Google で調べる

検索ワード: esarr (デンマーク語 - チェコ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

デンマーク語

チェコ語

情報

デンマーク語

ESARR 4 om risikovurdering og -reduktion i ATM, udstedt den 5. april 2001

チェコ語

ESARR 4 pro posuzování a zmírňování rizika při ATM vydané dne 5. dubna 2001;

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Offentliggørelsen foretages i form af referencer til sådanne ESARR i Den Europæiske Unions Tidende.

チェコ語

Odkazy na tyto ESARR se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

b) ESARR 4 om risikovurdering og -reduktion i ATM, udstedt den 5. april 2001

チェコ語

b) ESARR 4 pro posuzování a zmírňování rizika při ATM vydané dne 5. dubna 2001;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Eurocontrol har udviklet sikkerhedskrav (ESARR), der er af den allerstørste betydning for sikker udøvelse af lufttrafiktjenester.

チェコ語

Organizace Eurocontrol vytvořila bezpečnostní regulační požadavky (ESARR), které mají pro bezpečné poskytování letových provozních služeb zcela zásadní význam.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

De relevante bestemmelser i ESARR 1 om kontrol med flyvesikkerheden i ATM og i ESARR 6 om software i ATM-systemer bør fastlægges og vedtages ved separate fællesskabsretsakter.

チェコ語

Příslušná ustanovení požadavků ESARR 1 pro bezpečnostní dohled při ATM a požadavků ESARR 6 pro software v systémech ATM by měla být určena a přijata formou oddělených právních aktů Společenství.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

ESARR 5 om ATM-tjenesternes personale og kravene til det tekniske personale, som udfører operative flyvesikkerhedsrelaterede opgaver, udstedt den 11. april 2002.

チェコ語

ESARR 5 pro pracovníky služeb ATM, požadavky pro vývojové a technické pracovníky, kteří provádějí úkoly související s bezpečností provozu vydané dne 11. dubna 2002.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

ESARR 3 om den brug, som tjenesteudøvere inden for lufttrafikstyring (ATM-udøvere) gør af flyvesikkerhedsstyringssystemer, udstedt den 17. juli 2000

チェコ語

ESARR 3 pro využívání systémů řízení bezpečnosti poskytovateli služeb řízení letového provozu (ATM) vydané dne 17. července 2000;

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Denne forordning angiver og fastlægger de obligatoriske bestemmelser vedrørende følgende Eurocontrol-sikkerhedskrav (ESARR), som er relevante for certificeringen af luftfartstjenesteudøvere:

チェコ語

Toto nařízení určuje a přijímá povinná ustanovení následujících bezpečnostních regulačních požadavků organizace Eurocontrol (ESARR), která se vztahují k osvědčování poskytovatelů letových navigačních služeb:

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

c) ESARR 5 om ATM-tjenesternes personale og kravene til det tekniske personale, som udfører operative flyvesikkerhedsrelaterede opgaver, udstedt den 11. april 2002.

チェコ語

c) ESARR 5 pro pracovníky služeb ATM, požadavky pro vývojové a technické pracovníky, kteří provádějí úkoly související s bezpečností provozu vydané dne 11. dubna 2002.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

a) ESARR 3 om den brug, som tjenesteudøvere inden for lufttrafikstyring (ATM-udøvere) gør af flyvesikkerhedsstyringssystemer, udstedt den 17. juli 2000

チェコ語

a) ESARR 3 pro využívání systémů řízení bezpečnosti poskytovateli služeb řízení letového provozu (ATM) vydané dne 17. července 2000;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Medens der i ESARR 4 er fastlagt en maksimal tolerabel sandsynlighed for, at ATM direkte medvirker til havarier i området dækket af ECAC (European Civil Aviation Conference), er der endnu ikke fastlagt maksimale tolerable sandsynligheder for alle alvorlighedsgrader.

チェコ語

Zatímco požadavky ESARR 4 určují maximální přípustnou pravděpodobnost pro ATM přímo se podílející na nehodách v oblasti ECAC (Konference evropského civilního letectví), maximální přípustné pravděpodobnosti pro všechny třídy závažnosti dosud nebyly stanoveny.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 550/2004 bør Kommissionen fastlægge og vedtage de relevante bestemmelser i ESARR 3 om den brug, som tjenesteudøvere inden for lufttrafikstyring (ATM) gør af flyvesikkerhedsstyringssystemer, ESARR 4 om risikovurdering og -reduktion i ATM og ESARR 5 om ATM-tjenesternes personale og kravene til det tekniske personale, som udfører operative flyvesikkerhedsrelaterede opgaver.

チェコ語

V souladu s nařízením (ES) č. 550/2004 by Komise měla určit a schválit příslušná ustanovení požadavků ESARR 3 pro využívání systémů řízení bezpečnosti poskytovateli služeb řízení letového provozu (ATM), požadavků ESARR 4 pro posouzení a zmírnění rizika při ATM a požadavků ESARR 5 pro pracovníky služeb ATM, požadavků pro vývojové a technické pracovníky, kteří provádějí úkoly související s bezpečností provozu.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Det er ikke hensigtsmæssigt at gentage bestemmelserne i ESARR 2 om indberetning og vurdering af flyvesikkerhedshændelser i ATM, som er fastsat i Rådets direktiv 94/56/EF af 21. november 1994 om fastlæggelse af de grundlæggende principper for undersøgelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart [4] og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF af 13. juni 2003 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart [5].

チェコ語

Obdobně není vhodné opakovat ta ustanovení ESARR 2 o hlášení a posuzování bezpečnostních událostí při ATM, která jsou pokryta směrnicí Rady 94/56/ES ze dne 21. listopadu 1994, kterou se zavádějí základní zásady pro vyšetřování nehod a nahodilých událostí v civilním letectví [4], a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví [5].

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Kommissionen bør i samarbejde med medlemsstaterne tilrettelægge disse kollegiale evalueringer, som bør koordineres med de aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af overvågnings- og støtteprogrammet til implementering (ESIMS) af Eurocontrols sikkerhedskrav (ESARR) og det universelle evalueringsprogram for kontrol med sikkerheden (USOAP), der administreres af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO).

チェコ語

Komise by měla ve spolupráci s členskými státy zajistit tato vzájemná hodnocení, která by měla být koordinována s činnostmi prováděnými v rámci programu pro sledování a podporu provádění požadavků ESARR organizace Eurocontrol (program ESIMS) a celosvětového programu pro audit dohledu nad bezpečností (USOAP), jenž provozuje Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 550/2004 har Kommissionen fremsat forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et EU-flyveledercertifikat [3], som omfatter bestemmelserne i ESARR 5 vedrørende flyveledere.

チェコ語

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 550/2004 Komise předložila návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se osvědčování způsobilosti řídících letového provozu [3], který zahrnuje ustanovení požadavků ESARR 5 pro řídící letového provozu.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol), som blev oprettet i henhold til den internationale konvention af 13. december 1960 vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed, har vedtaget Eurocontrol-sikkerhedskrav (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements — ESARR).

チェコ語

Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol), zřízená Mezinárodní úmluvou ze dne 13. prosince 1960 o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letecké navigace, přijala bezpečnostní předpisy Eurocontrolu. V souladu s článkem 4 nařízení (ES) č.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Kommissionen identificerer og vedtager efter proceduren i rammeforordningens artikel 5, stk. 3, de af Eurocontrols sikkerhedskrav (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements - ESARR) og efterfølgende ændringer af disse krav inden for denne forordnings anvendelsesområde, som skal være bindende i henhold til fællesskabslovgivningen.

チェコ語

5 odst. 3 rámcového nařízení určí a přijme bezpečnostní předpisy Eurocontrolu (ESARR) a následné změny těchto předpisů v oblasti působnosti tohoto nařízení, které mají být podle právních předpisů Společenství povinné.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

(4) Dette direktiv bør baseres på gældende internationale standarder. Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) har vedtaget bestemmelser om udstedelse af flyveledercertifikater, herunder sproglige krav. Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol), som blev oprettet i henhold til den internationale konvention af 13. december 1960 vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed, har vedtaget Eurocontrol-sikkerhedskrav (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements — ESARR). I overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 550/2004 indebærer dette direktiv, at Eurocontrol-sikkerhedskrav nr. 5 vedrørende flyveledere (ESARR5) omsættes til fællesskabslovgivning.

チェコ語

(4) Tato směrnice by měla vycházet ze stávajících mezinárodních norem. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) přijala předpisy o udělování licencí řídícím letového provozu, včetně jazykových požadavků. Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol), zřízená Mezinárodní úmluvou ze dne 13. prosince 1960 o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letecké navigace, přijala bezpečnostní předpisy Eurocontrolu. V souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 550/2004 provádí tato směrnice požadavky stanovené v bezpečnostním předpisu Eurocontrolu č. 5 (ESARR 5) týkajícím se řídících letového provozu.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

(11) Eurocontrol har udviklet sikkerhedskrav (ESARR), der er af den allerstørste betydning for sikker udøvelse af lufttrafiktjenester. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 550/2004 bør Kommissionen fastlægge og vedtage de relevante bestemmelser i ESARR 3 om den brug, som tjenesteudøvere inden for lufttrafikstyring (ATM) gør af flyvesikkerhedsstyringssystemer, ESARR 4 om risikovurdering og -reduktion i ATM og ESARR 5 om ATM-tjenesternes personale og kravene til det tekniske personale, som udfører operative flyvesikkerhedsrelaterede opgaver. I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 550/2004 har Kommissionen fremsat forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et EU-flyveledercertifikat [3], som omfatter bestemmelserne i ESARR 5 vedrørende flyveledere. Disse bestemmelser bør derfor ikke gentages i denne forordning. Dog bør der træffes bestemmelse om, at en national tilsynsmyndighed skal efterprøve, om en lufttrafiktjenesteudøvers personale, navnlig flyveledere, er behørigt certificeret, hvis en sådan certificering kræves.

チェコ語

(11) Organizace Eurocontrol vytvořila bezpečnostní regulační požadavky (ESARR), které mají pro bezpečné poskytování letových provozních služeb zcela zásadní význam. V souladu s nařízením (ES) č. 550/2004 by Komise měla určit a schválit příslušná ustanovení požadavků ESARR 3 pro využívání systémů řízení bezpečnosti poskytovateli služeb řízení letového provozu (ATM), požadavků ESARR 4 pro posouzení a zmírnění rizika při ATM a požadavků ESARR 5 pro pracovníky služeb ATM, požadavků pro vývojové a technické pracovníky, kteří provádějí úkoly související s bezpečností provozu. Podle článku 5 nařízení (ES) č. 550/2004 Komise předložila návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se osvědčování způsobilosti řídících letového provozu [3], který zahrnuje ustanovení požadavků ESARR 5 pro řídící letového provozu. Proto není vhodné tato ustanovení znovu uvádět v tomto nařízení. Ustanovení by do něj měla být zahrnuta vyžadují, aby vnitrostátní dozorový orgán kontroloval, zda pracovníci poskytovatele letových provozních služeb, zejména řídící letového provozu, mají řádné osvědčení, pokud je požadováno.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Kommissionen identificerer og vedtager efter proceduren i rammeforordningens artikel 5, stk. 3, de af Eurocontrols sikkerhedskrav (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements -ESARR) og efterfølgende ændringer af disse krav inden for denne forordnings anvendelsesområde, som skal være bindende i henhold til fællesskabslovgivningen. Offentliggørelsen foretages i form af referencer til sådanne ESARR i Den Europæiske Unions Tidende.

チェコ語

Komise postupem stanoveným v čl. 5 odst. 3 rámcového nařízení určí a přijme bezpečnostní předpisy Eurocontrolu (ESARR) a následné změny těchto předpisů v oblasti působnosti tohoto nařízení, které mají být podle právních předpisů Společenství povinné. Odkazy na tyto ESARR se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK