Google で調べる

検索ワード: återanskaffningsvärde (スウェーデン語 - スロバキア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

スロバキア語

情報

スウェーデン語

återanskaffningsvärde

スロバキア語

reprodukčná obstarávacia cena

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

återskapa eller ersätta den (som i metoden som bygger på återanskaffningsvärde).

スロバキア語

ho opätovne vytvárať alebo vymieňať (ako v prípade nákladovej metódy).

最終更新: 2014-11-12
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Det antogs tre grundläggande kriterier för fastställandet av tillgångarnas värde, varav ett var tillgångarnas återanskaffningsvärde.

スロバキア語

Pri stanovovaní týchto hodnôt aktív boli prijaté tri základné kritériá, pričom jedným z nich bola reprodukčná hodnota aktíva.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Utgörs beräkningsgrunden enbart av tillgångarnas aktuella återanskaffningsvärde uttryckt i gängse marknadspris vid tidpunkten för värderingen?

スロバキア語

Výlučne súčasná reprodukčná hodnota vyjadrená v bežných cenách v čase hodnotenia?

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Om ett av dessa berättiganden saknas, måste man sluta sig till att det skulle strida mot begreppet kostnadsorientering att som beräkningsgrund för kostnaderna enbart se till tillgångarnas faktiska återanskaffningsvärde uttryckt i gängse marknadspris vid tidpunkten för värderingen.

スロバキア語

V prípade neexistencie týchto dvoch odôvodnení je potrebné vyvodiť záver, že je v rozpore s pojmom nákladovej orientácie vziať za základ výpočtu nákladov výlučne súčasnú reprodukčnú hodnotu investičného majetku vyjadrenú v bežných cenách v čase hodnotenia.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

ARCOR som berättigar användningen av en metod för beräkningen av de avskrivningar och den ränta som avgifterna skall täcka som enbart baseras på tillgångarnas aktuella återanskaffningsvärde, uttryckt i gängse marknadspris vid tidpunkten för värderingen.

スロバキア語

ARCOR metódy výpočtu odpisov a úrokov, ktoré musia poplatky pokryť, založenej výlučne na súčasnej reprodukčnej hodnote investičného majetku vyjadrenej v bežných cenách v čase hodnotenia.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Lager som hålls för kostnadsfri distribution eller distribution med nominellt påslag värderas till det lägre av anskaffningsvärde eller beräknat återanskaffningsvärde. Det beräknade anskaffningsvärdet motsvarar den utgift Europeiska gemenskaperna skulle ådra sig för att förvärva tillgången på balansdagen.

スロバキア語

Ak sú zásoby držané bezplatne, resp. za nominálny poplatok na distribúciu, oceňujú sa na základe obstarávacej ceny alebo bežných reprodukčných nákladov, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. Bežné reprodukčné náklady sú náklady, ktoré by Európske spoločenstvá museli znášať pri nadobudnutí aktív ku dňu zostavenia výkazov.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT POIARES MADURO — MÅL C-55/06 innehåller adekvata faktorer som berättigar användningen av en metod för beräkningen av de avskrivningar och den ränta som avgifterna skall täcka som enbart baseras på tillgångarnas aktuella återanskaffningsvärde uttryckt i gängse marknadspris vid tidpunkten för värderingen.

スロバキア語

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — M. POIARES MADURO — VEC C-55/06 náležité preukazujúce skutočnosti, ktoré odôvodňujú prijatie metódy výpočtu odpisov a úrokov, ktoré musia poplatky pokryť, založenej výlučne na súčasnej reprodukčnej hodnote investičného majetku vyjadrenej v bežných cenách v čase hodnotenia.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Möjligheten för den anmälda operatören att uteslutande grunda beräkningen av kostnaderna på återanskaffningsvärdet av sina investeringar innebär således att denne kan välja de kostnader som gör det möjligt att fastställa avgifterna för tillträde till accessnätet på den högsta nivån, utan att beakta uppgifter om avgifter och priser som gynnar de berättigade.

スロバキア語

Z toho vyplýva, že možnosť notifikovaného operátora založiť základ pre výpočet nákladov výlučne na súčasných nákladoch jeho investícií mu v skutočnosti umožňuje zvoliť tie, ktoré mu môžu dať možnosť určiť ceny za neviazaný prístup k účastníckej prípojke na najvyššej úrovni a neprihliadnuť na tarifné jednotky, ktoré zvýhodňujú účastníkov.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Möjligheten för den anmälda operatören att uteslutande grunda beräkningen av kostnaderna på återanskaffningsvärdet av sina investeringar innebär att denne skulle kunna välja de kostnader som gör det möjligt att fastställa avgifterna för tillträde till accessnätet på den högsta nivån, utan att beakta uppgifter om avgifter och priser som gynnar de berättigade. Den anmälda operatören skulle således kunna kringgå reglerna om kostnadsorientering av avgifterna för tillträde till accessnätet.

スロバキア語

Na jednej strane možnosť notifikovaného operátora založiť základ pre výpočet nákladov výlučne na súčasných nákladoch jeho investícií by mu umožnila zvoliť tie, ktoré mu môžu dať možnosť určiť ceny na najvyššej úrovni a neprihliadnuť na tarifné jednotky ktoré zvýhodňujú účastníkov, čím by obišiel pravidlá týkajúce sa nákladového určenia cien za neviazaný prístup k účastníckej prípojke.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

argument som motsätter sig denna slutsats. Enligt dessa argument innebär ett godkännande av avgifterna baserat på ett lägre värde än det aktuella återanskaffningsvärdet, bland annat genom avdrag för de avskrivningar som redan gjorts, att man avviker från förordningens syfte att ge incitament till att investera i infrastruktur.

スロバキア語

bude musieť overiť vnútroštátny súd, tak je tvrdenie, podľa ktorého je odôvodnené prijať metódu výpočtu hrubých reprodukčných nákladov na účely podnietenia investície do nových medených infraštruktúr súbežných s infraštruktúrou Deutsche Telekom, chybné.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Utgörs beräkningsgrunden enbart av det aktuella återanskaffningsvärdet uttryckt i gängse marknadspris vid tidpunkten för värderingen, eller skall avdrag från detta värde göras för avskrivningar som redan gjorts vid tidpunkten för värderingen?

スロバキア語

Musí ním byť buď výlučne súčasná reprodukčná hodnota vyjadrená v bežných cenách v čase hodnotenia, alebo je potrebné odpočítať z tejto reprodukčnej hodnoty investičného majetku odpisy už vykonané pred hodnotením?

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Sammanfattningsvis anser jag att lägre avgifter skall fastställas när beräkningen av avgifterna utifrån det aktuella återanskaffningsvärdet visar sig obalanserad under de omständigheter som råder vid tidpunkten för godkännandet av avgifterna. Detta kan ske antingen genom att avskrivningar som redan gjorts dras av, eller på något annat sätt, som är möjligt att bestämma på nationell nivå och som möjliggör avgifter för tillträde till accessnätet som är lägre än dem som beräknas enbart utifrån en metod baserad på det aktuella återanskaffningsvärdet.

スロバキア語

Celkovo zastávam názor, že ak sa poplatky vypočítané na základe súčasnej reprodukčnej hodnoty ukážu za okolností existujúcich v čase schválenia poplatkov ako nevyvážené, tak sa musí stanovenie poplatkov na nižšej úrovni vykonať buď odpočítaním už vykonaných odpisov, alebo iným možným spôsobom, ktorý je potrebné definovať na vnútroštátnej úrovni, ktorý umožní stanoviť ceny za prístup k účastníckej prípojke na nižšej úrovni, ako je úroveň, ktorá vyplýva výlučne z metódy súčasných reprodukčných nákladov.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Eller skall avdrag från återanskaffningsvärdet göras för avskrivningar som redan gjorts vid tidpunkten för värderingen?

スロバキア語

Alebo je potrebné odpočítať od tejto reprodukčnej hodnoty investičného majetku odpisy už vykonané pred hodnotením?

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Vad gäller det första slaget av investeringar skulle användningen av en beräkningsmetod för de finansiella kostnaderna baserad på återanskaffningsvärdet av den anmälda operatörens accessnät förvisso kunna ge upphov till ett sådant incitament.

スロバキア語

Pokiaľ ide o prvý typ investícií, prijatie metódy výpočtu finančných nákladov založenej na hrubých reprodukčných nákladoch na miestnu sieť notifikovaného operátora je určite spôsobilé vytvoriť takýto podnet.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT POIARES MADURO — MÅL C-55/06 grundas enbart på återanskaffningsvärdet uttryckt i gängse marknadspris för ett likvärdigt effektivt och modernt accessnät – det vill säga på tillgångarnas bruttoåteranskaffningsvärde – kan uppfylla den nödvändiga avvägningen mellan dessa två principer.

スロバキア語

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — M. POIARES MADURO — VEC C-55/06 prichádzajúcich na trh ponúknuť spotrebiteľom významné zníženie cien, ktoré ich umožní presvedčiť, aby zmenili poskytovateľa telekomunikačných služieb.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Det kan konstateras att tillämpningen av en beräkningsmetod som enbart baseras på det aktuella återanskaffningsvärdet innebär att konkurrerande operatörer måst betala lika mycket för tillträde till det befintliga nätet som de måste betala för att bygga upp ett nytt likvärdigt nät.

スロバキア語

Je potrebné skonštatovať, že prijatie metódy založenej výlučne na hrubých reprodukčných nákladoch znamená, že konkurenční operátori musia za pristúpenie k existujúcej sieti zaplatiť takú istú sumu, akú musia zaplatiť za vybudovanie novej rovnocennej siete.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

(1216) varor och tjänster i ett land före avskriv- ning på återanskaffningsvärdet.

スロバキア語

BT1výlov rýb BT2 rybárska politika cena akcie USE cena cenných papierov (2421) cena, aktivačná (2451) celoplošné vysielanie USE vlnové pásmo (3226)

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

(2) Genom artikel 33 i direktiv 78/660/EEG får medlemsstaterna tillåta eller fordra uppskrivning av vissa tillgångar, en på återanskaffningsvärdet baserad värdering av vissa tillgångar eller en värdering av posterna i årsbokslutet enligt andra värderingsmetoder som tar hänsyn till inflationen.

スロバキア語

(2) Článok 33 smernice 78/660/EHS oprávňuje členské štáty umožniť alebo vyžadovať od spoločností, aby prehodnotili určité aktíva tak, aby ocenili určité aktíva v reprodukčných nákladoch alebo aby použili ostatné metódy, ktoré berú do úvahy inflačné vplyvy na položky uvedené v národných účtovných závierkach;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Stödnivå -100% för rivningskostnader och 30% av det korrigerade återanskaffningsvärdet -

スロバキア語

Intenzita -100% na náklady demolácie a 30% opravených reprodukčných hodnôt -

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK