Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di scheepsuitrusting da Olandese a Ceco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Olandese

Ceco

Informazioni

Olandese

c) bunkers tot 5000 ton, scheepsvoorraden en scheepsuitrusting.

Ceco

c) zásobníky pohonných hmot na méně než 5000 tun, lodní zásoby a vybavení k použití na lodích.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Dit artikel is niet van toepassing op de certificatie van afzonderlijke onderdelen van de scheepsuitrusting.

Ceco

Tento článek se nevztahuje na vydávání osvědčení pro specifické položky námořního zařízení.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

5.10 De productie van scheepsuitrusting, waaronder veiligheidsvoorzieningen voor schepen en de recreatiesector, is een belangrijke industrietak in de EU.

Ceco

5.10 Výroba zařízení, včetně bezpečnostních zařízení pro lodě a průmysl volného času, je v EU významná.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

ML9 Oorlogsschepen, speciale scheepsuitrusting en toebehoren, zoals hieronder, en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen voor militair gebruik:

Ceco

ML9 Válečná plavidla, speciální námořní výzbroj a výstroj a příslušenství, jejich součásti určené speciálně pro vojenské použití:

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

sector, want dergelijke voorschriften zijn er voor allerlei producten, van scheepsuitrusting en mobiele telefoons tot personenauto’s en medische apparatuur.

Ceco

Předpisy vyžadující vnitrostátní schválení typu před uvedením výrobků na trh jsou proto považovány za běžné opatrnosti (99).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

De werf begon daarom, voor de scheepsuitrusting en -reparatie, telkens een tweede schip parallel aan het direct aan de kade liggende schip vast te maken.

Ceco

Loděnice proto začala v případě vybavování a oprav lodí upevňovat druhou loď paralelně k lodi, která kotví přímo u hráze.

Ultimo aggiornamento 2014-11-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

2.1.4 In de Europese scheepsbouwsector is een netwerk van allerlei verschillende bedrijven ontstaan, waaronder scheepswerven, fabrikanten van scheepsuitrusting en een reeks gespecialiseerde dienstverleners.

Ceco

2.1.4 V Evropě se vyvinula diverzifikovaná síť společností, které se nějakým způsobem podílejí na výstavbě lodí, včetně loděnic, výrobců lodního zařízení a vybavení a poskytovatelů řady dalších specializovaných služeb.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

De bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van maritieme actoren, met inbegrip van scheepswerven, leveranciers van scheepsuitrusting en rederijen mag geen belemmering vormen voor gewone zakelijke transacties en contractueel overeengekomen diensten tussen deze partijen.

Ceco

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví dotčených subjektů v oblasti námořní plavby, jako jsou například loděnice, dodavatelé vybavení a majitelé lodí, by neměla bránit běžným obchodním transakcím a smluvně dohodnutým službám mezi těmito subjekty.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

De erkende organisatie, evenals haar deskundigen en technisch personeel, verrichten hun werkzaamheden zonder op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de intellectuele-eigendomsrechten van scheepswerven, leveranciers van scheepsuitrusting en rederijen, met inbegrip van octrooien, licenties, knowhow of enigerlei andere vorm van kennis waarvan het gebruik op internationaal, communautair of nationaal niveau rechtsbescherming geniet; in geen geval en onverminderd de beoordelingsbevoegdheden van de lidstaten en de Commissie, en met name uit hoofde van artikel 9, zijn de erkende organisatie, de deskundigen of het technisch personeel die respectievelijk dat zij in dienst heeft gerechtigd commercieel relevante gegevens die zij in het kader van hun inspectie-, verificatie- of controlewerkzaamheden met betrekking tot schepen in aanbouw of schepen waaraan reparaties zijn verricht hebben verkregen, over te dragen of te verspreiden.

Ceco

Uznaný subjekt, jeho inspektoři a technický personál musí vykonávat své činnosti, aniž by byla jakkoli porušována práva duševního vlastnictví loděnic, dodavatelů vybavení a majitelů lodí, včetně patentů, licencí, know-how a jakýchkoli dalších znalostí, na jejichž užívání se vztahuje právní ochrana na mezinárodní úrovni, na úrovni Společenství nebo jednotlivých států; ani uznaný subjekt, ani inspektoři a technický personál, které uznaný subjekt zaměstnává, nesmí v žádném případě, a aniž jsou dotčeny hodnotící pravomoci členských států a Komise, zejména podle článku 9, předávat nebo vyzrazovat údaje významné z obchodního hlediska, které získají při inspekcích, ověřování a dozoru nad stavbou lodí a jejich opravami.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Met het oog op classificatie erkennen erkende organisaties certificaten van scheepsuitrusting waarop het merk in de vorm van een wiel is aangebracht in overeenstemming met Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen [8].Zij brengen bij de Commissie en de lidstaten periodiek verslag uit over fundamentele voortgang op het gebied van de normen en de wederzijdse erkenning van certificaten voor materialen, uitrusting en onderdelen.

Ceco

Pro účely klasifikace uznané subjekty uznávají osvědčení vztahující se na námořní zařízení se značkou shody v souladu se směrnicí Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení [8].Předkládají Komisi a členským státům pravidelné zprávy o základním vývoji v oblasti norem a vzájemného uznávání osvědčení pro materiál, vybavení a součásti.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Scheepsuitrusting die in bijlage A.1 bij Richtlijn 96/98/EG inzake de uitrusting van zeeschepen is opgenomen en die aan de voorschriften van die richtlijn voldoet, wordt, wanneer zij aan boord van een vissersvaartuig wordt geïnstalleerd om aan de voorschriften van de onderhavige richtlijn te voldoen, automatisch beschouwd als zijnde in overeenstemming met deze voorschriften, ongeacht of in deze voorschriften al dan niet is bepaald dat deze uitrusting naar genoegen van de vlaggenstaat moet worden beproefd en goedgekeurd.

Ceco

Námořní zařízení uvedená v příloze A.1 ke směrnici 96/98/ES a vyhovující jejím požadavkům jsou, jakmile jsou umístěna na rybářském plavidle tak, aby vyhovovala této směrnici, bez dalšího považována za vyhovující této směrnici, bez ohledu na to, zda je požadováno, aby tato zařízení byla schválena a podléhala zkouškám podle požadavku správy státu vlajky, nebo nikoliv.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

f) "scheepsuitrusting": goederen, niet zijnde reserveonderdelen, die zich aan boord van het schip bevinden voor gebruik aan boord en verwijderbaar zijn, doch geen verbruiksgoederen, met inbegrip van toebehoren, zoals reddingsboten, reddingsmiddelen, meubilair, scheepstoestellen en soortgelijke voorwerpen;

Ceco

f) "lodním vybavením" rozumějí předměty jiné než náhradní díly, které se nacházejí na lodi pro využití tamtéž a jsou odstranitelné, ale nemají spotřební charakter, včetně příslušenství jako jsou záchranné čluny, záchranné prostředky, nábytek, lodní výstroj a podobné předměty;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

3.2.8 De scheepsbouwsector wil zelf verregaande maatregelen treffen om orde op zaken te stellen: met de Routekaart wordt ingezet op ontwikkeling van nieuwe types schepen en een nieuwe generatie scheepsuitrusting, waarbij efficiency, veiligheid, comfort, milieu en specialisatie gecombineerd worden.

Ceco

3.2.8 Loďařský sektor sám přijímá vysokou odpovědnost za to, že si v prvé řadě zamete před vlastním prahem. Jeho Plán akcí proto vyzdvihuje nutnost vývoje nových typů plavidel a nové generace námořního vybavení, které budou vyhovovat požadavkům na efektivitu, bezpečnost, pohodlí, ekologické aspekty a specializaci.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

e) "scheepsvoorraden": goederen voor gebruik aan boord, met inbegrip van verbruiksgoederen, voor de verkoop aan passagiers en bemanningsleden vervoerde goederen, brandstof en smeermiddelen, doch met uitzondering van scheepsuitrusting en reserveonderdelen;

Ceco

e) "lodními zásobami" rozumějí věci pro užití na lodi, včetně spotřebního zboží, zboží přepravovaného k prodeji cestujícím a členům posádky, pohonných hmot a maziva, avšak s výjimkou lodního vybavení a náhradních dílů;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

(15) Overwegende dat wanneer scheepsuitrusting die voldoet aan de bepalingen van Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen (9), aan boord van een passagiersschip wordt geplaatst, deze niet aan bijkomende tests dient te worden onderworpen aangezien dergelijke uitrusting reeds voldoet aan de normen en procedures van die richtlijn;

Ceco

(15) vzhledem k tomu, že zařízení námořních lodí vyhovující ustanovením směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení [9] by nemělo podléhat při instalaci na osobní lodi dodatečným zkouškám, protože se na něj již vztahují normy a postupy této směrnice;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

5.10 De productie van scheepsuitrusting, waaronder veiligheidsvoorzieningen voor schepen en de recreatiesector, is een belangrijke industrietak in de EU. Sommige voormalige zeevarenden hebben hier werk gevonden in ontwikkeling-en verkoopafdelingen.

Ceco

5.10 Výroba zařízení, včetně bezpečnostních zařízení pro lodě a průmysl volného času, je v EU významná. Řada bývalých námořníků je zaměstnána v tomto pod sektoru v oblasti rozvoje i prodeje.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

2.1.4 In de Europese scheepsbouwsector is een netwerk van allerlei verschillende bedrijven ontstaan, waaronder scheepswerven, fabrikanten van scheepsuitrusting en een reeks gespecialiseerde dienstverleners. De sector biedt rechtstreeks meer dan 350000 hooggeschoolde arbeidskrachten werk en heeft een omzet van rond de 34 miljard euro [1].

Ceco

2.1.4 V Evropě se vyvinula diverzifikovaná síť společností, které se nějakým způsobem podílejí na výstavbě lodí, včetně loděnic, výrobců lodního zařízení a vybavení a poskytovatelů řady dalších specializovaných služeb. Tyto společnosti přímo vytvářejí více než 350000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst. V rámci EU má tento sektor obrat okolo 34 miliard € [1].

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

f)%quot%scheepsuitrusting%quot%: goederen, niet zijnde reserveonderdelen, die zich aan boord van het schip bevinden voor gebruik aan boord en verwijderbaar zijn, doch geen verbruiksgoederen, met inbegrip van toebehoren, zoals reddingsboten, reddingsmiddelen, meubilair, scheepstoestellen en soortgelijke voorwerpen;

Ceco

f) "lodním vybavením" rozumějí předměty jiné než náhradní díly, které se nacházejí na lodi pro využití tamtéž a jsou odstranitelné, ale nemají spotřební charakter, včetně příslušenství jako jsou záchranné čluny, záchranné prostředky, nábytek, lodní výstroj a podobné předměty;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

e)%quot%scheepsvoorraden%quot%: goederen voor gebruik aan boord, met inbegrip van verbruiksgoederen, voor de verkoop aan passagiers en bemanningsleden vervoerde goederen, brandstof en smeermiddelen, doch met uitzondering van scheepsuitrusting en reserveonderdelen;

Ceco

e) "lodními zásobami" rozumějí věci pro užití na lodi, včetně spotřebního zboží, zboží přepravovaného k prodeji cestujícím a členům posádky, pohonných hmot a maziva, avšak s výjimkou lodního vybavení a náhradních dílů;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK