Hai cercato la traduzione di didekyylidimetyyliammoniumklor... da Finlandese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Inglese

Informazioni

Finlandese

euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/ey muuttamisesta didekyylidimetyyliammoniumkloridin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen i

Inglese

amending directive 98/8/ec of the european parliament and of the council to include didecyldimethylammonium chloride as an active substance in annex i thereto

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

neuvoston direktiivin 91/414/ety muuttamisesta difenakumin, didekyylidimetyyliammoniumkloridin ja rikin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina

Inglese

amending council directive 91/414/eec to include difenacoum, didecyldimethylammonium chloride and sulphur as active substances

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

lisäksi didekyylidimetyyliammoniumkloridin osalta on aiheellista edellyttää, että ilmoittaja toimittaa lisätietoja sen kemiallisista ominaisuuksista ja vesieliöitä koskevasta riskinarvioinnista.

Inglese

moreover, for didecyldimethylammonium chloride it is appropriate to require that the notifier submit further information on the chemical specification and on the risk assessment for aquatic organisms.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

didekyylidimetyyliammoniumkloridin osalta esittelevä jäsenvaltio oli alankomaat, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 28 päivänä marraskuuta 2007.

Inglese

for didecyldimethylammonium chloride the rapporteur member state was the netherlands and all relevant information was submitted on 28 november 2007.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

täytäntöönpanoasetuksen (eu) n:o 540/2011 muuttamisesta tehoaine didekyylidimetyyliammoniumkloridin hyväksynnän peruuttamisen osalta

Inglese

amending implementing regulation (eu) no 540/2011 as regards the withdrawal of the approval of the active substance didecyldimethylammonium chloride

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

didekyylidimetyyliammoniumkloridi

Inglese

didecyldimethylammonium chloride

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 10
Qualità:

Finlandese

ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen i rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ety velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioille olisi sisällyttämisen jälkeen annettava kuusi kuukautta difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien voimassa olevien lupien tarkistamiseksi, jotta varmistetaan, että direktiivissä 91/414/ety ja erityisesti sen 13 artiklassa ja liitteessä i vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Inglese

without prejudice to the obligations defined by directive 91/414/eec as a consequence of including an active substance in annex i, member states should be allowed a period of six months after inclusion to review existing authorisations of plant protection products containing difenacoum, didecyldimethylammonium chloride and sulphur to ensure that the requirements laid down by directive 91/414/eec, in particular in its article 13 and the relevant conditions set out in annex i, are satisfied.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

jäsenvaltiot ja euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ovat tarkastelleet kyseisiä arviointikertomuksia vertaistarkasteluna, ja kertomukset on esitetty komissiolle 19 päivänä joulukuuta 2008 euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen difenakumia [4], didekyylidimetyyliammoniumkloridia [5] ja rikkiä [6] koskevan tieteellisen kertomuksen muodossa.

Inglese

the assessment reports have been peer reviewed by the member states and the efsa and presented to the commission on 19 december 2008 in the format of the efsa scientific report for difenacoum [4], for didecyldimethylammonium chloride [5] and for sulphur [6].

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

liitteessä vi vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 12 päivänä maaliskuuta 2009 valmiiksi saadun didekyylidimetyyliammoniumkloridia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset i ja ii.

Inglese

for the implementation of the uniform principles of annex vi, the conclusions of the review report on didecyldimethylammonium chloride, and in particular appendices i and ii thereof, as finalised in the standing committee on the food chain and animal health on 12 march 2009 shall be taken into account.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ety mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä tehoaineinaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010.

Inglese

member states shall in accordance with directive 91/414/eec, where necessary, amend or withdraw existing authorisations for plant protection products containing difenacoum, didecyldimethylammonium chloride and sulphur as active substances by 30 june 2010.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

ympäristölle todettiin aiheutuvan riskejä, joita ei voida hyväksyä, kun puu, joka oli käsitelty didekyylidimetyyliammoniumkloridilla, altistui jatkuvasti säälle tai kastui usein (oecd:n määrittämä käyttöluokka 3) [3] tai kun sitä käytettiin ulkorakenteissa veden lähellä tai yläpuolella (”siltaskenaario” – oecd:n määrittämä käyttöluokka 3) [4] taikka kun se oli kosketuksissa makean veden kanssa (oecd:n määrittelemä käyttöluokka 4 b) [5].

Inglese

unacceptable risks for the environment were identified for situations where wood treated with didecyldimethylammonium chloride was continually exposed to the weather or subject to frequent wetting (use class 3 as defined by oecd [3]), was used for outdoor constructions near or above water (the ‘bridge’ scenario in use class 3, as defined by oecd [4]) or was in contact with fresh water (use class 4b as defined by oecd [5]).

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä ainoana tehoaineenaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014; tai

Inglese

in the case of a product containing difenacoum, didecyldimethylammonium chloride and sulphur as the only active substance, where necessary, amend or withdraw the authorisation by 30 june 2014 at the latest; or

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseisiä kertomuksia elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja difenakumia koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 26 päivänä helmikuuta 2009 ja didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä koskevat kertomukset 12 päivänä maaliskuuta 2009.

Inglese

these reports have been reviewed by the member states and the commission within the standing committee on the food chain and animal health and finalised on 26 february 2009 in the format of the commission review reports for difenacoum, and on 12 march 2009 for didecyldimethylammonium chloride and sulphur.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ety 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksissa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta.

Inglese

it has appeared from the various examinations made that plant protection products containing difenacoum, didecyldimethylammonium chloride and sulphur may be expected to satisfy, in general, the requirements laid down in article 5(1)(a) and (b) of directive 91/414/eec, in particular with regard to the uses which were examined and detailed in the commission review reports.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

difenakumi, didekyylidimetyyliammoniumkloridi ja rikki sisältyvät kyseiseen luetteloon.

Inglese

that list includes difenacoum, didecyldimethylammonium chloride and sulphur.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

asetuksen (ey) n:o 1451/2007 nojalla on arvioitu didekyylidimetyyliammoniumkloridin käyttöä direktiivin 98/8/ey 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuotetyypissä 8 (puunsuoja-aineet), siten kuin se on määritelty direktiivin 98/8/ey liitteessä v.

Inglese

pursuant to regulation (ec) no 1451/2007, didecyldimethylammonium chloride has been evaluated in accordance with article 11(2) of directive 98/8/ec for use in product type 8, wood preservatives, as defined in annex v to that directive.

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

todettujen ympäristöriskien vuoksi on aiheellista vaatia, että tuotteen teollisuus- ja ammattikäyttö tapahtuu eristetyllä alueella tai läpäisemättömällä kovalla alustalla, jossa on suojareunukset, että puu on käsittelyn jälkeen varastoitava läpäisemättömälle kovalle alustalle, jotta tuotetta ei pääse valumaan suoraan maaperään ja vesistöön, ja että mahdolliset puunsuoja-aineina käytettyjen, didekyylidimetyyliammoniumkloridia sisältävien aineiden valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten

Inglese

in view of the risks identified for the environment, it is appropriate to require that industrial or professional application is conducted within a contained area or on impermeable hard standing with bunding, that freshly treated timber is stored after treatment on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water, and that any losses from the application of products used as wood preservatives and containing didecyldimethylammonium chloride are collected for reuse or disposal.

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen direktiivin 91/414/ety liitteessä vi säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti mainitun direktiivin liitteessä iii vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä joko ainoana tehoaineenaan tai yhtenä monista tehoaineistaan, jotka kaikki on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sisällytetty direktiivin 91/414/ety liitteeseen i, ja ottaen huomioon difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä koskevien, mainitun direktiivin liitteessä i olevien tekstien b osa.

Inglese

by way of derogation from paragraph 1, for each authorised plant protection product containing difenacoum, didecyldimethylammonium chloride and sulphur as either the only active substance or as one of several active substances all of which were listed in annex i to directive 91/414/eec by 31 december 2009 at the latest, member states shall re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in annex vi to directive 91/414/eec, on the basis of a dossier satisfying the requirements of annex iii to that directive and taking into account part b of the entry in annex i to that directive concerning difenacoum, didecyldimethylammonium chloride and sulphur.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/ey 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta 4 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (ey) n:o 1451/2007 [2] vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä direktiivin 98/8/ey liitteeseen i, i a tai i b. luettelossa on mukana didekyylidimetyyliammoniumkloridi.

Inglese

commission regulation (ec) no 1451/2007 of 4 december 2007 on the second phase of the 10-year work programme referred to in article 16(2) of directive 98/8/ec of the european parliament and of the council concerning the placing of biocidal products on the market [2] establishes a list of active substances to be assessed, with a view to their possible inclusion in annex i, ia or ib to directive 98/8/ec. that list includes didecyldimethylammonium chloride.

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

arvioinnit osoittavat, että puunsuoja-aineina käytettävien didekyylidimetyyliammoniumkloridia sisältävien biosidituotteiden voidaan odottaa täyttävän direktiivin 98/8/ey 5 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Inglese

it appears from the evaluations that biocidal products used as wood preservatives and containing didecyldimethylammonium chloride may be expected to satisfy the requirements laid down in article 5 of directive 98/8/ec.

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK