Demander à Google

Vous avez cherché: koherentnějším (Tchèque - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Polonais

Infos

Tchèque

Měla by se zlepšit klasifikace vybavení a služeb v oblasti obrany přeskupením stávajících a rozptýlených kódů do nových skupin a tříd, což umožní koherentnější uspořádání, a přidáním nových kódů, jako je např. vojenský výzkum a technologie.

Polonais

Należy ulepszyć klasyfikację dotyczącą sprzętu i usług związanych z obronnością poprzez przegrupowanie istniejących i rozproszonych kodów w nowe grupy i klasy celem bardziej spójnej prezentacji oraz poprzez dodanie nowych kodów, takich jak badania i technologie wojskowe.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

19. souhlasí s potřebou vyjasnění, pokud jde o právo azylu, s potřebou rychlejších postupů pro stanovení, kdo má právo na azyl, a s potřebou uzavřít dohody o zpětném přijímání přistěhovalců s třetími zeměmi; vyzývá k přesnějšímu rozlišování mezi žadateli o azyl, ekonomickými přistěhovalci a dočasnými uprchlíky v době války a k odlišnému zacházení s nimi; je přesvědčen, že Komise by měla rozvíjet spravedlivou společnou azylovou a přistěhovaleckou politiku založenou na aktivní politice sociálního začlenění a integrace; vyzdvihuje potřebu koherentnějších a konzistentnějších vízových pravidel a účinného partnerství s třetími zeměmi s cílem omezit nedovolené přistěhovalectví u jeho zdroje;

Polonais

19. popiera potrzebę większej jasności w odniesieniu do prawa azylu, szybszych procedur określania, kto może ubiegać się o azyl, oraz zawarcie porozumień o readmisji z państwami trzecimi; wzywa do wyraźniejszego podziału i zróżnicowanego traktowania osób ubiegających się o azyl, imigrantów gospodarczych i czasowych uchodźców w czasie trwania wojny; wyraża przekonanie, że Komisja powinna sprzyjać sprawiedliwej wspólnej polityce azylowej i imigracyjnej, opartej na aktywnej polityce integracji społecznej; podkreśla potrzebę bardziej spójnych i konsekwentnych przepisów wizowych oraz skutecznego partnerstwa z państwami trzecimi w celu zmniejszenia nielegalnej imigracji u źródeł;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

2.2.4 Evropský výbor pojistitelů (CEA) v nedávném komentáři ke sdělení Komise o koherentnějším evropském smluvním právu zdůraznil, že Komise správně vyzdvihla, že "rozlišnost vnitrostátních ustanovení upravujících pojistné smlouvy uzavírané se spotřebiteli je překážkou přeshraničních pojišťovacích transakcí, a upřesnil, že co se týče harmonizovaného acquis Společenství, počet a složitost ustanovení vyskytujících v různém znění se a používaných ve smluvním pojistném právu představují skutečné problémy."

Polonais

2.2.4 Europejska Federacja Krajowych Towarzystw Ubezpieczeniowych (CEA), komentując niedawno komunikat Komisji w sprawie bardziej spójnego europejskiego prawa umów, podkreśliła po pierwsze, że Komisja jej zdaniem słusznie wskazuje na fakt, że "zróżnicowanie krajowych przepisów regulujących umowy ubezpieczeniowe zawierane z konsumentami stanowi hamulec dla rozwoju obrotu transgranicznego w sektorze ubezpieczeniowym", zaznaczając następnie, że "jeżeli chodzi o tzw. "zharmonizowane"acquis communautaire, ilość i stopień skomplikowania przepisów wynikających z różnych aktów obowiązujących w zakresie umów ubezpieczeniowych stanowią poważny problem".

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

2.3 Komise ve svém sdělení o "Evropském smluvním právu" [11] a o "Koherentnějším evropském smluvním právu – akční plán" [12] v tomto směru po konzultaci mnoha instancí zdůraznila, že pojistné smlouvy jsou jednou z těch oblastí, které přinášejí nejvíce problémů v kontextu finančních služeb z důvodu existence "rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy", používanými, takže by bylo na místě zvážit možnost zavést "větší shodu těchto opatření, aby byla vytvořena rovnováha mezi potřebou větší jednotnosti vnitrostátních pravidel a potřebou zachovat inovační dynamiku a rozmanitost volby na úrovni produktů", což se má také stát prioritou "akce plynoucí z akčního plánu: lepší úprava" [13].

Polonais

2.3 Komisja ze swej strony, w komunikatach w sprawie europejskiego prawa umów [11] oraz bardziej spójnego europejskiego prawa umów — Planu działania [12] podkreśliła w tym kontekście, że zdaniem szeregu konsultowanych instytucji, umowy ubezpieczeniowe stanowią jedną z dziedzin, które przysparzają najwięcej problemów w sektorze usług finansowych z powodu "zróżnicowania krajowych regulacji", jakie obowiązują. Dlatego należy rozważyć ewentualność, że "konieczna może okazać się dalsza konwergencja takich środków, aby zachować właściwe proporcje między potrzebą większego ujednolicenia przepisów krajowych z jednej strony a utrzymaniem innowacyjności i szerokiego wyboru produktów z drugiej strony", co powinno stać się priorytetem w "działaniach podejmowanych po realizacji Planu działania na rzecz ulepszenia przepisów" [13].

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

42. vítá důraz na vytváření společného přístupu k hraničním kontrolám, azylu a přistěhovalectví a zvláště zdůrazňuje, že je stále třeba zvyšovat bezpečnost vnějších hranic EU, stanovit koherentnější a konzistentnější vízová pravidla a vytvořit účinné partnerství s třetími zeměmi v zájmu omezování ilegálního přistěhovalectví u jeho zdroje;

Polonais

42. z zadowoleniem przyjmuje położenie nacisku na stworzenie wspólnego podejścia do kontroli granicznej, azylu i imigracji i podkreśla stałą potrzebę umacniania bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych UE, bardziej spójnych i logicznych przepisów wizowych oraz skutecznego partnerstwa z krajami trzecimi w celu zmniejszenia nielegalnej imigracji u źródła;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

5.4 Zajistit koherentnější provádění strukturálních reforem

Polonais

5.4 Konsekwentna realizacja reform strukturalnych

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

6.5.1.1 Akční plán pro koherentnější evropské smluvní právo zdůraznil možnost zavedení fakultativního nástroje namísto harmonizace nebo sjednocení vnitrostátních právních předpisů ve věci smluv.

Polonais

6.5.1.1 Plan działania na rzecz bardziej spójnego europejskiego prawa umów wskazał na możliwość wykorzystania instrumentu fakultatywnego zamiast harmonizacji lub unifikacji krajowych ustaw regulujących umowy.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Akční plán Komise o koherentnějším evropském smluvním právu tuto skutečnost otevřeně uznává [22], což bude potvrzeno níže při zkoumání otázky z pohledu pojistitele (odstavec 4.2.3), pojistníka (4.2.4) a pojišťovacího zprostředkovatele (4.2.5).

Polonais

Fakt ten został otwarcie zaznaczony w Planie działania Komisji na rzecz bardziej spójnego europejskiego prawa umów [22]. Znajduje on potwierdzenie w uwagach zawartych w dalszej części opinii, w których omówiono problem z punktu widzenia ubezpieczyciela (pkt 4.2.3), ubezpieczającego (pkt 4.2.4) oraz pośredników ubezpieczeniowych (pkt 4.2.5).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Byly vzneseny požadavky na větší společenskou a ekologickou odpovědnost všech subjektů zapojených do obchodního řetězce na základě koherentnějšího národního a mezinárodního regulačního rámce.

Polonais

Doprowadziło do żądań większej odpowiedzialności w zakresie zagadnień społecznych i ekologicznych ze strony uczestników łańcucha sprzedaży oraz poprzez bardziej spójne narodowe i międzynarodowe ramy regulacyjne.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Je bezpodmínečně nutné, aby často protichůdné politiky dárcovských zemí byly lépe sladěny a byly koherentnější.

Polonais

Niezbędny jest większy stopień harmonizacji często sprzecznych ze sobą polityk państw-dawców pomocy.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Mechanismus Společenství umožňuje integrovanější, účinnější, globálnější a koherentnější plánování a způsob, jak čelit výzvám současnosti.

Polonais

Mechanizmy wspólnotowe zapewniają bardziej ujednolicony, skuteczny, szeroki i spójny system rozwiązywania problemów naszych czasów.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Tento vývoj zvýší intenzitu hospodářské soutěže na trzích serverů a služeb, ale díky své velikosti je společnost Bull schopna investovat nezanedbatelné částky do výzkumu a vývoje a nabídnout širší a koherentnější řadu produktů než začínající společnosti a specializované malé firmy.

Polonais

Ten rozwój zwiększy intensywność działań konkurencji na rynkach usług, lecz dzięki swoim rozmiarom spółka Bull może zainwestować niebagatelne kwoty w badania i rozwój oraz zaoferować szerszą i spójniejszą gamę produktów niż spółki dopiero wchodzące na rynek i małe, bardziej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Vyjadřuje potěšení nad iniciativami Komise vyvinout novou strategii zdraví a bezpečnosti při práci, jež Evropské unii umožní definovat koherentnější rámec v této oblasti.

Polonais

Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji, by rozwijać nową strategię bezpieczeństwa i higieny pracy, która pozwoli Unii Europejskiej określić spójniejsze ramy w tej dziedzinie.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Zdá se, že se Komise mezitím k tomuto postoji připojila (viz sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě z 12. února 2003"Koherentnější evropské smluvní právo – akční plán", COM(2003)68 konečné znění, Úř. věst. C 63, 15.3.2003, s.

Polonais

W międzyczasie sama Komisja zaczęła jak się zdaje podzielać to stanowisko (zob. komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lutego 2003 r.: Bardziej spójne europejskie prawo umów — Plan działania, COM (2003) 68 final, Dz. U. C 63 z 15.03.2003, s. 1( dalej jako "Plan działania"); por. np. pkty 27, 47/48, 74).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

Lepší pomoc: přijetí Evropského konsensu o rozvoji znamená, že politika Komise je koherentnější, zohledňuje vzájemnou interakci a doplňkovost rozvojové politiky a ostatních politik EU, které mají vliv na rozvojové země, jako je například politika obchodu, zemědělství, dále dohody o rybolovu, otázky migrace a výzkum.

Polonais

Lepsza pomoc: dzięki przyjęciu konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju polityka Komisji jest bardziej spójna oraz bierze pod uwagę wzajemną interakcję i uzupełnianie się polityki na rzecz rozwoju i polityki UE w innych dziedzinach, które mają wpływ na kraje rozwijające się, takich jak: handel, rolnictwo, umowy w dziedzinie rybołówstwa, migracja i badania naukowe.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Shrnula v ní, do jaké míry se v roce 2005 podařilo zlepšit využívání kontrolních a řídících systémů Komise v oblastech, mezi něž patří: zvyšování odpovědnosti Komise díky koherentnějšímu přístupu podle skupin útvarů; používání zásad akruálního účetnictví na rozpočet Unie; posílení účinného řízení výkonnosti, zavedení nové metodiky pro řízení rizik v celé Komisi; posílení monitorovacích prostředků Komise, díky opatřením vedoucím ke zjednodušení a zlepšení strategií interní kontroly.

Polonais

W sprawozdaniu podsumo- wano poczynione w 2005 r. postępy w zakresie pełnego rozwinięcia potencjału systemów kontroli i zarządzania Komisji w dziedzinach takich, jak: promowanie rozliczalności Komisji dzięki bardziej spójnemu podejściu opartemu na łączeniu powiązanych departamentów, zastosowanie systemu rachunkowości memoriałowej do budżetu Unii; wzmocnienie zarządzania wynikami, przede wszystkim poprzez zastosowanie w całej Komisji nowej metodologii zarządzania ryzykiem; rozwinięcie zdolności kontrolnej Komisji dzięki uproszczeniu przepisów i usprawnieniu strategii kontroli wewnętrznej.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

"1. Rozmanitost evropských zákonů o pojistné smlouvě představuje vážnou překážku k dokončení jednotného pojistného trhu. Takový je od počátku postoj naší skupiny, k němuž se mimo jiné přihlásil i EHSV především ve svém stanovisku z vlastní iniciativy "Spotřebitelé na pojistném trhu" z 29. ledna 1998 (Úř. věst. C 95, 30.3.1998, s. 72; viz např. odst. 1.6 a 2.1.9 pododst. 2). Zdá se, že se Komise mezitím k tomuto postoji připojila (viz sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě z 12. února 2003"Koherentnější evropské smluvní právo – akční plán", COM(2003)68 konečné znění, Úř. věst. C 63, 15.3.2003, s. 1, dále jen"akční plán"; viz v tomto dokumentu například odstavce 27, 47, 48, 74).

Polonais

1. Zróżnicowanie europejskich ustaw regulujących umowy ubezpieczeniowe stanowi poważne utrudnienie dla funkcjonowania jednolitego rynku ubezpieczeń. Stanowisko takie Grupa zajęła od samego początku. Także EKES wyraźnie to podkreślił w opinii z inicjatywy własnej zatytułowanej "Konsumenci na rynku ubezpieczeniowym" z 29 stycznia 1998 r. (Dz. U. C 95 z 30.03..1998, s.72, por. np. pkty 1.6. i 2.1.9 akapit 2). W międzyczasie sama Komisja zaczęła jak się zdaje podzielać to stanowisko (zob. komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lutego 2003 r.: Bardziej spójne europejskie prawo umów — Plan działania, COM (2003) 68 final, Dz. U. C 63 z 15.03.2003, s. 1(dalej jako "Plan działania"); por. np. pkty 27, 47/48, 74).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

(47) Svým rozhodnutím zaměřit se na řešení založená na 64bitové architektuře Intel, software "open source" a využít standardizace komponentů ("commoditisation") se společnost Bull, zdá se, pustila správným technologickým směrem, který odpovídá vývoji na trzích a potřebám zákazníků. Tento vývoj zvýší intenzitu hospodářské soutěže na trzích serverů a služeb, ale díky své velikosti je společnost Bull schopna investovat nezanedbatelné částky do výzkumu a vývoje a nabídnout širší a koherentnější řadu produktů než začínající společnosti a specializované malé firmy. Velikost by také mohla společnosti Bull zajistit určitou důvěryhodnost u klientů, kteří považují výběr svých dodavatelů serverů za strategicky důležitý. Obří společnosti jako IBM, HP a Dell se naproti tomu více specializují na sériové výrobky, jejichž možnosti použití jsou širší, a jejich klienti nepotřebují produkty "na míru".

Polonais

(47) Uznaje się, że Bull, dysponujący wyborem rozwiązań realizowanych w oparciu o 64-bitową architekturę Intel, wykorzystywanych do oprogramowania%quot%open source%quot% oraz w celu osiągnięcia większych korzyści ze standaryzacji elementów (%quot%commoditisation%quot%), we właściwy sposób radzi sobie z rozwojem technologicznym, w stopniu odpowiadającym rozwojowi rynku i potrzebom swoich klientów. Ten rozwój zwiększy intensywność działań konkurencji na rynkach usług, lecz dzięki swoim rozmiarom spółka Bull może zainwestować niebagatelne kwoty w badania i rozwój oraz zaoferować szerszą i spójniejszą gamę produktów niż spółki dopiero wchodzące na rynek i małe, bardziej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Wielkość spółki z pewnością przysporzyłaby jej większej wiarygodności u klientów, dla których wybór dostawcy serwerów jest sprawą strategiczną. Giganci, na przykład IBM, HP i Dell, są bardziej wyspecjalizowani w produktach seryjnych, których zakres stosowania jest bardziej rozpowszechniony; ich klienci mniej potrzebują produktów%quot%na miarę%quot%.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

1.3 Ekonomická globalizace, utváření světa prostřednictvím spotřebitelské společnosti a rostoucí vliv nadnárodních společností vyvolal diskusi o "etickém obchodě". Byly vzneseny požadavky na větší společenskou a ekologickou odpovědnost všech subjektů zapojených do obchodního řetězce na základě koherentnějšího národního a mezinárodního regulačního rámce. Při pokusu o měření "etického obchodu" různými hodnotícími procesy byl v této souvislosti zaznamenán prudký růst.

Polonais

1.3 Globalizacja gospodarki, kształtowanie świata poprzez społeczeństwo konsumenckie oraz rosnące znaczenie korporacji ponadnarodowych roznieciło dyskusję na temat%quot%etycznego handlu%quot%. Doprowadziło do żądań większej odpowiedzialności w zakresie zagadnień społecznych i ekologicznych ze strony uczestników łańcucha sprzedaży oraz poprzez bardziej spójne narodowe i międzynarodowe ramy regulacyjne. Towarzyszyło temu gwałtowne nasilenie prób pomiaru%quot%etycznego handlu%quot% podejmowanych przy pomocy różnorakich procedur oceny.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

4.2.10 Tento druh pouze mezivládní spolupráce oslabuje evropský projekt, společný prostor svobody, bezpečnosti a práva jako celek a přináší s sebou "méně Evropy". Přitom je nezbytné posílit a zaručit "více Evropy" v těchto politických oblastech prostřednictvím komunitárního přístupu a náležitého institucionálního rámce. Mechanismus Společenství umožňuje integrovanější, účinnější, globálnější a koherentnější plánování a způsob, jak čelit výzvám současnosti.

Polonais

4.2.10 Taki rodzaj współpracy, ograniczający się do szczebla międzyrządowego, osłabia integrację europejską i całość przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz oznacza "mniej Europy". Należy propagować i zapewniać "więcej Europy" w tych obszarach polityki, działając z zastosowaniem metody wspólnotowej i w odpowiednich ramach instytucjonalnych. Mechanizmy wspólnotowe zapewniają bardziej ujednolicony, skuteczny, szeroki i spójny system rozwiązywania problemów naszych czasów.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK