Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di tehnospetsifikaatidele da Estone a Lituano

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Estone

Lituano

Informazioni

Estone

Ökopunktiloendureid toodetakse, programmeeritakse ja paigaldatakse vastavalt C lisas toodud tehnospetsifikaatidele.

Lituano

Ekologinių taškų plokštelės gaminamos, programuojamos ir įrengiamos pagal C priede nustatytas bendrąsias technines specifikacijas.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Estone

I lisas nimetatud toodete ja tooteperede nõuetele vastavus tõendatakse menetlusega, mille aluseks on tootja ainuvastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem, millega tagatakse toote vastavus asjakohastele tehnospetsifikaatidele.

Lituano

I priede išvardytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią tik gamintojas atsako už gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad produktas atitinka reikiamas technines specifikacijas.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

I lisas nimetatud toodete ja tooteperede nõuetele vastavust tõendatakse menetlusega, mille aluseks on tootja ainuvastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem, millega tagatakse toote vastavus asjakohastele tehnospetsifikaatidele.

Lituano

I priede išvardytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią tik gamintojas atsako už gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad produktas atitinka reikiamas technines specifikacijas.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 8
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

kirjeldus tootja ettevõttes kasutatavate kontroll- ja katsevahendite kohta, mille abil kontrollitakse IKV toodangu vastavust ühtlustatud standarditele või muudele tehnospetsifikaatidele ning et kvaliteeditase säilib;

Lituano

kontrolės būdų ir bandymų, atliktų gamintojo įmonėje, aprašymas, kad būtų galima patikrinti, ar pagamintos AAP atitinka suderintus standartus ar kitas technines sąlygas ir kokia yra jų kokybė;

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

a) kui liikmesriigid nõuavad, et maapealse käitluse teenuste osutajad vastaksid standardtingimustele või tehnospetsifikaatidele, kehtestatakse sellised tingimused või spetsifikaadid pärast konsulteerimist lennujaama kasutajate komiteega.

Lituano

a) tais atvejais, kai valstybės narės prašo parengti standartines sąlygas arba technines specifikacijas, kurių turi laikytis antžeminių paslaugų teikėjai, tos sąlygos arba specifikacijos parengiamos pasitarus su Oro uosto naudotojų komitetu.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Ühtlustatud standardite puudumise korral võtavad liikmesriigid kõik vajalikuks peetavad meetmed, et juhtida asjaomaste osapoolte tähelepanu kehtivatele siseriiklikele tehnilistele standarditele ja tehnospetsifikaatidele, mida peetakse I lisas toodud tervisekaitse ja ohutuse oluliste nõuete nõuetekohase rakendamise seisukohalt oluliseks või asjakohaseks.

Lituano

Jei nėra suderintų standartų, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad suinteresuotų šalių dėmesys būtų atkreiptas į egzistuojančius nacionalinius techninius standartus ir technines sąlygas, kurios laikomos svarbiomis arba tinkamomis, kad būtų įgyvendinti I priede nurodyti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Ühtlustatud standardite puudumise korral võtavad liikmesriigid kõik vajalikuks peetavad meetmed, et juhtida asjaomaste poolte tähelepanu kehtivatele siseriiklikele tehnilistele standarditele ja tehnospetsifikaatidele, mida peetakse II lisas toodud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete nõuetekohase rakendamise seisukohast tähtsaks või asjakohaseks.

Lituano

Jei nėra darniųjų standartų, valstybės narės imasi jų manymu būtinų priemonių supažindinti suinteresuotas šalis su galiojančiais nacionaliniais techniniais standartais ir specifikacijomis, kurie laikomi svarbiais arba reikalingais tinkamai diegiant II priede nurodytus esminius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(10) 10) käesolevas määruses sätestatud sõidumeerik tuleb paigaldada sõidukitele, mis on esmakordselt kasutusele võetud pärast tehnospetsifikaatide avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas, osa tehnospetsifikaate on määratlenud komisjon vastavalt määruse (EMÜ) nr 3821/85 artiklis 18 osutatud komiteemenetlusele; uute sõidumeerikute tootmiseks vastavalt neile tehnospetsifikaatidele ja antud osa EÜ tüübikinnitusele on vajalik üleminekuperiood;

Lituano

(10) kadangi šiame reglamente numatyti tachografai turi būti instaliuoti transporto priemonėse, kurios pirmą kartą pradedamos eksploatuoti po to, kai Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje buvo paskelbtos gaminio techninės charakteristikos, iš kurių keletą yra apibrėžusi Komisija, laikydamasi Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 18 straipsnyje nurodytos komiteto darbo tvarkos; kadangi yra reikalingas pereinamasis laikotarpis, kad, laikantis pirmiau minėtų techninių charakteristikų, būtų pagaminti nauji tachografai ir kad jiems būtų suteiktas EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimas;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

riiklikes ehitustöölepingutes viidatakse sageli tehnospetsifikaatidele; nõukogu sätestas üldprogrammide vastuvõtmisega seoses tehtud avalduses, et tehnospetsifikaadid ei tohi sisaldada ühtki diskrimineerivat sätet; järelikult tuleb käesolevasse direktiivi lisada teatavad sellekohased üksikasjad;

Lituano

kadangi dažnai nurodoma į viešųjų darbų sutarčių techninius reikalavimus; kadangi priimant bendrąsias programas Taryba savo pranešime nustatė, kad techniniuose reikalavimuose neturėtų būti diskriminacinių išlygų; kadangi dėl tos priežasties į šią direktyvą būtina įtraukti šiuo klausimu tam tikrus tikslesnius reikalavimus;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(16) Ühenduse territooriumil kaitstud päritolunimetuste ja geograafilised tähiste üle peab olema usaldusväärne kontrollikord, mis põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses nr 882/2004 EÜ (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda-ja toidualaste õigusnormide, loomade tervishoiu ja heaolu eeskirjade järgimise kontrolli tagamiseks)[2] sisalduval kontrollisüsteemil ning ettevõtjate poolt piiratud geograafilisel alal enne põllumajandustoodete või toiduainete turustamist tehnospetsifikaatidele vastavuse kindlustamisele suunatud kontrollikordadel.

Lituano

(16) Saugomoms geografinėms nuorodoms ir kilmės vietos nuorodoms Bendrijos teritorijoje turi būti taikoma patikima kontrolės sistema, kuri yra grindžiama kontrolės sistema, nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlemento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių[2], ir kontrolės sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad apibrėžtoje geografinėje vietovėje ūkio subjektai laikytųsi specifikacijų nuostatų prieš pateikiant į rinką žemės ūkio ir maisto produktus.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

3. Ökopunktiloendureid toodetakse, programmeeritakse ja paigaldatakse vastavalt C lisas toodud tehnospetsifikaatidele. Horvaatia Vabariigi mere-, transpordi-ja sideministeeriumil on õigus kinnitada, programmeerida ja paigaldada ökopunktiloendureid.

Lituano

3. Ekologinių taškų plokštelės gaminamos, programuojamos ir įrengiamos pagal C priede nustatytas bendrąsias technines specifikacijas. Kroatijos Respublikos jūrininkystės, transporto ir ryšių ministerija yra įgaliojama aprobuoti, programuoti ir įrenginėti ekologinių taškų plokšteles.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Arvutimonitoride tehnospetsifikaatide läbivaatamine lõpetati 2004. aastal. Programmi Euroopa partnerid aitasid läbivaatamisele konstruktiivselt kaasa. Arvutimonitoride tehnospetsifikaadid sisaldavad vastupidiselt varem kehtinud tehnospetsifikaatidele sätteid sisselülitatud olekus energiatarbimise kohta ega võimalda seniste õiguste kaitset. Esimese astme nõuded kehtivad alates 1. jaanuarist 2005. Veelgi rangemaid teise astme nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Lituano

2004 m. buvo baigta kompiuterių monitorių techninių specifikacijų peržiūra. Programos partneriai Europoje konstruktyviai prisidėjo prie šio peržiūros proceso. Monitorių techninėse specifikacijose, kitaip nei anksčiau galiojusiose techninėse specifikacijose, yra nuostatos dėl energijos suvartojimo aktyviuoju režimu ir nenumatomas išimčių naujoms taisyklėms taikymas naujai pagaminamiems produktams (angl. „ grandfathering “). 1 kategorijos reikalavimai galioja nuo 2005 m. sausio 1 d. Dar griežtesni 2 kategorijos reikalavimai taikomi nuo 2006 m. sausio 1 d.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

a) kui liikmesriigid nõuavad, et maapealse käitluse teenuste osutajad vastaksid standardtingimustele või tehnospetsifikaatidele, kehtestatakse sellised tingimused või spetsifikaadid pärast konsulteerimist lennujaama kasutajate komiteega. Standardtingimustes või tehnospetsifikaatides kehtestatud valikukriteeriumid peavad olema asjakohased, objektiivsed, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad.

Lituano

a) tais atvejais, kai valstybės narės prašo parengti standartines sąlygas arba technines specifikacijas, kurių turi laikytis antžeminių paslaugų teikėjai, tos sąlygos arba specifikacijos parengiamos pasitarus su Oro uosto naudotojų komitetu. Standartinėse sąlygose arba techninėse specifikacijose nustatyti pasirinkimo kriterijai turi būti atitinkami, objektyvūs, aiškūs ir nediskriminaciniai.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK