Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di issekwestrati da Maltese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Maltese

Inglese

Informazioni

Maltese

Prodotti foloz issekwestrati mid-Dwana

Inglese

Counterfeit products seized by Customs

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1

Maltese

In-numru ta' karkassi sħaħ issekwestrati [...]

Inglese

Number of whole carcases seized [... ]

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

Spezzjoni u teħid ta’ kampjuni ta’ oġġett li r-rilaxx tagħhom ġie sospiż jew li ġew issekwestrati

Inglese

Inspection and sampling of goods whose release has been suspended or which have been detained

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

Instabu madwar 15,000 numru tal-karti tal-kreditu li ġew kompromessi fil-kompjuters issekwestrati.

Inglese

Around 15,000 compromised credit card numbers were found on seized computers.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

Dawn il-kwantitajiet jistgħu mbagħad jiġu relatati mal-kwantitajiet totali ta’ tali sustanzi mwaqqfa jew issekwestrati mad-dinja kollha.

Inglese

These quantities can then be related to the total quantities of such substances stopped or seized world-wide.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

Skond lArtikolu 28.5, l-ishma talbanek ċentrali nazzjonali filkapital sottoskritt tal-BĊE ma jistgħux jiġu trasferiti, mirhuna jew issekwestrati.

Inglese

Subject to Article 28.5, the shares of the national central banks in the subscribed capital of the ECB may not be transferred, pledged or attached.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

Skond lArtikolu 28.5, l-ishma talbanek ċentrali nazzjonali fil-kapital sottoskritt talBĊE ma jistgħux jiġu trasferiti, mirhuna jew issekwestrati.

Inglese

Subject to Article 28.5, the shares of the national central banks in the subscribed capital ofthe ECB may not betransferred, pledged or attached.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

L-azzjoni li ttieħdet rigward it-tieni netwerk wasslet għal 44 arrest matul l-operazzjoni (li segwew 15-il arrest li kien sar qabel; 59 arrest b'kollox) f'diversi Stati Membri, żewġ workshops illegali għall-produzzjoni ta' apparat u softwer biex jiġu mmanipulati terminali tal-Point-of-Sale ġew żarmati, ġew issekwestrati tagħmir elettroniku illegali, dejta finanzjarja, karti kklonati u flus kontanti.

Inglese

The second network that was tackled resulted in 44 arrests during the operation (which followed 15 previous arrests; 59 arrests in total) in several Member States, two illegal workshops for producing devices and software to manipulate Point-of-Sale terminals dismantled, illegal electronic equipment, financial data, cloned cards, and cash seized.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

2.4 Taħt dawn ir-Regolamenti, l-Istati Membri jiġbru flimkien u jirrapportaw it-tunnellaġġi ta’ ċerti sustanzi skedati (jiġifieri, immonitorjati u kkontrollati speċifikament) u mhux skedati (immonitorjati b’mod volontarju) li twaqqfu (qabel ma bdiet il-konsenja) jew ġew issekwestrati (matul jew wara l-konsenja).

Inglese

2.4 Under these Regulations, Member States collate and report the tonnages of certain scheduled (i.e. specifically monitored and controlled) and unscheduled (voluntarily monitored) substances that have been stopped (before delivery commenced) or seized (during or post-delivery).

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

4.5 Din il-kooperazzjoni diġà wasslet għal tnaqqis drastiku fil-kwantitajiet ta’ prekursuri tad-droga mwaqqfa jew issekwestrati fi ħdan l-UE – ħaġa li nisperaw tindika li l-UE m’għadhiex titqies bħala mira faċli.

Inglese

4.5 This cooperation has already led to a drastic reduction in the quantities of drug precursors stopped or seized within the EU – hopefully indicating that the EU is no longer regarded as an easy target.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

L-oġġetti li mhumiex ġejjin mill-Komunita` li tħallew f’idejn l-Istat, ġew issekwestrati jew konfiskati għandhom jitqiesu li għaddew mill-proċedura ta’ ħżin temporanju.

Inglese

Non-Community goods which have been abandoned to the State, seized or confiscated shall be deemed to be placed under the temporary storage procedure.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

L-assi u l-fondi kollha li qabel kienu ssekwestrati jew iffriżati skond ir-Regolamenti (KEE) Nru 990/93 u (KE) Nru 2471/94 jistgħu jiġu rilaxxjati mill-Istati Membri skond il-liġi, sakemm kull assi minn dawn li huma bla ħsara għal kull pretensjoni, rahan, sentenza tal-qorti, ingombru jew piżijiet, jew li huma l-assi ta' persuna, ta' assoċjazzjoni, ta' korporazzjoni jew ta' entità oħra misjuba jew maħsuba li jkunu falluti skond il-liġi jew skond il-prinċipji tal-kontabilità li jipprevalu fl-Istat Membru relevanti, għandhom jibqgħu ffriżati jew issekwestrati sakemm jiġu rilaxxjati skond il-liġi applikabbli.

Inglese

All assets and funds previously impounded or frozen pursuant to Regulations (EEC) No 990/93 and (EC) No 2471/94 may be released by Member States in accordance with the law, provided that any such assets that are subject to any claims, liens, judgments or incumbrances, or which are the assets of any person, partnership, corporation or other entity found or deemed to be insolvent under the law or the accounting principles prevailing in the relevant Member State, shall remain frozen or impounded until released in accordance with the applicable law.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

Dawk il-passi għandhom jinkludu dawk il-miżuri neċessarji biex jiżguraw li assi li huma s-soġġett ta' talba minn Stat Membru ieħor jistgħu jiġu iffriżati jew issekwestrati bi prontezza sabiex talba għall-konfiska magħmula wara ma tigix sfrattata.

Inglese

Those steps shall include such measures as may be necessary to ensure that assets which are the subject of a request from another Member State may be frozen or seized expeditiously so that a later confiscation request is not frustrated.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

Fl-istruttura ta' kif taħdem in-Network Ġudizzjarja Ewropea, kull Stat Membru għandu jipprepara gwida faċli għal min jużaha, li tinkludi fiha informazzjoni dwar minn fejn jista' jinkiseb parir, filwaqt li turi biċ-ċar l-għajnuna li jista' jipprovdi biex jiġu identifikati, rintraċċati, iffriżati jew issekwestrati u ikkonfiskati ingħodda u qligħ mill-kriminalità.

Inglese

Within the framework of the functioning of the European Judicial Network, each Member State shall prepare a user-friendly guide, including information about where to obtain advice, setting out the assistance it can provide in identifying, tracing, freezing or seizing and confiscating instrumentalities and the proceeds from crime.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

Fejn tkun intlaqgħet applikazzjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom, fuq talba u meta disponibbli għalihom, jgħarrfu lid-detentur tad-deċiżjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tad-destinatarju, tal-ispeditur, tad-dikjarant jew tad-detentur tal-oġġetti, bil-proċedura doganali u bl-oriġini, bil-provenjenza u d-destinazzjoni tal-oġġetti li r-rilaxx tagħhom ġie sospiż jew li ġew issekwestrati.

Inglese

Where an application has been granted, the customs authorities shall, upon request and where available to them, inform the holder of the decision of the names and addresses of the consignee, the consignor and the declarant or the holder of the goods, of the customs procedure and of the origin, provenance and destination of the goods whose release has been suspended or which have been detained.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

L-awtoritajiet doganali għandhom jagħtu lid-detentur tad-deċiżjoni u lid-dikjarant jew lid-detentur tal-oġġetti l-opportunità li jispezzjonaw l-oġġetti li r-rilaxx tagħhom ġie sospiż jew li ġew issekwestrati.

Inglese

The customs authorities shall give the holder of the decision and the declarant or the holder of the goods the opportunity to inspect the goods whose release has been suspended or which have been detained.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

L-awtoritajiet doganali għandhom jinfurmaw lid-detentur bid-deċiżjoni u lid-dikjarant jew lid-detentur tal-oġġetti bil-kwantità attwali jew stmata u bin-natura attwali jew preżunta tal-oġġetti, inklużi stampi disponibbli tagħhom, kif xieraq, li r-rilaxx tagħhom ġie sospiż jew li ġew issekwestrati.

Inglese

The customs authorities shall inform the holder of the decision and the declarant or the holder of the goods of the actual or estimated quantity and the actual or presumed nature of the goods, including available images thereof, as appropriate, whose release has been suspended or which have been detained.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

L-awtoritajiet doganali għandhom ukoll, fuq talba u fejn disponibbli għalihom, jgħarrfu lid-detentur tad-deċiżjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tad-destinatarju, tal-ispeditur u tad-dikjarant jew tad-detentur tal-oġġetti, bil-proċedura doganali u bl-oriġini, bil-provenjenza u d-destinazzjoni tal-oġġetti li r-rilaxx tagħhom ġie sospiż jew li ġew issekwestrati.

Inglese

The customs authorities shall also, upon request and where available to them, inform the holder of the decision of the names and addresses of the consignee, the consignor and the declarant or the holder of the goods, of the customs procedure and of the origin, provenance and destination of the goods whose release has been suspended or which have been detained.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

Il-paragrafu ta' hawn fuq għandu jkun japplika bħala analogu għall-ammont (garanziji issekwestrati, rifużjoni ta' pagamenti, etc.) li l-awtorità responsabbli tkun meħtieġa li tirkupra f'isem il-Fond.

Inglese

The above paragraph shall apply by analogy to amounts (forfeited guarantees, reimbursed payments, etc.) that the responsible authority is required to recover on behalf of the Fund.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Maltese

Bla ħsara għallparagrafu (5), l-ishma talbanek ċentrali nazzjonali fil-kapital sottoskritt talBank Ċentrali Ewropew ma jistgħux jiġu trasferiti, mirhuna jew issekwestrati.

Inglese

Subject to paragraph 5, the shares of the national central banks in the subscribed capital of the European Central Bank may not be transferred, pledged or attached.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Ottieni una traduzione migliore grazie a contributi umani

Aiuta a valutare ricerche analoghe:

Ci sono utenti che chiedono aiuto:

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK