Hai cercato la traduzione di tervishoiuministrid da Estone a Svedese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Estone

Svedese

Informazioni

Estone

tervishoiuministrid nimetasid komitee liikmed 2001. aasta lõpus.

Svedese

ledamöterna i hälsoskyddskommittén utnämndes av hälsoministrarna i slutet av 2001.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

tervishoiuministrid teatavad nimetatud esindajatest euroopa komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektorile.

Svedese

de personer som hälsoministrarna utser skall anmälas till europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

seejärel kohtusid 5. ja 6. novembril tööstusministrid, 9. ja 10. novembril tööhõiveministrid ning 17. novembril tervishoiuministrid.

Svedese

därefter sammanträdde industriministrarna den 5–6 november, arbetsmarknadsministrarna den 9–10 november och hälsovårdsministrarna den 17 november.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

akv riikide tervishoiuministrid väljendasidoma2007.aastatippkohtumiseltõsist muretkaseoses muude tervishoiuküsimustega väljaspool aastatuhande arengueesmärke ja juhtisid tähelepanu suurtele väljakutsetele, midanende lahendamine esitab tervishoiuasutustele (vt lisa ii).

Svedese

tre av åtta millennieutvecklingsmål anknyter således direkt till hälsa: millennieutvecklingsmål 4: att minska barnadödligheten, millennieutvecklingsmål 5: att förbättra mödravården, millennieutvecklingsmål 6: att bekämpa hiv/aids, malaria och andrasjukdomar.i fn:s halvtidsöversyn 2007 avframstegen i fråga om millennieutvecklingsmålen1 rapporterade man dock att de problemsomförväntasuppstånär målenskauppnåsärallvarligast i afrikasöder om sahara, såsom framgår av bilaga i. vidtoppmötet 2007 uttryckte också avs-ländernas hälsoministrar sin djupa oro över andra hälsofrågor som ligger utanför millennieutvecklingsmålen och överdestorautmaningarsomhälso-ochsjukvårdenstårinför(se bilaga ii).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

konkreetsetele haigustele pühendatud kavade külluse tõttu esitasid tervishoiuministrid oma nõukogu 2003. aasta 6. mai ja 2. juuni kohtumisel taotluse, et komisjon töötaks välja ja valmistaks ette põhimõtted üldiste kavade kohta igat laadi rahvatervisealasteks hädaolukordadeks.

Svedese

mångfalden av sjukdomsspecifika planer ledde till att hälsovårdsministrarna vid sina möten i rådet den 6 maj och den 2 juni 2003 uppmanade kommissionen att utarbeta en modell för allmänna planer för alla slags krissituationer på folkhälsoområdet.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

(7) samas resolutsioonis rõhutasid nõukogu ja nõukogus kokku tulnud tervishoiuministrid vajadust koguda liikmesriikides andmeid piiratud arvu haruldaste ja raskete haiguste kohta, mis nõuavad epidemioloogilisteks uuringuteks ulatuslikke proove;

Svedese

(7) i samma resolution understryker rådet och de i rådet församlade ministrarna med ansvar för hälsofrågor betydelsen av att samla in uppgifter från medlemsstaterna om ett begränsat antal sällsynta och allvarliga sjukdomar, vilkas epidemiologiska utforskning kräver stora urval.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Estone

oma 16. mai 1989. aasta resolutsioonis, mis käsitleb euroopa andmevõrku narkootikumide kuritarvitamise tagajärgedest tervisele, [8] kutsusid nõukogu ja liikmesriikide tervishoiuministrid nõukogus peetud kohtumisel komisjoni üles näitama nimetatud valdkonnas kõikvõimalikku algatust;

Svedese

medlemsstaternas hälso- och sjukvårdsministrar, församlade i rådet, uppmanade genom resolutionen av den 16 maj 1989 om ett europeiskt nätverk för hälsovårdsinformation om narkotikamissbruk (8) kommissionen att ta initiativ inom området.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 8
Qualità:

Estone

(6) oma 13. novembri 1992. aasta resolutsioonis nakkushaiguste seire ja järelevalve kohta [8] rõhutasid nõukogu ja nõukogus kokku tulnud tervishoiuministrid, et ühenduse piires on soovitav parendada olemasolevate liikmesriikidevaheliste nakkushaiguste seire võrgustike (sealhulgas andmetöötlusvõrkude) ulatust ja tõhusust ning samuti on soovitav säilitada, kehtestada või tugevdada nendevahelist koordineerimistööd nakkushaiguste puhkemise seireks, kui selline tegevus võiks lisada olemasolevatele meetmetele väärtust;

Svedese

(6) i sin resolution av den 13 november 1992 om kontroll och övervakning av smittsamma sjukdomar (8) understryker rådet och de i rådet församlade ministrarna med ansvar för hälsofrågor vikten av att inom gemenskapen tätare knyta samman och effektivisera de nätverk för övervakning av smittsamma sjukdomar som finns mellan medlemsstaterna (inklusive informationsnätverk) samt att bevara, bygga upp eller förstärka samordningen mellan dem i syfte att övervaka utbrott av smittsamma sjukdomar, när detta kan ge ett mervärde till befintliga åtgärder.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Estone

(8) samas resolutsioonis kutsusid nõukogu ja nõukogus kokku tulnud tervishoiuministrid komisjoni üles uurima, kas on soovitav seada esikohale teatavad sobivad ettepanekud, mis käsitlevad nakkushaiguste tõrjet ja seiret, pidades muu hulgas silmas nende prognoositavat tasuvust;

Svedese

(8) i samma resolution uppmanar rådet och de i rådet församlade ministrarna med ansvar för hälsofrågor kommissionen att undersöka om det är önskvärt att prioritera vissa lämpliga förslag avseende kontroll och övervakning av överförbara sjukdomar med hänsyn tagen bl.a. till förslagens förväntade kostnadseffektivitet.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Estone

komisjoni keskkonna-ja tervisealane tegevuskava oli mõeldud teadmistelünkade täitmiseks, tekkivate probleemide avastamiseks ning teabevahetuse parandamiseks. seda esitleti maailma tervishoiuorganisatsiooni keskkonna ja tervise konverentsil budapestis, kus 52 riigi keskkonna-ja tervishoiuministrid võtsid vastu euroopa laste keskkonna ja tervise tegevuskava (cehape), mille suhtes komisjon väljendas oma toetust.

Svedese

kommissionens handlingsplan för miljö och hälsa utarbetades för att fylla kunskapsluckor, ringa in nya frågor och förbättra kommunikationen. den presenterades vid världshälsoorganisationens konferens om miljö och hälsa i budapest, där miljö-och hälsoministrar från 52 länder antog handlingsplanen för barns miljö och hälsa i europa (cehape), för vilken kommissionen uttryckte sitt stöd.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

konkreetsetele haigustele pühendatud kavade külluse tõttu esitasid tervishoiuministrid oma nõukogu 2003. aasta 6. mai ja 2. juuni kohtumisel taotluse, et komisjon töötaks välja ja valmistaks ette põhimõtted üldiste kavade kohta igat laadi rahvatervisealasteks hädaolukordadeks. kõnealused üldised kavad ei hõlmaks mitte üksnes meditsiinilisi vastumeetmeid, nagu haigusjuhtude diagnoosimine, isoleerimine ja ravimine ning vaktsiinide ja profülaktiliste ravimite manustamine riskirühmadele ja elanikkonnale üldiselt, vaid ka avaliku korra meetmeid, nagu liikumispiirangud ja piirikontroll, ruumide sulgemine ja teatud piirkondade tõkestamine; tsiviilkaitsemeetmeid, nagu päästeoperatsioonid, toidu, vee ja muu vajalikuga varustamine ning peavarju andmine; toidu, loomade, taimede ja kaupadega seotud turu-ja kaubandusmeetmeid ning välisasjadega seotud meetmeid, mis käsitlevad liikmesriikide välismaal viibivaid kodanikke ja rahvusvahelist koostööd, et aidata haiguste ja patogeenide levikule piiri panna. kõige tähtsam on infrastruktuuride, varustuse ja materjalide olemasolu ja nõuetekohase kaitse tagamine, samas kui nende inimeste puhul, kelle kohustused on seotud kavade rakendamisega, tuleb asjakohaste personali-ja kollektiivsete meetmetega kindlustada väljaõpe ja kaitse, mis võimaldab neil korralikult oma tööd teha. kõik niisugused meetmed peavad toetuma tugevale teaduslikule ja tehnilisele baasile ning sotsiaal-majanduslikele kaalutlustele ning meetmeid tuleks kodanikele ja asjaomastele kolmandatele isikutele aegsasti selgitada ja need teatavaks teha, et tagada vastavus siseriiklikul tasandil ning vastavus ja/või kooskõla eli tasandil ja rahvusvahelises plaanis.

Svedese

mångfalden av sjukdomsspecifika planer ledde till att hälsovårdsministrarna vid sina möten i rådet den 6 maj och den 2 juni 2003 uppmanade kommissionen att utarbeta en modell för allmänna planer för alla slags krissituationer på folkhälsoområdet. dessa allmänna planer skulle inte endast omfatta medicinska insatser som diagnos, isolering och behandling av insjuknade eller vaccinering och förebyggande läkemedelsbehandling av riskgrupper eller hela befolkningen – de skulle även gälla mera allmänna samhällsåtgärder som begränsning av rörelsefriheten, gränskontroller, stängning av byggnader och avspärrning av områden, civilskyddsåtgärder som räddningsinsatser, tillhandahållande av mat, vatten och logi mm. för att tillgodose grundläggande behov, marknads-och handelsåtgärder avseende livsmedel, djur, växter och varor, och slutligen även utrikespolitiska åtgärder avseende medborgare som vistas utomlands samt internationellt samarbete för att stoppa spridningen av sjukdomar och sjukdomsalstrare. viktigast av allt var att de nödvändiga infrastrukturerna, utrustningarna och materialen skulle finnas tillgängliga och att de skyddades effektivt, liksom att de personer som tilldelats uppgifter vid genomförandet av planerna var utbildade och skyddade både individuellt och kollektivt för att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt. alla sådana åtgärder skulle vara väl underbyggda såväl vetenskapligt och tekniskt som socialt och ekonomiskt, och skulle förklaras och föras ut till allmänheten och berörda tredje parter så att man kunde vara säker på att planerna skulle följas på det nationella planet och även på eu-nivå och internationellt, där även de olika planernas kompatibilitet var viktig.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

nõukogu asutas terviseohutuse komitee 2001. aastal, kui pärast usas asetleidnud bioterrorismi akte toimunud arutelus oli tunnustatud riiklike tervishoiuasutuste otsustavat osa võitluses bioterrorismiga. komitee ülesannete hulka kuulub terviseohtusid käsitlev teabevahetus ning valmisoleku-ja reageerimiskavadega ning kriisiohjamisstrateegiatega seotud teabe ja kogemuste jagamine. lisaks teatab komitee kiiresti tervisealastest kriisidest, koordineerib valmisoleku, reageerimise ja hädaolukorra ohjamise planeerimist eli tasandil ning liikmesriikide tegutsemist. tervishoiuministrid nimetasid komitee liikmed 2001. aasta lõpus.

Svedese

hälsoskyddskommittén inrättades av rådet 2001 i samband med den diskussion som följde på bioterrorattackerna i usa. vid detta tillfälle konstaterades att de offentliga hälso-och sjukvårdsinstitutionerna på ett avgörande sätt kan bidra till att motverka bioterrorism. kommittén har fått i uppdrag att utbyta information om hot mot folkhälsan och att dela med sig av information och erfarenheter om beredskapsplaner samt olika krishanteringsstrategier. dessutom skall hälsoskyddskommittén snabbt förmedla information om kriser på folkhälsoområdet och samordna dels beredskaps-och krishanteringsplanerna i eu, dels medlemsstaternas reaktioner. ledamöterna i hälsoskyddskommittén utnämndes av hälsoministrarna i slutet av 2001.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

igal liikmesriigil on komitees üks esindaja ja üks asendusliige. tervishoiuministrid teatavad nimetatud esindajatest euroopa komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektorile. ecdc ja emea on komitees esindatud. Ühinevate liikmesriikide, who, emp riikide ja Šveitsi esindajad kutsutakse vaatlejatena osa võtma mittekonfidentsiaalsetest aruteludest. komisjoni liikmeks saamiseks on vaja läbida julgeolekukontroll.

Svedese

varje medlemsstat får bara ha en ordinarie ledamot och en suppleant i hälsoskyddskommittén. de personer som hälsoministrarna utser skall anmälas till europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd. europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och europeiska läkemedelsmyndigheten är också företrädda i kommittén. företrädare för de anslutande länderna, världshälsoorganisationen, ees-länderna samt schweiz inbjuds att delta som observatörer i icke-konfidentiella diskussioner. medlemskap i kommittén förutsätter en säkerhetsprövning.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

euroopa liidu nõukogu hiljutisel kohtumisel rõhutasid tervishoiuministrid vajadust aegsasti tegutseda, tõid esile ennetusmeetmetest ja ettevaatusabinõudest saadava kasu ning vajaduse töötada välja vahendid, mille abil prognoosida, ennetada ja kõrvaldada võimalikke ohtusid sellistest tekkivatest ja taastekkivatest nähtustest nagu nanotehnoloogia ning samuti tugevdada kõigi tasandite sektorite partnerluse kaudu asjakohaste sidusrühmade kaasamist.

Svedese

vid ministerrådsmötet nyligen underströk hälsovårdsministrarna behovet av insatser i ett tidigt skede, fördelarna med förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder liksom behovet av att utveckla verktyg för att förutse, förebygga och reagera på potentiella hot från framväxande och återkommande områden, till exempel nanoteknologi, och att intensifiera berörda parters deltagande genom sektorsövergripande partnerskap på alla nivåer.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

seda esitleti maailma tervishoiuorganisatsiooni keskkonna ja tervise konverentsil budapestis, kus 52 riigi keskkonna- ja tervishoiuministrid võtsid vastu euroopa laste keskkonna ja tervise tegevuskava (cehape), mille suhtes komisjon väljendas oma toetust.

Svedese

den presenterades vid världshälsoorganisationens konferens om miljö och hälsa i budapest, där miljö- och hälsoministrar från 52 länder antog handlingsplanen för barns miljö och hälsa i europa (cehape), för vilken kommissionen uttryckte sitt stöd.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

septembris korraldas komisjon otsustava tähtsusega kohtumise riiklike tervishoiumeetmete tõhustamise k�simuses, kus osalesid ameerika �hendriikide, itaalia, jaapani, �anada, �ehhiko, prantsusmaa, saksamaa ja �hendkuningriigi tervishoiuministrid ning �aailma terviseorganisatsiooni töötajad.

Svedese

i september stod kommissionen som värd för ett viktigt möte om effektiva folkhälsoåtgärder, där hälsoministrarna från frankrike, italien, japan, kanada, mexiko, storbritannien, tyskland och usa deltog tillsammans med tjänstemän från världshälsoorganisationen (who).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK