Demander à Google

Vous avez cherché: deklaracija (Tchèque - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Danois

Infos

Tchèque

Kadar deklaracija vsebuje več kot eno postavko blaga, se spremna tranzitna listina iz odstavka 2 dopolni s seznamom postavk, ki ustrezajo vzorcu iz Priloge 45b.

Danois

Kui deklaratsioon hõlmab rohkem kui ühte kaubaartiklit, lisatakse lõikes 2 osutatud transiidi saatedokumendile lisas 45b sätestatud näidisele vastav kaubanimekiri.

Dernière mise à jour : 2010-09-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Za proizvode, namenjene izvozu iz Skupnosti petindvajseterice v eno od novih držav članic, za katere je bila izvozna deklaracija sprejeta najpozneje do 31.

Danois

Restitutionsmodtageren tilbagebetaler i overensstemmelse med artikel 52 i forordning (EF) nr.

Dernière mise à jour : 2010-08-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Za mornarje, ki se vkrcajo na plovila Skupnosti, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah iz dela.

Danois

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklarationen om grundläggande principer och rättigheter på arbetet skall gälla fullt ut för de sjömän som mönstrar på gemenskapsfartygen.

Dernière mise à jour : 2010-09-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

1 | Zadnji dve številki leta, ko je bila izvozna deklaracija uradno sprejeta (LL) | številčno 2 | 06 |

Danois

1 | Ekspordideklaratsiooni ametliku aktsepteerimise aasta kaks viimast numbrit (YY) | Numbriline 2 | 06 |

Dernière mise à jour : 2010-09-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

1 | Zadnji dve številki leta, ko je bila tranzitna deklaracija uradno sprejeta (LL) | številčno 2 | 06 |

Danois

1 | Transiidideklaratsiooni ametliku aktsepteerimise aasta kaks viimast numbrit (YY) | Numbriline 2 | 06 |

Dernière mise à jour : 2010-09-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Kadar pošiljka, za katero je izstopna skupna deklaracija izdelana, vsebuje več kot eno postavko, se varstvena in varnostna listina dopolni s seznamom postavk, ki ustreza vzorcu iz Priloge 45j.

Danois

Kui kaubasaadetis, mille kohta väljumise ülddeklaratsioon esitatakse, koosneb rohkem kui ühest kaubaartiklist, lisatakse julgeoleku ja turvalisuse dokumendile lisas 45j sätestatud näidisele vastav kaubanimekiri.

Dernière mise à jour : 2010-09-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Kadar pošiljka, za katero je vstopna skupna deklaracija izdelana, vsebuje več kot eno postavko blaga, se varstvena in varnostna listina dopolni s seznamom postavk, ki ustreza vzorcu iz Priloge 45j.

Danois

Kui kaubasaadetis, mille kohta sisenemise ülddeklaratsioon esitatakse, koosneb rohkem kui ühest kaubaartiklist, lisatakse julgeoleku ja turvalisuse dokumendile lisas 45j sätestatud näidisele vastav kaubanimekiri.

Dernière mise à jour : 2010-09-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Za mornarje, ki jih zaposlijo plovila Skupnosti, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu.

Danois

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet skall gälla fullt ut för de sjömän som anställs på gemenskapsfartygen.

Dernière mise à jour : 2010-09-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

litevsky Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data)

Danois

På litauisk Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data)

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

- overjeno kopijo izvirnika dokumenta za sprostitev v prosti promet ali izvozne deklaracije, izstavljene na ime zadevnega uvoznika ali izvoznika, ali pa, če gre za tak primer, subjekta, čigar dejavnosti je prevzel,

Danois

- Bestyrkt kopia av originalet till deklarationen för övergång till fri omsättning eller till exportdeklarationen utfärdad i den berörde importörens eller exportörens namn, eller, där det är tillämpligt, i den näringsidkares namn vars verksamhet han har övertagit.

Dernière mise à jour : 2010-09-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Predvsem ureja zaposlovanje lokalnih mornarjev na plovilih Skupnosti Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah iz dela, ki se po samem zakonu uporablja za ustrezne pogodbe in za splošne pogoje dela.

Danois

Anställning av sjömän från Komorerna ombord på gemenskapsfartyg skall regleras av Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, som skall gälla för motsvarande anställningsavtal och allmänna anställningsvillkor.

Dernière mise à jour : 2010-09-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

2847/93 države članice izvajajo upravna navzkrižna preverjanja med deklaracijami o raztovarjanju, ribolovnimi območji in ulovi, zabeleženimi v ladijskem dnevniku, poročili o ulovu, predloženimi v skladu s členom 5(4) te uredbe, in podatki VMS.

Danois

Utöver skyldigheterna enligt artikel 19 i förordning (EEG) nr 2847/93 ska medlemsstaterna utföra administrativa dubbelkontroller mellan landningsdeklarationer, fångstområden och fångster som registrerats i loggboken, fångstrapporter som lämnats in enligt artikel 5.4 i den här förordningen och VMS-uppgifter.

Dernière mise à jour : 2010-09-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [4] vsebuje pravila za upravljanje tarifnih kvot, ki se uporabljajo po kronološkem redu datumov carinskih deklaracij, in za nadzor nad uvozom, ki izkorišča ugodnosti preferencialnega režima.

Danois

2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks [4] indeholder forvaltningsreglerne for toldkontingenter bestemt til anvendelse i kronologisk rækkefølge efter datoerne på toldangivelserne, og for tilsynet med import, der nyder godt af en præferenceordning.

Dernière mise à jour : 2010-09-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Navedeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu in tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da blago dejansko izpolnjuje pogoje, potrebne za izvajanje Sporazuma.

Danois

Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av detta avtal.

Dernière mise à jour : 2010-09-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, kakor so razglašeni v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in opredeljeni v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, Helsinški sklepni listini in Pariški listini za novo Evropo, spoštovanje načel mednarodnega prava in pravne države pa tudi načel tržnega gospodarstva, kot so zapisana v dokumentu Bonske konference KVSE o gospodarskem sodelovanju, je temelj notranje in zunanje politike pogodbenic ter bistveni element tega sporazuma.

Danois

Respekt för de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna, såsom de proklameras i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och definieras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i Helsingforsavtalets slutakt och i Parisstadgan för ett nytt Europa, respekt för folkrättsliga principer och rättsstatsprincipen samt respekt för de marknadsekonomiska principer som anges i dokumentet från ESK:s konferens i Bonn om ekonomiskt samarbete skall ligga till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och utgöra väsentliga beståndsdelar av detta avtal.

Dernière mise à jour : 2010-09-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

V primeru izdelkov, poslanih po pošti, se lahko izjava napiše na carinsko deklaracijo KN22/KN23 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu.

Danois

I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

Dernière mise à jour : 2010-09-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

(136) Po razkritju se je trdilo, da bo MUC verjetno težje izvrševati in bo dovzetnejši za napačno deklaracijo blaga kot druge oblike ukrepanja.

Danois

(136) Efter meddelandet hävdades att ett minimiimportpris kan vara svårare att genomföra och medföra större risk för felaktiga deklarationer av varornas tullvärde än andra åtgärdsformer.

Dernière mise à jour : 2010-09-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Carinski organi morajo Komisijo nemudoma obvestiti, kadar koli se ugotovijo primeri napačne deklaracije.

Danois

Tullmyndigheterna bör omedelbart underrätta kommissionen om det finns tecken på felaktiga deklarationer.

Dernière mise à jour : 2010-09-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Da se zagotovi učinkovito spoštovanje MUC, se morajo uvozniki zavedati, da kadar se po preverjanju, opravljenem po uvozu, ugotovi, da (i) je neto cena franko meja Skupnosti, ki jo je dejansko plačal prvi neodvisni kupec v Skupnosti ("cena po uvozu"), nižja od neto cene franko meja Skupnosti, pred plačilom dajatve, kakor izhaja iz carinske deklaracije; in (ii) da je cena po uvozu nižja od MUC, se za ustrezne transakcije uporabi fiksna carinska stopnja za nazaj, razen v primeru, ko je zaradi uporabe fiksne carinske stopnje in cene po uvozu znesek (dejansko plačana cena plus fiksna carinska stopnja) še naprej nižji od MUC.

Danois

För att säkerställa att minimiimportpriset iakttas bör importörerna göras uppmärksamma på att om det till följd av en kontroll efter import konstateras att i) det nettopris fritt gemenskapens gräns som faktiskt betalats av den första oberoende kunden i gemenskapen (nedan kallat "priset efter import") är lägre än det nettopris fritt gemenskapens gräns, före tull, som framgår av tulldeklarationen och att ii) priset efter import är lägre än minimiimportpriset, bör en fast tull tillämpas retroaktivt på de berörda importtransaktionerna såvida inte tillämpningen av den fasta tullen plus priset efter import leder till ett belopp (faktiskt betalat pris plus fast tull) som är lägre än minimiimportpriset.

Dernière mise à jour : 2010-09-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

Kadar se po preverjanju, opravljenem po uvozu, ugotovi, da je neto cena franko meja Skupnosti, ki jo je dejansko plačal prvi neodvisni kupec v Skupnosti (cena po uvozu), nižja od neto cene franko meja Skupnosti, pred plačilom dajatve, kakor izhaja iz carinske deklaracije, in je cena po uvozu nižja od minimalne uvozne cene, se uporabi fiksna protidampinška dajatev, določena v tretjem stolpcu spodnje preglednice, razen v primeru, ko je zaradi uporabe fiksne protidampinške dajatve, določene v tretjem stolpcu spodnje preglednice, in cene po uvozu znesek (dejansko plačana cena plus fiksna dajatev) še naprej nižji od minimalne uvozne cene, določene v drugem stolpcu spodnje preglednice.

Danois

Om det vid kontroll efter importen konstateras att det nettopris fritt gemenskapens gräns som faktiskt betalats av den första oberoende kunden i gemenskapen (priset efter import) är lägre än det nettopris fritt gemenskapens gräns, före tull, som framgår av tulldeklarationen, och priset efter import är lägre än minimiimportpriset skall den fasta antidumpningstull som anges i kolumn 3 i tabellen tillämpas, såvida inte tillämpningen av den fasta tull som anges i kolumn 3 plus priset efter import leder till ett belopp (det pris som faktiskt betalats plus fast tull) som är lägre än det minimiimportpris som anges i kolumn 2 i tabellen.

Dernière mise à jour : 2010-09-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK