Google で調べる

検索ワード: veterinärdatasystemet (スウェーデン語 - オランダ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

オランダ語

情報

スウェーデン語

om förfarandet för att utse ett nytt gemensamt datacentrum för det integrerade veterinärdatasystemet

オランダ語

betreffende de aanwijzingsprocedure voor een nieuw gemeenschappelijk serverstation voor het geïntegreerd veterinair computernetwerk

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Kommissionen kommer att se till att denna förteckning över godkända anläggningar i informationssyfte görs tillgänglig för allmänheten via det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).

オランダ語

De Commissie draagt er zorg voor dat deze lijst van erkende bedrijven voor informatiedoeleinden via haar geïntegreerd veterinair computersysteem (Traces) openbaar wordt gemaakt.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Kommissionen ser till att denna lista med godkända anläggningar i informationssyfte görs tillgänglig för allmänheten via det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).”

オランダ語

De Commissie draagt er zorg voor dat deze lijst van erkende bedrijven voor informatiedoeleinden via haar geïntegreerd veterinair computersysteem (Traces) openbaar wordt gemaakt.”.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Kommissionen skall under loppet av 2000 inleda ett nytt anbudsförfarande för ett nytt gemensamt datacentrum som tar hänsyn till den tekniska utvecklingen av datakommunikationen och de nya tjänster som krävs när det gäller utbyte av information mellan medlemsstaterna inom ramen för det integrerade veterinärdatasystemet.

オランダ語

De Commissie houdt een nieuwe, in het jaar 2000 aanvangende inschrijving voor een gemeenschappelijk serverstation en houdt daarbij rekening met de ontwikkeling van de technieken inzake gegevensuitwisseling en met de nieuwe diensten die nodig zijn voor de uitwisseling van gegevens tussen lidstaten in het kader van het geïntegreerd veterinair computernetwerk.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Serienumren skall anges på hälsointyget, och förseglingen skall vara intakt vid ankomsten till gemenskapens utsedda gränskontrollstation och registreras i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).

オランダ語

Het zegelnummer moet op het gezondheidscertificaat worden ingevuld. Het zegel moet intact zijn bij aankomst in de aangewezen grensinspectiepost van binnenkomst in de Gemeenschap en de zending moet in Traces worden geregistreerd.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

(3) Till att börja med bör det fastställas ett förfarande för att utse ett nytt gemensamt datacentrum som skall ge garanti för att alla de tjänster som krävs inom ramen för det integrerade veterinärdatasystemet finns tillgängliga.

オランダ語

(3) In een eerste stadium dient de procedure te worden vastgesteld voor de aanwijzing van een nieuw gemeenschappelijk serverstation dat alle in het kader van het geïntegreerd veterinair computernetwerk vereiste diensten moet leveren.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Kommissionen skall inom ramen för det integrerade veterinärdatasystemet Traces, som inrättats genom beslut 2003/24/EG, införa ett logistiskt stöd som syftar till att hjälpa användarna av systemet under en inledande period på 15 månader.

オランダ語

In het kader van het geïntegreerde veterinaire computersysteem „Traces”, als bedoeld in Beschikking 2003/24/EG, zet de Commissie logistieke steun op om de gebruikers van het systeem te helpen gedurende een aanvankelijke periode van 15 maanden.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

integrerat veterinärdatasystem

オランダ語

geïntegreerd veterinair computersysteem

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Traces (Trade Control and Expert System) är ett integrerat veterinärdatasystem som infördes genom kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG [7].

オランダ語

Traces (Trade Control and Expert System) is een geïntegreerd veterinair computersysteem, dat is ingevoerd bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG [7].

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Traces är ett integrerat veterinärdatasystem som infördes genom kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG.

オランダ語

Traces is een geïntegreerd veterinair computersysteem dat is ingevoerd bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen bör därför beviljas till värdtjänster för samt förvaltning och underhåll av det integrerade veterinärdatasystemet Traces (Trade Control and Expert System), som infördes genom kommissionens beslut 2003/24/EG av den 30 december 2002 om att utveckla ett integrerat veterinärdatasystem [2], för att man ska kunna säkerställa att systemet är tillgängligt, säkert och uppdaterat.

オランダ語

Daarom moet een financiële bijdrage van de Gemeenschap worden toegekend voor de hosting, het beheer en het onderhoud van het geïntegreerde veterinaire computersysteem Traces (Trade Control and Expert System), ingevoerd bij Beschikking 2003/24/EG van de Commissie van 30 december 2002 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem [2], om ervoor te zorgen dat het systeem beschikbaar, veilig en actueel is.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Listan med godkända anläggningar bör i informationssyfte göras allmänt tillgänglig via kommissionens integrerade veterinärdatasystem Traces.

オランダ語

Die lijst van erkende bedrijven moet voor informatiedoeleinden via het geïntegreerd veterinair computersysteem Traces openbaar worden gemaakt.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Dessutom bör formatet på den förlaga till veterinärintyg som finns i beslut 2004/407/EG anpassas till det integrerade veterinärdatasystemet Traces, som infördes genom kommissionens beslut 2004/292/EG [3].

オランダ語

Bovendien moet het formaat van het model van het veterinair certificaat in Beschikking 2004/407/EG compatibel worden gemaakt met het geïntegreerde veterinaire computersysteem TRACES, dat bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie [3] is ingevoerd.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Förseglingens nummer ska anges på det hälsointyg som utfärdats för levande nötkreatur för slakt och gödning i enlighet med förlagan i bilaga F till direktiv 64/432/EEG [6] och för får och get för slakt i enlighet med förlaga I i bilaga E till direktiv 91/68/EEG [7].Förseglingen ska dessutom vara intakt vid ankomsten till den gränskontrollstation som utsetts för införsel till unionen och förseglingens nummer ska registreras i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).

オランダ語

Het zegelnummer moet worden ingevuld op het gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage F bij Richtlijn 64/432/EEG [6] voor levende slacht- en mestrunderen en volgens model I in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG [7] voor slachtschapen en -geiten.Bovendien moet het zegel intact zijn bij aankomst in de aangewezen grensinspectiepost van binnenkomst in de EU en moet het zegelnummer in het geïntegreerd veterinair computersysteem van de EU (Traces) worden geregistreerd.

最終更新: 2014-11-12
使用頻度: 2
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

I kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces [1] fastställs i bilaga I förteckningen över gränskontrollstationer som godkänts i enlighet med rådets direktiv 91/496/EEG [2] och 97/78/EG [3] och i bilaga II förteckningen över centrala, regionala och lokala enheter i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).

オランダ語

Beschikking 2009/821/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van een lijst van erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden in Traces [1] bevat in bijlage I de lijst van grensinspectieposten die zijn erkend overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG [2] en 97/78/EG [3] van de Raad en in bijlage II de lijst van centrale, regionale en lokale eenheden in het geïntegreerd veterinair computersysteem (Traces).

最終更新: 2014-11-09
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Det integrerade veterinärdatasystemet (TRACES) infördes genom kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet TRACES och om ändring av beslut 92/486/EEG [3] för registrering av uppgifter om all import av djur och animaliska produkter från tredjeländer och för utfärdande vid gränskontrollstationerna av gemensamma veterinärhandlingar för införsel.

オランダ語

Bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het TRACES-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG [3] is een geïntegreerd veterinair computersysteem ingevoerd voor de registratie van gegevens over alle importen van dieren en dierlijke producten uit derde landen en de bij de grensinspectieposten te produceren gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 2
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Standardiseringen är dessutom oundgänglig för en effektiv databehandling av intygen inom ramen för det system som infördes genom kommissionens beslut 2003/623/EG av den 19 augusti 2003 om utveckling av ett integrerat veterinärdatasystem (Traces) [11].

オランダ語

Deze uniformisering is bovendien nodig voor een doeltreffende automatische verwerking van de certificaten in het systeem dat is ingesteld bij Beschikking 2003/623/EG van de Commissie van 19 augustus 2003 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem, genaamd Traces [11].

最終更新: 2014-11-03
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

om utveckling av ett integrerat veterinärdatasystem (Traces)

オランダ語

met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem, genaamd Traces

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

(3) Förlagan till hälsointyget bör ändras för att underlätta funktionen hos systemet Traces, inrättat i enlighet med kommissionens beslut 2003/623/EG av den 19 augusti 2003 om utveckling av ett integrerat veterinärdatasystem (Traces) [4].

オランダ語

(3) Het modelgezondheidscertificaat moet worden gewijzigd om het functioneren van Traces, opgezet overeenkomstig Beschikking 2003/623/EG van de Commissie van 19 augustus 2003 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem, genaamd Traces [4], te vergemakkelijken.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

(1) I kommissionens beslut 2003/24/EG av den 30 december 2003 om att utveckla ett integrerat veterinärdatasystem [3] föreskrivs införandet av datasystemet TRACES.

オランダ語

(1) Beschikking 2003/24/EG van de Commissie van 30 december 2002 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem [3] voorziet in de ontwikkeling van het Traces-systeem.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK