Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di neprekročili da Slovacco a Spagnolo

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Slovacco

Spagnolo

Informazioni

Slovacco

V rámci klinických štúdií neprekročili jednotlivé dávky Herceptinu hodnotu 10 mg/ kg telesnej hmotnosti.

Spagnolo

En los ensayos clínicos no se han administrado dosis superiores a 10 mg/ kg de Herceptin solo.

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Slovacco

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho žiadosti o vyhľadávanie neprekročili vyhľadávacie kapacity vymedzené dožiadaným členským štátom.

Spagnolo

Cada Estado miembro velará por que sus solicitudes de consulta no excedan a las capacidades de búsqueda especificadas por el Estado miembro destinatario de la consulta.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

Najmä je potrebné overiť, či sa tieto orgány nedopustili zjavne nesprávneho posúdenia alebo zneužitia právomoci alebo či zjavne neprekročili obmedzenia svojej právomoci voľnej úvahy.

Spagnolo

En particular, debe comprobar si la acción de dichas autoridades no incurre en error manifiesto o en desviación de poder, o si estas autoridades no rebasan manifiestamente los límites de su facultad de apreciación.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 10
Qualità:

Slovacco

Zdá sa ďalej, že investície do životného prostredia neprekročili úroveň potrebnú na dodržanie príslušných právnych predpisov, alebo úroveň realizovateľnú a hospodárnu z komerčného hľadiska.

Spagnolo

Además, parece que las inversiones medioambientales no fueron más allá de lo necesario para cumplir la legislación pertinente o más allá de lo posible y económico desde un punto de vista comercial.

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

Konkrétnejšie treba zaručiť, aby žiadne obmedzenia uplatňovania ustanovení Zmluvy o ES neprekročili rámec toho, čo je striktne nevyhnutné na zabezpečenie správneho plnenia tejto úlohy.

Spagnolo

Más concretamente, conviene garantizar que todas las restricciones impuestas a las normas del Tratado CE, no excedan de lo estrictamente necesario para garantizar la buena ejecución de la misión.

Ultimo aggiornamento 2014-11-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

Časti zariadení musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa ich udávané povrchové teploty neprekročili, dokonca ani v prípade nebezpečenstva vznikajúceho pri neobvyklých situáciách predvídaných výrobcom.

Spagnolo

Todo escape o liberación, intencionada o no, de gases, vapores o nieblas inflamables o de polvos combustibles que pueda dar lugar a riesgos de explosión deberá ser desviado o evacuado a un lugar seguro o, sino fuera viable, ser contenido o controlado con seguridad por otros medios.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 10
Qualità:

Slovacco

Spoločnosti Terni tiež poukazujú na to, že finančné sumy prijaté vo forme nižšej tarify za elektrickú energiu nikdy neprekročili rozdiel medzi nákladmi na nadobudnutie energie na trhu a nákladmi na elektrickú energiu vlastnej výroby.

Spagnolo

Las sociedades ex-Terni también hacen hincapié en que los importes financieros recibidos en forma de tarifa preferencial de energía eléctrica no han sido nunca superiores a la diferencia entre el coste de adquisición de la energía en el mercado y el coste de la energía autogenerada.

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

Nový Zéland zabezpečí, aby ročné množstvá uvedené v článku 2 neprekročili limity uvedené v tom článku, najmä aby sa vývozné certifikáty nevydávali na množstvo nad rámec týchto limitov.

Spagnolo

Nueva Zelanda velará por que las cantidades anuales contempladas en la cláusula 2 no sobrepasen los límites fijados , garantizando , en particular , que no se expidan certificados de exportación por un importe que sobrepase dichos límites .

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

V kontrolovaných klinických skúškach maximálne plazmatické hladiny (Cmax) metformínu neprekročili 4 µg/ ml, a to ani pri maximálnych dávkach.

Spagnolo

En ensayos clínicos controlados, los niveles plasmáticos máximos de metformina (Cmáx) no superaron los 4 μ g/ ml, incluso con las dosis máximas.

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Slovacco

V oblasti štátnej pomoci Komisia skúmala najmä kompenzácie povinností za služby vo verejnom záujme poskytované poštovým prevádzkovateľom s cieľom zabezpečiť, aby tieto kompenzácie neprekročili skutočné náklady na vykonávanie povinností za služby vo verejnom záujme a krížovo nedotovali komerčné činnosti.

Spagnolo

En el ámbito de las ayudas estatales la Comisión examinó en particular las compensaciones derivadas de las obligaciones de servicio público concedidas a los operadores postales con el n de asegurarse que no superen los costes reales derivados de las obligaciones de servicio público y no subvencionen de forma cruzada las actividades comerciales.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 10
Qualità:

Slovacco

„Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby koncentrácie PM10v okolitom ovzduší stanovené v súlade s článkom 7 neprekročili od uvedených termínov limitné hodnoty uvedené v časti I prílohy III.

Spagnolo

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las concentraciones de PM10 en el aire ambiente, evaluadas con arreglo al artículo 7, no excedan de los valores límite indicados en la sección I del anexo III a partir de las fechas indicadas.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 10
Qualità:

Slovacco

Pri kombinovaní romiplostimu s inými liekmi na liečbu ITP sa má sledovať počet krvných doštičiek, aby počty krvných doštičiek neprekročili odporúčané rozmedzie (pozri časť 4. 2).

Spagnolo

Cuando se combine romiplostim con otros medicamentos para el tratamiento de la PTI deben controlarse los recuentos plaquetarios a fin de evitar recuentos plaquetarios fuera del intervalo recomendado (ver sección 4.2).

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Slovacco

S cieľom zabezpečiť, aby množstvá, na ktoré boli vydané dovozné povolenia, neprekročili v žiadnom prípade celkové množstvové limity pre každú skupinu výrobkov, príslušné orgány členských štátov vydávajú dovozné povolenia iba na základe potvrdenia Komisie, že sú ešte stále k dispozícii množstvá v rámci množstvových limitov pre príslušnú skupinu výrobkov vzhľadom na dodávateľskú krajinu, na ktoré dovozca alebo dovozcovia predložili žiadosti týmto orgánom.

Spagnolo

Con objeto de garantizar que las cantidades por las que se han expedido autorizaciones de importación no excedan en ningún momento los límites cuantitativos globales para cada grupo de productos, las autoridades competentes de los Estados miembros expedirán autorizaciones de importación únicamente previa confirmación de la Comisión de que existen aún cantidades disponibles dentro de los límites cuantitativos del grupo correspondiente de productos siderúrgicos, con respecto al país proveedor, para el que el importador o los importadores hayan presentado solicitudes a las citadas autoridades.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Slovacco

Členské štáty zabezpečia, aby v geografických oblastiach a mimo období uvedených v odseku 1 úrovne rybolovného úsilia plavidiel, ktoré lovia s použitím vlečných sietí na lov pri dne alebo podobných vlečných sietí, ktoré pri svojej činnosti prichádzajú do styku s morským dnom, neprekročili úrovne rybolovného úsilia vynaloženého plavidlami príslušného členského štátu v rovnakých obdobiach a v rovnakých geografických oblastiach v roku 2004.

Spagnolo

En las zonas geográficas y fuera de los períodos mencionados en el apartado 1, los Estados miembros garantizarán que el esfuerzo pesquero de los buques que pesquen con redes de arrastre de fondo o artes de arrastre similares que estén en contacto con el fondo del mar no sea superior al esfuerzo pesquero realizado en 2004 por los buques del Estado miembro de que se trate en los mismos períodos y zonas geográficas.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

S cieľom zabezpečiť, aby množstvá, na ktoré boli vydané dovozné povolenia, neprekročili v žiadnom momente celkové množstvové limity pre každú skupinu výrobkov, príslušné orgány členských štátov vydávajú dovozné povolenia iba na základe potvrdenia Komisie, že sú ešte stále k dispozícii množstvá v rámci množstvových limitov pre príslušnú skupinu výrobkov vzhľadom na dodávateľskú krajinu, na ktoré dovozca alebo dovozcovia predložili žiadosti týmto orgánom.

Spagnolo

Con objeto de garantizar que las cantidades por las que se han expedido autorizaciones de importación no excedan en ningún momento los límites cuantitativos globales para cada grupo de productos, las autoridades competentes de los Estados miembros expedirán autorizaciones de importación únicamente previa confirmación de la Comisión de que existen aún cantidades disponibles dentro de los límites cuantitativos del grupo correspondiente de productos siderúrgicos, con respecto al país proveedor, para el que el importador o los importadores hayan presentado solicitudes a las citadas autoridades.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

S cieľom zabezpečiť, aby sa tieto množstvové limity neprekročili, je potrebné stanoviť postup riadenia, na základe ktorého príslušné orgány členských štátov nebudú vydávať dovozné povolenia pred získaním predchádzajúceho potvrdenia od Komisie, že príslušné množstvá zostanú k dispozícii v rámci daného množstvového limitu.

Spagnolo

Con objeto de garantizar que no se exceden esto s límites cuantitativos es preciso establecer un sistema de gestión con arreglo al cual las autoridades competentes de los Estados miembros no expidan licencias de exportación sin contar con la confirmación previa de la Comisión de que siguen disponibles unas cantidades apropiadas dentro del límite cuantitativo en cuestión.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

V súlade so spoločnými pravidlami financovania priamej pomoci a v záujme toho, aby mohli členské štáty použiť uvedené dostupné sumy, je nutné, aby ročné výdavky určené na vykonanie pracovných programov neprekročili ročné sumy zadržané členskými štátmi v súlade s článkom 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Spagnolo

De conformidad con las normas comunes de financiación de las ayudas directas y para poder utilizar los importes disponibles por el Estado miembro, es necesario que los gastos anuales destinados a la realización de los programas de actividades no superen los importes anuales retenidos por los Estados miembros de conformidad con el artículo 110 decies, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1782/2003.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, ktoré neprinášajú neprimerané náklady, s cieľom zabezpečiť, aby od dátumu uvedeného v oddiele D prílohy XIV neprekročili koncentrácie PM2,5 v okolitom ovzduší cieľovú hodnotu stanovenú v uvedenom oddiele D prílohy XIV.

Spagnolo

Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias que no conlleven gastos desproporcionados para asegurarse de que las concentraciones de PM2,5 en el aire ambiente no superan el valor objetivo fijado en la sección D del anexo XIV a partir de la fecha señalada en dicho anexo.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

Členské štáty zabezpečia, aby na území ich zón a aglomerácií od dátumu uvedeného v oddiele E prílohy XIV neprekročili koncentrácie PM2,5 v okolitom ovzduší limitnú hodnotu stanovenú v uvedenom oddiele E prílohy XIV.

Spagnolo

Los Estados miembros velarán por que las concentraciones de PM2,5 en el aire ambiente no superen el valor límite establecido en la sección E del anexo XIV en ninguna de sus zonas y aglomeraciones a partir de la fecha especificada en dicho anexo.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

Členské štáty zabezpečia, aby úrovne oxidu siričitého, PM10, olova a oxidu uhoľnatého v okolitom ovzduší neprekročili na území ich zón a aglomerácií limitné hodnoty stanovené v prílohe XI.

Spagnolo

Los Estados miembros se asegurarán de que, en todas sus zonas y aglomeraciones, los niveles de dióxido de azufre, PM10, plomo y monóxido de carbono en el aire ambiente no superen los valores límite establecidos en el anexo XI.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK