Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di konkurrensförfaranden da Svedese a Slovacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Svedese

Slovacco

Informazioni

Svedese

om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden

Slovacco

o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

När det gäller konkurrensförfaranden eller jämförande urvalsförfaranden för radiofrekvenser skall artikel 7 vara tillämplig.

Slovacco

Pokiaľ ide o súťažné alebo porovnávajúce výberové postupy pre rádiové frekvencie, uplatní sa článok 7

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

3. Förhörsombudet kan till den behörige kommissionsledamoten lämna synpunkter på alla frågor som uppstår i samband med kommissionens konkurrensförfaranden.

Slovacco

3. Vyšetrovateľ môže predložiť príslušnému členovi Komisie pripomienky k ľubovoľnej záležitosti vyplývajúcej z ľubovoľného konania Komisie vo veci súťaže.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

(8) Förhörsombudets kompetensområde vid konkurrensförfaranden bör utformas så att denne kan tillvarata rätten att bli hörd under hela förfarandet.

Slovacco

(8) Pôsobnosť vyšetrovateľa v konaní vo veci súťaže má byť koncipovaná takým spôsobom, aby sa zabezpečilo právo na vypočutie v priebehu celého konania.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Kommissionen ska enligt artikel 1 i beslutet om kompetensområde utnämna ett eller flera förhörsombud ”som ska se till att det faktiska utövandet av rätten att bli hörd iakttas i konkurrensförfaranden vid kommissionen”.

Slovacco

Podľa článku 1 rozhodnutia o právomoci Komisia vymenuje jedného alebo viacerých pracovníkov poverených vypočúvaním „ktorí zabezpečia, aby bolo rešpektované efektívne uplatňovanie práva na vypočutie [byť vypočutý — neoficiálny preklad] v rámci konaní pred Komisiou vo veci [hospodárskej — neoficiálny preklad] súťaže“.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

[34] Kommissionens beslut av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, 19.6.2001).

Slovacco

[34] Rozhodnutie Komisie z 23. mája 2001 o pôsobnosti vypočúvajúceho úradníka (Ú. v. ES L 162, 19.6.2001).

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, s. 21).

Slovacco

Rozhodnutie Komisie 2001/462/ES z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. ES L 162, s. 21; Mim. vyd. 08/002, s. 151).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

II-491.Kommissionens beslut av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, 19.6.2001).Utkast till kommissionens tillkännagivande om reglerna för tillgång till kommissionens handlingar i ärenden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, artiklarna 53, 54 och 57 i EES-avtalet och enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (EUT C 259, 21.10.2004).

Slovacco

Návrh oznámenia Komisie o pravidlách pre prístup k spisu Komisie v prípadoch podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o ES a nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Ú. v. EÚ C 259, 21.10.2004). Dostupné na adrese: http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/access_to_documents.html.Združenie Cewal existovalo od začiatku sedemdesiatych rokov do polovice deväťdesiatych rokov.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

De är exempel på ”god” praxis och inte på ”bästa” metoder, eftersom urvalet till broschyren gjorts föratt illustrera mångfalden av länder, verksamhetssektorer och storlekskategorier bland företag somtillämpar god praxis. ”Bästa metoder” kan endast identifieras med hjälp av konkurrensförfaranden ellerriktmärkning, och man skulle då tydligt ha överskridit projektets omfattning och befogenheter.

Slovacco

Sú to príklady skôr úspe®n©ch postupov, nako¢ko v©ber bol realizovan© tak, aby ilustroval rôznorodos¤podmienok v jednotliv©ch krajinách, v©robn©ch sektorov a vo ve¢kostn©ch skupinách uveden©ch v broøúre.Identifikácia „najlep®ích postupov“ predstavuje konkurenÁn© proces stanovovania „benchmarkov“, ktor©svojim obsahom ¿aleko presahuje rozsah a posolstvo tohto projektu.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Kommissionen har hänvisat till artikel 15 första stycket i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörs -ombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, s.

Slovacco

Komisia sa odvoláva na článok 15 prvý odsek rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. ES L 162, s. 21; Mim. vyd. 08/002, s.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

(enligt artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001)

Slovacco

(podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001)

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

1.11 2003 upphävde Europeiska kommissionen procedurbestämmelserna i förordning 4056/86, och ersatte dem med förordning 1/2003 [9], som nu är den genomförandeförordning som tillämpas på all ekonomisk verksamhet. Samma bestämmelser om decentralisering av konkurrensförfaranden gäller alltså linjefartsektorn på samma sätt som alla andra sektorer. I artikel 32 i förordning 1/2003 föreskrivs dock ett undantag från förordningens räckvidd för tramp-och cabotagetjänster till och från EU-hamnar.

Slovacco

1.11 V roku 2003 zrušila Európska komisia procedurálnu časť nariadenia 4056/86 a nahradila ho nariadením 1/2003 [9], ktoré je teraz výkonným nariadením platným pre všetky časti ekonomických činností. Z toho dôvodu platia tie isté ustanovenia pre decentralizáciu postupov konkurencie pre sektor linkovej lodnej prepravy tak, ako vo všetkých ostatných sektoroch. Avšak článok 32 nariadenia 1/2003 umožnil výnimku zo svojej pôsobnosti pre nepravidelnú lodnú prepravu a kabotážne služby na dovoz do a vývoz z prístavov EÚ.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Kommissionen skall utnämna en eller flera förhörsombud (nedan kallat förhörsombudet), som skall se till att det faktiska utövandet av rätten att bli hörd iakttas i konkurrensförfaranden vid kommissionen i enlighet med artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, artiklarna 65 och 66 i EKSG-fördraget samt förordning (EEG) nr 4064/89.

Slovacco

Komisia vymenuje jedného alebo viacerých vyšetrovateľov (ďalej "vyšetrovateľ"), ktorí zabezpečia, aby bolo rešpektované efektívne uplatňovanie práva na vypočutie v rámci konaní pred Komisiou vo veci súťaže podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o ES, článkov 65 a 66 Zmluvy o ESUO a nariadenia (EHS) č. 4064/89.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

(Utarbetad enligt artikel 15 och 16 i kommissionens beslut (2001/462/EG, EKSG) av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

Slovacco

(Podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

(I enlighet med artikel 15 i kommissionens beslut (2001/462/EG, EKSG) av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

Slovacco

(podľa článku 15 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti pracovníkov poverených vyšetrovaním v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže — Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

(I enlighet med artikel 15 i kommissionens beslut (2001/462/EG, EKSG) av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

Slovacco

(v súlade s článkom 15 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o mandáte vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

(Sammanställd enligt artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut (2001/462/EG, EKSG) av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

Slovacco

(Podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

(Enligt artikel 15 i kommissionens beslut (2001/462/EG, EKSG) av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

Slovacco

(podľa článku 15 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti pracovníkov poverených vypočúvaním v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

1.10 ReK påpekar att kommittén skall fortsätta att följa detta ärende och se till att större hänsyn tas till allmänintresset vid organisationen av tjänster i allmänhetens intresse, till deras specifika karaktär och till de lokala och regionala myndigheternas ansvar på detta område. Detta tjänsteutbud är ett inslag i den europeiska sociala modellen och det bör finnas en jämvikt mellan de olika myndigheternas rätt att direkt förvalta tjänsteutbudet samt kraven i EG-domstolens rättspraxis, framför allt i fråga om insyn och konkurrensförfaranden.

Slovacco

1.10. pripomína, že VR musí dodržať svoj záväzok, v rámci ktorého sa snaží zabezpečiť vyššie zohľadňovanie problematík verejného záujmu pri organizácii služieb všeobecného záujmu (SVZ), ich špecifického charakteru a zodpovednosti územných celkov za túto oblasť. SVZ sú súčasťou európskeho sociálneho modelu a treba nájsť rovnováhu medzi právom každého celku priamo riadiť svoje vlastné služby a požiadavky zákonov ESD, najmä z hľadiska transparentnosti a využívania procedúr pre vytvorenie konkurenčného prostredia;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

(I enlighet med artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

Slovacco

(V súlade s článkami 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK