Demander à Google

Vous avez cherché: ukuncola ngaphansi (Zoulou - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Zoulou

Anglais

Infos

Zoulou

Vala izikhala ngokudwebela ngaphansi

Anglais

Replace spaces with underscores

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Zoulou

Inja inekelwe ngu-Andre Connes futhi ikhululwe ngaphansi kwe-GPL

Anglais

The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Zoulou

%s: Umngenisi mbambizeli ocushiwe ngaphansi kwesihlanu, ngizosebenzisa isihlanu.

Anglais

%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Zoulou

Isisetshenziswa esilula siyiphakheji ye-GNU futhi sikhishwe ngaphansi kweLayisense Yomphakathi Ojwayelekile we-GNU

Anglais

This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public License

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Zoulou

Zama ukuthola i-strawberry ngaphansi kwezindawo eziluhlaza zokudlala. Izindawo ziba bomvu kakhulu uma usondela.

Anglais

Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder as you get closer.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Zoulou

Khetha ukulandelana kwagama azovela ngaphansi kwesiboniso-sithombe. Ulwazi oluningi luzovela uma ulwizela phakathi.

Anglais

Choose the order of information to appear beneath icon names. More information will appear when zooming in closer.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Zoulou

uma ukukulifunda kahle uthatha izinombolo zakho eziyi-123, 1 usebenzise ikholomu kusuka kushadi lokuqala ngaphansi kwenombolo 1

Anglais

if im reading it right you take your digits 123, 1 use column from first chart under the number 1

Dernière mise à jour : 2019-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Zoulou

inkululeko suku South African pu holiday lic (osukwini lwayo National) .its kugujwa 27 April kwaba ukuqala yokugubha usuku ngosuku ngo-1994 ngenkathi izwe labetibambile wokuqala ngqa zonke-uhlanga, ukhetho entandweni yeningi, siphetfo Amashumi amaningi eminyaka ayichitha ajeziswe kanzima nokucindezelwa kwezinhlanga buyinto ngaphansi kohlelo apatheid.

Anglais

freedom day is a South African pu lic holiday(its National day).Its celebrated on the 27th of April marking the anniversary on the day in 1994 when the country held its first ever all-race,democratic election ,ending decades of sanctioned racial oppression under the apatheid system.

Dernière mise à jour : 2016-08-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Zoulou

Kokuqala, khetha amathuluzi alungile kwi-bar yamathuluzi. Uma uqeda udonse igundane ukuze udale izinto. Uma uqeda, chofoza Inkinobho ka-OK. Amaphutha azodwetshwa ngokubomvu kancane. Uhlelo lwezinto (phezulu/ Ngaphansi) alubalulekanga kodwa qaphela ukuthi ungasali nezinto ongazifuni ngaphansi kwezinye.

Anglais

First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted objects under others.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Zoulou

Uhlu lwezihloko ezifingqiwe ngaphansi kwemboniso-sithombe kwisibonakalisi sombonakaliso-sithombe nobuso besiga-nyezi. Inani lezihloko ezifinqgiwe yange kumgangatho wolwiza. Amanani angenzeka wo "ubungakanani", "hlobo", "usuku-oluguqulwe-kancane", "usuku_olushintshiwe", "usuku_alungenekayo", "mnikazi""iqembu" , "iimvume", "iimvume_zeshakalombili" ne "mime_uhlobo".

Anglais

A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values are: "size", "type", "date_modified", "date_changed", "date_accessed", "owner", "group", "permissions", "octal_permissions" and "mime_type".

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Zoulou

Uhlu lwezihloko ezifingqiwe ngaphansi kwemboniso-sithombe kwisibonakalisi sombonakaliso-sithombe nobuso besiga-nyezi. Inani lezihloko ezifinqgiwe yange kumgangatho wolwiza. Amanani angenzeka wo "ubungakanani", "hlobo", "usuku-oluguqulwe-kancane", "usuku_olushintshiwe", "usuku_alungenekayo", "mnikazi""iqembu" , "iimvume", "iimvume_zeshakalombili" ne "mime_uhlobo".

Anglais

A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: "size", "type", "date_modified", "date_changed", "date_accessed", "owner", "group", "permissions", "octal_permissions" and "mime_type".

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Zoulou

Uhlu lwezihloko ezifingqiwe ngaphansi kwemboniso-sithombe kwisibonakalisi sombonakaliso-sithombe nobuso besiga-nyezi. Inani lezihloko ezifinqgiwe yange kumgangatho wolwiza. Amanani angenzeka wo "ubungakanani", "hlobo", "usuku-oluguqulwe-kancane", "usuku_olushintshiwe", "usuku_alungenekayo", "mnikazi""iqembu" , "iimvume", "iimvume_zeshakalombili" ne "mime_uhlobo".

Anglais

A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: "size", "type", "date_modified", "owner", "group", "permissions", and "mime_type".

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Zoulou

Kokuqala, khetha amathuluzi alungile kwi-bar yamathuluzi. Uma uqeda udonse igundane ukuze udale izinto. Uma uqeda, chofoza ku-kulungile. Uphawu olubomvu lizokukhomba lapho kungalungile khona. Uhlelo lwezinto (phezulu, ngaphansi) alubalulekanga kodwa qaphela ukuba ungasali nezinto ongazifuni ngaphansi kwezinye.

Anglais

First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to create objects. When you are done, click on the OK button. A little red cross will show you where something isn't right yet. The order of objects (above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted objects under others.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Zoulou

I-mapu lase jelimane livela ku-Wikipedia futhi layekwa ngaphansi kombalo welayisensi ongakhokhwa we-GNU. U-Olaf Ronneberger nezingane zakhe u-Lina no-Julia Ronneberger badale izinga lase jalimani.

Anglais

The map of Germany comes from Wikipedia and is released under the GNU Free Documentation License. Olaf Ronneberger and his children Lina and Julia Ronneberger created the German level.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Zoulou

Funda imilayezo leyo ekupha izinombolo ozotholayo. Faka inamba ngaphezulu lapho kunesikhala esiluhlaza. U-Tux uzokutshela uma inamba yakho iphansi noma iphezulu. Uma uqeda ufake enye inamba. Isikhala esiphakathi kaTux nendawo leyo ufanele ukuphuma kuyo kwesokudla sikhomba ubude okubo enambeni elungile. Uma uTux anagaphezulu noma ngaphansi kwendawo yokubaleka, kusho ukuthi inombolo yakho ingaphezulu noma ngaphansi kwaleyo eyiyiyona.

Anglais

Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your number is higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the escape area on the right represents how far you are from the correct number. If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or under the correct number.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Zoulou

Indabuko yendawo yohlu. Amanani engenzeka "phezulu", "phansi", "kwesobunxele", "kwesokudla". Eimweni esinwetshiwe isishuxulelo sisho isiphethelo indawo yohlu ekuso. Esimweni esinganwetshwanga umehluko phakathi "phezulu" no"phansi" awubalulekanga-yomibili isho ukuthi kendawo yohlu eqonde dindilizi- kodwa isanika ukusikisela okusizayo ngokuthi ezinye izinto zendawo yohlo zenze njani. Njengesibonelo, ku "phezulu" ndawo yohlu inkinobho yohlu izolunguzisa uhlu lwayo ngaphansi kwendawo yohlu, kanti ku-"phansi" uhlu luzolunguzisa ngaphezu kwendawo yohlu.

Anglais

The orientation of the panel. Possible values are "top", "bottom", "left", "right". In expanded mode the key specifies which screen edge the panel is on. In un-expanded mode the difference between "top" and "bottom" is less important - both indicate that this is a horizontal panel - but still give a useful hint as to how some panel objects should behave. For example, on a "top" panel a menu button will pop up its menu below the panel, whereas on a "bottom" panel the menu will be popped up above the panel.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Zoulou

Chofoza esogqokweni ukuze usivale noma usivule. Ngaphansi kwesigqoko, izinkanyezi ezingakhi ozibona zinyakazi? Bala uqaphile. :) Chofoza phakathi kwesikhala esingezansi kwesobunxele ukufaka impendulo.

Anglais

Click on the hat to open or close it. Under the hat, how many stars can you see moving around? Count carefully. :) Click in the bottom-right area to input your answer.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Zoulou

I-Empathy i-software ekhululekile; ungabelana ngayo noma futhi uyiguquguqule ngaphansi kwamatemu we-GNU ilayisensi yomphakathi Ejwayelekile eshicilelwe i-Free Software Foundation; kungaba isibuyekezo sesi-2 selayisensi, noma (kuzinketho zakho) ukhethe noma isiphi isibuyekezo.

Anglais

Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Zoulou

Umdlwebo owangempela wenziwe ngu- Virginie MOREAU (virginie.moreau@free.fr) ngonyaka ka-2001. Igama layo i-'Spice Seller in Egypt'. Iyekwe ngaphansi kwelayisensi ye-GPL.

Anglais

The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie.moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is released under the GPL license.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Zoulou

Nyakazisa izinto kuphahla olusesandleni sobunxele ngezansi ukuze ukhophishe indawo yazo kwisimo esisesandleni sokudla phezulu. Ngaphansi kwenda uqobo, uzothola imigqa emine lapho unganyakazisa khona izinto. Ukuze ukhethe izinto ongazinyakazisa, mane uchofoze kuzo. Uma uthanda, esikhundleni salokho ungasebenzisa izinkinobho zemicibisholo kanye newesikhala noma inkinobho ye-tab.

Anglais

Move the items in the bottom left frame to copy their position in the top right model. Below the crane itself, you will find four arrows that let you move items. To select the item to move, just click on it. If you prefer, you can use the arrow keys and the space or tab key instead.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK