Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di lovkonfliktreglerne da Danese a Svedese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Svedese

Informazioni

Danese

Lovkonfliktreglerne fastlægger, hvilken national lovgivning det er mest hensigtsmæssig at anvende i en given sag.

Svedese

Lagvalsreglerna avgör vilken nationell lagstiftning som bör tillämpas på den rättsliga förbindelsen i fråga.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Normalt er lovkonfliktreglerne for formueforholdet mellem ægtefæller ikke blevet overført til andre former for parforhold.

Svedese

I allmänhet har tillämpningsområdet för lagvalsregler som gäller makars förmögenhetsförhållanden inte utvidgats till att omfatta andra befintliga samlevnadsformer.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Normalt er lovkonfliktreglerne for formueforholdet mellem ægtefæller ikke blevet overført til andre former for parforhold. Der kan således fastsættes andre kriterier for konsekvenserne af formueforholdet i det registrerede partnerskab.

Svedese

I allmänhet har tillämpningsområdet för lagvalsregler som gäller makars förmögenhetsförhållanden inte utvidgats till att omfatta andra befintliga samlevnadsformer. Därmed skulle det vara möjligt att använda andra anknytningskriterier för de förmögenhetsrättsliga konsekvenserna av registrerade partnerskap.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Desuden bør man i betragtning af de interesser, der vil blive berørt af det fremtidige instrument, bevare en vis sammenhæng mellem kompetencereglerne og lovkonfliktreglerne og overveje at give ægtefællerne mulighed for at vælge den pågældende domstol.

Svedese

Med hänsyn till de intressen som påverkas av den framtida rättsakten är det också önskvärt bibehålla en viss grad av konsekvens mellan behörighetsregler och lagvalsregler, och att föreskriva en möjlighet för makar att välja domstol.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

På den ene side har vi en betænkning af fru Wallis foran os, hvori det foreslås, at vi tiltræder Haag-konferencen for at kunne harmonisere lovkonfliktreglerne, hvilket efter min mening er en fremragende idé.

Svedese

Å ena sidan har vi ett betänkande av Diana Wallis , i vilket det föreslås att vi ansluter oss till Haagkonferensen för att förena lagvalsreglerna, och det förefaller mig vara ett utmärkt synsätt.

Ultimo aggiornamento 2012-03-22
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

(5) Hensynet til gennemsigtighed i fællesskabsretten tilsiger, at størstedelen af lovkonfliktreglerne samles i én retsakt, og hvor dette ikke er muligt, bør denne forordning indeholde en liste over særregler indeholdt i retsakter gældende for bestemte sektorer.

Svedese

(5) För att främja insynen i gemenskapslagstiftningen bör de flesta lagvalsregler samlas i ett enda instrument. Om detta inte är möjligt bör denna förordning innehålla en förteckning över de särskilda bestämmelser som finns i rättsakter för särskilda sektorer.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Anvendelsesområdet for lovkonfliktregler kunne potentielt dække en bred vifte af spørgsmål (kontrakters gyldighed, opgørelse og deling af formuen mv.).

Svedese

Lagvalsreglernas tillämpningsområde skulle potentiellt kunna omfatta en rad olika frågor (avtals giltighet, avveckling och fördelning av egendom m.m.).

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Da man ikke påtænker at foretage en harmonisering af reglerne om materiel ret på nuværende tidspunkt, behandler grønbogen det grundlæggende spørgsmål om lovkonfliktregler.

Svedese

En harmonisering av de materiella reglerna är inte planerad för närvarande, utan denna grönbok behandlar den grundläggande frågan om lagvalsreglerna.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Derudover skal der tages højde for, at den tilknytning, der lægges til grund for lovkonfliktreglen (f.eks. bopæl) kan ændre sig eller skifte i tidens løb.

Svedese

Dessutom är det nödvändigt att överväga en lösning för situationer då det eller de anknytningskriterier som följer av lagvalsregeln (till exempel bosättningsort) har ändrats eller flyttats med tidens gång.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Hvad rapportens indhold angår, hører spørgsmålene om størrelsen af de erstatninger, domstolene har tilkendt, og udarbejdelsen af en europæisk mediekodeks ikke hjemme i denne sammenhæng, hvor der er tale om lovkonfliktregler.

Svedese

När det gäller rapportens innehåll faller frågorna om storleken på skadestånd som utdömts i domstolarna och utvecklingen av en europeisk mediekodex långt utanför ramarna för lagvalsreglerna.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

I mangel af særlige regler gælder i princippet lovkonfliktreglerne for kontrakter (Rom-konventionen af 1980 om, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse på kontraktlige forpligtelser) og det civilretlige ansvar eller generelt loven i det land, hvor skaden er sket.

Svedese

I avsaknad av särskilda regler gäller i princip de lagvalsregler som skall tillämpas på avtalsförhållanden (1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser) och frågor om skadeståndsansvar eller generellt, lagen i det land där skadan uppstod.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Lovkonfliktregler

Svedese

2.2. Lagvalsregler

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 15
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

OM LOVKONFLIKTREGLER I SAGER VEDRØRENDE FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER, HERUNDER SPØRGSMÅLET OM RETLIG KOMPTENCE OG GENSIDIG ANERKENDELSE

Svedese

OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

a) Bør der fastsættes lovkonfliktregler specifikt for formueforholdet mellem parter, som lever i papirløst parforhold?

Svedese

a) Bör det finnas särskilda lagvalsregler för förmögenhetsförhållanden som grundar sig på ej formaliserade samlevnadsformer ?

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

a) Bør der fastsættes specifikke lovkonfliktregler for de formueretlige konsekvenser af det registrerede partnerskab?

Svedese

a) Bör det finnas särskilda lagvalsregler för förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap ?

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

2) Betingelserne for bedømmelsen af, om den omtvistede handling har karakter af en skadetilføjelse, og betingelser ne vedrørende beviset for, at der foreligger en skade som hævdet af den fornærmede, og for skadens omfang henhører ikke under konventionen, men er undergivet den materielle lov, der finder anvendelse i medfør af lovkonfliktreglerne i den nationale lovgivning, der er gældende for den ret, sagen er indbragt for, idet der dog ikke ved anvendelsen heraf må gøres indgreb i konventionens tilsigtede virkning.

Svedese

2) Omständigheter som rör bedömningen av den omtvistade handlingens skadebringande karaktär samt omständigheter som rör bevisningen för och omfatt­ningen av den skada offret påstår sig ha fått p.g.a. ärekränkning, faller inte under den ovannämnda kon­ventionens tillämpningsområde, utan styrs av de mate­riella regler som anges i de nationella kollisionsregler som gäller i den domstol där talan anhängiggjorts, under förutsättning att en sådan tillämpning inte undergräver konventionens avsedda effekt.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Bestemmelserne i afsnit II i forordning nr. 1408/71, hvor artikel 14 findes, udgør ifølge Domstolens faste praksis et fuldstændigt og ensartet system af lovkonfliktregler, hvis formål er, at arbejdstagere, der flytter inden for Fællesskabet, skal være omfattet af den sociale sikringsordning i en enkelt medlemsstat, således at overlapninger mellem gældende nationale ordninger og de vanskeligheder, som dette kan give anledning til, undgås.

Svedese

Eftersom FTS bestred denna bedömning, bekräftade NAB, efter en kontradiktorisk förhandling, denna tolkning i ett beslut av den 31 mars 1996, genom vilket NAB beslutade att de av FTS:s anställda som arbetade i Nederländerna skulle omfattas av det nederländska systemet för social trygghet. Följaktligen krävde NAB att FTS skulle betala de arbetsgivaravgifter som FTS var skyldigt att inbetala i detta hänseende.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Bundesgerichtshof har på baggrund af Centrosdommen rejst spørgsmål om, hvorvidt traktatens bestemmelser om etableringsfriheden - under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen — er til hinder for at anvende de lovkonfliktregler, der gælder i den medlemsstat, hvor det faktiske hovedsæde for et selskab, der er lovligt stiftet i en anden medlemsstat, befinder sig, når de medfører, at selskabets retsevne og dermed dets partsevne i værtsmedlemsstaten, med henblik på at gøre krav gældende i henhold til en kontrakt, ikke anerkendes.

Svedese

Inledningsvis, och i motsats till vad såväl NCC som den tyska, den spanska och den italienska regeringen har hävdat, kan det konstateras att när ett bolag som rättsenligt har bildats i en medlemsstat i vilken det har sitt säte enligt bolagsordningen anses ha flyttat sitt faktiska säte till en annan medlemsstat enligt den medlemsstatens rättsordning, till följd av att samtliga andelar i bolaget överlåtits till medborgare i den sistnämnda staten som är bosatta där, omfattas på gemenskapsrättens nuvarande stadium de regler som den andra medlemsstaten tillämpar på detta bolag av de gemenskapsrättsliga reglerna om etableringsfrihet.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Den forelæggende ret havde i sin kendelse anført, at det ville være at foretrække, at de nationale retter skulle fastlægge opfyldelsesstedet for forpligtelsen ved på grundlag af arten af det kontraktforhold, forpligtelsen udsprang af, og omstændighederne i det konkrete tilfælde at finde frem til det sted, hvor ydelsen faktisk var blevet erlagt eller skulle erlægges, uden at de skulle henholde sig til den lov, der er anvendelig på den omtvistede forpligtelse i medfør af de lovkonfliktregler, der gælder for dem.

Svedese

I denna dom slog domstolen fast att samma domstol inte är behörig att pröva en talan i dess helhet om den avser två likvardiga förpliktelser som följer av samma avtal och det enligt kollisionsnormerna i den stat där talan väckts förhåller sig så att den ena av dessa förpliktelser skall uppfyllas i den staten och den andra i en annan konventionsstat. För att komma till denna slutsats underkände domstolen först alla de argument som hade kunnat motivera en centralisering av domstolsbehörigheten.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Denne ret ønsker nærmere bestemt oplyst, om udtrykket »det sted, hvor den pågældende forpligtelse er opfyldt eller skal opfyldes«, der benyttes i Bruxelleskonventionens artikel 5, nr. 1, som grundlag for en speciel kompetence i sager om kontraktforhold, skal fortolkes således, at det henviser til den materielle ret, der finder anvendelse i henhold til lovkonfliktreglerne for den ret, sagen er indbragt for, eller om det skal fortolkes selvstændigt.

Svedese

som en hänvisning till den materiella rätt som är tillämplig enligt kollisionsnormerna för den domstol vid vilken talan väckts eller skall ges en självständig tolkning.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK