Google で調べる

検索ワード: varemaerkeansoegningen (デンマーク語 - ラトビア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

デンマーク語

ラトビア語

情報

デンマーク語

EF-varemaerkeansoegningen skal indeholde:

ラトビア語

Pieteikums par Kopienas preču zīmi ietver:

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

EF-varemaerkeansoegningen som genstand for ejendomsret

ラトビア語

Pieteikumi par Kopienas preču zīmi kā īpašumtiesību objektu

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

To af de tre medlemmer af en indsigelsesafdeling maa ikke have deltaget i behandlingen af varemaerkeansoegningen.

ラトビア語

Divi no trijiem iebildumu nodaļas locekļiem nedrīkst būt piedalījušies pieteikuma izskatīšanā.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

I tvivlstilfaelde laegges det af Harmoniseringskontorets sprog til grund, som EF-varemaerkeansoegningen er indgivet paa.

ラトビア語

Ja rodas šaubas, autentisks ir pieteikuma par Kopienas preču zīmi teksts tajā Biroja valodā, kurā tas iesniegts.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

- EF-varemaerkeansoegningen anses for tilbagetaget eller afslaas ved en af Harmoniseringskontoret truffet endelig afgoerelse

ラトビア語

- Kopienas preču zīmes pieteikumu uzskata par atsauktu vai tas ir noraidīts ar galīgu Biroja lēmumu,

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Efter bekendtgoerelsen af EF-varemaerkeansoegningen kan enhver paa begaering faa aktindsigt vedroerende den paagaeldende ansoegning og det paagaeldende varemaerke.

ラトビア語

Pēc Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas pēc lūguma var pārbaudīt dokumentus, kas attiecas uz šo pieteikumu un pašu preču zīmi.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Saafremt EF-varemaerkeansoegningen er bekendtgjort, indfoeres begaeringens modtagelse i EF-varemaerkeregistret, og begaeringen bekendtgoeres.

ラトビア語

Ja Kopienas preču zīmes pieteikums ir publicēts, šā lūguma saņemšanu reģistrē Kopienas Preču zīmju reģistrā un lūgumu par pārvēršanu publicē.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

I indtil tre maaneder efter bekendtgoerelsen af EF-varemaerkeansoegningen kan der, under henvisning til at varemaerket boer udelukkes fra registrering i henhold til artikel 8, rejses indsigelse mod varemaerkets registrering:

ラトビア語

Trīs mēnešos pēc Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas iebildumus pret preču zīmes reģistrāciju, pamatojot, ka to nevar reģistrēt, atbilstoši 8. pantam var iesniegt:

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

a) er erhvervet rettigheder til tegnet foer tidspunktet for indgivelsen af ansoegningen om registrering som EF-varemaerke eller i givet fald foer tidspunktet for den prioritet, der goeres gaeldende til stoette for EF-varemaerkeansoegningen

ラトビア語

a) tiesības uz šo apzīmējumu ir iegūtas pirms Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai prasītās prioritātes datuma attiecībā uz Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

6) indfoerelse i registret af en licens eller anden ret vedroerende en EF-varemaerkeansoegning

ラトビア語

6) licences vai citu tiesību reģistrācija attiecībā uz pieteikumu par Kopienas preču zīmes saņemšanu;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Adgang til aktindsigt vedroerende EF-varemaerkeansoegninger, som endnu ikke er bekendtgjort, kan kun opnaas med ansoegerens samtykke.

ラトビア語

Dokumentus attiecībā uz Kopienas preču zīmju pieteikumiem, kas vēl nav publicēti, nepakļauj pārbaudēm bez iesniedzēja piekrišanas.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Artikel 16 til 23 finder tilsvarende anvendelse paa EF-varemaerkeansoegninger.

ラトビア語

Pieteikumiem par Kopienas preču zīmēm piemēro 16. līdz 23. pantu.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Den part, som bringer en sag til ophoer ved tilbagetagelse af EF-varemaerkeansoegningen, indsigelsen, begaeringen om fortabelse eller ugyldighed, eller klagen, ved ikke at forny registreringen af EF-varemaerket eller ved at give afkald paa det, betaler de gebyrer samt de omkostninger, som er afholdt af den anden part, paa de betingelser, der er fastsat i stk. 1 og 2.

ラトビア語

Puse, kura izbeidz procesu, atsaucot Kopienas preču zīmes pieteikumu, iebildumus, pieteikumu par tiesību atcelšanu, pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu vai apelāciju, vai arī nepagarinot Kopienas preču zīmes reģistrāciju vai atsakoties no Kopienas preču zīmes, uzņemas otras puses samaksas un izdevumus, kā noteikts 1. un 2. punktā.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Der kan dog kraeves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgoerelsen af en EF-varemaerkeansoegning, og som efter offentliggoerelsen af registreringen af EF-varemaerket ville vaere forbudt i kraft af denne offentliggoerelse.

ラトビア語

Tomēr var pieprasīt atbilstošu kompensāciju attiecībā uz jautājumiem, kas radušies pēc Kopienas preču zīmes pieteikuma publikācijas brīža, kas vairs nav iespējams pēc pašas preču zīmes reģistrācijas publikācijas.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

EF-varemaerkeansoegningens ligestilling med en national ansoegning

ラトビア語

Pieteikuma iesniegšanas Kopienas līmenī un valsts līmenī līdzvērtība

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

En EF-varemaerkeansoegning eller et EF-varemaerke, som er videresendt i henhold til artikel 109, maa ikke underkastes formkrav i den nationale lovgivning, som afviger fra kravene i denne forordning eller i gennemfoerelsesforordningen eller yderligere formkrav.

ラトビア語

Uz Kopienas preču zīmes pieteikumu vai Kopienas preču zīmi, kas nosūtīta saskaņā ar 109. pantu, neattiecas valsts likuma obligātās prasības, kas atšķiras no šajā regulā vai īstenošanas regulā paredzētajām prasībām vai ir tām papildus.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

En EF-varemaerkeansoegning, for hvilken der er fastsat en ansoegningsdato, skal i medlemsstaterne ligestilles med en forskriftsmaessig national ansoegning, i givet fald med den prioritet, der paaberaabes for EF-varemaerkeansoegningen.

ラトビア語

Pieteikums par Kopienas preču zīmi, kam ir atzīts iesniegšanas datums, dalībvalstīs ir līdzvērtīgs parastai pieteikuma iesniegšanai šajās valstīs, ņemot vērā, ja vajadzīgs, prioritātes tiesības attiecībā uz pieteikumu par Kopienas preču zīmi.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

For den nationale ansoegning, der er resultatet af overgangen af et EF-varemaerke eller en EF-varemaerkeansoegning, gaelder i den beroerte medlemsstat ansoegningsdatoen for det paagaeldende EF-varemaerke eller prioritetsdatoen for den paagaeldende ansoegning, og i givet fald den anciennitet for et i denne stat eksisterende varemaerke, der paaberaabes i medfoer af artikel 34 eller 35.

ラトビア語

Valsts preču zīmes pieteikumam, kas radies, pārvēršot Kopienas preču zīmes pieteikumu vai Kopienas preču zīmi, saistībā ar attiecīgo dalībvalsti ir šā pieteikuma vai preču zīmes iesniegšanas datums vai prioritātes datums un, ja vajadzīgs, šīs valsts preču zīmes agrāka izcelsme atbilstoši 34. vai 35. pantam.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Hver af de i stk. 2 naevnte centrale myndigheder for industriel ejendomsret skal inden tre maaneder efter modtagelsen af en EF-varemaerkeansoegning sende Harmoniseringskontoret sin soegningsrapport, enten med angivelse af de konstaterede aeldre nationale maerker eller maerkeansoegninger, som efter artikel 8 kan goeres gaeldende mod registrering af det paagaeldende EF-varemaerke, eller med en erklaering om, at soegningen har vist, at der ikke findes saadanne rettigheder.

ラトビア語

Katrs 2. punktā minētais galvenais rūpnieciskā īpašuma birojs trīs mēnešos no Kopienas preču zīmes pieteikuma saņemšanas dara zināmu Birojam meklēšanas atskaiti, kurā vai nu uzskaita visas tās atklātās valsts preču zīmes vai preču zīmju pieteikumus, uz kuriem atbilstoši 8. pantam varētu atsaukties pret pieteiktās Kopienas preču zīmes reģistrāciju, vai arī norāda, ka meklēšanā šādas tiesības uz preču zīmi nav atklātas.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Hvis det aeldre EF-varemaerke paa tidspunktet for bekendtgoerelsen af EF-varemaerkeansoegningen har vaeret registreret i mindst fem aar, skal indehaveren af det aeldre EF-varemaerke ligeledes godtgoere, at betingelserne i artikel 43, stk. 2, er opfyldt paa naevnte tidspunkt.

ラトビア語

Ja Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas brīdī agrākā Kopienas preču zīme ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus, agrākās Kopienas preču zīmes īpašnieks turklāt iesniedz pierādījumus, ka tobrīd tika izpildīti 43. panta 2. punkta nosacījumi.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK