Google で調べる

検索ワード: kombinatsioonidega (エストニア語 - フィンランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

エストニア語

フィンランド語

情報

エストニア語

koostalitluse komponentide ja rööpakalde deklareeritud kombinatsioonidega;

フィンランド語

käyttäen ilmoitettua yhteentoimivuuden osatekijöiden yhdistelmää ja raiteen kallistusta,

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Comtanit võib kasutada ainult koos levodopa tavapäraste kombinatsioonidega.

フィンランド語

Comtania voi käyttää vain tavanomaisten levodopa- yhdistelmien kanssa.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

エストニア語

Comtessi võib kasutada ainult koos levodopa tavapäraste kombinatsioonidega.

フィンランド語

Comtessia voi käyttää vain tavanomaisten levodopa- yhdistelmien kanssa.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

エストニア語

Enamikus neist uuringutest kasutati TAXOTEREt koos teiste vähiravimitega ning seda võrreldi eri ravimite kombinatsioonidega või raviga ilma TAXOTEREta.

フィンランド語

Useimmissa tutkimuksissa TAXOTERE yhdistettiin toisiin syöpähoitoihin ja sitä verrattiin eri hoitoyhdistelmiin tai samaan hoitoon ilman TAXOTERE - valmistetta.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

エストニア語

Immunosupressiivsed raviskeemid erinevate ravimite kombinatsioonidega suurendavad vastuvõtlikkust infektsioonidele, kaasa arvatud oportunistlikud ja surmavad infektsioonid ja sepsis.

フィンランド語

Immunosuppressiivinen yhdistelmähoito lisää infektioalttiutta, mukaan lukien opportunistiset infektiot, kuolemaan johtavat infektiot ja sepsis.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

エストニア語

Enamikus neist uuringutest kasutati Docetaxel Winthropit koos teiste vähiravimitega ning seda võrreldi eri ravimite kombinatsioonidega või raviga ilma Docetaxel Winthropita.

フィンランド語

Useimmissa tutkimuksissa Docetaxel Winthrop yhdistettiin muihin syöpähoitoihin ja sitä verrattiin eri hoitoyhdistelmiin tai samaan hoitoon ilman Docetaxel Winthrop - valmistetta.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

エストニア語

Seda ei tohi kasutada toimeainet modifitseeritult vabastavate ravimvormide kombinatsioonidega (mille korral levodopa vabaneb aeglaselt mõne tunni jooksul).

フィンランド語

Sitä ei pidä käyttää yhdessä depottablettien kanssa, joista levodopa vapautuu hitaasti muutaman tunnin kuluessa lääkkeen ottamisen jälkeen.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

エストニア語

h) kaupade mitteäriliseks veoks kasutatavate sõidukite või sõidukite kombinatsioonidega, mille lubatud täismass ei ületa 7,5 tonni;

フィンランド語

h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Liha külmutamine kindlatel tingimustel võib olemasolevad parasiidid tappa, kuid teatavad ulukitel ja hobustel esinevad keeritsussiliigid on soovitusliku temperatuuri ja aja kombinatsioonidega läbiviidavate külmutamiste suhtes resistentsed.

フィンランド語

Lihan jäädyttämisellä voidaan määritellyissä olosuhteissa tappaa kaikki lihassa mahdollisesti esiintyvät loiset, mutta jotkin riistaeläimissä ja hevosissa esiintyvät trikiinilajit ovat vastustuskykyisiä jäädyttämiselle, joka tapahtuu suositeltujen aika–lämpötila-yhdistelmien mukaisesti.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Sarnaseid tulemusi võib saada ka tervetel isikutel ja erinevate maksa, KNS- i ja neerudüsfunktsioonide kombinatsioonidega patsientidel, kelle renaalne kliirens on gadoversetamiidi puhul ligikaudu 95% plasma kogukliirensist.

フィンランド語

95% plasman kokonaispuhdistumasta.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

エストニア語

(1) Komisjoni direktiiviga 2002/79/EÜ [5] määrati jääkide piirnormid seoses teatavate pestitsiidide ja toidu kombinatsioonidega.

フィンランド語

(1) Komission direktiivissä 2002/79/EY(5) vahvistetaan jäämien enimmäismäärät tietyille torjunta-aine/viljelykasvi -yhdistelmille.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Sõiduki(te) valik punkti 3.1.4 alusel piirdub sõiduki/elektrilise/elektroonilise süsteemi kombinatsioonidega, mis on ette nähtud tegelikuks tootmiseks.

フィンランド語

Edellä 3.1.4 kohdan mukainen ajoneuvon (ajoneuvojen) valinta rajoitetaan ajoneuvon ja sähkö-/elektroniikkajärjestelmän yhdistelmiin, jotka on tarkoitettu todelliseen tuotantoon.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Kasulik võiks olla tutvuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1935/2004 [15].Tarvilikku teavet pakuvad kogemused, mis on saadud seoses juba turul olevate sarnase koostisega toote ja pakendi kombinatsioonidega.

フィンランド語

Viittaus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1935/2004 [15] voisi olla hyödyllinen.Kokemukset jo markkinoilla olevista samantyyppisistä koostumuksen ja pakkauksen yhdistelmistä antavat hyödyllistä tietoa asiasta.

最終更新: 2014-11-09
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

"2. Pakenditele märgitakse kaaluklass vastavate tähtedega või vastavate lõikes 1 määratletud mõistetega või nende kombinatsioonidega, mida võib täiendada vastavate mõõtepiirkondadega. Lõikes 1 osutatud mõõtepiirkondi ei jaotata erinevate pakendivärvide, sümbolite, kaubamärkide või muude märgete abil."4. Artikli 12 lõige 4 asendatakse järgmisega:

フィンランド語

3) Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:%quot%2. Painoluokitus on merkittävä pakkauksiin 1 kohdassa määritellyin kirjaimin tai merkinnöin tai käyttäen niiden yhdistelmää, jota voidaan täydentää vastaavilla painoväleillä. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja painovälejä ei saa jakaa eri pakkausvärejä, tunnus-tai tavaramerkkejä tai muita merkintöjä käyttäviin eri ryhmiin.%quot%

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

エストニア語

(1) Komisjoni direktiiviga 2001/2/EÜ [2] on muudetud direktiivis 1999/36/EÜ sätestatud sertifitseerimismenetlusi selles osas, mis on seotud moodulite kombinatsioonidega, mida tuleb järgida uute mahutite ja uute paakide vastavushindamisel.

フィンランド語

(1) Komission direktiivillä 2001/2/EY(2) muutettiin direktiivissä 1999/36/EY säädettyjä sertifiointimenettelyjä sen suhteen, mitä moduuleja on noudatettava uusien astioiden ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

(6) Samuti on oluline töötada edasi metodoloogia väljatöötamise nimel, et võtta arvesse kumulatiivseid ja sünergilisi mõjusid. Pidades silmas inimese kokkupuutumist toimeainete kombinatsioonidega ning nende kumulatiivset ja võimalikku ühendatud ja sünergilist mõju inimese tervisele, tuleks määrata jääkide piirnormide koondtasemed pärast konsulteerimist Euroopa Toiduohutusametiga (edaspidi "amet"), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused. [8]

フィンランド語

(6) On myös tärkeää jatkaa työtä sellaisten menetelmien kehittämiseksi, joissa otetaan huomioon kumulatiiviset ja synergiavaikutukset. Koska on otettava huomioon ihmisten altistuminen tehoaineiden yhdistelmille sekä näiden mahdolliset kumulatiiviset ja synergiavaikutukset ihmisten terveyteen, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava sen jälkeen, kun on kuultu elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 [8] perustettua Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

エストニア語

10. Selleks et võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut ja tagada ühenduses lõigete 2–9 ühtne kohaldamine, võtab komisjon artikli 64 lõikes 2 sätestatud korras vastu rakendusmeetmed, mis määratlevad konkreetsed organisatsioonilised nõuded, mida tuleb rakendada investeerimisühingute suhtes, mis tegelevad erinevate investeerimisteenustega ja/või tegevustega ning kõrvalteenustega või nende kombinatsioonidega.

フィンランド語

10. Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa 2-9 kohdan yhdenmukainen soveltaminen, komissio toteuttaa 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa täsmennetään sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat toiminnan järjestämistä koskevat käytännön vaatimukset, jotka tarjoavat erilaisia sijoituspalveluja ja/tai -toimia ja oheispalveluja tai niiden yhdistelmiä.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

6. Artikli 237 lõigetes 1 ja 4 asendatakse "C1" ja "C2/CP3" vastavalt kombinatsioonidega "CN22" ja "CN23".

フィンランド語

6. Korvataan 237 artiklan 1 ja 4 kohdassa ilmaisu%quot%C 1%quot% ilmaisulla%quot%CN 22%quot% ja ilmaisu%quot%C 2/CP 3%quot% ilmaisulla%quot%CN 23%quot%.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

エストニア語

Tõepoolest võiksid kasutajainspektsioonid teatud väga keeruliste süsteemide korral olla kõige pädevamad asutused vastavushindamise tegemiseks. Siiski tuleks märkida, et (ühe) kasutajainspektsiooni üksiktoodetele tehtud vastavushindamine moodulite kombinatsioonidega B1+F, B+F ja B+C1 on peaaegu sama, kui teha seda mooduliga G. Järelikult ei annaks moodulite B ja B1 lubamine erilist lisaväärtust, kui kasutajainspektsioonid ei saa samal ajal hinnata tootja kvaliteedisüsteeme, nagu see praegu on.

フィンランド語

On totta, että käyttäjien tarkastuslaitokset olisivat kaikkien pätevimpiä suorittamaan tiettyjen monimutkaisten järjestelmien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. Olisi kuitenkin otettava huomioon, että käytännössä muiden kuin sarjatuotteiden, joiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa (yksi) käyttäjien tarkastuslaitos moduulien B1 + F, B + F ja B + C1 mukaisesti, arviointi on melkein samanlainen kuin moduulin G vaatimustenmukaisuuden arviointi. Suurtakaan hyötyä ei sen vuoksi saataisi siitä, että käyttäjien tarkastuslaitokset saisivat suorittaa moduulien B ja B1 mukaisen arvioinnin, jos ne ei eivät voi tehdä valmistajan laatujärjestelmien arviointia samanaikaisesti, kuten tilanne on tällä hetkellä.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

c) andmed analüüsilaborite ühenduse tasemekatsetes, mida on nimetatud artikli 28 lõikes 3, ja muudes tasemekatsetes, mis on seotud pestitsiidi/toote kombinatsioonidega, mille proovid riiklike kontrolliprogrammide raames võetakse, osalemise kohta;

フィンランド語

c) yksityiskohtaiset tiedot analyysilaboratorioiden osallistumisesta 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin yhteisön pätevyystesteihin ja muihin pätevyystesteihin, jotka liittyvät torjunta-aine/tuote-yhdistelmiin, joista on otettu näytteitä kansallisessa valvontaohjelmassa;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK