Hai cercato la traduzione di diagnoz da Polacco a Danese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Polacco

Danese

Informazioni

Polacco

wykaz diagnoz lub nazw zdarzeń niepożądanych, które wiążą się z produktem mircera.

Danese

en liste over diagnoser eller uønskede hændelser, der udløser en bivirkningsrapport for mircera

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Polacco

g) sekwencje diagnostyki w trybie błędu obejmujące drzewa błędu i wspomaganą eliminację niewłaściwych diagnoz.

Danese

g) diagnosesequenties bij storingsconditie, inclusief foutenbomen en scenario om de storing op te lossen.

Ultimo aggiornamento 2010-08-24
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

państwa członkowskie zastrzegają sobie prawo do zatrzymania materiału do dalszych diagnoz lub badań aż do uzyskania ujemnego wyniku szybkiego testu wykrywającego cwd.

Danese

medlemsstaterne forbeholder sig ret til at tilbageholde materiale med henblik på yderligere diagnosticering eller forskning, indtil der foreligger et negativt resultat af den hurtige test til påvisning af cwd.

Ultimo aggiornamento 2014-11-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

(g) diagnostična zaporedja pri napakah, vključno z drevesno strukturo napak in vodeno izključevanje diagnoz.

Danese

g) feldiagnossekvenser, inklusive felträd och vägledd eliminering av diagnoser.

Ultimo aggiornamento 2010-08-24
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

nieunikniony charakter tych zjawisk, niezależnie od rozbieżności i subtelnych różnic diagnoz między ekspertami zajmującymi się prognostyką, nigdy nie był podawany w wątpliwość.

Danese

uagtet forskelle eller nuancer i de prognosesagkyndiges diagnoser drages dette fænomens uundgåelige karakter ikke i tvivl.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

państwa członkowskie graniczące z regionami morskimi mogą dojść do odmiennych wniosków w kwestii obranych podejść, diagnoz i programów środków, bez względu na jednolitość ekosystemów morskich.

Danese

medlemsstater, der grænser op til samme havregion, vil nemt kunne nå frem til forskellige konklusioner angående tilgange, diagnoser og indsatsprogrammer, der skal iværksættes, uanset at de er rettet mod fælles, marine økosystemer.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

niemniej jednak narzędzia te w niewystarczającym stopniu uwzględniają potrzebę opracowywania lepiej uargumentowanych diagnoz i sprawozdań z monitoringu; ponadto ich zastosowanie w jest nie jest dostatecznie skoordynowane z innymi darczyńcami na poziomie lokalnym.

Danese

instrumenterne giver imidlertid ikke nok sikkerhed for, at der udarbejdes mere stringente analyser af udgangssituationen og opfølgningsrapporter. desuden koordinerer kommissionen ikke sin indsats godt nok med de øvrige donorer på stedet.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

w celu zagwarantowania właściwych warunków bezpieczeństwa biologicznego dla ochrony zdrowia zwierząt wirus klasycznego pomoru świń, jego genom i antygeny oraz szczepionki do badań naukowych, diagnoz i wytwarzania są wykorzystywane lub używane tylko w miejscach, zakładach lub laboratoriach zatwierdzonych przez właściwy organ.

Danese

for at sikre de rette biosikkerhedsmæssige betingelser for beskyttelse af dyresundheden må klassisk svinepestvirus, dets genom og antigener og vacciner som led i forskning, diagnosticering eller fremstilling kun manipuleres eller anvendes på steder, i virksomheder eller laboratorier, der er godkendt af myndighederne.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

do najczęstszych diagnoz należały: zakażenia krwi (kandydemia) (77%, n=186) oraz zapalenie otrzewnej z zakażeniem candida (8%, n=19); z badania wykluczono pacjentów z wywołanym przez candida zapaleniem wsierdzia, zapaleniem szpiku kostnego lub zapaleniem opon mózgowo- rdzeniowych.

Danese

den hyppigste diagnose var blodforgiftning (candidaæmi) (77%, n=186) og candida- peritonitis (8%, n=19); patienter med candida endocarditis, osteomyelitis eller meningitis blev holdt ude af denne undersøgelse.

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

2.1.2 jednakże od zakończenia drugiej wojny światowej zaznaczał się brak przenikliwości i dalekowzroczności w odniesieniu do niektórych społecznie niebezpiecznych skutków starzenia się społeczeństw w naszych krajach. to zjawisko demograficzne wynika z połączenia dwóch tendencji przewidywanych i sygnalizowanych od dość długiego czasu: zwiększenia się długości życia oraz spadku liczby urodzeń. nieunikniony charakter tych zjawisk, niezależnie od rozbieżności i subtelnych różnic diagnoz między ekspertami zajmującymi się prognostyką, nigdy nie był podawany w wątpliwość.

Danese

2.1.2 imidlertid kan det anføres, at det siden anden verdenskrig tydeligvis har skortet på klarsynethed og fremsynethed i tacklingen af en række følger, som er til skade for samfundet, og som skyldes befolkningens aldring i vore lande. dette demografiske fænomen skyldes et samspil mellem to forudsigelige og længe forudsete tendenser: længere levetid og faldende fødselstal. uagtet forskelle eller nuancer i de prognosesagkyndiges diagnoser drages dette fænomens uundgåelige karakter ikke i tvivl.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

54. powyższe narzędzia analityczne i wspierające monitoring, które komisja stosuje we współpracy z innymi darczyńcami, w szczególności z bankiem Światowym oraz mfw, pozwalają na uzyskanie stosunkowo kompleksowych informacji, na podstawie których możliwe jest podjęcie odpowiednich działań. niemniej jednak narzędzia te w niewystarczającym stopniu uwzględniają potrzebę opracowywania lepiej uargumentowanych diagnoz i sprawozdań z monitoringu; ponadto ich zastosowanie w jest nie jest dostatecznie skoordynowane z innymi darczyńcami na poziomie lokalnym.

Danese

54. de analyse-og overvågningsinstrumenter, som kommissionen anvender i samarbejde med de øvrige donorer, navnlig verdensbanken og den internationale valutafond, giver relativt fuldstændige oplysninger, der gør det muligt for kommissionen at reagere hensigtsmæssigt. instrumenterne giver imidlertid ikke nok sikkerhed for, at der udarbejdes mere stringente analyser af udgangssituationen og opfølgningsrapporter. desuden koordinerer kommissionen ikke sin indsats godt nok med de øvrige donorer på stedet.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

państwa członkowskie graniczące z regionami morskimi mogą dojść do odmiennych wniosków w kwestii obranych podejść, diagnoz i programów środków, bez względu na jednolitość ekosystemów morskich. państwa członkowskie mogą obrać odmienne lub wręcz przeciwstawne drogi działania i różny czas realizacji, co może w rezultacie prowadzić do nieskutecznej ochrony środowiska morskiego. w konsekwencji stan środowiska morskiego nie uległby żadnej poprawie. zdolność oceanów do sprostania nowym naciskom wywieranym na środowisko morskie, jak np. zmiany klimatyczne lub wzrost transportu morskiego zostałaby znacznie ograniczona. -

Danese

medlemsstater, der grænser op til samme havregion, vil nemt kunne nå frem til forskellige konklusioner angående tilgange, diagnoser og indsatsprogrammer, der skal iværksættes, uanset at de er rettet mod fælles, marine økosystemer. medlemsstaterne vil sagtens kunne vælge forskellige og endog indbyrdes modstridende løsninger og varierende tidshorisonter for indførelse af de relevante aktiviteter, hvilket resulterer i en ineffektiv beskyttelse af havmiljøet. under disse omstændigheder vil havmiljøets tilstand ikke forbedres. oceanets kapacitet til at absorbere et nyt pres på havmiljøet, som f.eks. klimaændringer og øget søtransport, ville dermed mindskes betydeligt. -

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

o ile to możliwe, z wyjątkiem materiału zatrzymanego w celu wykonania dalszych diagnoz i badań, wszystkie części, w tym skóra zwierzęcia poddanego badaniu wykrywającemu cwd, które w następstwie przeprowadzenia szybkiego testu uzyskało wynik dodatni, są bezzwłocznie usuwane zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a), b) lub e) rozporządzenia (we) nr 1774/2002 [1].

Danese

bortset fra materiale, der opbevares med henblik på yderligere diagnosticering eller forskning, bortskaffes alle kropsdele af et hjortedyr, der er fundet positivt ved den hurtige test, herunder huden, så vidt muligt direkte i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra a), b) eller e), i forordning (ef) nr. 1774/2002 [1].

Ultimo aggiornamento 2014-11-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

podmiot odpowiedzialny zgodzi sie na zalecenie odnośnych władz, przed wprowadzeniem leku do obrotu, na dostarczenie lekarzom materiałów edukacyjnych, które będą zawierały następujące informacje: • konieczność i kliniczne znaczenie zgłaszania działań niepożądanych produktu. • podstawowe dane o występowaniu wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego wywołanej obecnością przeciwciał przeciwko erytropoetynie (erythropoietin antibody - mediated pure red cell aplasia (aeab- mediated prca)) związanej z leczeniem czynnikami stymulującymi erytropoezę (esa). • wykaz diagnoz lub nazw zdarzeń niepożądanych, które wiążą się z produktem mircera. • odpowiedni formularz do uzyskania szczegółowego raportu działania niepożądanego adr. • propozycja podmiotu odpowiedzialnego odnośnie miejsca wykonywania lub potwierdzania oznaczeń przeciwciał w referencyjnym laboratorium. • piśmiennictwo dostarczające informacji o braku wyniku działania produktu i różnicowaniu przyczyn tego zjawiska, definicję aeab prca, procedury diagnostyczne w kierunku wykrycia aeab- prca, konieczność zaprzestania leczenia za pomocą esa z powodu reakcji krzyżowych z innymi czynnikami stymulującymi erytropoezę w momencie rozpoznania aeab- prca

Danese

materialet skal indeholde følgende informationer: • behov og klinsk relevans af bivirkningsrapportering generelt • uddybende information om erythropoetin antistof medieret pure red cell aplasia (aeab - medieret prca) i forbindelse med behandling med erythropoiese stimulerende agens (esa) • en liste over diagnoser eller uønskede hændelser, der udløser en bivirkningsrapport for mircera • et spørgeskema til indsamling af detaljeret dokumentation i bivirkningsrapporten. • indehaver af markedsføringstilladelsen tilbyder test af antistof- status i et godkendt laboratorium • litteratur med information om tab af effekt og differentierede årsager hertil, definition af aeab - medieret prca, den diagnostiske udredning ved mistanke om aeab- medieret prca, behovet for afbrydelse af esa- behandling på grund af krydsreaktivitet med andre esa´er ved diagnosticering af aeab- medieret prca.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Polacco

podmiot odpowiedzialny powinien zapewnić wszystkim lekarzom materiały edukacyjne, które będą zawierały następujące informacje: • konieczność i kliniczne znaczenie raportowania działań niepożądanych produktu. • podstawowe dane o występowaniu wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego wywołanej obecnością przeciwciał przeciwko erytropoetynie (erythropoietin antibody- mediated pure red cell aplasia (aeab- mediated prca)) związanej z leczeniem czynnikami stymulującymi erytropoezę (esa). • wykaz diagnoz lub nazw zdarzeń niepożądanych, które wiążą się z produktem mircera. • odpowiedni formularz do uzyskania szczegółowego raportu działania niepożądanego adr. • propozycja podmiotu odpowiedzialnego odnośnie miejsca wykonywania lub potwierdzania oznaczeń przeciwciał w referencyjnym laboratorium. • piśmiennictwo dostarczające informacje o braku efektu działania produktu i różnicowaniu przyczyn tego zjawiska, definicję aeab prca (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego wywołana obecnością przeciwciał przeciwko erytropoetynie), procedury

Danese

undervisningsmaterialet skal indeholde følgende informationer: • behov og klinsk relevans af bivirkningsrapportering generelt • uddybende information om erythropoetin antistof medieret pure red cell aplasia (aeab- medieret prca) i forbindelse med behandling med erythropoiese stimulerende agens (esa). • en liste over diagnoser eller uønskede hændelser, der udløser en bivirkningsrapport for mircera • et spørgeskema til indsamling af detaljeret dokumentation i bivirkningsrapporten. • indehaver af markedsføringstilladelsen tilbyder testning af antistof- status i et godkendt laboratorium • litteratur med information om tab af effekt og differentierede årsager hertil, definition af aeab- medieret prca, den diagnostiske udredning ved mistanke om aeab- medieret prca, behovet for afbrydelse af esa- behandling på grund af krydsreaktivitet med andre esa´er ved diagnosticering af aeab- medieret prca.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Polacco

dla kaザdego z nich riat przepro-wadziıa diagnozシ strategii i opracowaıa plan dziaıaホ.

Danese

for hver af disse smv'er, blev der gen-nem riat-netvºrk udarbejdet en strategidiagnose og en handlingsplan. det samle-de resultat var ca. 1 600 handlingsplaner.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

3) należy zwiększyć liczebność personelu laboratoryjnego, musi również nastąpić poprawa warunków przeprowadzania diagnoz w laboratorium – w takim zakresie, w jakim podjęcie takich środków jest jeszcze konieczne – tak aby osiągnąć poziom niezbędny do umożliwienia realizacji środków określonych w pkt 1.

Danese

3 ) laboratoriepersonalet skal foroeges , og vilkaarene for gennemfoerelse af laboratoriediagnoser skal forbedres _ for saa vidt en saadan indsats stadig er noedvendig _ for at naa op paa et tilstaekkeligt niveau med henblik paa de i nr . 1 naevnte bekaempelsesforanstaltninger .

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

6.2 celem tych kongresów byłoby omawianie działań zbiorowych, jakie należy podejmować, udzielanie dokładnych informacji na temat tych sytuacji kryzysowych, udzielanie skoordynowanych odpowiedzi, ocena zagrożeń zewnętrznych, pomoc w szybkim formułowaniu diagnoz i właściwe reagowanie w tej dziedzinie.

Danese

6.2 sigtet med sådanne konferencer skal være at drøfte, hvilke kollektive foranstaltninger der skal træffes, at give præcise oplysninger om disse kriser, at levere koordinerede svar, at evaluere truslen om risici udefra, at bistå med hurtige diagnoser og reagere relevant herpå.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

w celu zapewnienia jednolitych procedur diagnozowania afrykańskiego pomoru świń oraz odpowiednich diagnoz różnicowych klasycznego pomoru świń, w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy i zgodnie z procedurą wymienioną w art. 23 ust. 2, przyjmuje się instrukcję diagnostyczną afrykańskiego pomoru świń tak, aby ustalić co najmniej:

Danese

for at sikre ensartede procedurer for diagnosticering af afrikansk svinepest og en korrekt differentialdiagnose med klassisk svinepest vedtages der senest seks måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse og efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte procedure en diagnostisk manual for afrikansk svinepest med henblik på mindst at fastsætte følgende:

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:



I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK