Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di optjeningsperioden da Danese a Sloveno

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Sloveno

Informazioni

Danese

Disse beløb er usikre i optjeningsperioden og skal derfor ansættes skønsmæssigt.

Sloveno

Te vrednosti so v obdobju do prenosa pravic negotove, zato jih je treba oceniti.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Hver dattervirksomhed skal måle de modtagne tjenesteydelser ud fra kapitalinstrumenternes dagsværdi på tildelingstidspunktet og den andel af optjeningsperioden, hvor medarbejderen har arbejdet i hver dattervirksomhed.

Sloveno

Vsako odvisno podjetje izmeri storitve, ki jih prejme na podlagi poštene vrednosti kapitalskih instrumentov na dan podelitve za del odmerne dobe, ki ga je zaposlenec opravil pri posameznem odvisnem podjetju.

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Både i forbindelse med lønomkostningsstatistikker og på regnskabsområdet henføres omkostningerne til og fordeles på »optjeningsperioden«, der er perioden mellem tildelingstidspunktet og retserhvervelsestidspunktet.

Sloveno

V statistiki stroškov dela in računovodskih izkazih se stroški razporedijo po obdobju med datumom podelitve pravic in datumom prenosa pravic.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

En medarbejder i én dattervirksomhed kan overføre beskæftigelse til en anden dattervirksomhed i den fastsatte optjeningsperiode, uden at medarbejderens ret til egenkapitalinstrumenter i modervirksomheden i henhold til den oprindelige aktiebaserede vederlæggelsesordning påvirkes heraf.

Sloveno

Zaposlenec v enem od odvisnih podjetij lahko prenese zaposlitev v drugo odvisno podjetje v času določene odmerne dobe, kar ne vpliva na njegovo pravico do kapitalskih instrumentov obvladujočega podjetja v skladu s prvotnim dogovorom za plačilo na podlagi delnic.

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Hver dattervirksomhed skal måle de tjenesteydelser, den modtager fra medarbejderen, under henvisning til dagsværdien af egenkapitalinstrumenterne på den dato, hvor retten til disse egenkapitalinstrumenter oprindelig blev tildelt af modervirksomheden som defineret i appendiks A, og den andel af optjeningsperioden, hvor medarbejderen har arbejdet i hver dattervirksomhed.

Sloveno

Vsako odvisno podjetje mora izmeriti storitve, ki jih je prejelo od zaposlenca, ob upoštevanju poštene vrednosti kapitalskih instrumentov na datum, ko je obvladujoče podjetje podelilo pravice, kot je določeno v Prilogi A, in ob upoštevanju dela odmerne dobe, ki ga je zaposlenec opravil pri posameznem odvisnem podjetju.

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

En optjeningsperiode på ét år udregnes for en person, for hvilken der er betalt sociale afgifter svarende til et beløb på mindst 12 månedslønninger for det pågældende år.

Sloveno

Enoletna akumulacijska doba se izračuna za osebo na podlagi vsote plačil prispevkov za socialno zavarovanje, ki ustreza znesku, izračunem na podlagi najmanj dvanajstih minimalnih mesečnih plač za to leto.

Ultimo aggiornamento 2014-11-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

For forsikringsperioder efter den 1. januar 1999 inden for en beskæftigelse, der er omfattet af en særordning for minearbejdere eller af loven om førtidspension, skal begge kolonner i skemaet udfyldes (varigheden af beskæftigelsen og optjeningsperiode).

Sloveno

Za zavarovalno dobo, dopolnjene po 1. 1. 1999 v dejavnosti v okviru posebnega sistema za rudarje ali v okviru Zakona o starostnih pokojninah, je treba izpolniti oba stolpca: dobo zaposlitve in akumulacijsko dobo.

Ultimo aggiornamento 2014-11-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Optjeningsperiode (forsikringsår)

Sloveno

Akumulacijska doba (11)

Ultimo aggiornamento 2014-11-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Den periode, hvor der betales graviditets- og barselsydelse, medregnes som optjeningsperiode i forbindelse med alderspension.

Sloveno

Zavarovanka ni upravičena do nosečniškega in materinskega nadomestila, če:

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

4.4.2 Direktivets artikel 4 bør erstattes med følgende tekst: "— hvor der er fastsat betingelser for erhvervelse, f.eks. minimumsalder, ventetid og/eller optjeningsperiode, bør sådanne betingelser være fair og berettiget på et objektivt (og ikke-diskriminerende grundlag)."

Sloveno

4.4.2 Člen 4 predloga direktive je treba nadomestiti z naslednjim besedilom:%quot%Če se določijo pogoji za pridobitev pravic kot npr. najnižja starost, čakalna doba in/ali obdobje, po preteku katerega delavec pridobi pravice, morajo biti ti pravični in temeljiti na objektivnih (in ne diskriminatorskih) razlogih.%quot%

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 6
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

En arbejdstager, som er villig til midlertidigt at arbejde i udlandet for en arbejdsgiver, kan med god grund forvente, at han ikke skal lide økonomisk tab med hensyn til rettigheder vedrørende supplerende pensioner. Ved at skulle skifte til en ny ordning under udstationeringen i udlandet -forudsat at der findes en -kunne arbejdstageren komme til at lide betydelige finansielle tab. F.eks. kunne det ske, at arbejdstageren ikke optjener rettigheder i udstationeringsperioden, fordi han ikke er i stand til at opfylde de krav til optjeningsperioder, som måtte gælde i dette land. På samme måde kan det medføre problemer, hvis den nye ordning ikke kan kombineres med den tidligere ordning. Det er f.eks. vanskeligt at beregne den nødvendige dækning i tilfælde af, at man skifter fra en ordning med fastlagte ydelser til en ordning med fastlagte bidrag. Disse problemer kan undgås ved et grænseoverskridende medlemskab, hvilket betyder, at arbejdstageren forbliver i den oprindelige ordning under udstationeringen. Artikel 6 tillader derfor et grænseoverskridende medlemskab, da artiklen fastsætter, at arbejdsgivere og udstationerede arbejdstagere skal have mulighed for fortsat at betale bidrag til den supplerende ordning, som har hjemsted i den oprindelige medlemsstat, i det tidsrum, hvor arbejdstageren er udstationeret i en anden medlemsstat. Når der fortsat indbetales bidrag, kræves det af medlemsstaterne, at de sikrer, at udstationerede arbejdstagere og deres arbejdsgivere fritages for enhver forpligtelse til at indbetale bidrag i en anden medlemsstat.

Sloveno

Delavec, ki je za svojega delodajalca pripravljen delati v tujini, upravičeno pričakuje, da ne bo utrpel izgub, kar zadeva njegove pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Če med bivanjem v tujini izbere nov sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja – pod pogojem, da sistem obstaja – lahko utrpi znantno finančno izgubo. Lahko se na primer zgodi, da delavec med obdobjem napotitve ne pridobi nobenih pravic, ker ne izpolnjuje zahtev glede obdobja do prenosa pravic, ki se uporablja v zadevni državi. Ravno tako se težave lahko pojavijo, če nov sistem ni skladen z nekdanjim sistemom. Težko je na primer izračunati ustrezne potrebe v primeru zamenjave sistema z določenimi pokojninami s programom z določenimi prispevki. Tem težavam se lahko izognemo s pomočjo vključevanja v čezmejni sistem pokojninskega zavarovanja, kar pomeni, da delavec med obdobjem napotitve na delo ostane v svojem prvotnem sistemu pokojninskega zavarovanja matične države. Člen 6 zato omogoča vključevanje v čezmejni sistem pokojninskega zavarovanja in sicer tako, da se mora delodajalcem in napotenim delavcem omogočiti, da prispevke med obdobjem napotitve na delo v drugi državi članici še naprej plačujejo v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja matične države. Če se prispevki še vedno plačujejo, morajo države članice zagotoviti, da so napoteni delavci in delodajalci oproščeni vsake obveznosti plačevanja v drugi državi članici.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Ud over de korrigerende foranstaltninger, der blev indført med selve finansloven for 2006, er der siden medio 2005 (se tabel 1) igangsat strukturforanstaltninger med sigte på at begrænse og formindske udgifterne mere permanent. De får dermed en begrænsende virkning på underskuddet i de efterfølgende år og understøtter finanskonsolideringen på mellemlang sigt. Nogle af dem blev indført før udstedelsen af Rådets henstilling i september 2005 i henhold til EF-traktatens artikel 104, stk. 7. Det mest bemærkelsesværdige indgreb er ændringerne af pensionsordningerne. Således er udfasningen af embedsmandspensionen og overflytningen heraf til det almindelige (mindre givtige) pensionssystem blevet fremskyndet med trinvis forhøjelse fra 2006 til 2015 af den lovbestemte pensionsalder og forøgelse af optjeningsperioden samt en ændring af ydelsesberegningsmetoden. Hertil kommer, at pensionsreglerne for bestemte kategorier af offentligt ansatte er blevet strammet, navnlig med hensyn til pensionsberettigelse for kortere arbejdskarrierer, og endelig er betingelserne for tidlig tilbagetrækning blevet mindre gunstige i det almindelige pensionssystem. På sundhedsområdet er der også indført udgiftsbegrænsende foranstaltninger. Navnlig er refusionssatserne på medicin blevet nedsat i august 2005. Reglerne for specifikke sundhedsbistandsordninger for visse grupper af offentligt ansatte er blevet strammet. Der er igangsat en revision af det offentlige sundhedsvæsens indkøbsaftaler med private leverandører, og mod udgangen af 2005 blev flere statsejede hospitaler omdannet til offentligtejede selskaber med en øget grad af innovativt selvstyre. Der er en omorganisering af sundhedsydelserne på vej med bl.a. fjernelse af en række ydelser.

Sloveno

Poleg korektivnih ukrepov, ki so bili uveljavljeni s samim proračunskim zakonom iz leta 2006, se od sredine leta 2005 (glej tabelo 1) uvajajo strukturni ukrepi za trajnejše omejevanje in zmanjševanje odhodkov, ki bodo v prihodnjih letih vplivali na zmanjševanje primanjkljaja in podpirali srednjeročno fiskalno konsolidacijo, pri čemer so bili nekateri izmed njih uvedeni pred priporočilom Sveta iz septembra 2005 na podlagi člena 104(7) Pogodbe. Predvsem so bile uvedene spremembe v sistemih starostnega pokojninskega zavarovanja: ukinitev sistema starostnega pokojninskega zavarovanja za državne uradnike in njegova vključitev v (manj radodaren) sistem splošnega pokojninskega zavarovanja sta bili pospešeni s postopnimi zvišanji zakonske upokojitvene starosti in obdobij upravičenosti od leta 2006 do leta 2015 ter s spremembo formule prejemkov; poleg tega so se zaostrila pravila upokojitve za nekatere kategorije državnih uslužbencev, zlasti v zvezi z upravičenostjo do pokojnine za krajše delovne dobe; navsezadnje so bili v sistemu splošnega pokojninskega zavarovanja uvedeni tudi manj ugodni pogoji za predčasno upokojitev. Ukrepi za zmanjševanje odhodkov so bili uvedeni tudi na področju zdravstva. Zlasti so bile avgusta leta 2005 znižana povračila stroškov za zdravila; pravila posebnih sistemov zdravstvene pomoči za nekatere skupine državnih uslužbencev so bila zaostrena; uvedena je bila revizija sporazumov za nakup storitev s strani državne zdravstvene službe od zasebnih dobaviteljev; pozno leta 2005 pa je bilo več javnih bolnišnic preoblikovanih v družbe v državni lasti z večjo stopnjo podjetniške avtonomije. Poteka tudi reorganizacija zdravstvenih služb, pri čemer bo vrsta služb ukinjena.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK