Hai cercato la traduzione di beskæftigelsesgraden da Danese a Sloveno

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Sloveno

Informazioni

Danese

4.2 resultater på arbejdsmarkedet i eu-landene og andre lande: beskæftigelsesgraden 11

Sloveno

4.2 učinki trga dela za domače državljane in državljane eu: stopnje zaposlenosti 10

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

bidrage 0,75 % til den årlige stigning i bnpforanledige en stigning på 1,7 % i beskæftigelsesgraden

Sloveno

prispevati 0,75 % k letni rasti bdp.zvišati stopnjo zaposlenosti za 1,7 %.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

beskæftigelsesgraden i de regioner, der er omfattet af rce-målsætningen, er 10 procentpoint højere end i konvergensregionerne.

Sloveno

stopnja zaposlenosti v regijah, ki jih zajema cilj regional ne konkurenčnosti in zaposlovanja, je za 10 odstotnih točk višja kot v konvergenčnih regijah.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

det er også vigtigt yderligere at fremme beskæftigelsesgraden for ældre arbejdstagere og unge som led i den nye generationsoverskridende tilgang samt at fremme aktiv integration af de mest udstødte på arbejdsmarkedet.

Sloveno

pomembno je tudi, da se dodatno poveča stopnja zaposlenosti starejših delavcev in mladih, kar je del novega medgeneracijskega pristopa, ter spodbuja dejavno vključevanje oseb, ki so najbolj izključene iz trga dela.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

nå økonomisk niveau for eu-15 på 60 %hæve beskæftigelsesgraden fra 57,7 % i 2005 til 63,4 %

Sloveno

doseči gospodarsko stopnjo eu-15, in sicer 60 %.zvišati raven zaposlenosti s 57,7 % leta 2005 na 63,4 %.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

overordnet seter målet for beskæftigelsesgraden på 70% kun nået i to regioner omfattet af konvergensmålsætningen, nemlig cornwall i det forenede kongerige og centro i portugal.

Sloveno

koncentracija dejavnosti na tem področju vsekakor pomeni, da v številnih regijah za r & r ni skoraj nobenih odhodkov, v 47 regijah so odhodki za r & r nižji od 0,5 % bdp.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

på samme måde er det med det europæiske arbejdsmarked — arbejdstagerne bliver ældre, samtidig med at beskæftigelsesgraden ofte ændrer sig hurtigt fra det ene år til det andet.

Sloveno

evropski trg dela ni nič drugačen: delavci se starajo, stopnja zaposlenosti pa se od enega leta do drugega pogosto hitro spreminja.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

stigningen i beskæftigelse overalt i eu har i gennemsnit ligget på godt 1 %, hvilket har bragt beskæftigelsesgraden op på 63,8 % i 2005.

Sloveno

stopnja zaposlenosti v eu je zrasla približno za 1 %, in je leta 2005 znašala 63,8 %.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Øge beskæftigelsesgraden fra 63,3 % i 2005 til 70 % i 2013Øge budgetposten for forskning og innovation fra 1,06 til 2 % af bnp

Sloveno

ustvariti privlačnejše okolje za naložbe in delo, izboljšati znanje in pospeševati inovativnost za krepitev rasti, ustvariti več in boljša delovna mesta.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

bidrage til en 15-20 % vækst i bnp i 2015Øge beskæftigelsesgraden fra 57,4 til 64 %investere i 1,400 km nye eller renoverede veje

Sloveno

poleg tega pa kohezijska politika prispeva k izboljšanju in posodobitvi javnih uprav, in sicer s krepitvijo transparentnosti in dobrega upravljanja.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

mere generelt kan det siges, at selskabet reducerede sin arbejdsstyrke betragteligt, da hverken beskæftigelsesgraden eller -strukturen modsvarede de aktuelle aktiviteter eller produktionens størrelse; dette er vist i tabel 2.

Sloveno

bolj splošno, ker raven in struktura zaposlenosti nista ustrezali sedanjemu poslovanju in obsegu proizvodnje, je družba znatno zmanjšala število zaposlenih, kakor je razvidno iz preglednice 2.

Ultimo aggiornamento 2014-11-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

gør en indsats for at øge kvaliteten af arbejdskraftudbuddet og beskæftigelsesgraden ved at forbedre de aktive arbejdsmarkedspolitikkers effektivitet og virkning og reformere uddannelsessystemet yderligere for at øge udbuddet af de kvalifikationer, der er brug for på arbejdsmarkedet, og sætte ind over for problemerne med, at alt for mange forlader skolen for tidligt.

Sloveno

poveča kakovost ponudbe delovne sile in stopnjo zaposlenosti z izboljšanjem učinkovitosti in uspešnosti aktivnih politik trga dela ter nadalje preoblikuje izobraževalni sistem za povečanje strokovnega znanja na raven, ki bolje ustreza potrebam trga dela, in s tem zmanjša zgodnje opuščanje šolanja.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Øge udgifterne til forskning og innovation til 3 % af bnp (fra 2,5 %)hæve beskæftigelsesgraden til 70 % (fra 65,4 %)

Sloveno

povečati delež izdatkov za raziskave in inovacije z 2,5 na 3 % bdp.zvišati stopnjo zaposlenosti s sedanjih 65,4 na 70 %.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

beskæftigelse - der er behov for 24 mio. nye jobs for at nå målet om en beskæftigelsesgrad på 70 %

Sloveno

zaposlovanje - za dosego 70-odstotnega cilja je potrebnih 24 milijonov novih delovnih mest...

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 12
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

det bør understreges, at det er en virkelig udfordring for mænd og kvinder at skabe ligevægt mellem familieforpligtelser og arbejdsforpligtelser. kvinder med børn under 12 år har en beskæftigelsesgrad, der ligger mere end 15 procent under barnløse kvinders — 60% over for 75%. for mænd med børn under 12 er beskæftigelsesgraden imidlertid 91%, 5 procent højere end for mænd uden børn.

Sloveno

poudariti je treba, da je vzpostavitev ravnovesja med družinskimi obveznostmi in zaposlitvijo resnični izziv za moške in ženske. zaposlenih je 60 odstotkov žensk z otroci, mlajšimi od 12 let, in 75 žensk brez otrok, kar je za 15 odstotkov manj. pri moških pa je razlika naslednja: zaposlenih je 91 odstotkov moških z otroci, mlajšimi od 12 let, in 86 odstotkov moških brez otrok.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

25. de nye medlemsstater gennemfører arbejdsmarkedsreformer som led i deres nationale reformprogrammer, som understøtter lissabon-strategien for vækst og jobskabelse. lissabon-beskæftigelsesmålene er fortsat ambitiøse for nogle af dem, som har en lav beskæftigelsesgrad. en stor udfordring er tilpasningsevnen på arbejdsmarkederne og specielt udviklingen af kvalifikationer og menneskelige ressourcer. den europæiske socialfond bidrager til at støtte indsatsen i denne henseende.

Sloveno

25. nove države članice izvajajo reforme trga dela v okviru svojih nacionalnih reformnih programov, ki podpirajo lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta. lizbonski cilji v zvezi z zaposlovanjem so za mnoge med njimi, ki imajo nizko stopnjo zaposlenosti, še vedno ambiciozni. velik izziv je prilagodljivost na trgih dela, zlasti pa usposobljenost in razvoj kadrov. evropski socialni sklad podpira prizadevanja na tem področju.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

1.1 den danske version af flexicurity synes at være et eksempel på, hvordan man kan opnå økonomisk vækst, høj beskæftigelse og holdbare offentlige finanser på en socialt afbalanceret måde. denne udvikling ligger i tråd med lissabon-processen, der skal realisere en høj beskæftigelsesgrad og holdbar vækst-og velfærdssikring.

Sloveno

1.1 danski sistem fleksivarnosti je primer, kako se lahko gospodarska rast, visoka stopnja zaposlovanja in zdrave javne finance dosežejo na socialno uravnovešen način. tak razvoj je v skladu z lizbonskim procesom, ki sočasno zagotavlja trajnost rasti, visoke stopnje zaposlovanja in socialne države.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

2.20 minder om, at forudsætningen for en øget beskæftigelsesgrad og livslang uddannelse er et tilstrækkeligt omfattende netværk af uddannelsestjenester, som reagerer fleksibelt på efterspørgslen. fjernundervisning kan yde sit bidrag hertil. det bør præciseres, hvor grænsen mellem arbejdsmarkedsuddannelser og faglige uddannelser går og overlapninger bør undgås;

Sloveno

2.20 opaža, da je pogoj za povečanje stopnje zaposlenosti in vseživljenjskega učenja obsežna mreža ponudb storitev na področju usposabljanja, ki se prilagajajo potrebam. to se bi med drugim lahko doseglo na primer z učenjem na daljavo. razlikovati je treba med usposabljanjem v okviru politike zaposlovanja in poklicnim usposabljanjem ter odstraniti vsakršno podvajanje;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Ændringernes vigtigste drivkræfter – forøget konkurrence som følge af globaliseringen, den teknologiske udvikling og befolkningens aldring -vil tiltage i styrke frem til afslutningen af dette årti. men der er også andre store udfordringer: lav beskæftigelsesgrad, arbejdsløshed, fattigdom, manglende ligestilling og forskelsbehandling.

Sloveno

glavne gonilne sile sprememb – povečana konkurenca v kontekstu globalizacije, tehnološki napredek in staranje prebivalstva – se bodo do konca tega desetletja še pospešile. veliki izzivi ostajajo: nizka stopnja zaposlenosti, brezposelnost, revščina, neenakost in diskriminacija.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

k. der henviser til, at økonomisk vækst på bekostning af vækst i beskæftigelsen er uønsket, og at alle former for vækst i beskæftigelsen derfor skal fremmes; der bemærker, at det fremgår af kommissionens ovennævnte arbejdsdokument, at fleksible arbejdstidsordninger (herunder midlertidige kontrakter og deltidskontrakter) har bidraget til en stigning i beskæftigelsesgraden og erhvervsfrekvensen,

Sloveno

k. ker je gospodarska rast na račun rasti zaposlovanja neželena in je zato treba spodbujati vse oblike rasti zaposlovanja ter ob upoštevanju, da prej omenjeni delovni dokument komisije navaja, da so "dogovori v zvezi s prožnim delovnim časom (vključno s pogodbami za začasno zaposlitev in pogodbami za polovični delovni čas...) prispevali k zvišanju stopenj zaposlenosti in udeležbe",

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK