan d əmi nak, a kay əssusənaɣ a wa za tanna.»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?

Tamacheq (touareg)

as iɣrad Ɣaysa əširəd ən daran-nasan, izlag takatkat-net, iqqal edag-net, təzzar inn-asan: «awak təgrâm awa dawan-əge da?

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kaniya, na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? at kaniyang sinabi, siya'y isang propeta.

Tamacheq (touareg)

təzzar əlasan əsəstan n aləs was kala ad iddərɣal ənnan-as: «kay a innan izzozay-kay aləs daɣ taddarɣalt, əməl-anaɣ aw'as tordeɣ as imos-tu.» inn-asan: «Ənnəbi a imos.»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

ang mga pangulong saserdote nga at ang mga fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, ano ang ginagawa natin? sapagka't ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda.

Tamacheq (touareg)

təzzar sassagan limaman win zawwarnen, əd farisaytan əməni ən muzaran ənnan: «ma za nagu? aləs wa itaggu alɣalamaten aggotnen.»

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

at naginit si jacob at nakipagtalo kay laban, at sumagot si jacob, at sinabi kay laban, ano ang aking sinalangsang at ang aking kasalanan, upang ako'y habulin mong may pagiinit?

Tamacheq (touareg)

iggaz alham yaqub təzzar imməṣtan əd laban iṇṇa: «məni a wa əɣšada? ma iṃos abakkad in as di təhhore?

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa; at ano ang aking sasabihin? ama, iligtas mo ako sa oras na ito. nguni't dahil dito ay naparito ako sa oras na ito.

Tamacheq (touareg)

«Əmərədda əɣšadan man-in. ma z-anna? ak ad anna: "abba safs-i daɣ assaɣat ta? mišan wər d-ewedaɣ alwaq wa ar fəl a fall-i agu.

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tagalog

sinabi sa kaniya ni pilato, ano ang katotohanan? at nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga judio, at sa kanila'y sinabi, wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya.

Tamacheq (touareg)

inn-as bilatəs: «ma təmos za tidət?» dəffər adi iqqal bilatəs kəl-Əlyəhud inn-asan: «fəl aganna wa di-iqqalan za, nak wər əhənnəya lahan waliyyan daɣ aləs wa.

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tagalog

at ito'y sinabi niya upang siya'y subukin: sapagka't nalalaman niya sa kaniyang sarili kung ano ang kaniyang gagawin.

Tamacheq (touareg)

Əsəstan wa as t-iga Ɣaysa da issân arat was otas igi-net. a ira ɣas ad issən awa das z-annu filibbus.

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK