Hai cercato la traduzione di täytäntöönpanovaltuuksiaja da Finlandese a Svedese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Svedese

Informazioni

Finlandese

kilpailun suojelua käsittelevän komitean perustaminen on ollut hidastaja sen täytäntöönpanovaltuuksiaja budjettimäärärahoja on vahvistettava.

Svedese

arbetet med att upprätta en kommission för skydd av konkurrens har gått långsamt, och dess befogenheter och budgetresurser måste stärkas. kas.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

komission olisi tämän direktiivin mukaisesti täytäntöönpanovaltuuksiaan käyttäessään noudatettava seuraavia periaatteita:

Svedese

vid utövandet av sina genomförandebefogenheter enligt detta direktiv bör kommissionen respektera följande principer:

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Finlandese

sillä rikottaisiin suoraan komission hallinto- ja täytäntöönpanovaltuuksia, ja sillä voitaisiin helposti tehdä asetuksista käyttökelvottomia.

Svedese

detta skulle direkt inkräkta på dess befogenheter gällande förvaltning och genomförande och skulle mycket väl göra förordningarna obrukbara.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Finlandese

jos valtuutettu viranomainen ei ole julkishallinnon laitos tai kyseisen jäsenvaltion yksityisoikeuden alainen laitos, joka suorittaa julkisen palvelun tehtävää, vastuuviranomainen ei voi siirtää kyseiselle viranomaiselle täytäntöönpanovaltuuksia, jos niihin sisältyy laajaa poliittista harkintavaltaa.

Svedese

om den delegerade myndigheten inte är en offentlig förvaltning eller ett privaträttsligt organ som omfattas av medlemsstatens lagstiftning och som har ett offentligt uppdrag, får den ansvariga myndigheten inte till den myndigheten delegera verkställande befogenheter som omfattar ett betydande skönsmässigt handlingsutrymme och som kan användas som ett verktyg för politiska överväganden.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Finlandese

1.2.10 lisäksi on arvioitava täytäntöönpanovaltuuksien harjoittamista sekä yhteisössä (suora täytäntöönpano, sääntelykomiteamenettely, sääntelyvirastot) että jäsenvaltioissa (ministeriöt, hajautetut viranomaiset, riippumattomat hallintoviranomaiset), niiden vaikutuksia (oikeussubjekteilta edellytetyt hallinnolliset toimet, kustannukset, monimutkaisuus) ja valvonnan tai mahdollisten seuraamuksien tehokkuutta. lainsäätäjän on voitava valvoa tätä toimintaa, joka on samalla sekä sääntelyä että täytäntöönpanoa.

Svedese

1.2.10 man bör utvärdera hur befogenheterna vad gäller tillämpningen utövas, både på eu-nivå (direkt tillämpning, system med föreskrivande kommittéer, tillsynsorgan) och på nationell nivå (ministerier, decentraliserade myndigheter, oberoende förvaltningsmyndigheter), vilka effekter de får (administrativa åtgärder som krävs av användarna, kostnader, komplexitet) och hur effektiva kontrollerna eller de eventuella sanktionerna är. lagstiftaren bör kunna utföra en uppföljning av denna tillämpningsfas som innefattar både lagstiftningen och dess tillämpning.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

28. komissiolle siirrettäviksi soveltuvat parhaiten asiat, joissa markkinat, joilla keskittymä saattaa vaikuttaa kilpailuun, ovat maantieteellisesti kansallisia laajemmat [30], tai joilla keskittymän vaikutusalaan mahdollisesti kuuluvat markkinat ovat kansallisia laajemmat ja keskittymän pääasiallinen taloudellinen vaikutus liittyy kyseisiin markkinoihin. tällaisissa tapauksissa, kun kilpailuvaikutukset ulottuvat kansallisten rajojen ulkopuolelle ja edellyttäisivät sen vuoksi mahdollisesti tutkimuksia useissa maissa ja asianmukaisia täytäntöönpanovaltuuksia, komissiolla on todennäköisesti parhaat edellytykset tutkia asia.

Svedese

28. de ärenden som lämpar sig bäst för ett hänskjutande till kommissionen är ärenden där den eller de marknader där konkurrensen kan komma att påverkas är vidare än nationella [30] eller där vissa av de marknader som potentiellt påverkas är vidare än nationella och de huvudsakliga ekonomiska verkningarna av koncentrationen har anknytning till dessa marknader. eftersom konkurrensdynamiken i sådana ärenden sträcker sig över territorier som går utöver nationsgränserna och de därmed kan kräva utredningsinsatser i flera olika länder och att den handläggande myndigheten har lämpliga utredningsbefogenheter, är det troligt att kommissionen har de bästa förutsättningarna att genomföra undersökningen.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

31. lisäksi olisi otettava huomioon mahdollisimman suuressa määrin se, onko komissiolla erityisen hyvät edellytykset asian tutkimiseen asianmukaisesti, erityisesti kun otetaan huomioon sellaiset tekijät kuin erityisasiantuntemus tai aikaisempi kokemus kyseisellä alalla. mitä suuremmat mahdollisuudet keskittymällä on vaikuttaa kilpailuun yhden jäsenvaltion alueen ulkopuolella, sitä todennäköisempää on, että komissiolla on paremmat edellytykset tutkia asia, erityisesti kun on kyse tosiseikkojen selvittämisestä ja täytäntöönpanovaltuuksista.

Svedese

31. i största möjliga utsträckning bör man också beakta om kommissionen är särskilt väl ägnad att göra en korrekt prövning av ärendet. därvid beaktas särskilt omständigheter som särskild sakkunskap eller tidigare erfarenheter från den berörda sektorn. ju mer en koncentration sannolikt påverkar konkurrensen inom ett område som går utöver en medlemsstat, desto troligare är det att kommissionen har bättre förutsättningar att genomföra undersökningen, särskilt i fråga om att inhämta faktauppgifter och utöva utredningsbefogenheter.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

67. kabotaasipalvelut ja kansainväliset hakurahtipalvelut on vapautettu perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan sellaisten täytäntöönpanosääntöjen soveltamisesta, joista on säädetty alun perin asetuksessa (ety) n:o 4056/86 ja sen jälkeen asetuksessa (ey) n:o 1/2003. nämä ovat nykyisin ainoat alat, joihin ei sovelleta kyseisiä täytäntöönpanosääntöjä. tehokkaiden täytäntöönpanovaltuuksien puuttuminen näiltä aloilta on sääntelyn kannalta epätavallista.

Svedese

67. cabotage och trampfart har inte tidigare omfattats av de regler för tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget som fastställdes ursprungligen i förordning (eeg) nr 4056/86 och därefter i förordning (eg) nr 1/2003. för närvarande är cabotage och trampfart de enda sektorer som inte omfattas av reglerna om tillämpning av gemenskapens konkurrensregler. det faktum att det råder brist på effektiva genomförandebestämmelser avseende de aktuella sektorerna är en brist ur lagstiftningssynpunkt.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(12) kabotaasipalvelut ja kansainväliset hakurahtipalvelut on vapautettu perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan sellaisten täytäntöönpanosääntöjen soveltamisesta, joista on säädetty alun perin asetuksessa (ety) n:o 4056/86 ja sen jälkeen asetuksessa (ey) n:o 1/2003. nämä ovat nykyisin ainoat alat, joihin ei sovelleta kyseisiä täytäntöönpanosääntöjä. tehokkaiden täytäntöönpanovaltuuksien puuttuminen näiltä aloilta on sääntelyn kannalta epätavallista.

Svedese

(12) cabotage och internationell trampfart har inte tidigare omfattats av de regler för tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget som ursprungligen fastställdes i förordning (eeg) nr 4056/86 och därefter i förordning (eg) nr 1/2003. för närvarande är cabotage och trampfart de enda sektorer som inte omfattas av reglerna om tillämpning av gemenskapens konkurrensregler. det faktum att det råder brist på effektiva genomförandebestämmelser för dessa sektorer är en brist ur lagstiftningssynpunkt.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tietokantaan luotavan keskustelufoorumin välityksellä sellaisista tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksista, joita ne ovat myöntäneet toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (ey) n:o 2006/2004 4 artiklan 6 kohdassa säädettyjen valtuuksien lisäksi.

Svedese

medlemsstaterna skall, genom det diskussionsforum som skall göras tillgängligt i databasen, informera kommissionen och övriga medlemsstater om utökade utrednings- och tillsynsbefogenheter som tilldelas behöriga myndigheter utöver de som anges i artikel 4.6 i förordning (eg) nr 2006/2004.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

kun jäsenvaltio ilmoittaa asetuksen (ey) n:o 2006/2004 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille sen elimen nimen, jonka se on nimennyt kyseisen asetuksen 4 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaisesti ja jonka oikeutetun edun mukaista on, että yhteisön sisäiset rikkomukset lopetetaan tai kielletään, sen on täsmennettävä, mitä tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksia kyseiselle elimelle on myönnetty.

Svedese

när en medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 i förordning (eg) nr 2006/2004 underrättar kommissionen och de övriga medlemsstaterna om ett organ som i enlighet med artikel 4.2 i den förordningen har utsetts till ett organ som har ett berättigat intresse av att överträdelser inom gemenskapen upphör eller förbjuds, skall medlemsstaten ange de utrednings- och tillsynsbefogenheter som detta organ har tilldelats.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava pyynnön esittävän viranomaisen keskinäisiin avunantopyyntöihin viipymättä parhaan kykynsä mukaan käyttäen kaikkia asianmukaisia tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksiaan.

Svedese

en anmodad myndighet skall efter bästa förmåga tillmötesgå varje begäran om ömsesidigt bistånd från en ansökande myndighet, utan dröjsmål och genom att använda alla lämpliga utrednings- och tillsynsbefogenheter.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

3. rahaston varojen rahoituksellista täytäntöönpanoa varten komissio siirtää täytäntöönpanovaltuuksia omille yksiköilleen. komissio ilmoittaa tästä tehtävien siirrosta akt-valtioille ja kehitysrahoitusyhteistyön akt — ey-komitealle."

Svedese

3. för att säkerställa det finansiella genomförandet av fondens medel skall kommissionen delegera genomförandebefogenheter inom sina avdelningar. kommissionen skall underrätta avs-staterna och avs — eg-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete om delegeringen."

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Finlandese

g) muut luonteeltaan yksinomaan taloudelliset, ominaisuuksiltaan ja soveltamisalaltaan vastaavanlaiset seuraamukset, joista säädetään neuvoston antamissa alakohtaisissa säännöstöissä asianomaisen alan tarpeiden mukaan ja neuvoston komissiolle antamia täytäntöönpanovaltuuksia noudattaen.

Svedese

g) andra sanktioner av enbart ekonomisk karaktär, av motsvarande slag och omfattning, om vilka stadgas i de regler för olika sektorer som rådet antagit beroende på den berörda sektorns särskilda behov och i överensstämmelse med de verkställighetsbefogenheter som rådet givit kommissionen.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

2. yhteisön tarkastajilla ei ole poliisi-eikä täytäntöönpanovaltuuksia heidät lähettäneen jäsenvaltion suvereniteettiin ja lainkäyttövaltaan kuuluvien alueiden ja yhteisön vesien ulkopuolella.

Svedese

2. gemenskapsinspektörer skall inte ha några polisiära eller verkställande befogenheter utanför de territorier eller gemenskapsvatten som ligger under deras medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

komission tarkastajien on esitettävä kirjallinen valtuutus, josta ilmenevät heidän henkilöllisyytensä ja virka-asemansa. komission tarkastajien toimivalta ei ylitä kansallisten tarkastajien toimivaltaa, eikä heillä ole poliisi-eikä täytäntöönpanovaltuuksia. komission ilman kyseisen jäsenvaltioiden tarkastajien apua toteuttamaa tarkastusta ei voida suorittaa, jos tarkastuksen kohteena oleva osapuoli vastustaa sitä.

Svedese

kommissionens inspektörer skall kunna styrka sin identitet och behörighet skriftligen. de skall inte ha någon behörighet som går utöver de nationella inspektörernas och de skall inte ha några polisiära eller verkställande befogenheter. i synnerhet får en kommissionsinspektion utan stöd av den berörda medlemsstatens inspektörer inte genomföras om den som skall inspekteras motsätter sig detta.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(43) komission olisi tämän direktiivin mukaisesti täytäntöönpanovaltuuksiaan käyttäessään noudatettava seuraavia periaatteita:

Svedese

(43) kommissionen bör, då den utövar sina genomförandebefogenheter enligt detta direktiv, beakta följande principer:

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(41) tämän direktiivin mukaisia täytäntöönpanovaltuuksia käyttäessään komission olisi otettava huomioon:

Svedese

(41) när kommissionen utövar sina genomförandebefogenheter i enlighet med detta direktiv bör den beakta följande principer:

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(4) luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetulla euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/12/ey(3) perustettiin neuvoa-antava pankkikomitea komission neuvomiseksi lainsäännön kehittämisessä ja avustamiseksi sen täytäntöönpanovaltuuksien harjoittamisessa pankkialalla.

Svedese

(4) genom europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/eg av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut(3) bildades rådgivande bankkommittén för att ge kommissionen råd angående utvecklingen av lagstiftningen och för att biträda kommissionen i utövandet av dess genomförandebefogenheter på bankområdet.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(25) direktiivillä 91/675/ety perustetun vakuutuskomitean tehtävänä on avustaa komissiota vakuutusdirektiivien mukaisten täytäntöönpanovaltuuksien käyttämisessä sekä etenkin vakuutusalalla tapahtuneen kehityksen edellyttämien teknisten muutosten tekemisessä; tällaiset toimenpiteet toteutetaan päätöksen 1999/468/ey mukaisesti.

Svedese

(25) försäkringskommittén, som inrättades genom direktiv 91/675/eeg, har till uppgift att biträda kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter enligt direktiven på försäkringsområdet och särskilt för att göra de nödvändiga tekniska anpassningarna till utvecklingen inom försäkringssektorn; sådana åtgärder vidtas i enlighet med beslut 1999/468/eg.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK