Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di han kunde ha köpt mig halsbandet... da Svedese a Italiano

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Svedese

Italiano

Informazioni

Svedese

Ni har rätt, han kunde ha gjort på annat sätt.

Italiano

In effetti, avrebbe po tuto agire in modo diverso, ma ha preferito l'emendamento orale e il Parlamento ha accettato.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Det är synd att han inte är närvarande i dag , för jag tror att han kunde ha kommit med några tydliga kommentarer .

Italiano

E' un peccato che oggi egli non sia presente; penso che anch'egli avrebbe formulato una serie di precise osservazioni al riguardo.

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Parlamentet beklagar att Yassir Arafat inte omvandlade dödsdomarna till livstids fäng­else, vilket han kunde ha gjort då han har benådningsrätt.

Italiano

Il Parlamento esprime preoccupazione di fronte al clima di violenza e di xenofobia che in Cambogia minaccia l'ordine istituzionale e la pace.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Ni har rätt, han kunde ha gjort på annat sätt . Han gjorde det emellertid muntligt, och plenum accepterade detta.

Italiano

In effetti, avrebbe potuto agire in modo diverso, ma ha preferito l' emendamento orale e il Parlamento ha accettato.

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Han kunde ha nämnt ett antal andra klichéer, men klichéer är vad de är av det enkla skälet att det finns en sanning i dem .

Italiano

Avrebbe potuto ricordare tanti altri luoghi comuni, ma i luoghi comuni sono tali perché sono veri.

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Det är den rätta inställningen som vi behöver för närvarande och kanske inte de övriga saker som han kunde ha nämnt: konfrontation och förvirring.

Italiano

Questo è l'approccio corretto e necessario in questo momento, forse più degli altri elementi che avrebbe potuto menzionare: contrapposizione e confusione.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Svedese

De tog trettiofem shillings för att hyra detta vrak i sex dagar; och vi kunde ha köpt den för fyra shillings och sex pence vid vilken butik för drivved som helst längs kusten.

Italiano

Pagammo quarantacinque lire per il noleggio di quella reliquia per sei giorni e l’avremmo potuta comprare a un di presso per cinque lire a qualunque vendita di materiale galeggiante sulla costa.

Ultimo aggiornamento 2014-07-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Nu får han applåder för att han säger att han tycker att man borde inskrida, men när han kunde ha inskridit, kunde ha krävt åtgärder, då gjorde han inte det!

Italiano

Ora raccoglie applausi per aver dichiarato che occorrerebbe intervenire, ma quando avrebbe avuto la possibilità di intervenire, quando avrebbe potuto chiedere provvedimenti, si è guardato bene dal farlo!

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Han kunde ha varit uppstigen och fyllt sig själv med ägg och bacon, irriterat hunden, eller slavat för brödfödan, istället för att ligga där och tryna, insjunken i själsdödande dvala.

Italiano

Egli avrebbe potuto ingozzarsi di uova e prosciutto, stuzzicare il cane, o corteggiare la fantesca, invece di starsene lì, immerso in una mortale oblivione.

Ultimo aggiornamento 2014-07-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

I sitt brev framhöll ombudsmannen att han, även om han kunde ha förståelse för det allmänna syftet med införandet av de nya stipendiebeloppen, inte fått något klargörande från kommissionen om varför dess beslut måste till ämpas på de nuvarande stipendierna.

Italiano

Nella sua lettera, il Mediatore europeo affermava che sebbene lo scopo generale per seguito con la fissazione di nuovi importi per le borse di studio apparisse comprensibile, la Commissione non aveva specificato perché la sua deci sione si dovesse applicare alle borse di studio già concesse.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Men om man talar om valuta för pengarna skall det inte bara ses i relativa termer , det vill säga om en europaparlamentariker innebär mer valuta än en annan , utan även i termer av en jämförelse av vad man annars kunde ha köpt.

Italiano

Se si considera la maniera migliore per spendere il denaro, tuttavia, questa va vista non solo in termini relativi, chiedendosi cioè se un certo europarlamentare'vale? più di un altro, ma anche in termini comparativi, in confronto ad altre cose che si potrebbero acquistare.

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Den kompromiss, som har nåtts i förhandlingarna om insikt i EU : s handlingar är på intet sätt vad jag önskade mig när förhandlingarna inleddes, och det finns svagheter i det som redan har påpekats.

Italiano

Il compromesso raggiunto nei negoziati sull' accesso del pubblico ai documenti dell' Unione europea non è assolutamente quello che auspicavo all' inizio dei negoziati. Presenta alcuni punti deboli, come è stato già osservato.

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Om kreditgivarens rättigheter enligt ett kreditavtal eller avtalet i sig överlåts till en tredje man ska konsumenten ha rätt att göra gällande samma invändningar gentemot den nye fordringsägaren som han kunde ha gjort gentemot den ursprungliga kreditgivaren, inklusive kvittningsrätt när detta medges i den berörda medlemsstaten.

Italiano

In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Jerzy Buzek har tagit upp en del av mina förslag – han kunde ha tagit upp fler – åsikterna går i sär om detta – men jag anser att säkerhet och trygghet på området kärn- och energiforskning måste ges högsta prioritet.

Italiano

L’ onorevole Buzek ha accolto alcune mie proposte. Avrebbe potuto accoglierne di più – i pareri sono discordi al riguardo – ma ritengo che la priorità assoluta debba essere accordata alla sicurezza nel settore della ricerca nucleare e della ricerca sull’ energia.

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

I sitt brev av den 10 juni 1998 förklarade kommissionen för klagandenatt han kunde ha tagit kontakt med sekreteraren för uttagningsprovet,alternativt talat med medlemmarna i uttagningskommittén i början avdet muntliga provet.I så fall hade det varit möjligt för dem att vidta deåtgärder som de ansåg nödvändiga, t.ex.skjuta upp det muntliga

Italiano

Nella sua lettera del 10 giugno 1998, la Commissione ha spiegato aldenunciante che avrebbe potuto mettersi in contatto con la segreteriadel concorso o, in alternativa, avrebbe potuto parlare con i membridella commissione giudicatrice all’inizio della prova orale, il cheavrebbe consentito loro di adottare le misure ritenute necessarie, adesempio rinviare l’esame orale ad una data successiva.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Titley som talade alldeles nyss kan vara en av dem som i sitt agerande faktiskt har medverkat till att det har blivit så som det har blivit i Kosovo. Nu får han applåder för att han säger att han tycker att man borde inskrida, men när han kunde ha inskridit, kunde ha krävt åtgärder, då gjorde han inte det!

Italiano

Inoltre, al tempo della prima presentazione della do manda, un ruolo molto rilevante fu svolto dalla questione dell'introduzione a Malta del sistema impositivo dell'IVA, questione che era stata praticamente determinante ai fini della sconfitta, alle penultime elezioni, della coalizione che ora è ritornata al governo.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Eller [de säger:] "Han hade [verkligen] kunnat få en skatt eller [varför inte] en trädgård varifrån han kunde ha hämtat sin föda?"

Italiano

Perché non gli viene lanciato un tesoro [dal cielo]? Non ha neppure un suo giardino di cui mangiare [i frutti]?”.

Ultimo aggiornamento 2014-07-03
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Ombudsmannen konstaterade att det i artikel 40.4 d i tjänsteföreskrifterna föreskrivs att en tjänsteman vid utgången av en tjänstledighetskall återinträda i den första tjänst i hans lönegrad som blir ledig i hanskategori eller tjänstegrupp under förutsättning att han är kvalificeradför den tjänsten.I enlighet med förstainstansrätten rättspraxis skallförvaltningen genom noggrann undersökning systematiskt kontrolleravilka kvalifikationer den tjänsteman som väntar på återinträde i tjänsthar med avseende på varje tjänst som motsvarar hans lönegrad.Därför måste förfarandet vid kontroll av en sådan tjänstemans kvalifikationer vara grundligt och utföras på ett sådant sätt att institutionernakan bevisa att det har iakttagits.Även om de behöriga myndigheternainte kan tvingas att bevisa att de har granskat kompetensen hos entjänsteman vars kvalifikationer påtagligt avviker från dem som krävsför en viss ledig tjänst, måste ändå sådana bevis åberopas i alla falldå det krävs en fullständig kontroll av den berörda personens kvalifikationer för en ledig tjänst men det saknas en sådan påtaglig avvi-kelse.Underlåtenhet att systematiskt kontrollera kvalifikationerna hostjänstemannen för varje ledig tjänst som han kunde ha tillträtt utgör etttjänstefel som kan ge upphov till skadeståndsansvar för förvaltningeni den mån underlåtenheten försenar återinträdet i tjänst för personeni fråga.90

Italiano

Il Mediatore ha osservato che l’articolo 40, paragrafo 4, punto d) dellostatuto del personale prevede che, alla scadenza dell’aspettativa, ilfunzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si rendavacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, purché egli possegga i requisiti prescritti per taleposto.In base alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado, l’amministrazione deve procedere ad una verifica sistematica, attraversoun esame circostanziato, delle attitudini dell’interessato in attesa direintegrazione in relazione a ciascun posto disponibile corrispondenteal suo grado.Pertanto, la procedura di verifica delle attitudini dei funzionari in attesa di reintegrazione deve rivestire carattere effettivo econsentire alle istituzioni di dimostrarne l’osservanza.Al riguardo, purnon potendosi pretendere dalle competenti autorità che esse forniscano la prova di aver proceduto all’esame delle attitudini di un dipendente nei casi in cui esista un divario manifesto tra le sue attitudini edi requisiti prescritti per ricoprire un determinato posto vacante, taleprova deve tuttavia essere fornita in tutti i casi in cui l’assenza di taledivario manifesto renda necessaria un’esauriente verifica delle attitudini dell’interessato in relazione ad un posto vacante.Il mancato compimento di una verifica sistematica delle attitudini del dipendente inquestione in relazione a ciascun posto nel quale avrebbe potutoessere reintegrato configura un illecito amministrativo idoneo a farsorgere la responsabilità dell’amministrazione, in quanto con essoviene ritardata la reintegrazione della persona in questione90.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Jag har inte nämnt Tjetjenien, eftersom det hölls ett särskilt sammanträde om den frågan förra månaden, och om Staes vill veta vilken ståndpunkt ordförandeskapet har om Tjetjenien råder jag honom att komma hit, eller att läsa parlamentets protokoll, eftersom det inte är bra att vi har en debatt om Tjetjenien i flera timmar , att ordförandeskapet och kommissionen förklarar vilken ståndpunkt de har om Tjetjenien och sedan får höra att de inte sagt något om detta månaden efter. Staes kunde själv ha varit här och han kunde ha deltagit i debatten om han hade velat.

Italiano

Non mi sono riferito alla Cecenia, perché il mese scorso c'è stata una sessione monografica su questo tema e vorrei ricordare all' onorevole Staes che, se vuole sapere qual è la posizione della Presidenza sulla Cecenia, basta che venga qui o si legga il processo verbale di questo Parlamento, perché non è ammissibile che qui si tenga una discussione di ore sulla Cecenia, con la Presidenza e la Commissione che illustrano la loro posizione e che il mese prossimo lui ci venga a dire che non facciamo nulla: ha avuto modo di venire qui e di partecipare alla discussione se avesse voluto.

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Alcuni contributi umani con scarsa rilevanza sono stati nascosti.
Mostra i risultati con scarsa rilevanza.

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK