Hai cercato la traduzione di the social inclusion challenge da Danese a Polacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Polacco

Informazioni

Danese

[9] europa-kommissionen (2005): "report on social inclusion 2005.

Polacco

[9] komisja europejska (2005): „sprawozdanie na temat integracji społecznej – 2005 r.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

[12] kommissionens arbejdspapir "guidelines for preparing national reports on strategies for social protection and social inclusion".

Polacco

-kształcenie i szkolenia dla pracowników opieki zdrowotnej i opieki społecznej, z myślą o utrzymaniu obecnych i pozyskiwaniu nowych kadr,

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

fremme af rimelige arbejdsvilkår for alle bør være et verdensomspændende mål på alle niveauer, som world commission on the social dimension of globalization har opfordret til.

Polacco

promowanie godnej pracy dla każdego powinno być światowym celem na każdym szczeblu, zgodnie z tym co głosi Światowa komisja w sprawie wymiaru społecznego globalizacji.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

rapporten fra world commission on the social dimension of globalization og kommissionens egne forslag giver et godt grundlag for at gøre betydelige fremskridt i styrkelsen af globaliseringens sociale dimension.

Polacco

sprawozdanie Światowej komisji w sprawie wymiaru społecznego globalizacji oraz wnioski komisji są dobrą podstawą, aby dokonać znaczących postępów we wzmacnianiu społecznego wymiaru globalizacji.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

i rapporten »social inclusion through youth participation« understreger ungdomsforummet, at unge står over for mange problemer, der kan forhindre dem i at deltage fuldt ud i samfundslivet.

Polacco

w raporcie „integracja społeczna poprzez udział młodzieży” zaznaczono, że młodzi ludzie napotykają szereg przeszkód, które mogą im uniemożliwić pełen udział w życiu społecznym.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

mellem 1988 og 1995 var han medformand for det sydeuropæiske underudvalg i the social science research council, new york, hvis aktiviteter er finansieret af tilskud fra volkswagen foundation.

Polacco

w latach 1988 – 1995 byú wspóúprzewodniczÊcym podkomisji ds. europy poúudniowej w radzie ds. badaû nauk spoúecznych w nowym jorku, której dziaúalno(Í dotowana jest przez fundacjÝ volkswagena.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

mellem 1988 og 1995 var han medformand for det sydeuropæiske underudvalg i the social science research council, new york, hvis aktiviteter er finansieret af tilskud fra volkswagen foundation.

Polacco

w latach 1988-1995 był współprzewodniczącym podkomisji ds. europy południowej w radzie ds. badań socjologicznych w nowym jorku, której działalność jest dotowana przez fundację volkswagena.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

fremme af rimelige arbejdsvilkår for alle bør være et verdensomspændende mål på alle niveauer, som world commission on the social dimension of globalization har opfordret til. dette mål er i overensstemmelse med milleniumudviklingsmålene, de forpligtelser, der blev indgået på verdenstopmødet for social udvikling i københavn og økonomisk governance.

Polacco

promowanie godnej pracy dla każdego powinno być światowym celem na każdym szczeblu, zgodnie z tym co głosi Światowa komisja w sprawie wymiaru społecznego globalizacji. cel ten wpisuje się w kontekst realizacji milenijnych celów rozwoju, zobowiązań Światowego szczytu społecznego w kopenhadze oraz zarządzania gospodarczego.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

[2] rådets afgørelse 2000/750/ef om fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling (2001-2006) (27.11.2000); http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm; eØsu's udtalelse i eft c 284 af 14.9.1998; brochure ces-2000-018 "jobs, learning and social inclusion: the work of the european eesc".[3] rådets resolution af 27. juni 2002 (2002/c 163/01), eft c 163 af 9.7.2002; kom(2002) 678 endelig (november 2001); se også kom(2004) 156 endelig.

Polacco

-podejmowanie dalszych działań w tym obszarze w ramach otwartej metody koordynacji. wobec złożoności i znaczenia problemu starzenia się społeczeństw oraz różnych możliwości i wyzwań z nim związanych, komitet uważa tą metodę za właściwą w niżej wymienionych przypadkach:

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

[7] antallet af ikke-selvhjulpne personer i europa er cirka 60 millioner og vil være 75 millioner i 2003 (kilde: eurostat, the social situation in the european union 2003, europa-kommissionen, gd beskæftigelse og sociale anliggender, 2003.[8] jf. international classification of functioning, disability and health, 2001 (icf), cit.

Polacco

-ustosunkowania się do kwestii związanych z płcią, jak na przykład uwzględnienia tego, ze kobiety żyją przeciętnie pięć lat dłużej niż mężczyźni, a ich charakterystyki biologiczne i fizjologiczne wpływają na znaczne różnice w ich potrzebach z zakresu opieki zdrowotnej;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

[9] europa-kommissionen (2005): "report on social inclusion 2005. an analysis of the national action plans on social inclusion (2004-2006) submitted by the 10 new member states" (rapport om social integration 2005. en analyse fra de 10 nye medlemsstater af de nationale handlingsplaner for social integration (2004-2006)). generaldirektoratet for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling, luxembourg, februar, 193 s.

Polacco

[9] komisja europejska (2005): „sprawozdanie na temat integracji społecznej – 2005 r. analiza krajowych planów działania w dziedzinie integracji społecznej (2004-2006), przedstawionych przez 10 nowych państw członkowskich.” dyrekcja generalna ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, luksemburg, luty, 193 str.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

evalueringen af den åbne koordinationsmetode har givet anledning til mange forslag til nye indikatorer og eventuelle mål, som det skete på det luxembourgske formandskabs konference i juni 2005 "taking forward the eu social inclusion process" (fremme af eu-processen vedrørende social integration)[10]. arbejdet hermed bør bygge på disse forslag.

Polacco

ocena omk spowodowała wiele sugestii co do nowych wskaźników oraz możliwych celów, tak jak konferencja prezydencji luksemburskiej z czerwca 2005 r. w sprawie „kontynuowania europejskiego procesu integracji społecznej”[10]. w dalszych pracach należy uwzględnić wspomniane kwestie.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

an analysis of the national action plans on social inclusion (2004-2006) submitted by the 10 new member states" (rapport om social integration 2005. en analyse fra de 10 nye medlemsstater af de nationale handlingsplaner for social integration (2004-2006)).

Polacco

analiza krajowych planów działania w dziedzinie integracji społecznej (2004-2006), przedstawionych przez 10 nowych państw członkowskich.”

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

correlation-netværket (european network for social inclusion and health (det europæiske netværk for social integration og sundhed), www.correlation-net.org) repræsenterer statslige og ikke-statslige organisationer fra 27 europæiske lande og finansieres over europa-kommissionens folkesundhedsprogram (gd sanco).

Polacco

sieć correlation (europejska sieć integracji społecznej i zdrowia, www.correlation-net.org) reprezentuje organizacje rządowe i pozarządowe z 27 krajów europejskich i jest finansowana przez komisję europejską (dg sanco) w ramach programu zdrowia publicznego.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

evalueringen af den åbne koordinationsmetode har givet anledning til mange forslag til nye indikatorer og eventuelle mål, som det skete på det luxembourgske formandskabs konference i juni 2005 "taking forward the eu social inclusion process" (fremme af eu-processen vedrørende social integration)[10].

Polacco

ocena omk spowodowała wiele sugestii co do nowych wskaźników oraz możliwych celów, tak jak konferencja prezydencji luksemburskiej z czerwca 2005 r. w sprawie „kontynuowania europejskiego procesu integracji społecznej”[10].

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

inden han slumede sig til lærerstaben ved universitetet i athen i 1988, underviste og forskede han på henholdsvis state university of new york og columbia university (1973-1978). fra 1980 til 1983 var han ansat som chef for udvikling ved athens college, athen, grækenland. fra 1983 til 1988 var han programleder for vesteuropa og den nære orient og mellemøsten ved the social science research council, new york. fra 1988 til 1991 var han chef for det græske institut for internationale og strategiske studier i athen, en policy-orienteret forskningsorganisation etableret med fælles midler fra ford and macarthur foundations.

Polacco

przed podjÝciem pracy na wydziale uniwersytetu ateûskiego w 1988 wykúadaú i prowadziú badania na uniwersytecie stanowym w nowym jorku i uniwersytecie columbia (1973-78).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

systemer til udbredelse af bedste praksis og nye forskningsresultater til professionelle omfatter nationale vidensplatforme, f.eks. »resultaten scoren« (scoringsresultater) i nederlandene og internationale oplysningskampagner, f.eks. om hepatitis c (21). en dataindsamlingsprotokol for specialiserede lavtærskelcentre til skadesreduktion er også udformet af european network of social inclusion and health i samarbejde med eonn (hedrich et al., 2008a) som en del af eu-finansierede projekter med henblik på at udvikle og gennemføre europæiske sundhedsindikatorer.

Polacco

mechanizmy służące rozpowszechnianiu najlepszych praktyk i wyników nowych badań naukowych wśród specjalistów obejmują krajowe platformy wiedzy, np. „resultaten scoren” (punktacja) w niderlandach, oraz międzynarodowe wydarzenia poszerzające wiedzę, na przykład na temat wirusowego zapalenia wątroby typu c (21).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

« social security in europe : the case of spain » , in e. baldacci and f. peracchi ( eds ) : reforming the social security system : an international perspective , istat ( national institute of statistics-italy ) , rome , pp. 159-176 ( 2000 ) .

Polacco

“ social security in europe : the case of spain ” , in e. baldacci and f. peracchi ( eds ) , reforming the social security system : an international perspective , istat ( national institute of statistics-italy ) , rome , pp. 159-176 ( 2000 ) .

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

[13] "the social dimension of globalisation - the eu's policy contribution on extending the benefits to all" - kommissionsmeddelelse vedtaget den 18. maj 2004 kom(2004) 383; meddelelsen " promoting decent work for all: the eu contribution to the implementation of the decent work agenda in the world" (kom(2006) 249) og bilaget hertil (sek(2006) 643) begge dateret den 24. maj 2006.

Polacco

[13] „społeczny wymiar globalizacji — wkład polityki unijnej w rozszerzenie korzyści na wszystkich" – komunikat komisji przyjęty w dniu 18 maja 2004 r. com(2004) 383; komunikat „promowanie godnej pracy dla wszystkich: wkład ue w realizację agendy dotyczącej godnej pracy na świecie” (com(2006)249) wraz z załącznikiem (sec(2006)643), obydwa dokumenty z dnia 24 maja 2006 r.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Alcuni contributi umani con scarsa rilevanza sono stati nascosti.
Mostra i risultati con scarsa rilevanza.

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK