Hai cercato la traduzione di internrevisionsenheten da Svedese a Slovacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Svedese

Slovacco

Informazioni

Svedese

uppdrag utförda av internrevisionsenheten under 2005:

Slovacco

audity ias dokončené v roku 2005:

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

ett annat viktigt fall har varit den anmälan kommissionens uppgiftsskyddsombud lämnat om internrevisionsenheten (ias).

Slovacco

dvoma zaujímavými rozhodnutiami v tejto oblasti boli veci z európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a výboru regiónov (spoločné využívanie počítačovej infraštruktúry) týkajúce sa systému elektronickej pošty a správy používateľských účtov.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

56. förutom internrevisionsenheten är fyra enheter direkt underställda byråns direktör (se bilaga i).

Slovacco

56. okrem oddelenia vnútorného auditu priamo podliehajú riaditeľovi úradu ďalšie štyri jednotky (pozri prílohu i).

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

dessutom deltog internrevisionsenheten iarbetet med att välja ut attesterande organ, och det attesterande organet anlitades slutligen direkt av det utbetalande organet på förslag av internrevisionsenheten.

Slovacco

navyše, jednotka vnútorného auditu sa zúčastnila výberu certi É kačné ho orgánu, ktorý bol de É n i tívne zazmluvnený priamo platobnou agentúrou na návrh jednotky vnútorného auditu.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

mot bakgrund av sitt arbete under 2005 vill internrevisionsenheten framhålla fyra övergripande slutsatser. kommissionens svar på internrevisionsenhetens resultat och slutsatser återfinns i den sammanfattande rapporten om generaldirektoratens årliga verksamhetsrapporter.

Slovacco

vnútorný audítor na základe svojej práce v roku 2005 upozorňuje na štyri celkové závery. reakcie komisie na zistenia a závery vnútorného audítora sú uvedené v súhrnnej správe o výročných správach o činnosti generálnych riaditeľov.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

internrevisionsenheten ser ett behov av alltmer målinriktad fortbildning. tydligare säkerhetsregler och säkerhetspraxis samt satsningar på kontinuiteten i verksamheten är mycket viktigt för att kommissionen skall kunna förhindra eller begränsa system-eller driftsrisker.

Slovacco

ias sa domnieva, že je potrebné stále viac sa zameriavať na odbornú prípravu. objasnenie bezpečnostných pravidiel a postupov a väčšia pozornosť venovaná opatreniam pre kontinuitu činností sú pre komisiu nevyhnutné, aby sa zabránilo ohrozeniu systémov a činností a/alebo sa obmedzilo.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

samtidigt som revisionerna visar på ett behov av bättre efterlevnad och en mer konsekvent tillämpning av befintliga regler inom kommissionen, är förenklingen fortfarande en betydande utmaning parallellt med detta. under 2006 kommer internrevisionsenheten att särskilt uppmärksamma förenklingen som ett särskilt revisionsmål på alla berörda områden.

Slovacco

hoci pri auditoch bola zistená potreba, aby komisia lepšie dodržiavala a jednotnejšie uplatňovala existujúce pravidlá, zjednodušenie ostáva dôležitou a paralelnou výzvou. ias bude v roku 2006 venovať zvláštnu pozornosť zjednodušeniu, ktoré je osobitným audítorským cieľom vo všetkých príslušných auditoch.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

förseningar uppstod främst p.g.a. svårigheter i slutfasen. följaktligen ser internrevisionsenheten ett tydligt behov av att minska tidsutdräkten för avslutandet av revisioner. revisionsenheten kommer att förkorta revisionsberättelserna ytterligare och försöka uttrycka sig tydligare.

Slovacco

k oneskoreniam došlo najmä v dôsledku problémov v konečnej fáze. ias sa preto domnieva, že treba skrátiť čas potrebný na uzavretie auditov. samotný ias ešte viac skráti správy o audite a zameria sa na zrozumiteľnejší jazyk.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

2.3. genomförande av internrevisionsenhetens arbetsprogram 4

Slovacco

2.3. implementácia pracovného programu ias 4

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

39. internrevisionsenheten har inte lagt fram någon rapport om utredningsverksamheten. man har framför allt inte bedömt hur ärendehanteringssystemet fungerar eller resultatindikatorernas tillförlitlighet och relevans. i slutet av 2004 hade internrevisionsenheten, trots sina egna riskanalyser, ännu inte lämnat något riktigt bidrag till förbättringen av systemen för handläggning av utredningsarbetet.

Slovacco

39. jednotka vnútorného auditu nepredložila žiadne správy o vyšetrovacej činnosti, predovšetkým neohodnotila správne fungovanie systému cms ani spoľahlivosť a relevantnosť ukazovateľov výsledkov. na konci roku 2004, napriek svojim vlastným analýzam rizika, ešte nijako výrazne neprispela k zlepšeniu systémov vedenia vyšetrovaní.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

2. internrevisionsenhetens arbetsfält och arbetsprogram 3

Slovacco

2. pracovné prostredie a pracovný program ias 3

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

syftet med föreliggande rapport är att informera den ansvarsbeviljande myndigheten om det arbete som kommissionens enhet för internrevision genomfört under 2005 enligt artikel 86.4 i budgetförordningen. den bygger på internrevisionsenhetens rapport enligt artikel 86.3 i budgetförordningen om centrala revisionsresultat och, i enlighet med rådande revisionsnormer, om ”exponering för betydande risker och kontrollfrågor samt frågor om företagsstyrning […]”[1]. denna rapport bygger på det revisions-och rådgivningsarbete som enheten för internrevision har utfört under 2005, men också på det arbete som utförs av generaldirektoratens internrevisionsfunktioner via genom internrevisionsenhetens halvårsrapporter om detta arbete. rapporten tar inte upp internrevisionsenhetens arbete åt de organ som inrättas av gemenskapen. [2]

Slovacco

táto správa informuje orgán udeľujúci absolutórium o práci, ktorú vykonal útvar pre vnútorný audit (ias) komisie v roku 2005 v súlade s článkom 86 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách (fr). je založená na správe útvaru pre vnútorný audit (ias) podľa článku 86 ods. 3 fr o kľúčových zisteniach auditu a v súlade s odbornými normami o „významných rizikám a otázkach kontroly, otázkach správy a riadenia spoločností...“[1]. táto správa je založená na audítorskej práci a poradenských činnostiach ias v roku 2005. Čerpá tiež z práce oddelení vnútorného auditu (iac) generálnych riaditeľstiev, prostredníctvom správ ias o práci iac predkladaných dvakrát ročne. správa sa nezaoberá audítorskou prácou ias vykonávanou pre agentúry spoločenstva[2].

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

internrevisionsenhetens arbetsfÄlt och arbetsprogram

Slovacco

pracovné prostredie a pracovnÝ program ias

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

internrevisionen inom kommissionen äger rum på ett fält i snabb förändring och utvecklingen inom kommissionens förvaltnings-och kontrollsystem under 2005 återspeglade några av slutsatserna i internrevisionsenhetens rapport för år 2004.

Slovacco

vnútorný audit v komisii sa uskutočňuje v rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí; vo vývoji systému riadenia a kontroly v komisii v roku 2005 sa odrazili aj určité závery vnútorného audítora uvedené v jeho správe z roku 2004.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

införandet av det nya redovisningssystemet är ett stort steg framåt för kommissionen, dess tjänstegrenar och kontrollorgan. [3] det finns planer på att låta räkenskapsföraren godkänna räkenskaperna, vilket innebär en viktig förbättring i ansvarighetsfrågan. denne tjänsteman behöver ett tydligt mandat för att utöva detta ansvar, i synnerhet att utföra en rimlighetskontroll (utan att utanordnarens ansvar för transaktioner ifrågasätts). kommissionen håller på att inrätta de första genomförandeorganen som skall ta över ansvaret för programgenomförandet. syftet är att minska de kostnader och kontrollrisker som fanns vid tidigare utläggande av verksamhet på entreprenad och öka specialiseringen. för internrevisionsenhetens vidkommande bör särskild uppmärksamhet riktas mot såväl komplexa delegerings-och rapporteringssystem som förvaltningssvårigheter såsom förvaltningsskyldigheter, anställning, vidareutbildning osv. det delade ansvaret för budgetutanordning gör internrevisionsenhetens roll särskilt komplex.

Slovacco

implementácia nového účtovného systému je pre komisiu, jej útvary a kontrolné orgány významným krokom vpred.[3] plánovaným podpisovaním účtov účtovníkom sa rieši jeden dôležitý rozpor týkajúci sa zodpovednosti. Účtovník potrebuje jasné splnomocnenie na prevzatie tejto zodpovednosti, najmä na vykonávanie kontrol hodnovernosti (bez spochybnenia primárnej zodpovednosti povoľujúcich úradníkov za transakcie). komisia zriaďuje prvé výkonné agentúry, ktoré prevezmú úlohy spojené s implementáciou programu. cieľom je znížiť náklady a riziká spojené s kontrolou, ktoré existovali v skorších externalizačných prístupoch, a zvýšiť špecializáciu. v prípade ias by sa zvláštna pozornosť mala venovať komplexnému preneseniu právomocí a hierarchii, ako aj problémom s riadením, medzi ktoré patria administratívne záväzky, prijímanie pracovníkov, odborná príprava atď. rozdelenie zodpovedností za odsúhlasovanie rozpočtu spôsobuje, že úloha vnútorného auditu sa stáva zvlášť zložitou.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

riskhanteringen är en fråga som kommer att få sin fasta plats i kommissionens cykel för planering, rapportering och tilldelning av medel. [4] genomförandet måste börja på generaldirektoratsnivå, varefter bedömningen och hanteringen av risker, som planerat, genomförs i grupper av tjänstegrenar och, med avseende på internrevisionsenheten, inom hela kommissionen. revisionsenheten anser att den övergripande riskhanteringen skulle fungera bättre om kommissionsledamöterna vore engagerade i utvärderingen av de politiska riskerna, vilket skulle förbättra planeringen, tilldelningen av medel och genomförandet av politiken.

Slovacco

riadenie rizika je stanovené tak, aby bolo pevne zakotvené v cykle plánovania, predkladania správ a rozdeľovania zdrojov v komisii.[4] bude potrebné, aby implementácia prešla z úrovne gr k plánovanému hodnoteniu a riadeniu rizík v skupinách útvarov a podľa názoru ias napokon v celej komisii. ias zastáva názor, že úplné zapojenie komisárov do hodnotenia politických rizík by umožnilo lepšie celkové riadenie rizík, a takto zlepšilo plánovanie, rozdeľovanie zdrojov a realizáciu politiky.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

i början av 2005 såg internrevisionsenheten över sina kvalitetssäkringsmekanismer och inrättade en målinriktad kvalitetsenhet som systematiskt granskar kvaliteten på revisionsarbetet, från planeringen av revisionen till den slutliga revisionsberättelsen. gemensamma rapporteringsnormer, särskilt för värderingen av revisionsrekommendationer, fastlades tillsammans med internrevisionsfunktionen, vilket kommer att underlätta jämförelsen av uppgifter.

Slovacco

ias začiatkom roku 2005 preskúmal svoje opatrenia týkajúce sa zabezpečenia kvality a vytvoril špecializovanú jednotku kvality, ktorá systematicky hodnotí kvalitu audítorskej práce, a to od zapojenia do plánovania auditu až po konečnú správu o audite. spoločné normy týkajúce sa predkladania správ, najmä hodnotenia odporúčaní auditu, boli schválené oddeleniami vnútorného auditu (iac), čo umožnilo ľahšie porovnanie zistení.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

internrevisionsfunktionens kvalitetsöversyn som inleddes med en självutvärdering 2005 kommer att fullföljas 2006 genom internrevisionsenhetens validering av utvärderingarna. detta arbete, i enligt med rådande revisionsnormer, syftar inte enbart till att garantera generaldirektoraten tillgång till högkvalitativa internrevisionstjänster utan också till att lägga en objektiv grund för tillförlitligheten i revisionsarbetet på andra nivåer.

Slovacco

preskúmanie kvality iac, ktoré sa začalo samohodnoteniami v roku 2005, sa ukončí overením hodnotení, ktoré vykoná ias v roku 2006. cieľom tejto činnosti, ktorá je v súlade s odbornými normami, je nielen zaručiť dostupnosť kvalitných služieb vnútorného auditu pre generálne riaditeľstvá, ale aj vytvoriť objektívny základ, na ktorý sa môže spoliehať vnútorný audit vykonávaný na iných úrovniach.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

generellt har samarbetet mellan internrevisionsenheten och internrevisionsfunktionerna utvecklats positivt under 2005 (exv. görs nu gemensamma revisionsinsatser). samordningen av revisionsplaner för redovisningssystemet och gemensamma fortbildningssatsningar är exempel på det effektiva samarbetet med europeiska revisionsrätten.

Slovacco

všeobecne povedané, spolupráca medzi ias a iac sa v roku 2005 rozvíjala pozitívnym smerom (napríklad, spoločné audity). koordinácia plánov auditov účtovného systému a snaha o spoločné odborné vzdelávanie poukazujú na účinný pracovný vzťah s európskym dvorom audítorov (eca).

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

den programvara som kommissionens internrevisorer använder i sin revision omfattar numera en uppföljningsmekanism där de enheter som granskas matar in uppgifter och som gör att förvaltningen, revisorerna och kommittén för revisionsuppföljning direkt kan övervaka genomförandet av revisionsrekommendationerna. för att vederbörligen kunna informera kommittén för revisionsuppföljning innan den genomför sin egen riskanalys, kontrollerar internrevisionsenheten regelbundet i vilken omfattning som de granskade enheterna har efterlevt revisionsrekommendationerna och om detta skett inom utsatt tid. i mars 2006 överlämnade internrevisionsenheten sin första övergripande rapport om efterlevnaden av enhetens rekommendationer till kommittén för revisionsuppföljning.

Slovacco

softvér riadenia auditu používaný vnútornými audítormi v komisii teraz zahŕňa mechanizmus nadväzujúcich opatrení, do ktorého kontrolované subjekty vkladajú údaje a ktorý umožňuje rovnako vedeniu, audítorom a apc priamo monitorovať pokrok dosiahnutý pri implementácii odporúčaní auditu. ias pravidelne preskúmava včasnosť a rozsah implementácie odporúčaní kontrolovanými subjektmi, aby mohol primerane informovať apc a svoju vlastnú analýzu rizík. ias v marci 2006 vydal svoju prvú súhrnnú správu pre apc týkajúcu sa opatrení nadväzujúcich na odporúčania ias.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK