Google で調べる

検索ワード: mae nia chwe blynedd yn hynach na fi (ウェールズ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ウェールズ語

英語

情報

ウェールズ語

Ymddengys eich bod yn cyfeirio o hyd at bethau a ddigwyddodd bump neu chwe blynedd yn ôl

英語

You seem to be constantly rehearsing events of five or six years ago

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Chwe blynedd yn ôl , y Swyddfa Gartref a dalai am tua hanner cyllid yr heddlu

英語

Six years ago , about half of police funding was met from the Home Office

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Chwe blynedd yn ddiweddarach , mae'r Llywodraeth yn dal i gloffi rhwng dau feddwl

英語

Six years later , the Government still cannot make up its mind

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ac eto , chwe blynedd yn ddiweddarach , dyna'n union a wnaeth Llywodraeth y DU

英語

Yet , six years on , the UK Government has done just that

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Buasai'n rhaid cynnal arolwg bedair neu chwe blynedd yn ôl i gael gwybod hynny

英語

You would have to have had a survey conducted four or six years ago to know that

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Dywedwyd hynny ym mis Mai 1999 , ond yr ydym bellach bron ym mis Mai 2005 -- chwe blynedd yn ddiweddarach

英語

That was said in May 1999 , but it is almost May 2005 -- six years later

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae hynny'n fodd pwysig i adfer hyblygrwydd , a ddaeth i ben tua phump neu chwe blynedd yn ôl , fel y cefais wybod

英語

That is an important restoration of flexibility , which ceased some five and a half or six years ago , as I am told

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Yn yr un modd , os ydych yn fenyw , gallwch ddisgwyl marw chwe blynedd yn iau na'ch chwaer yn y Bont-faen

英語

Similarly , if you are a female resident , you can expect to die six years younger than your sister in Cowbridge

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae chwe blynedd yn cynnig cyfle ymhen chwe blynedd i weddnewid gofal plant a hefyd yr holl hinsawdd economaidd yng Nghymru , yn enwedig yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig

英語

Six years ahead offer a window of opportunity to transform not only childcare but the whole economic climate in Wales , particularly in areas of most disadvantage

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Efallai y byddai chwe blynedd yn fwy priodol fel y gallai gwmpasu dau sesiwn Seneddol yn San Steffan a dau sesiwn yn y Cynulliad

英語

Perhaps six years would be more appropriate so that it can span two Parliamentary sessions in Westminster and two Assembly sessions

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Dywedwyd hefyd na fyddai neb yn aros mwy na 18 mis am driniaeth fewno ; chwe blynedd yn ddiweddarach , mae mwy na 6 ,000 o bobl yn parhau i aros

英語

Labour also said that no-one would wait more than 18 months for in-patient treatmen ; six years later , over 6 ,000 people are still waiting

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Er mwyn rhoi enghraifft o hynny , bum neu chwe blynedd yn ôl , fe ystyrid gwaith eiriolaeth i blant mewn gofal yn waith arloesol

英語

To give an example of that , five or six years ago , advocacy work for children in care would have been seen as innovative work

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Byddai pob un ohonom yn cydnabod , bump neu chwe blynedd yn ôl , fod Cymru yn dechrau o fan cychwyn isel o ran darpariaeth gofal plant

英語

We would all acknowledge that , five or six years ago , Wales was starting from a low base in terms of childcare provision

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Fodd bynnag , y pwnc dan sylw yn awr yw nad oes gennym Ysgrifennydd Gwladol Cymru llawn-amser , chwe blynedd yn ddiweddarach

英語

However , the issue now is that , six years later , we do not have a full-time Secretary of State for Wales

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'r ffigurau ar gyfer adeiladu stadiwm newydd Wembley bump neu chwe blynedd yn ddiweddarach gryn dipyn yn uwch na'r swm a dalodd Cwmni Stadiwm y Mileniwm am adeiladu Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd

英語

The figures for building the new Wembley stadium five or six years later are considerably higher than the sum for which the Millennium Stadium Company built the Millennium Stadium in Cardiff

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae perfformiad economaidd y gwledydd hyn yn y dyfodol yn ffactor pwysig , ond mae cyfyngu arnynt drwy ddweud bod yn rhaid iddynt ddiwygio eu harferion economaidd ymhen tair i chwe blynedd yn ddull anymarferol i ddechrau eu rhyddhau oddi wrth ddyled

英語

The future economic performance of these countries is an important factor , but to restrain them by saying that they must reform their economic practices for three to six years , is not a practical way to start debt relief

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Dyna 53 ,600 yn fwy nag a gafwyd chwe blynedd yn ôl , a bydd 88 y cant ohonynt yn cael eu harchwilio , eu trin a'u rhyddhau o fewn pedair awr

英語

That is 53 ,600 more than six years ago , and 88 per cent are seen , treated and discharged in four hours

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Bydd hynny'n dwyn ffrwyth mewn dwy neu dair blynedd yn achos nyrsys , mewn chwe blynedd yn achos meddygon , ac mewn 10 neu 15 mlynedd yn achos ymgynghorwyr

英語

That will bear fruit in two or three years ' time in the case of nurses , six years ' time in the case of doctors , and 10 or 15 years ' time in the case of consultants

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae Llywodraethau'n cael budd o wasanaeth ombwdsmon sy'n dyfarnu ar gwynion ynghylch gweinyddu , rhyddid gwybodaeth , gweinyddu iechyd ac , ers y newid mawr tua phump neu chwe blynedd yn ôl , materion clinigol

英語

Governments benefit from an ombudsman service that rules on complaints on administration , freedom of information , health administration and , since a major change approximately five or six years ago , clinical matters

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae Cymru yn lle gwell heddiw nag yr oedd chwe blynedd yn ôl : mae nifer y troseddau wedi gostwn ; mae tlodi wedi lleiha ; mae addysg ac iechyd wedi gwell ; ac mae llawer mwy o bobl mewn gwaith

英語

Wales is a better place today than it was six years ago : crime has falle ; poverty has been reduce ; education and health have improve ; and many more people are in work

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

関係性の低い人による翻訳は非表示になります。
関係性の低い結果を表示します。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK