Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di konjunkturcyklussen da Danese a Svedese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Svedese

Informazioni

Danese

Budgetunderskuddet burde granskes inden for rammerne af hele konjunkturcyklussen.

Svedese

Budgetunderskottet borde ses inom ramen för hela konjunkturcykeln.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Danese

For at maksimere jobskabelse, bevare konkurrenceevnen og bidrage til de almindelige økonomiske rammer bør den overordnede lønudvikling være på linje med produktivitetsstigningen i konjunkturcyklussen og afspejle arbejdsmarkedssituationen.

Svedese

I syfte att skapa så många arbetstillfällen som möjligt, bevara konkurrenskraften och bidra till den allmänna ekonomiska ramen bör den övergripande löneutvecklingen ligga i linje med produktivitetstillväxten över konjunkturcykeln, och avspegla situationen på arbetsmarknaden.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

■ en stabilitets- og vækstpagt, som sigter mod, at de nationale budgetter i store træk er balancerede i løbet af konjunkturcyklussen, og som indeholder bestemmelser om sanktioner mod lande med vedvarende store underskud

Svedese

■ en stabilitets- och tillväxtpakt, vars mål det är att statsbudgeterna skall vara i stort sett balanserade över en konjunkturcykel och erbjuder möjligheter att vidta sanktioner mot länder som har varaktiga och stora underskott,

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Resultatvurderingen foretages inden for en flerårig ramme med henblik på at sikre, at vurderingen sker på grundlag af resultaterne på længere sigt, og at den faktiske udbetaling af de resultatbaserede komponenter i aflønningen fordeles over en periode, hvor der tages hensyn til kreditinstituttets underliggende konjunkturcyklus og dets forretningsrisici.

Svedese

Resultatbedömningen ska göras i ett flerårigt perspektiv för att säkerställa att bedömningsprocessen baseras på långsiktiga resultat och att den faktiska utbetalningen av de resultatbaserade delarna av ersättningen fördelas över en tidsperiod som beaktar kreditinstitutets underliggande konjunkturcykel och affärsrisker.

Ultimo aggiornamento 2014-11-09
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Disse faktorer bidrog til en boom-bust-konjunkturcyklus, hvilket er en overraskende situation for et land, der i omkring tredive år har været i en de facto monetær union.

Svedese

Dessa faktorer bidrog till en överhettad konjunkturuppgång följt av ett kraftigt fall, ett s k boom-bust mönster, vilket är förvånande i ett land som i praktiken ingått i en monetär union i cirka trettio år.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

At stabilisatorerne er automatiske, gør dem aktuelle og mereforudsigelige, mens det, at de virker symmetrisk, betyder, at de ikke påvirker den offentlige gældi løbet af en konjunkturcyklus.

Svedese

Deras automatiska respons gör dem mer effektiva och förutsägbara, samtidigt som deras symmetriska verkan gör att statsskuldens nivå inte påverkas över en konjunkturcykel.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Den valgte periode svarer til FIUF-programperioden og er præget af en komplet konjunkturcyklus, nemlig to år, 1994 og 1995, med specielt lave priser, et overgangsår og tre år med en gunstigere økonomisk situation takket være en stadig prisstigning, der mere end opvejede stagnerende eller faldende landingsmængder.

Svedese

(3) Källan till ekonomiska och finansiella data för fiskerisektorn i detta kapitel är årsrapporten 2000, Economic Performance of Selected European Fishing Fleets, utarbetad inom ramen för den gemensamma åtgärden (Fair PL97-3541). Denna rapport täcker i nuläget inte hela gemenskapsflottan, men ett betydande un/al som är tillräckligt representativt för denna.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Det er imidlertid klart, at i medlemsstater, der har indført euroen, må reference værdien ikke overskrides i løbet af en normal konjunkturcyklus.

Svedese

Det är emellertid klart att i medlemsstater som har infört euro får refe­rensvärdet inte överskridas under en normal konjunk­turcykel.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Det må dog erkendes, at visse kategorier af arbejdstagere i visse områder i visse perioder i konjunkturcyklusen vil have vanskeligere ved at tilpasse sig den nye situation end andre.

Svedese

Det måste dock framhållas att några kategorier av arbetstagare i en del områden under vissa av konjunkturcy­kelns faser kommer att få det svårare att anpassa sig till den nya situationen än andra.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Det opfordrede Kommissionen til at fortsætte sin indsats på området ved at udarbejde en »adfærdskodeks« med det formål at vejlede de nationale regeringer i forbindelse med udformningen af skattenedsættelser og til i samarbejde med de nationale finansministre at intensivere sin indsats med henblik på at opnå en fælles forstå else af skatteindtægters og offentlige udgifters følsomhed over for afvigelser i hver økonomis konjunkturcyklus.

Svedese

Par lamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina insatser genom att skapa en uppförandekod, utformad för att vägleda de nationella regering arna då de utarbetar skattesänkningar, och att i samarbete med medlemsstaternas finansministrar intensifiera arbetet för att uppnå samförstånd be träffande skatteinkomsters och offentliga utgifters anpassning till variationer i varje ekonomisk konjunkturcykel.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

For at de automatiske stabilisatorer skal kunne funge re, når det er nødvendigt, i løbet af en konjunkturcyklus som helhed, uden at 3 procents-referenceværdien overskrides, bør hver enkelt medlemsstat tilstræbe en budgetstilling tæt på balance eller med overskud pa mellemlang sigt.

Svedese

För att i förekommande fall göra det möjligt för de automatiska stabilisatorerna att verka över en hel kon­junkturcykel utan att referensvärdet på 3 % över­skrids, bör varje medlemsstat inrikta sig på en balan­serad budget eller budget med överskott i mellanperioden.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Hvis der ses bort fra indtægterne fra salget af UMTS-licenser, er det et lavere niveau end i 2000, hvor den tidligere konjunkturcyklus nåede sit toppunkt (se figur A).

Svedese

Om man bortser från effekterna av intäkterna från försäljningen av UMTS-licenser är detta lägre än nivån i samband med den förra konjunkturtoppen 2000 (se diagram A).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

I 1999-2000, hvor den sidste konjunkturcyklus nåede sit toppunkt, gennemførte en række lande ekspansive finanspolitiske foranstaltninger (hovedsageligt skattelettelser).

Svedese

När den förra konjunkturen nådde sin topp 1999–2000 förde flera länder en expansiv finanspolitik (genom främst skattesänkningar).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Jeg minder om, at Parlamentet allerede for over et år siden godkendte idéen, som jeg havde foreslået i Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik, hvorefter et underskud på under 3 % bør betragtes over en hel konjunkturcyklus, og ikke stund for stund.

Svedese

Först ville jag säga till Beres att kommissionen är på väg att skaffa sig analysinstrument.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Sveriges mellemsigtede finanspolitik består af følgende to elementer: (i) nominelle lofterfor centraladministrationens udgifter fastsættes årligt for tre år frem i tiden og (ii) der fastsættes etoverskudsmål på gennemsnitligt 2% af BNP for statens budget for konjunkturcyklus.

Svedese

Densvenska finanspolitiken på medellång sikt vilar på två grundvalar som består av att i) nominella takför statsutgifterna årligen fastställs för tre år framåt samt ii) ett mål för överskottet i de offentligafinanserna på i genomsnitt 2 procent av BNP över en konjunkturcykel.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Sveriges mellemsigtede finanspolitik består af følgende to elementer: i) nominelle lofter for centraladministrationens udgifter fastsættes årligt for tre år frem I tiden, og ¡i) der fastsættes et overskudsmål på gennemsnitligt 2 % af BNP for statens budget for konjunkturcyklus.

Svedese

Den svenska finanspolitiken på medellång sikt vilar på två grundvalar som be­står av att i) nominella tak för statsutgifterna årligen fastställs för tre år framåt samt ii) ett mål för överskottet I de offentliga finanserna på i genomsnitt 2 pro­cent av BNP över en konjunkturcykel.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Tidsrammen for fortolkningen af udtrykket mellem fristet må være varigheden af konjunkturcyklusen.

Svedese

Tidsramen för tolkningen av medellång sikt blir då längden på konjunkturcykeln.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

videreføre strategien for nedbringelse af den offentlige gæld på mellemlang sigt som beskrevet i det i 2000 ajourførte konvergensprogram ved at fastholde målet for overskuddet på statens budget på 2% af BNP gennem hver konjunkturcyklus, samtidig med iværksættelsen afskattelettelserne og den stramme udgiftsstyring. Dette skulle ruste Sverige bedre til at bekæmpe befolkningsaldringens virkninger på de offentlige finanser.

Svedese

Att fullfölja strategin att minska den offentliga skulden på medellång sikt på det sätt sombeskrivits i det uppdaterade konvergensprogrammet, genom att hålla fast vid målet föröverskottet på 2 procent av BNP över en konjunkturcykel och samtidigt genomföra strateginmed ytterligare skattesänkningar och strikt kontroll av de offentliga utgifterna.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

¡i) at videreføre strategien for at nedbringe skatterne for lav- og mellemindkomstgrupperne i 2002, samtidig med at det mellemsigtede overskudsmal på 2 % af BNP overholdes under hensyntagen til konjunktursituationen, og samtidig sikre overholdelse af lofterne for centraladministrationens udgifter iii) videreføre strategien for nedbringelse af den offentlige gæld på mellemlang sigt som beskrevet I det i 2000 ajourførte konvergensprogram ved at fastholde må let for overskuddet pä statens budget pä 2 % af BNP gennem hver konjunkturcyklus, samtidig med iværksættelsen af skattelettelserne og den stramme udgiftsstyring. Dette skulle ruste Sverige bedre til at bekæmpe befolkningsaldrlngens virkninger på de offentlige finanser.

Svedese

¡11) Att fullfölja strategin att minska den offentliga skulden på medellång sikt på det sätt som beskrivits i det uppdaterade konvergensprogrammet, genom att hålla fast vid målet för överskottet på 2 procent av BNP över en konjunkturcykel och samtidigt genomföra strategin med ytterligare skattesänkningar och strikt kon­troll av de offentliga utgifterna.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Det er penge, der kunne have været brugt til kortsigtede konjunkturcyklusser, til naturkatastrofer eller til internationale forpligtelser.

Svedese

Det är pengar som kunde ha använts för kortfristiga ekonomiska cykler , vid naturkatastrofer eller för internationella åtaganden .

Ultimo aggiornamento 2012-03-22
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK