Hai cercato la traduzione di turvallisuustoimenpiteitä da Finlandese a Ceco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Ceco

Informazioni

Finlandese

turvallisuustoimenpiteitä koskevat tiedot

Ceco

informace o bezpečnostních opatřeních

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (s-lausekkeet)

Ceco

s-věty (standardní pokyny pro bezpečné nakládání)

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

turvallisuustoimenpiteitä ja turvallisuusstandardeja koskevien säädösten tai ohjeiden antaminen.

Ceco

přijetí právních předpisů nebo směrnic týkajících se bezpečnostních opatření a bezpečnostních norem.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

vaaraa osoittavat r-lausekkeet ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat s-lausekkeet sekä niiden yhdistelmät

Ceco

r-věty a s-věty a jejich kombinace

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

yhdenmukaistamisen loppuun saattaminen turvallisuustoimenpiteitä koskevan yhteisön säännöstön kanssa ja tehokkaan markkinavalvonnan edellyttämien hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen.

Ceco

dokončit harmonizaci s acquis eu v oblasti bezpečnostních opatření a posílit správní kapacitu potřebnou pro účinný dozor nad trhem.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

kroatian on jatkettava lainsäädännön yhdenmukaistamista turvallisuustoimenpiteitä koskevan euroopan unionin säännöstön kanssa ja lujitettava toimivan markkinavalvonnan edellyttämiä hallintovalmiuksia.

Ceco

pokračovat v harmonizaci s acquis eu týkajícího se bezpečnostních opatření a posílit správní kapacitu potřebnou pro účinný dozor nad trhem.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

jäsenvaltioiden on vahvistettava suuntaviivat tietöihin sovellettavia tilapäisiä turvallisuustoimenpiteitä varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan mukaisesti vahvistettavia suuntaviivoja.

Ceco

aniž jsou dotčeny pokyny přijaté podle článku 8, přijmou členské státy pokyny týkající se dočasných bezpečnostních opatřeních při pracích na silnici.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

komissio antaa 1 päivään elokuuta 1994 mennessä kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta erityisesti sen toteamiseksi, onko tarpeen tiukentaa turvallisuustoimenpiteitä ja tarvitaanko läheisempää yhdenmukaistamista.

Ceco

komise předloží do 1. srpna 1994 zprávu o uplatňování této směrnice, aby se zjistilo, zda jsou potřebná přísnější bezpečnostní opatření a další harmonizace.

Ultimo aggiornamento 2014-10-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

komissio antaa 1 päivään elokuuta 1994 mennessä kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta erityisesti sen toteamiseksi, onko tarpeen tiukentaa turvallisuustoimenpiteitä ja tarvitaanko läheisempää yhdenmukaistamista. tarvittaessa kertomukseen liitetään ehdotuksia. neuvosto päättää ehdotuksista määräenemmistöllä mahdollisimman pian.

Ceco

komise předloží do 1. srpna 1994 zprávu o uplatňování této směrnice, aby se zjistilo, zda jsou potřebná přísnější bezpečnostní opatření a další harmonizace. podle potřeby zprávu doplní o návrhy, o nichž rada rozhodne kvalifikovanou většinou co nejdříve.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

6. jäsenvaltioiden on varmistettava, että turvallisuustoimenpiteitä ja onnettomuustapauksissa vaadittavia toimia koskevat tiedot, jotka sisältävät vähintään liitteessä i olevassa 2 kohdassa luetellut tekijät, ovat tarjolla ilmaiseksi ja selviönä niille, joita asia koskee.

Ceco

6. Členské státy zajistí, aby byly dotčené veřejnosti bezplatně a samozřejmě poskytnuty informace o bezpečnostních opatřeních a úkonech požadovaných v případě havárie, přičemž tyto informace musí obsahovat alespoň prvky uvedené v oddílu 2 přílohy i.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 10
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

tämän tilapäisen matkustusasiakirjan myöntämistä koskevat säännöt ja tilapäisiä matkustusasiakirjoja koskevat turvallisuustoimenpiteet esitetään liitteissä ii ja iii, jotka ovat tämän päätöksen erottamaton osa. sääntöjä ja turvallisuustoimenpiteitä voidaan muuttaa jäsenvaltioiden yksimielisellä sopimuksella, jolloin muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä, paitsi jos jokin jäsenvaltio pyytää uutta tarkastelua ministeritasolla.

Ceco

pokyny pro vydávání náhradního cestovního dokladu a s nimi spojená bezpečnostní opatření jsou uvedeny v příloze ii a iii a tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. pokyny a opatření mohou být změněny jednomyslnou dohodou členských států; tyto změny nabývají účinku jeden měsíc po schválení, pokud některý členský stát nepožádá o nové přezkoumání na ministerské úrovni.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

2.1 ehdotuksella täydennetään alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamista koskevalla asetuksella käyttöönotettuja turvatoimia varmistamalla, että ehdotuksen myötä koko satama kuuluu turvajärjestelmän piiriin. direktiivillä taataan yhteisön satamien asianmukainen turvallisuustaso ja varmistetaan, että kaikkia satama-alueet kattavia turvallisuustoimenpiteitä sovelletaan yhtenäisesti.

Ceco

2.1 návrh doplňuje bezpečnostní opatření zavedená na základě nařízení o posílení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení tím, že zajistí, aby bezpečnostní režim pokrýval celý přístav. směrnice zaručí odpovídající úroveň bezpečnosti v přístavech společenství a zajistí harmonizované provádění bezpečnostních opatření vztahujících se na celé přístavní oblasti.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

turvallisuustoimenpiteitä osoittavien lausekkeiden (s-lausekkeet) on oltava yhdenmukaiset direktiivin 67/548/ety liitteen iv sanamuotojen ja liitteen vi määräysten kanssa ja niitä on käytettävä tämän direktiivin liitteissä i, ii ja iii esitettyjen vaarojen arvioinnista saatujen tulosten mukaisesti.

Ceco

označení uvádějící bezpečnostní pokyny (s věty) musí být v souladu se zněním uvedeným v příloze iv a s přílohou vi směrnice 67/548/ehs a přiřadí se v souladu s výsledky hodnocení nebezpečnosti provedeného v souladu s přílohami i, ii a iii této směrnice.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

jos ohjeita on käytännössä mahdotonta sisällyttää pakkauksen etikettiin tai pakkaukseen itseensä, valmisteen käyttöä koskevat ohjeet turvallisuustoimenpiteistä on liitettävä mukaan pakkaukseen.

Ceco

tam, kde je fyzicky nemožné umístit pokyny na štítek nebo obal, musí být bezpečnostní pokyny o používání přípravku k obalu přiloženy.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

edellä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun direktiivin liitteet iii ja iv sisältävät erityisvaaroja (r-lausekkeet) sekä turvallisuustoimenpiteitä (s-lausekkeet) koskevia tietoja, jotka eivät kaikki mahdu päällysmerkintään niiden suuren määrän vuoksi; on siis osoittautunut tarpeelliseksi pienentää kyseistä määrää päällysmerkintöjen tehokkuuden ja ensisijaisen tavoitteen siitä kärsimättä; näissä olosuhteissa olisi suotavaa korvata nämä liitteet uusilla liitteillä iii ja iv,

Ceco

vzhledem k tomu, že přílohy iii a iv směrnice ze dne 27. června 1967 obsahují standardní věty označující specifickou rizikovost (r-věty) a standardní pokyny pro bezpečné zacházení (s-věty), jejichž počet se ukázal být příliš velkým na to, aby mohly být uvedeny na označení; že je tedy nezbytné snížit jejich počet, aniž by se oslabila účinnost a původní účel označení; že za těchto okolností je účelné nahradit uvedené přílohy novými přílohami iii a iv;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

g) "toimintakiellolla" tarkoitetaan lentoliikenteen harjoittajan toimiluvan tai teknisen luvan epäämistä, peruuttamista määräajaksi tai kokonaan tai rajoittamista turvallisuussyistä tai muita vastaavia turvallisuustoimenpiteitä sellaiseen lentoliikenteen harjoittajaan nähden, jolla ei ole liikennöintioikeuksia yhteisössä mutta jonka ilma-alukset voisivat muussa tapauksessa liikennöidä yhteisössä vuokrasopimuksen nojalla;

Ceco

g) "zákazem provozování letecké dopravy" zamítnutí, pozastavení, zrušení nebo omezení oprávnění leteckého dopravce k provozování činnosti nebo technického povolení z bezpečnostních důvodů nebo obdobná bezpečnostní opatření týkající se leteckého dopravce, který nemá práva provozování dopravy ve společenství, ale jehož letadla by jinak mohla provozovat lety ve společenství na základě dohody o pronájmu;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Finlandese

%quot%tästä säännöksestä voidaan poiketa sellaisten alle 10 kilometrin mittaisten tunnelien osalta, joiden liikenteen määrä on vähemmän kuin 4000 ajoneuvoa kaistaa kohti, jos riskianalyysin perusteella voidaan katsoa, että sama tai parempi yleisen turvallisuuden taso voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla turvallisuustoimenpiteillä.%quot%%quot%.

Ceco

"výjimka může být udělena v případě tunelů kratších než 10 km, jejichž intenzita dopravy je nižší než 4000 vozidel v jednom jízdním pruhu, pokud analýza rizik ukazuje, že rovnocenná nebo vyšší úroveň bezpečnosti může být dosažena alternativními bezpečnostními opatřeními." "

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Finlandese

g) tarvittaessa selvitykset varo-ja turvallisuustoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen lääkettä varastoitaessa, annettaessa eläimille ja siitä syntyvää jätettä hävitettäessä, sekä viittaus kaikkiin mahdollisiin riskeihin, joita lääkkeestä voi aiheutua ympäristölle sekä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle;

Ceco

g) případně důvody pro jakákoliv preventivní a bezpečnostní opatření, která je třeba přijmout při skladování přípravku, jeho podávání zvířatům a likvidaci odpadu pocházejícího z přípravku, společně s uvedením možných rizik, které léčivý přípravek může představovat pro životní prostředí a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

2. komissio toteuttaa edelleen tutkimuksia sopivimmista turvalaitteista suojaamaan kaikkia matkustajia paremmin kaikenlaisilta onnettomuuksilta. se toimittaa euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen näiden tutkimusten tuloksista sekä tämän direktiivin soveltamisesta, erityisesti jäsenvaltioiden 6 artiklan mukaisesti myöntämistä poikkeuksista, jotta voidaan arvioida, onko turvallisuustoimenpiteitä tarpeen tiukentaa ja onko yhdenmukaistamisessa edettävä pidemmälle. tämän kertomuksen pohjalta komissio tekee tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

Ceco

2. komise bude pokračovat ve vypracovávání studií o nejvhodnějších bezpečnostních systémech k posílení ochrany všech cestujících před všemi typy nehod a předloží evropskému parlamentu a radě zprávu o závěrech těchto studií a o uplatňování této směrnice, a zejména o výjimkách udělených členskými státy podle článku 6, za účelem zhodnocení vhodnosti posílení bezpečnostních opatření a nutnosti větší harmonizace. na základě této zprávy komise případně předloží vhodné návrhy.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(4) jalankulkijoiden suojeluun liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa yhdistämällä aktiivisia ja passiivisia turvallisuustoimenpiteitä. euroopan ajoneuvojen turvallisuuden parantamista käsittelevän komitean (european enhanced vehicle-safety committee, jäljempänä eevc) kesäkuussa 1999 antamat suositukset ovat laajalti hyväksyttyjä tällä alueella. kyseisissä suosituksissa ehdotetaan eräiden moottoriajoneuvoluokkien eturakenteiden toimintaan liittyviä vaatimuksia, joiden tarkoituksena on vähentää niiden vaarallisuutta. tässä direktiivissä esitetään testejä ja raja-arvoja, jotka perustuvat eevc:n suosituksiin.

Ceco

(4) cílů ochrany chodců se může dosáhnout kombinací opatření aktivní a pasivní bezpečnosti; doporučení evropského výboru pro zvýšení bezpečnosti vozidel (dále jen "eevc") z června 1999 jsou předmětem široké shody v této oblasti; tato doporučení navrhují zavést funkční požadavky na přední části u některých kategorií motorových vozidel s cílem snížení jejich nebezpečnosti. tato směrnice uvádí zkoušky a mezní hodnoty podle doporučení eevc.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK