Google で調べる

検索ワード: penghu (エストニア語 - スロバキア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

エストニア語

スロバキア語

情報

エストニア語

TAIWANI, PENGHU, KINMENI JA MATSU OMAETTE TOLLITERRITOORIUM

スロバキア語

TAIWAN, PENGHU, KINMEN A MATSU, samostatné colné územie

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

エストニア語

TAIWAN, PENGHU, KINMENI JA MATSU OMAETTE TOLLITERRITOORIUMID

スロバキア語

TAIWAN, PENGHU, KINMEN A MATSU, Oddelené colné územie

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 2
品質:

エストニア語

Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi kiriLugupeetud...

スロバキア語

o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a samostatným colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

エストニア語

osoonikihti kahandavate ainetega kauplemise kohta Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga

スロバキア語

o obchode s látkami, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, so samostatným colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Mazu

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

エストニア語

LEPINGkirjavahetuse vormis Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel

スロバキア語

3. Rokovania viedla Komisia po porade s výborom zriadeným na základe článku 133 zmluvy a v rámci smerníc na rokovania vydaných Radou.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritoorium on ühenduse tähtis kaubanduspartner ning kaubandust ja investeerimist nimetatud territooriumi ja ühenduse vahel tuleks soodustada.

スロバキア語

Samostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a Mazu je dôležitým obchodným partnerom Spoločenstva a obchod a investície medzi týmto územím a Spoločenstvom by sa mali podporovať.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Sellegipoolest järgib Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritoorium täielikult Montreali protokolli tingimusi ja on esitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi osoonisekretariaadile sellekohased andmed Montreali protokolli artiklis 7 sätestatud korras.

スロバキア語

Samostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a Mazu napriek tomu plne dodržiava Montrealský protokol a predložilo o tom Sekretariátu pre ozón environmentálneho programu Organizácie spojených národov údaje uvedené v článku 7 Montrealského protokolu.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritoorium ei ole ühinenud osoonikihi kaitset käsitleva Viini konventsiooniga ega osoonikihti kahandavaid aineid käsitleva 1987. aasta Montreali protokolliga.

スロバキア語

Samostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a Mazu nie je stranou Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy ani Montrealského protokolu z roku 1987 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

5. Läbirääkimiste tulemuseks on kirjavahetuse vormis leping Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga.6. Ettepanekuga palutakse nõukogul leping heaks kiita.

スロバキア語

o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a samostatným colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Seetõttu ei kohaldata Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi suhtes määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikleid 8 ja 9 ega artikli 11 lõikeid 2 ja 3.

スロバキア語

Články 8 a 9 a článok 11 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 2037/2000 by sa preto nemali uplatňovať na samostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a Mazu.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi suhtes ei kohaldata määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikleid 8 ja 9 ega artikli 11 lõikeid 2 ja 3.

スロバキア語

Články 8 a 9 a článok 11 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 2037/2000 sa neuplatňujú na samostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a Mazu.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Artikkel 1Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi suhtes ei kohaldata määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikleid 8 ja 9 ega artikli 11 lõikeid 2 ja 3.

スロバキア語

(4) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru založeného článkom 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Teade 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahelise kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingu jõustumise kohta

スロバキア語

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a samostatným colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

最終更新: 2014-10-20
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

(1) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87(1) lõikega 1 on kehtestatud kaupade nomenklatuur, edaspidi „kombineeritud nomenklatuur", ning kindlaks määratud ühise tollitariifistiku kokkuleppelised tollimaksumäärad.(2) Oma otsusega XX/XXXX/EC, mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel, kiitis nõukogu ühenduse nimel heaks eespool nimetatud lepingu eesmärgiga lõpetada vastavalt GATT 1994 XXIV artikli lõikele 6 alustatud läbirääkimised,

スロバキア語

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a samostatným colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu, pokiaľ ide o odvolanie špecifických koncesií vo vzťahu k odvolaniu Listín koncesií a záväzkov (ďalej len „listiny“) Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu, sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

エストニア語

(2) Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritoorium ei ole ühinenud osoonikihi kaitset käsitleva Viini konventsiooniga ega osoonikihti kahandavaid aineid käsitleva 1987. aasta Montreali protokolliga. Sellegipoolest järgib Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritoorium täielikult Montreali protokolli tingimusi ja on esitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi osoonisekretariaadile sellekohased andmed Montreali protokolli artiklis 7 sätestatud korras.(3) Seetõttu ei kohaldata Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi suhtes määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikleid 8 ja 9 ega artikli 11 lõikeid 2 ja 3.

スロバキア語

(2) Samostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a Mazu nie je stranou Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy ani Montrealského protokolu z roku 1987 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. Samostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a Mazu napriek tomu plne dodržiava Montrealský protokol a predložilo o tom Sekretariátu pre ozón environmentálneho programu Organizácie spojených národov údaje uvedené v článku 7 Montrealského protokolu.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

エストニア語

(3) Komisjon on lõpetanud läbirääkimised kirjavahetuse vormis lepingu üle Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel vastavalt üldise GATT 1994 XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile. Seega tuleks nimetatud leping heaks kiita,

スロバキア語

(3) Komisia ukončila rokovania o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a samostatným colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT z roku 1994. Uvedená dohoda by sa preto mala schváliť,

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel sõlmitud kirjavahetuse vormis leping erikontsessioonide tühistamise kohta seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendite tühistamisega nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus kiidetakse käesolevaga ühenduse nimel heaks.Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

スロバキア語

1. V kontexte rozšírenia colnej únie ustanovenia článku XXIV: 6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) zaväzujú ES začať rokovania s tretími krajinami, ktoré majú negociačné práva v ktoromkoľvek z pristupujúcich členov, s cieľom dohodnúť sa na kompenzačnom vyrovnaní, ak prijatie vonkajšieho colného režimu ES spôsobí zvýšenie ciel nad úroveň, ku ktorej sa pristupujúca krajina zaviazala v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom „sa venuje náležitá pozornosť znižovaniu colných sadzieb pri rovnakých colných položkách, ktoré znižujú aj ďalší členovia colnej únie pri jej vzniku“.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

エストニア語

KOM(2006) 146 -2 -31.3.2006 -Ettepanek: Nõukogu määrus mis käsitleb EÜ poolt üldise tolli-ja kaubanduskokkuleppe (GATT 1994) artikli XXIV lõike 6 raames peetud läbirääkimiste tulemusel sõlmitud lepingu rakendamist ja millega täiendatakse tariifi-ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa -KOM(2006) 147 -1 -31.3.2006 -Ettepanek nõukogu otsus kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel -

スロバキア語

COM(2006) 146 -1 -31. 3. 2006 -Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Malajziou -COM(2006) 146 -2 -31. 3. 2006 -Návrh nariadenia Rady o implementácii dohody uzatvorenej Európskym spoločenstvom po rokovaniach v rámci článku XXIV: 6 GATT z roku 1994, ktorou sa dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku -

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

エストニア語

SELETUSKIRI3. Viidatakse nõukogu otsusele XXXX seoses lepingu sõlmimisega Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga pärast üldise tolli-ja kaubanduskokkuleppe (GATT 1994) artikli XXIV lõike 6 raames peetud läbirääkimisi.

スロバキア語

Podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994 Rada 22. marca 2004 splnomocnila Komisiu začať rokovania s určitými inými členmi WTO počas pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskemu spoločenstvu.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

エストニア語

kirjavahetuse vormis Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahelseoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus

スロバキア語

ROZHODNUTIA RADY

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK