Google で調べる

検索ワード: igc (チェコ語 - スロバキア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

チェコ語

スロバキア語

情報

チェコ語

zkapalněné plyny uvedené v předpisu IGC,

スロバキア語

Skvapalnené plyny uvedené v kódexe IGC,

最終更新: 2014-11-10
使用頻度: 1
品質:

チェコ語

-zkapalněné plyny uvedené v kapitole 19 předpisu IGC,

スロバキア語

-skvapalnené plyny uvedené v kapitole 19 kódexu IGC,

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Na základě návrhu ústavní smlouvy vypracovaného Konventem zahájila v říjnu2003svou práci mezivládní konference (IGC).

スロバキア語

Z návrhu Ústavy vypracovanej Konventom vyplýva, že medzivládna konferen-ciasa začala 4. októbra 2003.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

X Zahèjenó Mezivlèdnó konference (IGC) v Turón┞ s cólem novelizovat smlouvy Evropskï unie

スロバキア語

X Otvorenie Medzivlâdnej konferencie (IGC) v Turîne s cie┱om revîzie komunitârnych zmlúv

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

-předpis IGC, tj. Mezinárodní předpis IMO pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny,

スロバキア語

-IGC Code znamená medzinárodný kódex IMO pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar,

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Rovněž sem patří věci, pro jejichž přepravu byly stanoveny vhodné podmínky v souladu s odstavcem 1.1.6 předpisu IGC;

スロバキア語

Obsahuje aj tovar, na prepravu ktorého boli príslušné nevyhnutné podmienky stanovené v súlade s odsekom 1.1.3 kódexu IBC alebo odseku 1.1.6 kódexu IGC;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Pokud jde o postavení, mandát, úkoly a právní režim ECB, Eurosystému a Evropského systému centrálních bank, vychází ECB z toho, že v souladu s podrobným mandátem pro IGC budou změny, které má IGC začlenit do stávajících Smluv, jež zůstanou i nadále v platnosti, zahrnovat všechny nové prvky dohodnuté mezivládní konferencí z roku 2004 a omezí se na tyto nové prvky.

スロバキア語

Pokiaľ ide o postavenie, mandát, úlohy a právny režim ECB, Eurosystému a Európskeho systému centrálnych bánk, ECB vychádza z toho, že v súlade s podrobným mandátom MVK sa zmeny, ktoré má MVK zaviesť do súčasných zmlúv, ktoré zostanú naďalej v platnosti, budú týkať len všetkých inovácií dohodnutých na medzivládnej konferencii v roku 2004.

最終更新: 2017-04-28
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

チェコ語

EVROPSKÁ ÚSTAVANa závěrečném zasedání mezivládní konference(Intergovernmental Conference, IGC) ve dnech17.-18. června 2004 hlavy států nebo vláddosáhly dohody o Smlouvě o ústavě pro Evropu(Evropské ústavě).

スロバキア語

EURÓPSKA ÚSTAVANa záverečnom zasadaní Medzivládnej konferencie (IGC) 17. a 18. júna 2004 sa hlavy vlád alebo štátov dohodli na Zmluve o Ústave pre Európu (Európska ústava).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Kdykoliv musí být smlouvy revidovány či doplněny, dochází k tomu na zvláštníkonferenci vlád členských států EU (na tzv.„mezivládní konferenci“ neboli IGC – Intergovernmental conference).

スロバキア語

Vždy keď treba zmluvy revidovať ameniť, spraví sa tak na samostatnej konferencii vlád členských štátov EÚ, t. j. na medzivládnej konferencii (inter-governmentalconference – IGC).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

P. Cox p┼ipomn┞l, ™e Evropsk̅ parlament bude usilovat o zapojenó nèrodnóch parlament╉ do sv̅ch pracó t̅kajócóch se IGC: ‚Zèrove┵ ™èdèm p.

スロバキア語

‡My, zâstupcovia európskych parlamentov, sme odmietli tendencie vypracova╃ zoznam nedostatkov pred m o Š n o s ╃ o u úprav nâvrhu.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Podle n┞ho by se IGC m┞la soust┼edit pouze na body, kterï jsou p┼edm┞tem politick̅ch neshod, nikoliv se zab̅vat vþemi spisy.

スロバキア語

Pod┱a neho by medzivlâdna konferencia mala sústredi╃ svoju ┘innos╃ najmä na body, ktorê sú predmetom politickej nezhody, a neotvâra╃ znova celþ súbor problêmov.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Usnesenó ze dne 24. zèヨó 2003 o nèvrhu Smlouvy o àstavク pro Evropu a o stanovisku Evropskïho parlamentu ke svolènó mezivlèdnó konference (IGC) (àヨ. vクst. C 77E, 26. 3. 2004, s. 255).

スロバキア語

2003: o návrhu zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu a stanovisku Európskeho parlamentu k zvolaniu medzivládnej konferencie (MVK) (Ú. v.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Ve vþech fèzóch byl Parlament spolu s V̅borem pro institucionèlnó zèle™itosti, kter̅ se v roce 1999 stal V̅borem pro ÿstavnó zèle™itosti, hnacó silou a aktivnク se ÿイastnil pヨópravn̅ch rozhovorヮ a posuzoval v̅sledky rヮzn̅ch mezivlèdnóch konferencó (IGC)10.

スロバキア語

Pri každej z týchto etáp sa Parlament na podnet Výboru pre inštitucionálne veci- ktorý sa v roku 1999 stal Výborom pre ústavné veci - aktívne zúčastňoval na prípravných prácach a neskôr na hodnotení výsledkov rôznych medzivládnych konferencií (MVK)10

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

X Mezivlèdnó konference (IGC) v ボóm┞ › neÿsp┞þnè jednènó o novï ÿstav┞ pro Evropu

スロバキア語

X Medzivlâdna konferencia (IGC) v Rîme « neúspeùnê rokovania o novej ústave pre Európu

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

X Zasedènó Evropskï rady v Nice; mezivlèdnó konference (IGC) kon┘ó dohodou o Smlouv┞ z Nice

スロバキア語

X Európska Rada v Nice; medzivlâdna konferencia (IGC) sa kon┘î dohodou o Zmluve z Nice

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Na žádost Rady Evropské unie přijala Evropská centrální banka( ECB) stanovisko k zahájení konference zástupců vlád členských států EU-- mezivládní konference( IGC)-- s cílem vypracovat reformní smlouvu, kterou se mění stávající Smlouvy.

スロバキア語

Európska centrálna banka( ECB) na žiadosť Rady Európskej únie prijala stanovisko k otvoreniu konferencie zástupcov vlád členských štátov EÚ-- medzivládnej konferencie( MVK)-- s cieľom vypracovať reformnú zmluvu, ktorou sa zmenia a doplnia existujúce zmluvy.

最終更新: 2012-03-19
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

チェコ語

1.1 gratuluje irskému předsednictví k úspěšnému předsedání a uzavření Mezivládní konference (IGC – Intergovernmental Conference) během výkonu jeho funkce;

スロバキア語

1.1 blahoželá írskemu predsedníctvu k úspešnému vykonávaniu predsedníctva a zavŕšeniu medzivládnej konferencie (MVK) v rámci jeho funkčného obdobia;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

1.27 lituje, že IGC neposílila institucionální postavení Výboru regionů s cílem pevně stanovit oblasti povinných konzultací v rámci ústavního pořádku a posílit jeho konzultativní úlohu, například: v oblastech sdílené působnosti, u opatření ke koordinaci hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti a v oblastech podpory, koordinace či doplňkových akcí;

スロバキア語

1.27 vyjadruje poľutovanie, že MVK neposilnila inštitucionálny štatút Výboru regiónov, aby sa pevne stanovili jeho oblasti pre povinnú konzultáciu v rámci tvorby ústavy a posilnila jeho poradná úloha, napríklad: v oblastiach so spoločnou právomocou, pri opatreniach na koordináciu hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti a v oblastiach podporných, koordinačných alebo doplnkových opatrení;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

5. Tato směrnice se vztahuje na přepravu nebezpečných chemických činitelů, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení obsažená ve směrnici 94/55/ES [16], směrnici 96/49/ES [17], v předpisu IMDG, předpisu IBC a předpisu IGC, jak jsou vymezeny v článku 2 směrnice 93/75/EHS [18], v Evropské úmluvě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitřních vodních cestách a v nařízení o přepravě nebezpečných látek po Rýnu, jak jsou převzaty do právních předpisů Společenství, a v technických pokynech pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí vydaných ke dni vstupu této směrnice v platnost Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

スロバキア語

5. Pokiaľ ide o dopravu nebezpečných chemických faktorov, ustanovenia tejto smernice platia bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v smernici 94/55/ES [16], v smernici 96/49/ES [17], v ustanoveniach Kódexu IMDG, Kódexu IBC a Kódexu IGC podľa článku 2 smernice 93/75/EHS [18], v ustanoveniach Európskej zmluvy o medzinárodnej doprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách a v ustanoveniach Nariadenia o doprave nebezpečných látok po Rýne zahrnutých v právnom poriadku spoločenstva a v technických pokynoch pre bezpečnú dopravu nebezpečných tovarov, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice vydala Medzinárodná organizácia civilného letectva.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

h) "předpisem IGC". rozumí Mezinárodní předpis IMO pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu zkapalněných plynů v platném znění;

スロバキア語

h) "Kódex IGC"; znamená Medzinárodný kódex IMO pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar, v jeho aktualizovanom znení;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK