Demander à Google

Vous avez cherché: necessary (Vietnamien - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Vietnamien

Tchèque

Infos

Vietnamien

The volume header has been successfully restored.IMPORTANT: Please note that an old password may have been restored as well. Moreover, if keyfile(s) were/was necessary to mount the volume when the backup was created, the same keyfile(s) are now necessary to mount the volume again.

Tchèque

Hlavička svazku byla úspěšně obnovena.DŮLEŽITÉ: Staré heslo mohlo být obnoveno také. Navíc, pokud byl v době zálohy potřeba k připojení svazku souborový klíč(e), stejný souborový klíč(e) bude nyní potřeba opětnému připojení svazku.

Dernière mise à jour : 2009-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Vietnamien

Volume header backup has been successfully created.IMPORTANT: Restoring the volume header using this backup will also restore the current volume password. Moreover, if keyfile(s) are/is necessary to mount the volume, the same keyfile(s) will be necessary to mount the volume again when the volume header is restored.WARNING: This volume header backup may be used to restore the header ONLY of this particular volume. If you use this header backup to restore a header of a different volume, you will be able to mount the volume, but you will NOT be able to decrypt any data stored in the volume (because you will change its master key).

Tchèque

Záloha hlavičky svazku byla úspěšně vytvořena.DŮLEŽITÉ: Obnovením hlavičky svazku s použitím této zálohy se také obnoví aktuální heslo pro svazek. Navíc, pokud je/jsou potřeba souborový klíč(e) pro připojení svazku, ten samý souborový klíč/e bude potřeba pro připojení svazku znovu až bude hlavička opět vytvořena.VAROVÁNÍ: Tato záloha hlavičky svazku může být použita k obnovení JEN tohoto svazku. Pokud použijete tuto zálohu hlavičky k obnovení hlavičky jiného svazku, budete moci svazek připojit, ale NEBUDETE schopni dešifrovat jakákoliv data uložená na svazku (protože změníte jeho hlavní klíč).

Dernière mise à jour : 2009-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Vietnamien

Unable to connect to the TrueCrypt device driver. TrueCrypt cannot work if the device driver is not running.Please note that, due to a Windows issue, it may be necessary to log off or restart the system before the device driver can be loaded.

Tchèque

Nelze připojit k ovladači zařízení TrueCrypt. TrueCrypt nemůže pracovat pokud ovladač zařízení neběží.Kvůli architektuře Windows bude pravděpodobně nutné se odhlásit nebo restartovat systém, aby mohl být ovladač zařízení načten.

Dernière mise à jour : 2009-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Vietnamien

WARNING: If TrueCrypt exits now, the following functions will be disabled:1) Hot keys2) Auto-dismount (e.g., upon log off, inadvertent host device removal, time-out, etc.)3) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)Note: If you do not wish TrueCrypt to run in the background, disable the TrueCrypt Background Task in the Preferences (and, if necessary, disable the automatic start of TrueCrypt in the Preferences).Are you sure you want TrueCrypt to exit?

Tchèque

VAROVÁNÍ: Pokud ukončíte TrueCrypt nyní, následující funkce budou zamezeny:1) Zkratkové klávesy2) Auto-odpojení (např. při odhlášení, nechtěné odpojení hostitelského zařízení, time-out, atd.)3) Hlášky (např. když je zamezeno poškození skrytého svazku)Pozn.: Pokud nechcete, aby TrueCrypt dále běžel na pozadí, zamezte funkci spuštění úkolu na pozadí v Předvolbách (a pokud je to nutné, zamezte automatický start programu TrueCrypt v Předvolbách).Opravdu chcete TrueCrypt ukončit?

Dernière mise à jour : 2009-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Vietnamien

Are you sure you want to restore volume header of %hs?WARNING: Restoring a volume header also restores the volume password that was valid when the backup was created. Moreover, if keyfile(s) were/was necessary to mount the volume when the backup was created, the same keyfile(s) will be necessary to mount the volume again after the volume header is restored.After you click Yes, you will select the header backup file.

Tchèque

Opravdu chcete obnovit hlavičku svazku pro %hs?UPOZORNĚNÍ: Obnovením hlavičky svazku obnovíte také jeho heslo, které bylo platné v době vytvoření zálohy. Pokud byl potřeba souborový klíč(e) k připojení svazku v době vytvoření zálohy, stejný souborový klíč(e) bude potřeba k opětovnému připojení svazku po obnovení hlavičky svazku.Jakmile kliknete Ano, zvolte záložní soubor hlavičky.

Dernière mise à jour : 2009-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Vietnamien

Uninstallation of the device driver has failed. Please note that, due to a Windows issue, it may be necessary to log off or restart the system before the device driver can be uninstalled (or reinstalled).

Tchèque

Odinstalace ovladače zařízení selhala. Pro odinstalaci (reinstalaci) ovladače zařízení se budete muset odhlásit nebo restartovat celý systém.

Dernière mise à jour : 2009-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Vietnamien

Adobe Reader (or a compatible tool) is necessary to view or print the TrueCrypt User's Guide. Adobe Reader (freeware) can be downloaded at: www.adobe.comDo you want to view the online documentation instead?

Tchèque

Pro čtení nebo tisk Uživatelské příručky TrueCrypt je nutný prohlížeč Adobe Reader (nebo jiný kompatibilní nástroj). Adobe Reader (freeware) lze stáhnout na adrese: www.adobe.comChcete si raději prohlédnout online dokumentaci?

Dernière mise à jour : 2009-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Vietnamien

Please enter the password for the volume within which you wish to create a hidden volume.After you click Next, TrueCrypt will attempt to mount the volume. As soon as the volume is mounted, its cluster bitmap will be scanned to determine the size of the uninterrupted area of free space (if there is any) whose end is aligned with the end of the volume. This area will accommodate the hidden volume and therefore will limit its maximum possible size. Cluster map scanning is necessary to ensure that no data on the outer volume will be overwritten by the hidden volume.

Tchèque

Zadejte prosím heslo pro svazek, ve kterém si přejete vytvořit skrytý svazek.Po kliknutí Další se TrueCrypt pokusí svazek připojit. Jakmile bude svazek připojen, jeho clusterová bitmapa bude oskenována pro zjištění velikosti nepřerušené oblasti volného místa (pokud takové vůbec je) jehož konec tvoří i konec svazku. Tato oblast bude obsahovat skrytý svazek, a proto bude jeho maximální velikost omezena. Skenování clusterové mapy je nutné, aby bylo zajištěno, že žádná data na vnějším disku nebudou přepsána skrytým svazkem.

Dernière mise à jour : 2009-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Vietnamien

Before encrypting your system partition or drive, TrueCrypt needs to verify that everything works correctly.After you click Test, all the necessary components (for example, the pre-boot authentication component, i.e. the TrueCrypt Boot Loader) will be installed and your computer will be restarted. Then you will have to enter your password in the TrueCrypt Boot Loader screen that will appear before Windows starts. After Windows starts, you will be automatically informed about the result of this pretest.The following device will be modified: Drive #%dIf you click Cancel now, nothing will be installed and the pretest will not be performed.

Tchèque

Před zašifrováním vašeho systémového oddílu nebo disku potřebuje TrueCrypt ověřit, že vše pracuje správně.Jakmile kliknete Testovat, všechny potřebné komponenty (např. před-bootovací autentifikační část, bootovací zavaděč TrueCrypt) budou nainstalovány a váš počítač restartován. Poté musíte zadat heslo bootovacího zavaděče TrueCrypt na stránce, která se objeví před startem Windows. Po startu Windows budete automaticky informováni o výsledku tohoto předtestu.Následující zařízení bude pozměněno: Disk #%dVyberete-li nyní Zrušit, nic nebude nainstalováno a před-test nebude proveden.

Dernière mise à jour : 2009-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK