Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di tilintarkastuskertomuksista da Finlandese a Slovacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Slovacco

Informazioni

Finlandese

Kantaja moittii komissiota siitä, että se ei ole hyväksynyt tämän pyyntöjä saada Portugalin viranomaisilta tietoja sopimusperusteisista ulkoisista tilintarkastuskertomuksista taikka saada ilmoituksen näiltä viranomaisilta siitä, että näitä kertomuksia ei ole.

Slovacco

Žalobkyňa vytýka Komisii, že nevyhovela jej žiadostiam o sprístupnenie, prostredníctvom portugalských orgánov, zmluvne dohodnutých externých audítorských správ ani o poskytnutie informácie týmito orgánmi, že takéto správy neexistovali.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kiinan pankkisektorin sääntelyä ja valvontaa koskevan lain 33 §: Pankkisääntelyviranomaisella on tehtäviensä suorittamiseksi oltava valtuudet vaatia pankkisektorin rahoituslaitoksia toimittamaan asiaa koskevien säännösten mukaisesti taseet, tuloslaskelmat ja muut rahoitusselvitykset sekä tilastoraportit ja tiedot liiketoiminnasta ja liikkeenjohdosta sekä sertifioitujen julkisten tilintarkastajien laatimat tilintarkastuskertomukset.

Slovacco

Článok 33 zákona ČĽR o regulácii a dohľade nad bankovým sektorom znie: Bankový regulačný orgán vzhľadom na nutnosť plnenia svojich povinností má právo požadovať od finančných inštitúcií bankového sektora, aby predložili v súlade s príslušnými predpismi súvahy, výkazy ziskov, iné finančné účtovné výkazy, štatistické správy a informácie o podnikateľskej činnosti a riadení, ako aj správy o audite vypracované certifikovanými účtovníkmi.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Tilintarkastuslautakunta hyväksyy jäsentensä laatimat tilintarkastuskertomukset ennen niiden toimittamista hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

Slovacco

Kolégium audítorov schvaľuje správy o auditoch vypracované jeho členmi pred tým, ako ich zašle správcovi a osobitnému výboru.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiivin 2006/43/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan varmistaa luottamus tilintarkastukseen sekä huolehtia ammattietiikkaa, laadunvarmistusjärjestelmiä, riippumattomuutta ja objektiivisuutta koskevien vaatimusten yhdenmukaisesta soveltamisesta, muuttaa tilintarkastajien teoriakokeeseen sisällytettävien aihepiirien luetteloa, hyväksyä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja sekä yhteinen standardi tilintarkastuskertomuksille tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten osalta ja määritellä poikkeustapaukset, joissa asiakirjoja voidaan siirtää suoraan kolmansiin maihin.

Slovacco

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 2006/43/ES, najmä s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť úlohy auditu, jednotné uplatňovanie v oblasti požiadaviek profesijnej etiky, systémov zabezpečenia kvality, nezávislosti a objektivity, ako aj s cieľom upraviť zoznam oblastí, ktoré je potrebné zahrnúť do testov teoretických vedomostí pre audítorova, a prijať medzinárodné audítorské štandardy, ako aj jednotné štandardy výročných audítorských správ týkajúcich sa ročných a konsolidovaných účtovných závierok a s cieľom definovať výnimočné prípady pre priamy prenos dokumentov tretím krajinám.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Tilintarkastuslautakunta hyväksyy jäsentensä laatimat tilintarkastuskertomukset ennen niiden toimittamista toimitusjohtajalle ja johtokunnalle.

Slovacco

Kolégium audítorov schvaľuje audítorské správy, ktoré vypracujú jeho členovia, skôr než sa zašlú výkonnému riaditeľovi a Riadiacemu výboru.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Hallinnollisen ja puskurivarastotilin tilintarkastuskertomukset esitetään neuvoston hyväksyttäviksi seuraavassa sopivassa sääntömääräisessä istunnossa.

Slovacco

Skontrolované výkazy administratívneho účtu, ako aj účtu rezervných zásob budú podľa potreby predložené na schválenie rade na jej nasledujúcom pravidelnom zasadaní.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiivin 2006/43/EY 45 artiklaa saman direktiivin 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin, 29 päivän kesäkuuta 2008 ja 1 päivän heinäkuuta 2010 välisenä aikana alkavista tilikausista laadittuihin vuotuisia tilinpäätöksiä tai konsolidoituja tilinpäätöksiä koskeviin tilintarkastuskertomuksiin, jotka on laatinut tämän päätöksen liitteessä tarkoitettujen kolmansien maiden tilintarkastaja tai tilintarkastusyksikkö, jos kyseinen kolmannen maan tilintarkastaja tai tilintarkastusyksikkö antaa jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki seuraavat tiedot:

Slovacco

Členské štáty neuplatňujú článok 45 smernice 2006/43/ES, pokiaľ ide o audítorské správy týkajúce sa ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ako je uvedené v článku 45 ods. 1 uvedenej smernice, za finančné roky začínajúce v období od 29. júna 2008 do 1. júla 2010, ktoré vydávajú audítori alebo audítorské subjekty z tretích krajín, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, v prípade, že príslušný audítor alebo audítorský subjekt poskytne príslušným orgánom členského štátu všetky tieto informácie:

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Ensiksi todettakoon, että kuten Alankomaiden viranomaisten toimittamista ennakkoinvestointien takaisinmaksua koskevista tiedoista samoin kuin tilintarkastuskertomuksesta käy ilmi, ennakkoinvestointien kokonaismäärä oli […] euroa ja se voidaan jakaa kahteen osaan: […] euron määrä, josta vastasivat kaikki GNA:n tulevat osakkaat tasavertaisesti aiesopimuksissa vahvistetulla tavalla, ja […] euron määrä, jonka rahoituksesta vastasi aluksi Amsterdamin kaupunki yksin.

Slovacco

Po prvé, ako objasnili informácie poskytnuté holandskými orgánmi v súvislosti s úhradou nákladov na predinvestície a predložená správa o audite, celkové náklady na predinvestície predstavovali sumu […] EUR rozdelenú na dve časti: na sumu […] EUR, ktorú rovnako (pari passu) nesú všetci budúci akcionári GNA, ako je uvedené v súhlasných listoch (letters of intent), a na sumu […] EUR, ktorú spočiatku financovalo len mesto Amsterdam.

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Tilintarkastuskertomuksessa on oltava

Slovacco

Správa audítora obsahuje:

Ultimo aggiornamento 2014-11-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

ilmoitettava, mainitaanko tilintarkastuskertomuksessa seikkoja, jotka lakisääteinen tilintarkastaja on saattanut huomion kohteeksi painottamalla sitä mutta antaen kuitenkin vakiomuotoisen tilintarkastuslausunnon.

Slovacco

zverejní, či správa audítora obsahuje odkaz na akékoľvek záležitosti, ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zdôraznili, bez toho, aby vyjadrili podmienený názor.

Ultimo aggiornamento 2014-11-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kahla/Thüringen Porzellan GmbH:n tilintarkastuskertomukset vuosilta 1997, 1998 ja 1999.

Slovacco

Správy o audite výročných správ podniku Kahla/Thüringen Porzellan GmbH za roky 1997, 1998 a 1999.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Tilintarkastuslautakunta hyväksyy jäsentensä laatimat tilintarkastuskertomukset ennen niiden toimittamista toimitusjohtajalle ja johtokunnalle.

Slovacco

Kolégium audítorov schvaľuje audítorské správy, ktoré vypracujú jeho členovia, skôr než sa zašlú výkonnému riaditeľovi a riadiacemu výboru.

Ultimo aggiornamento 2014-11-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Tilintarkastuslautakunta hyväksyy jäsentensä laatimat tilintarkastuskertomukset ennen niiden toimittamista hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

Slovacco

Kolégium audítorov schvaľuje správy o auditoch vypracované jeho členmi pred tým, ako ich zašle správcovi a osobitnému výboru.

Ultimo aggiornamento 2014-11-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Erityisesti kantaja moittii komissiota siitä, ettei se ole mitenkään reagoinut sen pyyntöihin siitä, että Portugalin tasavaltaa pyydettäisiin esittämään sopimusperusteiset ulkoiset tilintarkastuskertomukset, joista kuitenkin on määrätty julkisen palvelun sopimuksissa ja joilla on tarkoitus arvioida ja valvoa julkisen palvelun tehtävien ja vastaavien todellisten kustannusten välistä suhdetta.

Slovacco

Žalobkyňa najmä vytýka Komisii, že nevyhovela nijakej z jej žiadostí s cieľom požiadať Portugalskú republiku o predloženie zmluvne dohodnutých externých audítorských správ, ktorých vyhotovenie bolo upravené v zmluvách o poskytnutí služieb vo verejnom záujme a ktorých cieľom bolo posúdiť a kontrolovať vzťah medzi úlohami vo verejnom záujme a úhradou zodpovedajúcich skutočných nákladov.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Julkisen palvelun kustannusten rahoittamisen oikeasuhtaisuuden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että kun komissio ei ollut pyytänyt Portugalin tasavaltaa antamaan tiedoksi tiettyjä RTP:n tilintarkastuskertomuksia, se laiminlöi tutkintavelvollisuutensa.

Slovacco

Čo sa týka primeranosti financovania nákladov na službu vo verejnom záujme, Súd prvého stupňa dospel k záveru, že Komisia tým, že Portugalskú republiku nepožiadala o predloženie určitých audítorských správ RTP, porušila svoju povinnosť preskúmania.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä lähetti 30.3.2000 tilintarkastuskertomuksen johdosta kantajalle maksukehotuksen huomautuksen, jossa hän vaati kantajaa paitsi korjaamaan eri hankkeissa todetut varainhoidon ja henkilöstöhallinnon epäselvyydet, myös palauttamaan 261 181 309 Guinean frangin suuruisen summan kaikkien vastarahastojen varoista rahoitettujen hankkeiden käteisvarasaldona sekä lisäksi muita riittämättömästi perusteltuja summia, jotka oli mainittu tilintarkastuskertomuksessa mutta joita ei ole yksilöity maksukehotuksessa, siten, että palautukset suoritetaan myöhemmin sovittavan porrastuksen mukaisesti.

Slovacco

Dňa 30. marca 2000 odoslal národný povoľujúci úradník žalobcovi v nadväznosti na audítorskú správu varovný list, ktorým ho požiadal nielen o nápravu nedostatkov zistených v rôznych projektoch týkajúcich sa vedenia účtovníctva a riadenia personálu, ale aj o vrátenie sumy 261 181 309 guinejských frankov zodpovedajúcej pokladničnému zostatku všetkých projektov financovaných z fondu pre opätovné použitie prostriedkov a ďalších nedostatočne podložených súm uvedených v audítorskej správe, ktoré však neboli vyčíslené vo výzve, a to podľa splátkového kalendára, ktorý bude potrebné dohodnúť.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kantaja toisti 16.5.2003 päivätyllä kirjeellään komissiolle esittämänsä vaatimuksen kehottaa Portugalin viranomaisia esittämään sopimusperusteiset ulkoiset tilintarkastuskertomukset.

Slovacco

Listom zo 16. mája 2003 opätovne podala Komisii žiadosť, aby uložila portugalským orgánom povinnosť predložiť zmluvne dohodnuté externé audítorské správy.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kantajan pyydettyä selvitystä riidanalaisen toimen sisällöstä komission Guinean edustuston päällikkö vastasi sille 18.5.2004 päivätyllä kirjeellä, johon hän liitti 27.3.2002 päivätyn viimeisen täydentävän tilintarkastuskertomuksen ja jossa hän totesi, että mainittu kertomus ei muuttanut asiallisesti ensimmäisessä tilintarkastuskertomuksessa esitettyjä toteamuksia lukuun ottamatta sitä, että sellaisiksi menoiksi, joille ei voida myöntää tukea, todettujen menojen määrää oli alennettu niin, että se oli nyt 988 314 134 Guinean frangia.

Slovacco

Keďže žalobca požiadal o vysvetlenie obsahu napadnutého aktu, vedúci delegácie Komisie v Guinei mu odpovedal listom z 18. mája 2004 a k svojej odpovedi priložil poslednú doplňujúcu audítorskú správu z 27. marca 2002, pričom uviedol, že táto správa z vecného hľadiska nemení zistenia uvedené v prvej audítorskej správe, s výnimkou zníženia sumy nákladov, o ktorých bolo vyhlásené, že ich nemožno uznať, čím bola táto suma znížená na 988 314 134 guinejských frankov.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Komission mukaan kantajan kirjanpito ja tilintarkastuskertomukset eivät vastaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Accounting Standards, jäljempänä IAS-standardit) vaatimuksia.

Slovacco

Podľa Komisie totiž účtovné dokumenty žalobcu a audítorské správy neboli v súlade s požiadavkami medzinárodných účtovných noriem (International Accounting Standards, ďalej len „normy IAS“).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Lisäksi on selvää, että kantaja oli useaan otteeseen kiinnittänyt komission huomion muihin kertomuksiin, toisin sanoen sopimusperusteisiin ulkoisiin tilintarkastuskertomuksiin, ja vaatinut, että tämä toimielin pyytää Portugalin tasavaltaa antamaan ne tiedoksi.

Slovacco

Okrem toho je nesporné, že žalobkyňa opakovane upozornila Komisiu na ďalšie správy, konkrétne na zmluvne dohodnuté externé audítorské správy, a žiadala, aby táto inštitúcia požiadala Portugalskú republiku o ich predloženie.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK