Google で調べる

検索ワード: αεναοσ (ギリシア語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ギリシア語

英語

情報

ギリシア語

Κατά δεύτερον, η νέα μέθοδος εργασίας που εφαρμόζουμε δεν στηρίζεται μονάχα στον διοργανικό διάλογο, αλλά και σε μία αέναη ανταλλαγή πληροφοριών σε λειτουργικό στάδιο και στην πιο απόλυτη διαφάνεια έναντι των πολιτών.

英語

Secondly, our new working method is not based solely on interinstitutional dialogue but also on a constant exchange of information during the operational phase and on more transparency for the public.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Φαίνεται να βρίσκεται σε αέναη κατασκευή και επισκευή, αλλά οι σκαλωσιές κρύβουν πολύ συχνά την «ομορφιά» της κατασκευής.

英語

It appears as something that is in permanent construction and repair, but the scaffolding very often hides the "beauty" of the construction behind it.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ギリシア語

Οι επενδύσεις στο μέλλον: Η κοινωνία των πληροφοριών πρέπει επίσης να αποτελέσει την κοινωνία της αέναης δια βίου μάθησης, εάν υπάρχει η βούληση οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι πολίτες της Ευρώπης να εκμεταλλευθούν στο έπακρο όλες τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

英語

Investing in the future: The information society will have to be a society of life-long learning if Europe s businesses, workers and citizens are to make optimum use of the potential offered by the new technologies.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Η Μόνιμη Επιτροπή πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας θα αποτελέσει άλλο ένα ορόσημο στην πορεία προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον αέναα μεταβαλλόμενο κόσμο της αύριον, και ως εκ τούτου προς την παροχή απασχόλησης ποιότητας σε όλους τους πολίτες της.

英語

The Committee was confident that the Lisbon Extraordinary European Council would mark a further milestone on the path to improving Europe's competitiveness in tomorrow's ever-changing world, and thus providing quality employment for all its citizens.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Ήταν πολύ θαρραλέο στοίχημα λοιπόν για τους ιδρυτές της Ευρώπης το να πουν: Ναι, μπορούμε να δώσουμε τέλος σε αυτόν τον αέναο κύκλο βίας, μπορούμε να σταματήσουμε τη λογική της εκδίκησης, μπορούμε να χτίσουμε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον, μαζί.

英語

So what a bold bet it was, for Europe's Founders, to say, yes, we can break this endless cycle of violence, we can stop the logic of vengeance, we can build a brighter future, together.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Ερέθισμα για τη συζήτηση αυτή απετέλεσε η αντικειμενική αρχή ότι: η εκπαίδευση μας αφορά όλους, επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το ατομικό ή συλλογικό μέλλον μας και συνακόλουθα αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση του καθένα – πολύ περισσότερο της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών2 - να συμμετέχει στο σχεδιασμό της ανάπτυξής της και στην αέναη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της.

英語

This debate was prompted by the objective principle that education concerns us all, that it has positive or negative implications for our future as individuals and as a society, and that it is therefore everybody's right and obligation - and this applies in particular to civil society organisations2- to help shape education and be involved in ongoing efforts to modernise it.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Τα μεταβαλλόμενα δεδομένα των πρακτικών απάτης επιβάλλουν την αέναη προσαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

英語

The changing context of fraud requires continuous adjustment to EU anti-fraud policies.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Προϋποθέτει την επαρκή ανακατανομή των πόρων, που δεν είναι δυνατόν να υπόκειται σε αέναες διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών."

英語

It implies an adequate redistribution of resources which would not result from endless bargaining between states" he explained.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ギリシア語

(9) Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να προστατεύονται αποτελεσματικά υπό συνθήκες αέναων τεχνολογικών εξελίξεων και παγκοσμιοποίησης.

英語

(9) Personal data should continue to be protected effectively in a context of constant technological development and globalisation.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Και στον τομέα αυτό η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, οργανισμών κατάρτισης διαφόρων επιπέδων και βιομηχανίας αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα των ανθρώπινων πόρων να επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα σε καταστάσεις αέναης αλλαγής.

英語

Promoting cooperation between universities, training bodies at different levels and industry is essential in this field too, if training models are to be devised which can boost the capacity of human resources to cope with complex and constantly changing problems.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Όποτε έχει κλείσει ένας τόπος αποθήκευσης κατ' εφαρμογή του στοιχείου γ) του άρθρου 17 παράγραφος 1, θεωρείται ότι πραγματοποιείται η μεταβίβαση της ευθύνης εάν και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι το αποθηκευμένο CO2 θα διατηρείται σε πλήρη απομόνωση στο αέναο μέλλον και αφού έχει σφραγισθεί ο τόπος και έχει απομακρυνθεί ο εξοπλισμός έγχυσης.

英語

Where a storage site has been closed pursuant to point (c) of Article 17(1), transfer of responsibility shall be deemed to take place if and when all available evidence indicates that the stored CO2 will be completely contained for the indefinite future, and after the site has been sealed and the injection facilities have been removed.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

5.5 Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εστιάζει, δηλαδή, σε μια διεργασία «αέναης» καινοτομίας από άποψη τεχνολογίας, λειτουργικότητας και αισθητικής.

英語

5.5 The European industry is thus focused on a "never-ending" innovation process in terms of technology, functionality and aesthetics.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ギリシア語

Θα χρειαστεί, λοιπόν, περισσότερο παρά ποτέ, μέριμνα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπερβολικά περιορισμένων αυτών πιστώσεων, που να εξασφαλίζει όχι μια αέναη συνδρομή, αλλά τις προϋποθέσεις για αυτόνομη και βιώσιμη ανάπτυξη.

英語

The very limited funds that are available will therefore have to be put to best possible use, by ensuring not perennial assistance but the conditions for autonomous, sustainable development.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Προτείνουν όχι απλώς την αντιστροφή του σχήματος αυτού (“από τη βάση προς την κορυφή”), την προσεκτική ακρόαση ‑ακόμη κι αν αυτή χρειαστεί να αποβεί συνεχής αντιμετώπιση και όχι πλέον μόνο “προπαρασκευαστικό” στάδιο‑ αλλά και την “εφεύρεση” μιας νέας νοοτροπίας για τη δημοκρατία, χωρίς ιεραρχικές προκαταλήψεις, αέναα διαδραστικής.

英語

These initiatives do not merely propose the adoption of the reverse, bottom-up approach, they do not simply advocate listening – even though listening must be engaged in continuously, and not only during the preparatory stage; they envisage the creation of a new, continuously interactive, culture of democracy, without any inbuilt hierarchies.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει τον αέναο κύκλο μικρό όφελος/μικρός βαθμός χρησιμοποίησης, που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αδυναμίες του συστήματος.

英語

This has created the perpetual cycle of low benefit/low input that is one of the significant shortcomings of the system.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Είναι ένας αέναος κύκλος ανάλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού και προγραμματισμού, εφαρμογής, ελέγχου και παρακολούθησης, εκτίμησης της προόδου και αξιολόγησης, που στηρίζεται στις συσσωρευμένες γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να εξασφαλίζει ότι οι νέες πολιτικές προσεγγίσεις αντλούν διδάγματα από τις προηγούμενες επιδόσεις και αναγνωρίζει την ανάγκη μακροπρόθεσμης θεώρησης στη χάραξη πολιτικής.

英語

It is a continuing cycle of problem analysis, planning and programming, implementation, monitoring, progress assessment, and evaluation that builds on accumulated knowledge and experience, ensuring that new policy approaches learn from past performance, and recognises the need for long term vision in policy making.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Μολονότι η ευρωμεσογειακή ζώνη εξασφαλίζει τις αναγκαίες συνθήκες που θα επιτρέψουν στον τομέα να εξακολουθήσει να συμβάλλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής δεν μπορούν να αγνοούν το γεγονός ότι η αέναη διαδικασία της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού θα προκαλεί διαρκή πτώση της απασχόλησης για αρκετά χρόνια.

英語

While the Euro-Mediterranean Zone provides the conditions necessary to allow the sector to remain an important contributor to European industrial production, policymakers cannot ignore the fact that a permanent process of restructuring and modernisation will continue to lead to falling employment for some years to come.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Η επιλογή του ενδεδειγμένου τόπου αποθήκευσης είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι το αποθηκευόμενο CO2 θα απομονώνεται πλήρως στο αέναο μέλλον.

英語

The selection of the appropriate storage site is crucial to ensure that the stored CO2 will be completely contained for the indefinite future.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

αξιολόγησης του κατά πόσο το αποθηκευόμενο CO2 θα παραμείνει πλήρως απομονωμένο στο αέναο μέλλον.

英語

assessing whether the stored CO2 will be completely contained for the indefinite future.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Μιας αξίας που αποτελεί προϋπόθεση για επιβίωση και αέναη ανάπτυξη.(Το σχολείο μέχρι σήμερα, σε γενικές γραμμές και κατά κανόνα, δεν ενισχύει την ως άνω προσέγγιση)·

英語

the need to treat diversity as the most important value, a value that is a prerequisite for survival and sustainable development (an approach which the education system has not as a rule promoted);

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK