Hai cercato la traduzione di rimborsabbli da Maltese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Maltese

Inglese

Informazioni

Maltese

servizz partikolari jkun rimborsabbli?

Inglese

will a given service be reimbursable?

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

il-vat ma għandiex tkun spiża eliġibbli, ħlief il-vat mhux rimborsabbli.

Inglese

vat shall not be an eligible cost, except for non-refundable vat.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

jiena konxju/a li l-ħlas tal-applikazzjoni tal-rtp mhux rimborsabbli taħt kwalunkwe ċirkostanza.

Inglese

i am aware that the rtp application fee is not refunded under any circumstances.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

dan ikopri l-għotjiet rimborsabbli u linji ta’ kreditu ġestiti direttament mill-awtorità ta’ ġestjoni jew korpi intermedjarji.

Inglese

this covers reimbursable grants and credit lines directly managed by the managing authority or intermediate bodies.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

“għotja rimborsabbli”: kontribuzzjoni finanzjarja diretta permezz ta’ donazzjoni li tista’ tkun totalment jew parzjalment rimborsabbli mingħajr imgħax.”

Inglese

"reimbursable grant": a direct financial contribution by way of a donation which can be totally or partially reimbursable without interest."

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Maltese

ir-rati ta' sussitenza stabbiliti fil-kolonni i u ii għandhom jiġu mnaqqsa bi 330 bfrs u bi 315 bfrs rispettivament għal kwalunkwe assenza ta' ġurnata fuq missjoni, li għandha titqies skond il-paragrafu 4, li matulha, l-membru tal-persunal ikun daħal fi spejjeż għall-akkomodazzjoni rimborsabbli mill-fondazzjoni.

Inglese

the subsistence rates set out in columns i and ii shall be reduced by bfrs 330 and bfrs 315 respectively for any day's absence on mission, reckoned in accordance with paragraph 4, during which the staff member has incurred sleeper costs reimbursable by the foundation.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Maltese

fejn is-somma totali li kieku jirċievu permezz tar-rimborż tkun iżjed mis-somma tar-rimborż imsemmi fil-paragrafu 1, id-differenza għandha tkun imnaqqsa mill-ammont li jkun irid jiġi rimborżat skond paragrafu 1, bl-eċċezzjoni ta' rimborżimiksuba taħt skema ta' assigurazzjoni privata supplimentari tal-mard li tkopri dik il-parti ta' l-ispiża li ma tkunx rimborsabbli taħt paragrafu 1.";

Inglese

where the total which they would receive by way of reimbursement exceeds the sum of the reimbursements provided for in paragraph 1 , the difference shall be deducted from the amount to be reimbursed pursuant to paragraph 1 , with the exception of reimbursements obtained under a private supplementary sickness insurance scheme covering that part of the expenditure which is not reimbursable under paragraph 1. ";

Ultimo aggiornamento 2012-12-30
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Translated.com
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Maltese

bħala parti minn programm operattiv, il-fondi strutturali jistgħu jikkofinanzjaw għajnuna li trid titħallas lura f’forma ta’ għotjiet rimborsabbli, jew linji ta’ kreditu ġestiti mill-awtorità ta’ ġestjoni permezz ta’ korpi intermedjarji li huma istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi.

Inglese

as part of an operational programme, the structural funds may co-finance repayable assistance in the form of reimbursable grants, or credit lines managed by the managing authority through intermediate bodies which are public financial institutions.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

meta lispejjeż li huma rimborsabbli jkunu saru f'valuta li mhijiex l-euro jew meta latti li jwasslu għallkumpens ikunu twettqu f'pajjiż li m'għandux l-euro bħala l-valuta tiegħu, ilkonverzjoni tal-flus għandha ssir skond ir-rata tal-kambju ta’ referenza talbank centrali ewropew fil-jum tal-pagament.

Inglese

where expenses to be refunded have been incurred in a currency other than the euro or where the steps in respect of which payment is due were taken in a country of which the euro is not the currency, conversions of currency shall be made at the official rates of exchange of the european central bank on the day of payment.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

meta lispejjeż li huma rimborsabbli jkunu saru f’valuta li mhijiex l-euro jew meta latti li jwasslu għallkumpens twettqu f’pajjiż li m’għandux l-euro bħala l-valuta tiegħu, it-tisrif tal-flus għandu jsir skond ir-rata tal-kambju ta’ riferiment talbank Ċentrali ewropew fil-jum tal-pagament.

Inglese

where expenses to be recovered have been incurred in a currency other than the euro or where the steps in respect of which payment is due were taken in a country of which the euro is not the currency, conversions of currency shall be made at the official rates of exchange of the european central bank on the day of payment.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

għal dan il-għan il-mif tikkombina self minn riżorsi tal-bei ma’ sostenn mhux rimborsabbli tal-phare biex tħaffef l-ikkompletar ta’ investimenti żgħar għall-infrastruttura lokali.

Inglese

to this end, the mif combines loans from eib resources with non-reimbursable phare support to accelerate the completion of small local infrastructure investments.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

l-istrumenti ta' self u qsim tar-riskju minn riżorsi ta' l-ifis huma kombinati ma' inċentivi finanzjarji mhux rimborsabbli għal intermedjarji finanzjarji lokali.

Inglese

loan and risk-sharing instruments from resources of ifis are combined with non-reimbursable financial incentives for local financial intermediaries.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

mudell wieħed eżistenti huwa bbażat fuq rimborż mill-kontribwenti istituzzjonali u awtoritajiet nazzjonali, li jiddeċiedu jekk l-mhealth tistax tiġi inkluża fin-nomenklatura ta' attivitajiet ta' kura tas-saħħa rimborsabbli.

Inglese

one existing model is based on reimbursement by institutional payers and national authorities, which decide whether mhealth can be included into the nomenclature of reimbursable healthcare activities.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

miżuri biex il-perijodu inizjali għall-ħlasijiet tal-prefinanzjament ta’ fondi li mhumiex rimborsabbli u tal-kuntratti tal-ue jitnaqqas minn 30 għal 20 ġurnata (dan jammonta għal eur 9,5 biljun); għall-ħlasijiet l-oħra ġestiti b’mod ċentralizzat, l-għan huwa li l-iskadenzi għall-ħlas jitnaqqsu minn 45 għal 30 ġurnata (fil-każ ta’ għotjiet);

Inglese

measures to reduce from 30 to 20 days the initial pre-financing payment period of non-reimbursable funding and eu contracts (this amounts to eur 9.5 billion); in respect of payments administered centrally, the aim is to reduce the payment period from 45 to 30 days (in the case of grants);

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

minħabba f’hekk, proprjament – u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 11 tar-regolament tal-kunsill (ke) 1081/2006, li diġà jipprevedi li l-għajnuna tista’ tkun għotja rimborsabbli – għajnuna li trid titħallas lura jidher li mhijiex koperta mir-regolament applikabbli.

Inglese

as a result, strictly speaking - and without prejudice to provisions of article 11 of council regulation (ec) 1081/2006, which already provides that assistance can take the form of reimbursable grant – repayable assistance seems not to be covered by the applicable regulation.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

l-artikolu 11 tar-regolament (ke) 1081/2006 jindika l-forma tal-għajnuna pprovduta mill-fse: għotjiet mhux rimborsabbli individwali jew globali, għotjiet rimborsabbli, tnaqqis fl-imgħax tas-self, mikrokrediti, fondi ta’ garanzija u x-xiri ta’ prodotti u servizzi skont ir-regoli tal-akkwist pubbliku.

Inglese

article 11 of regulation (ec) 1081/2006 indicates the form of assistance provided by the esf: non reimbursable individual or global grants, reimbursable grants, loan interest rebates, micro-credits, guarantee funds and the purchase of goods and services in compliance with public procurement rules.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

għaldaqstant, huwa meħtieġ, f’konformità mal-artikolu 11(1) tar-regolament (ke) nru 1081/2006 tal-parlament ewropew u tal-kunsill tal-5 ta’ lulju 2006 dwar il-fond soċjali ewropew u li jħassar ir-regolament (ke) nru 1784/19994, li diġà jipprevedi li l-għajnuna tista’ tkun f’forma ta’ għotjiet rimborsabbli, li jkun stipulat f’taqsima ġdida tar-regolament (ke) nru 1083/2006 li l-fondi strutturali jistgħu jikkonfinanzjaw l-għajnuna li trid titħallas lura.

Inglese

it is therefore necessary, in line with article 11(1) of regulation (ec) no 1081/2006 of the european parliament and of the council of 5 july 2006 on the european social fund and repealing regulation (ec) no 1784/19994, which already provides that assistance can take the form of reimbursable grants, to set out in a new section of regulation (ec) no 1083/2006 that the structural funds may co-finance repayable assistance.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

il-kese jilqa’ wkoll emendi għall-metodu ta’ kif jiġu trattati l-mezzi baġitarji tal-ue fid-direzzjoni ta’ aktar effiċjenza permezz ta’ applikazzjoni usa’ ta’ strumenti rimborsabbli u t-tfittxija tal-komplementarità tagħhom mas-sussidji tal-fondi.

Inglese

the eesc would also welcome an amendment to the method of handling eu budgetary resources, with the aim of achieving greater effectiveness via the wider use of repayable instruments and seeking complementarity with subsidy funds.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

b. lingwi o]ra permezz ta' deroga espressa mill-kwesturi f'ka\i[[ustifikat bix-xieraq, id-deputat jista' ju\a l-envelopannwali massimu ta' 5.000 euros imsemmi fuq g]allistudju ta' lingwi o]ra g]ajr dawk imsemmija fuq (a),filwaqt li jippre\enta rapport dirett dwar l-attività uffi`jaliparlamentari tag]hom:(a) fil-postijiet taxxog]ol normali talparlament ewropewjew fi ]dan stat membru fejn huma jkunu [ew eletti: fi]dan skola jew istituzzjoni mg]ammra g]at-tag]lim tallingwa kon`ernata, jew g]and g]alliem tal-lingwiindipendenti ggradwat;(b) b'mod e``ezzjonali, u fuq awtorizzazzjoni talkwesturi, f'pajji\ ie]or fejn il-lingwa studjata hija lingwauffi`jali, fi skola jew istituzzjoni mg]ammra g]at-tag]limtal-lingwa kon`ernata.l-ispejje\ tat-tag]lim biss huma rimborsabbli.

Inglese

with regard to all the courses followed in accordancewith the provisions set out in (b) and/or (c) above,members shall be entitled, in addition to thereimbursement of tuition fees, and in accordance with articles 8 and 12 of the rules governing the payment ofexpenses and allowances to members, to:•reimbursement of up to two return journeys per year(article 8)•a reduced subsistence allowance (article 12) for amaximum of 20 days per year.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

dik it-taqsima għandha tkopri l-għotjiet rimborsabbli u linji ta’ kreditu ġestiti mill-awtorità ta’ ġestjoni permezz ta’ korpi intermedjarji li huma istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi.

Inglese

that section should cover reimbursable grants and credit lines managed by the managing authority through intermediate bodies which are public financial institutions.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK